Søg
 
Møde i

4. Opfølgning på Rokadeplan for Slagelse Sygehus - fremtidig anvendelse af bygningsmassen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4201617

Resume

Som opfølgning på Regionsrådets beslutning om færdiggørelse af Slagelse Sygehus som led i rokadeplanen fremsættes hermed forslag til den fremtidige anvendelse af bygningsmassen. Sagen indeholder forslag til strategi for salg af bygninger samt anvendelse af en enkelt bygning til ambulant psykiatri.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 7. december 2017 rokadeplanen for Slagelse Sygehus ved ibrugtagning af Fase 2-huset. Gennemførelse af rokadeplanen forventes i sin væsentlighed afsluttet primo 2020, hvorefter enkelte bygninger vil blive frigjort for sygehusfunktioner.

Oprindeligt var det forventet at bygningerne 11, 30, 31, 32, 34, 36, 39 og 40 kunne udgå af sygehusdrift efter rokadeplanens gennemførelse.

Imidlertid er bygning 31 og 32 ejet af Slagelse kommune og anvendes til Misbrugscenter, hvorfor disse bygninger således ikke indgår i den videre vurdering.

Bygning 39, der er en gammel kapelbygning, foreslås nedrevet, idet kapellet i dag er placeret i bygning 45. Herudover foreslås bygning 41 nedrevet.

Denne bygning har været anvendt til arbejdsmedicinsk ambulatorie.

Bygning 11 frigøres efter at have været anvendt af Præhospitalt Center indtil deres flytning til Næstved Sygehus i dette efterår. Bygningen vil kunne frigøres pr. 1. december 2019, idet Præhospitalt center anvender den til back-up, til de er sikre på, at driften i den nye central i Næstved er stabil. Bygningen foreslås fremadrettet anvendt til ambulant psykiatri i Slagelse. Den ambulante Psykiatri i Slagelse anvender pt. afsnit SL1 i Psykiatri- sygehuset.

Sagen vedr. flytning af den ambulante psykiatri behandles i selvstændig sag.

For bygning 30 (p.t. anvendt til audiologisk afdeling), bygning 34 (p.t. anvendt til jordemodercenter), bygning 36 (foredragssal mv.) og bygning 40 (p.t. anvendt til sygehusets administration) foreslås det, at der indledes en dialog med Slagelse Kommune og Statens Ejendomsselskab Freja om, at sidstnævnte køber bygningerne med henblik på at udvikle dem til videresalg efter en frigørelse af bygningerne.

En aftale med Freja medfører en større sandsynlighed for, at det samlede salgsprovenu vil øges, i forhold til et almindelig offentligt udbud.

Pt. forventes det dog kun at bygning 34 kan frigøres medio 2020.

Med gennemførelse af renoverings- og ombygningsprojekterne i rokadeplanen, er der dog fortsat forskel på den nye og den ældre del af Slagelse Sygehus, hvor den ældre del med gennemførelsen af rokadeplanen ikke er opgraderet til de standarder, der indgår i det nye sygehusbyggeri.

Opgradering af den samlede bygningsmasse vil indgå i det videre arbejde med videre udvikling af sygehusplanen, med henblik på at skabe et sammen- hængende og moderniseret akutsygehus i Slagelse.

Økonomi

Klargøring og renovering af bygning 11 til ambulant psykiatri i Slagelse vil kunne gennemføres i december 2019 finansiereret af Psykiatriens eksisterende driftsbevilling. Den fremadrettede drift af bygning 11 afholdes ligeledes indenfor Psykiatriens eksisterende bevilling. Det bemærkes, at det er en udvidelse af regionens samlede bygningsmasse ift., hvad der er lagt til grund i rokadeplanen.

Nedrivning af bygning 39 og 41 forventes finansieret af salgsprovenuet ved frasalg af bygning 30, 34, 36 og 40.

Evt. omkostninger i forbindelse udstykning og separering af forsyningsinstallationer for bygning 30, 34, 36 og 40 forventes fradraget salgsprovenuet. Tilsvarende vil en evt. reduktion af driftsomkostningerne indgå i salgssagernes fremlæggelse til politisk godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Bygning 11 på Slagelse Sygehus fremadrettet anvendes til ambulant psykiatri.

2. Bygningerne 30, 34, 36 og 40 bringes i forhandling med Statens Ejendomsselskab Freja om et muligt salg.

3. Bygning 39 og 41 nedrives.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. november 2019, pkt. 6

Formanden tilrettelægger et besøg for Regionsrådet på Slagelse Sygehus for at besigtige bygningsmassen forud for behandling af sagen.

Susanne Lundvald (A), Christian Wedell-Neergaard (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 7

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 4

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 4:

Oversigtskort Slagelse Sygehus 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener