Søg
 
Møde i

3. Drifts- og udviklingsaftaler2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4224119

Resume

Drifts- og udviklingsaftaler har udgangspunkt i Regions Sjællands strategiske indsatser og udgør et omdrejningspunkt for den dialog og løbende opfølgning, der finder sted mellem koncerndirektionen og virksomhedsområdernes øverste ledelse. Aftalerne godkendes af Regionsrådet og er etårige. De relevante politiske fagudvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet modtager tre årlige opfølgninger.

Sagsfremstilling

I udarbejdelsen af drifts- og udviklingsaftaler for 2020 er relevante fokusområder drøftet med de respektive virksomhedsområder og udkast behandlet to gange i politiske fagudvalg.

Med denne sag forelægges aftaler for hvert virksomhedsområde til godkendelse af Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Drifts- og udviklingsaftalernes strategiske grundlag

Regionsrådet har iværksat en række strategiske indsatser, der understøtter udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen og hele Region Sjælland:

· Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant”

· Den økonomiske udviklingsplan for 2019 til og med 2022

· ”Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”

· Program Perspektiv 20 – 23. Et klinisk forankret udviklingsforløb på tværs af sygehuse, specialer og funktioner

· Værdibaseret styring med fokus på borgeren i centrum samt de otte nationale mål for sundhedsvæsenet

· Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023

· Strategi for Socialområdet 2017 til 2020

· Rammeaftale 2018-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Drifts- og udviklingsaftalerne har grundlag i de strategiske indsatser og udgør et omdrejningspunkt for den dialog, der finder sted mellem koncerndirektionen og virksomhedsområdernes øverste ledelse. Aftalerne anvendes også til implementering af elementer i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne samt Region Sjællands budgetaftale.

De politiske fagudvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet modtager opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne tre gang årligt.

Drifts- og udviklingsaftalernes opbygning og indhold

Drifts- og udviklingsaftalerne opbygning er videreført fra 2019 og indeholder nationale og regionale målsætninger samt virksomhedsmålsætninger, som de respektive virksomhedsområderne har særligt fokus på i 2020. Aftalerne indeholder målsætninger som er videreført fra 2019 og nye målsætninger. Dette er nærmere uddybet for hvert område nedenfor.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud har i forelæggelse af udkast for de somatiske sygehuse afgivet bemærkning om tilføjelse af målsætninger. Administrationens håndtering heraf fremgår af nedenstående tabel.

Fagudvalgets bemærkning

Håndtering

Mål om nedbringelse af ventetider for høreapparatområdet

Målet er omfattet af plan forankret i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud jf. Budgetaftale2020. Det er derfor ikke tilføjet drifts- og udviklingsaftalerne.

Mål om færre patienter på gangene

Målet indgik i drifts- og udviklingsaftalerne 2019 og videreføres i 2020, hvor det indgår i afsnit 3.5 Bedre kapacitetsudnyttelse

Skærpet målsætning om bedre arbejdsmiljø

Målsætningens sammenhæng med mindre arbejdspres og bedre rekruttering er skærpet

Mål om gennemførelse af træningsforløb forud for operation

Målet indgår i handlingsplan for implementering af strategi for det nære sundhedsvæsen. Det er derfor ikke tilføjet drifts- og udviklingsaftalerne.

Dog har Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse i deres aftale i afsnit 4.2.2 en særskilt virksomhedsmålsætning herom.

Sygehusene målsætninger

Nationale og regionale målsætninger

Ændring ift. 2019

Overholdelse af kræftpakker

(Kun de somatiske sygehuse)

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Forbedring målrettet fem kræftpakker

Overholdelse af behandlings- og udredningsret

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet mål om flere udredninger uden gyldige forsinkelser

Øget patientinddragelse: Patientansvarlig læge

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet regionalt koordineret handlingsplan

Nære og sammenhængende sundhedstilbud

Nyt mål i 2020

Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang (kun Psykiatrien)

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet mål om reduceret anvendelse af akut beroligende medicin ved tvang

Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2020

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet mål økonomiske udviklingsplan for sygehuset

Program Perspektiv 20-23

Nyt mål i 2020

Flere opgaver skal løses uden for sygehusene - sundhed tæt på dig

Nyt mål i 2020

Udvikling af partnerskabsaftalerne mellem Psykiatrien og de somatiske sygehuse

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet mål for konsolidering af udvalgte indsatser hos sygehusene

Bedre kapacitetsudnyttelse

Tilføjet mål for færre patienter på gangene

Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø

Nyt mål i 2020

Integreret samarbejde (kun Psykiatrien)

Nyt mål i 2020

Præhospitalt Centers målsætninger

Virksomhedsområdets målsætninger er videreført fra 2019. Der er tilføjet et regionalt mål om implementering af regionens beredskabsstrategi.

Socialområdets målsætninger

Virksomhedsområdets målsætninger er videreført fra 2019 og aktualiseret henhold til de ovennævnte flerårige strategiske indsatser på området.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at alle drifts- og udviklingsaftaler for 2020 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 2

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 3

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 3:

NFS.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

NSR.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

SUH.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

HOL.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

PSY.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

PHC.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

SOC.Drifts-ogUdviklingsaftale2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener