Søg
 
Møde i

11. Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4208683

Resume

Forslag til indsatsplan for Region Sjællands arbejde på jordforurenings-området i 2020 forelægges til politisk godkendelse inden den sendes i offentlig høring. Indsatsplanen beskriver de væsentligste opgaver i 2020.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om forurenet jord skal Regionsrådet offentliggøre et forslag til indsatsplan for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år. Indsatsplanen offentliggøres via digital annoncering. Orientering om eventuelle høringssvar vil blive fremlagt i forbindelse med orientering om den årlige indberetning om indsatsen til Miljøstyrelsen i foråret 2020.

Arbejdet med at kortlægge, undersøge og afværge risikoen fra jordforurening sker efter Region Sjællands overordnede strategi overfor jordforurening, som blev politisk vedtaget i 2015:

https://www.regionsjaelland.dk/Miljo/jordforurening/Publikationer/Documents/Jordforureningsstrategi%202015.pdf

Udvalget for Regional Udvikling gav den 23. november 2019, mandat til at fastholde 80/20 prioriteringen, således at 80% af ressourcerne anvendes til indsats overfor grundvandstrusler og 20% anvendes til indsats overfor arealanvendelse.

Dertil gav udvalget ligeledes mandat til, at indsatsen mod gamle pesticidpunktkilder og øvrige forureninger skal fokuseres i mindre geografiske områder i samarbejde med kommuner og forsyninger. Samarbejde og koordinering er afgørende for få den højeste nytteværdi og for at anvende vores ressourcer på den bedste måde.

Budget 2020

Det samlede budget på jordforureningsområdet er 35,5 mio. kr. og 32 ÅV. Heraf er der på budget 2020 afsat 2 mio. kr. særligt øremærket indsatsen overfor pesticider på Agersø og i Slimmingeområdet.

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne og en oversigt over budgettets fordeling på ni overordnede poster fremgår af vedlagte udkast til ”Forslag til Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020”.

Særlige opgaver i 2020

Den største trussel for grundvandet i Region Sjælland er pesticider. Derfor er en markant andel af vores indsats for at beskytte grundvandet målrettet opsporing af lokaliteter med pesticidforurening. Et større projekt på Nordvestlolland og på øerne dominerer indsatsen.

For at opnå størst mulig nytteværdi af regionens indsats, fokuseres indsatsen i mindre geografiske områder. Dette vil ske i samarbejde med kommuner og vandforsyninger, så der sikres en fælles og sammenhængende grundvandsindsats. Regionen indgår på samme måde i en række partnerskaber, hvor parterne i fællesskab bidrager til en samlet og koordineret indsats.

Der er usikkerhed omkring to opgaver i 2020. Prioriteringssystemet GrundRisk er stadig i test- og udviklingsstadiet og bekendtgørelsen har ikke været i høring endnu. Forhandlinger om økonomi og strategi til håndtering af jordforurening, der kan udgøre en risiko overfor overfladevand, er endnu ikke afsluttet.

Ny strategi på jordforureningsområdet

I 2020 vil vi fortsætte arbejdet med at formulere en ny strategi for området, som kan favne den store pesticidopgave, den kommende indsats overfor overfladevand og implementeringen af den kommende bekendtgørelse vedr. prioriteringssystemet GrundRisk.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ”Forslag til Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020" godkendes og sendes i 6 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 5. december 2019, pkt. 10

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Lene Madsen Milner (V) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Der blev på møde i Udvalg for Regional Udvikling den 5. december 2019 spurgt til praksis for annoncering. Høringen af indsatsplan for jordforurening vil foregå digitalt, idet der annonceres jf. de i Regionsrådet i 2015 besluttede retningslinjer. Det er erfaringen at indsatsplan for jordforurening primært interesserer de professionelle aktører, som er erfarne brugere af høringsportalen. Derudover afholdes der bilaterale møder med disse aktører i faglige fora.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 16

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 11

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 11:

Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener