Søg
 
Møde i

9. Etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger - Bo og Naboskab Sydlolland - Projektforslag

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4203061

Resume

Regionsrådet godkendte den 29. april 2019 ideoplægget for etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger på Bo og Naboskab Sydlolland med et samlet budget på 15 mio. kr. Med denne sag lægges projektforslaget op til godkendelse med tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. til sagens gennemførelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 29. april 2019 ideoplægget for etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger på Bo og Naboskab Sydlolland. Ideoplægget skitserede et nybyggeri med et samlet budget på 15 mio. kr.

Både i Strategi for Socialområdet og i Budgetaftalen for 2019 er det formuleret som mål at imødekomme kommunernes efterspørgsel efter tilbud til mennesker med helt særlige behov og derigennem være en foretrukken leverandør af specialtilbud på Socialområdet.

Bo og Naboskab Sydlolland tilbyder specialiseret behandling til voksne med udviklingshæmning kombineret med andre psykiatriske og sociale vanskeligheder.

Erstatningsbyggeriet skal imødegå den stadige stigning i behovet for specielt tilrettelagte skærmede tilbud til borgere, der har behov for domæneafgrænsning, og som ikke kan få et relevant tilbud i den eksisterende bygningsmasse, der er bygget og beregnet til traditionelle botilbud.

De borgere, der er påtænkt som værende målgruppen for de 5 + 2 pladser, er alle målgruppen til takstgruppe 3 (intensivt støttebehov) eller i målgruppen for en individuelt beregnet takst (enkeltmandstilbud).

Projektforslag

Projektforslaget, som ses i vedlagte bilag, skitserer 710 m2 indrettet nybyggeri i en etage samt indkørsel og parkeringspladser.

Nybyggeriet indeholder:

· 5 lejligheder

· 2 særforanstaltning lejligheder

· Fælles aktivitetsområde

· Servicearealer

· Indkørsel

· Parkeringspladser

I projektforslagsfasen er der arbejdet videre med det tidligere skitserede nybyggeri.

Proces

Der er til opgaven nedsat en projektorganisation i henhold til Region Sjællands retningslinjer for dette.

Efter indbudt licitation af totalrådgivningen er der skrevet kontrakt med DAN PROJECT ApS med Lyngkilde A/S som underrådgiver.

I samråd med rådgivere er der nu udarbejdet et projektforslag og udbudsmateriale for totalentreprise, i henhold til beskrevne udbudsstrategi i ideoplægget.

Hovedtidsplan

· Ideoplægget blev godkendt af Regionsrådet 29. april 2019

· Udbud og valg af Totalrådgiver fandt sted juni 2019

· Projektforslag godkendes af Regionsrådet 6. januar 2020

· Udbud af totalentreprise januar/februar 2020

· Kontrahering med Totalentreprenør marts 2020

· Udførsel april 2020 til april 2021

· Ibrugtagning maj 2021

Økonomi

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier, f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftslofter på Socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for Regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen. Udgifter til anlæg og udvidelser godkendes af Regionsrådet, og de afledte udgifter/omkostninger indarbejdes i tilbuddenes budget.

Anlægsøkonomi

Der er udarbejdet et samlet budget på 15,0 mio. kr. til projektets realisering.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2019: 500.000 kr.

2020: 4.500.000 kr.

2021: 10.000.000 kr.

Afhængig af udfaldet af licitationen er der skitseret følgende muligheder for regulering af anlægssummen.

Tilvalgsønsker i tilfælde af gunstig licitation:

1. Udvendige døre og vinduer ændres til aluminium

2. Hoveddøre opgraderes med automatiske døråbnere

3. Låsesystem opgraderes

4. Afkalkningsanlæg

5. Vandtågeanlæg - brandbekæmpelse

Fravalgsønsker i tilfælde af ugunstig licitation:

1. Spare på haveanlæg

2. Ændre stisystem og flisebelægninger

3. Ændre på p-pladser og belægning

4. Kvalitet på inventar (køkkener og skabe) ændres

5. Ændre kvalitet på belysninger

6. Ændre bygherreleverancer – kvalitet

Ved ideoplæggets godkendelse blev der meddelt anlægsbevilling til projektet på 0,5 mio. kr. Der søges nu om tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. til projektets gennemførelse. Den samlede anlægsbevilling er herefter 15,0 mio. kr.

Da projektet gennemføres indenfor socialområdes konto område, har projektets økonomi ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2020 og 2021.

Driftsøkonomi

Pladserne erstatter 5 pladser i takstgruppe 3 (takst 2020 = 4764 kr. pr. døgn) i eksisterende byggeri og 2 særforanstaltninger, hvor taksten forhandles individuelt også beliggende i eksisterende byggeri.

Udgifter til afskrivning af de bygningsmæssige ændringer fordeles således: 195,70 kr. pr. plads pr. døgn i 2020 (7 pladser).

Byggeriet udløser således ikke forøgede driftsomkostninger udover afskrivning, når byggeriet ibrugtages.

Lokalplan

Lolland Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan for det område, der ønskes bebygget. Lokalplansforslaget er sendt i høring og forventes godkendt i april måned 2020. En forudsætning for at byggeriet kan gennemføres er, at lokalplanen godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. projektforslaget godkendes.
  2. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. til sagens gennemførelse.
  3. der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2020
  4. at de anførte til- og fravalgsønsker godkendes
  5. at godkendelse af projektforslag og tillægsbevilling sker under forbehold for at Lolland Kommune godkender lokalplanen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 6

Sagen blev anbefalet. Udvalget bemærker, at der til et kommende møde i Forretningsudvalget bør tages en generel drøftelse af muligheder for at indarbejde principper for bæredygtighed i byggesager.

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Det er den 5. december 2019 blevet meddelt, at Lokalplansforslaget er godkendt af Lolland Kommune.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 13

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 9

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 9:

Projektforslag

Situationsplan_01.11.2019

Stueplan_01.11.2019

Facader_01.11.2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener