Søg
 
Møde i

10. Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2020/2021

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4202479

Resume

Regionsrådet skal godkende optagekapaciteten for de gymnasiale uddannelser i Region Sjælland for skoleåret 2020-2021 for at indmelde kapaciteten til Børne- og Undervisningsministeriet. Administrationen indstiller, at den indmeldte kapacitet for stx, hf og IB godkendes. Regionsrådet skal desuden orienteres om kapaciteten for hhx og htx.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal inden den 1. februar 2020 indberette kapaciteten på de gymnasiale uddannelser til Børne- og Undervisningsministeriet for det kommende skoleår på baggrund af indmeldelser fra de gymnasiale ungdomsuddannelser og deres bestyrelser. Det sker som led i Regionsrådets lovbestemte opgave med at sikre, at der er tilstrækkeligt kapacitet og en varieret uddannelsesdækning i regionen.

Regionen har mulighed for at justere kapaciteten på et eller flere almene gymnasiale uddannelser ved at pålægge et loft over, hvor mange elever de må optage, et såkaldt kapacitetsloft. Regionen kan benytte denne mulighed, hvis det vurderes, at kapaciteten ikke er tilstrækkelig eller er hensigtsmæssig for at sikre uddannelsesdækningen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis et gymnasium har så stor en kapacitet, at det kan optage mange elever fra et andet gymnasiums naturlige optageområde. I en fremtid med færre unge, kan det ende med at true uddannelsesdækningen.

Den kapacitet, der fastsættes på nuværende tidspunkt, er udgangspunkt for den fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser, der sker i foråret 2020 efter fristen for tilmelding til ungdomsuddannelse.

For de almene gymnasiale uddannelser (stx, hf og IB) er kapaciteten et udtryk for det maksimale antal klasser og elever, der kan optages på den enkelte institution. De erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) har ikke en kapacitetsbegrænsning og kan derfor optage flere elever, end de har indmeldt kapacitet til, hvis der er ansøgere til det.

Kapacitetsændringer i elevoptag forhold til skoleåret 2019/2020

Sammenholdt med skoleåret 2019/2020 er der i forbindelse med kapacitetsindmeldingen for 2020/2021 følgende ændringer i kapaciteten i antal elevpladser (pl) i regionen:

Elevkapacitet

2019/2020

(pl)

2020/2021 (pl)

Difference

(pl)

STX

5.342

5.557

+215

HF

2.004

2.087

+83

HHX/HTX

3.503

3.528

+25

IB

58

56

-2

I alt

10.907

11.228

+321

Den øgede kapacitet skyldes primært, at flere gymnasier har indmeldt flere elever i klasserne end sidste år fordi institutionerne har en forventning om frafald både før og i begyndelsen af skoleåret.

Den samlede kapacitetsændring i år øget med 321 elever, mens klasseantallet er faldet med to klasse på stx og hf i forhold til sidste år. Den indmeldte kapacitet fremgår af vedlagte skema.

De ovennævnte kapacitetsændringer er, før kapacitetsindmeldingen til Regionen, diskuteret i de tre relevante forpligtende samarbejder.

Kapacitetsændringer i de enkelte fordelingsområder, samt på hhx/htx:

I Roskilde fordelingsområde, der består af gymnasierne i Køge, Roskilde, Solrød, Greve og Himmelev samt VUC Roskilde, er kapaciteten for stx og hf øget med 33o elever, mens det samlet klasseantal er uændret.

I Vestsjællands fordelingsområde, der består af gymnasierne i Sorø, Slagelse, Ringsted/Haslev, Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Høng samt VUC Vestsjælland Syd og Nordvestsjællands HF & VUC, er der samlet set et fald på to klasser svarende til 34 færre elevpladser.

I Storstrøm fordelingsområde, der består af gymnasierne i Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster, Maribo og Nakskov samt VUC Storstrøm, er der en uændret stx og hf kapacitet.

På hhx/htx er der en lille ændring i elevoptaget på i alt en klasse og i alt 25 elever i forhold til sidste år.

Søgning til de gymnasiale uddannelser i 2019

I marts 2019 var der i alt 7.989 unge, der søgte en gymnasial uddannelse. Søgningen var fordelt således:

Uddannelse

Ansøgere

STX

4.656

HF

1.215

HHX/ HTX

2.118

I alt

7.989

Den indmeldte kapacitet for skoleåret 2019/2020 sikrede, at 99,6 pct. af alle stx ansøgere og 97% af alle hf ansøgerne fik reserveret en plads på deres 1. prioritetsønske, samt at alle unge, der søgte, kunne få en gymnasial uddannelsesplads.

Der var to gymnasier i 2019 med flere 1. prioritets ansøgere end der var plads til på det pågældende gymnasium. De overansøgte gymnasier var Roskilde Gymnasium og Køge Gymnasium. Dette års søgetal er vedlagt sagen.

Der var 145 færre ansøgere til de gymnasiale uddannelser i 2019 i forhold til året før. Den lavere søgning til de gymnasiale uddannelser kan tilskrives den demografiske udvikling.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den indmeldte kapacitet er tilstrækkelig til at sikre, at alle unge, der ønsker en gymnasial uddannelse, kan få det. Administrationen vurderer ligeledes, at der ikke er behov for justeringer af kapacitet i år.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet godkender optagekapacitet for skoleåret 2020/2021 på 5.557 elever på stx, 2.087 elever på hf, samt 56 elever på IB.

2. Regionsrådet tager til efterretning at optagekapaciteten på hhx og htx for skoleåret 2020/2021 er på i alt 3.528 elever.

3. Undervisningsministeriet orienteres om optagekapaciteten i Region Sjælland for skoleåret 2020/2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 5. december 2019, pkt. 5

Anbefalet.

Susanne Lundvald (A) og Lene Madsen Milner (V) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 15

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 10

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 10:

Skema over indmeldt kapacitet for skoleåret 2020/2021

Søgetalsskema 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener