Søg
 
Møde i

6. Projekt Universitetshospital Køge - Totalentrepriseudbud TE02B (Sterilcentral)

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4221372

Resume

Som en del af Projekt Universitetshospital Køge (USK) indgår etablering af ny bygning til sterilcentral. Dette delprojekt udbydes i to separate, men indbyrdes koordinerede totalentrepriseudbud af henholdsvis; maskiner/anlæg til sterilcentralen og de bygningsmæssige arbejder. Udbudsbetingelser samt tildelingskriterier fremlægges til Regionsrådets godkendelse. Herudover anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevillingen for delprojektets gennemførelse.

Sagsfremstilling

Indhold og baggrund

Som et delprojekt i det samlede Projekt Universitetshospital Køge indgår opførelse af ny bygning til en sterilcentral, som skal betjene det nye hospital med vask og sterilisering af genanvendeligt sterilt udstyr (vedlagt projektbeskrivelse og udbudstidsplan).

Udbuddet sker i henhold til den udbudsstrategi, som Regionsrådet godkendte 23. marts 2017 som en totalentreprise, og er i overensstemmelse med den tidsplan Regionsrådet godkendte 4. november 2018.

Udbudsproces og tidsplan

TE02B udbydes i to særskilte totalentrepriser:

· Maskinleverancen omfatter udstyr og maskiner til sterilcentralen samt en lagerreol til et automatiseret højlager.

· De bygningsmæssige arbejder indeholder projektering og udførelse af de bygningsmæssige rammer og tekniske anlæg til sterilcentralen.

Disse to totalentrepriser udbydes med en mindre forskydning, således at maskiner og automatiseret højlager bliver bestemmende for udformning af bygningen og design af de tekniske anlæg. Sterilcentralen opføres således, at den er forberedt til at kunne automatiseres i endnu højere grad.

Udbudsformen for begge entrepriser er udbud med forhandling og sker på baggrund af tidligere udarbejdet projektforslag samt en række design­manualer, hvoraf en del er gældende for hele byggeriet, og er udviklet sammen og tilpasset i forbindelse med fase 1 i TE01 processen, mens nogle er udviklet specifikt til de særlige forhold gældende for de omhandlede teknisk komplicerede bygningsafsnit.

Udbuddene vurderes ud fra en vægtning af følgende kriterier:

Tildelingskriterier:

Vægtning TE02B-MASK (%):

Vægtning TE02B-BYG (%):

Økonomi (ud fra en prisramme og tilbudsliste med prioriteringer)

40 %

40 %

Organisation og samarbejde (CV’er og beskrivelser af samarbejde)

20 %

30 %

Projekt (ud fra beskrivelser)

40 %

30 %

Den forskellige vægtning afspejler vigtigheden af et godt samarbejde mellem entreprenør og maskinleverandør. For maskinudbuddet vil det vægtes, at de kan designe en fremtidssikret løsning, som muliggør en fuldautomatisering. Bygningsentreprisen betragtes som enklere. Derfor er tildelingskriterierne vægtet lidt forskelligt.

Regionsrådet orienteres ultimo februar 2020 om, hvilke hold, der prækvalifice­res til maskinudbuddet og ultimo marts 2020 om, hvilke hold, der prækvalificeres til byggeopgaven.

Kontrahering for maskinleverancen forventes at ske i juni 2020 og for bygningsleverancen i september 2020. Dermed vil den samlede bygning kunne stå klar i Q3 2022, svarende til planen i den godkendte tidsplan for projektet.

Vejledende budgetramme for TE02B er samlet for bygnings- og maskin­leverance 68 mio. kr. (19-PL)

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejds­klausuler, vil være gældende for dette udbud af byggearbejder. Der vil blive sat krav om, at mindst 10 % af de samlede antal årsværk i byggeentreprisen leveres af lærlinge, elever eller praktikan­ter.

Bygningen skal overholde gældende krav og regler, herunder BR18’s krav til Lavenergiklasse. Bygningen skal certificeres efter DGNB-Flex ordningen, som kan anvendes på denne type bygninger.

Økonomi

Det samlede tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til Projekt Universitetshospital Køge (USK) udgør 4.083 mio. kr. (09-pl) inkl. låneadgang til energiinvesteringer).

I modsætning til driftsbevillinger, der er etårige, kan anlægsbevillinger strække sig over flere år. Anlægsbevillingen deles derfor op i rådighedsbeløb i henhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Regionsrådet afsætter fremadrettet rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Den samlede anlægsbevilling til USK udgør 3.361 mio. kr.:

Bevilget af Regionsrådet

Anlægsbevilling (mio. kr.)

16.08.12

14

06.06.13

8

26.09.13

144

25.09.14

66

23.06.16

52

22.08.17

337

03.12.18

78

04.02.19

270

04.03.19

2.392

04.11.19

90

Samlet bevilling

3.451

Den samlede økonomiske ramme for TE02B er på 68 mio. kr. (19-pl).

Der søges om tillægsbevilling på det samlede beløb på 68 mio. kr.

Der forventes følgende fordeling af udgifter i perioden 2020 til 2022:

Mio. kr.

2020

2021

2022

I alt

I alt

8

40

20

68

Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 3.519 mio. kr.

I budget 2020 er allerede afsat og frigivet 467,5 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det indstilles i denne sag, at der afsættes og frigives yderligere 98 mio. kr. Det yderligere rådighedsbeløb benyttes til at dække tidligere afsatte bevillinger, der forventes afholdt i 2020.

Der har indtil nu været søgt om anlægsbevilling i forbindelse med sagsfrem­stillinger for de enkelte bygningsetaper. Der er efter forelæggelse af TE02B ikke yderligere bygningsetaper, der skal forelægges Regionsrådet. Der vil derfor i 2020 blive forelagt en sagsfremstilling for Regionsrådet om anlægsbevilling til indkøb af udstyr og apparatur samt projektstyringsomkostninger for den resterende økonomi inden for kvalitetsfondsinvesteringen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

· Udbudsmateriale for TE02B godkendes

· Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 68 mio. kr. til dækning af TE02B, således at den samlede anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge udgør 3.519 mio. kr.

· Der afsættes og frigives yderligere rådighedsbeløb i 2020 på 98 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 9

Anbefales.

Bruno Jerup tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 6

Enhedslisten stillede ændringsforslag om, at DGNB klassifikationsniveauet for byggeriet løftes til den højeste kategori.

For forslaget stemte Enhedslisten.

Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Dermed faldt forslaget.

Herefter blev indstillingen sat til afstemning:

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Imod indstillingen stemte Enhedslisten.

Dermed blev indstillingen godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 6:

TE02B Projektbeskrivelse

TE02B Udbudstidsplan


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener