Søg
 
Møde i

7. Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge, 3. kvartal 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4220252

Resume

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.


I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring ervedlagtsom bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlæggessom bilag.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed ervedlagtsom bilag.


Fremdrift i projektet
Efter ønske fra medlemmer af Regionsrådet er det i forbindelse med kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 besluttet, at der i sagen gives en beskrivelse af projektets generelle fremdrift. Der vil løbende blive fuldt op på hvorledes denne status gives for at sikre Regionsrådet det bedste informationsniveau.

Status for projektet er som følger:

I delprojektet TE01 Senge- og behandlingsbygning pågår udgravningsarbejderne og pæleboringer for det bærende system er opstartet.

Modeller (såkaldt mock up) af udvalgte standardrum; sengestue, operationsstue, logistikkerne og ambulatorierum er leveret som aftalt. Der udestår model af et udsnit af den kommende facade, som er aftalt leveret medio oktober 2019. Denne opstilles udendørs på grunden.

Totalentreprenøren på delprojekt TE01 (KHPT) har fremsendt et ændringsforslag, hvor de ønsker at ændre det bærende konstruktive system fra et søjle/bjælke-system med lette facader til et konstruktivt system med bærende facader. KHPT beskriver, at ændringsforslaget ikke vil påvirke de aftalte milepæle i tidsplanen, at forslaget er omkostningsneutralt. Ændringsforslaget vil som udgangspunkt medføre en hurtigere udførelse, hvor klimaskærmen lukkes hurtigere. Dette giver et bedre forløb under udførelsen. USK projektorganisationen gennemgår ændringsforslaget for at sikre, at ændringsforslaget ikke kompromitterer forudsætningerne i det godkendte projektforslag, herunder eventuelle påvirkninger i den kliniske funktionalitet, eventuelle ændringer af rumindretningerne, myndighedsgodkendelser mv. Forslaget vil ikke give ændringer i det visuelle udtryk.

For delprojekt TE02-A Nuklearmedicin og laboratorier er indledende tilbud modtaget 24. juni 2019 fra to tilbudsgivere. Begge tilbudsgivere tog forbehold for den faste økonomiske ramme. Forhandlingsmøder har været afholdt med begge tilbudsgivere, og det har vist sig nødvendigt at annullere udbuddet, da det ikke har været muligt indenfor udbudslovens rammer at forhandle tilbuddene ned på den faste økonomiske ramme. Der gennemføres i stedet et nyt udbud, med færre ultimative krav og i en udbudsform, hvor en forhandling med de bydende entreprenører kan gennemføres inden for udbudslovens rammer. Det reviderede TE02A-udbudsmateriale bliver forelagt Regionsrådet i november 2019.

For delprojekt TE03 “Energicentral” (fjernkøl og nødstrøm) pågår projektering og myndighedsbehandling. De to forsyningscentraler skal være klar til drift i sommeren 2021.

Vedr. projektets samlede forsikring pågår der en drøftelse vedrørende forlængelse af forsikringen. TRYG har meldt tilbage, at de ikke ønsker at forlænge, når den nuværende forsikringsaftale (inkl. en option på 2 år) udløber med udgangen af 2022. Forsikringsmægler Willis er derfor ved at opstille forskellige scenarier over forsikringsmuligheder fremadrettet. Dette forhold forventes afklaret medio 4. kvartal 2019.

Den overordnede status for Projekt Universitetshospital Køge, at tid, økonomi og kvalitet kan overholdes.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Kvartalsrapporten for USK for 3. kvartal 2019 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet.
  2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 10

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 7

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 7:

Kvartalsrapport Universitetshospital Køge 3. kvartal

Controllerenhedens bemærkning til kvartalsrapport 3. kvartal

Deponering

Følgebrev revisionen

Udkast til revisorerklæring

Ledelseserklæring 3. kvartal


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener