Søg
 
Referat

6 (Åben) Steno Diabetes Center Sjælland og lokaler til lægeuddannelse ved Sjællands Universitetshospital, Køge

Sagsresumé

Totalentreprise for byggeri ved SUH, Køge til forskningsenhed til Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) og faciliteter til Region Sjællands lægeuddannelse skal udbydes. Denne sag er dermed den 6. anlægsbevillingssag og delprojekt i aftalen med Novo Nordisk Fonden og samtidig anlægsbevillingssag for den regionalt finansierede Lægeuddannelse. j

Sagsfremstilling

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Denne sag vedrører udbudsmateriale for SDCS i Køge og etablering af lokaler til lægeuddannelse, som Regionsrådet med budgetaftalen for 2021 har udvidet fra 24 til 48 pladser. Begge funktioner indgår i en samlet bygning, der opføres sammenbygget med vidensbygningen på Sjællands Universitetshospital i Køge.

 

Byggesagen med Steno Diabetes Center og Lægeuddannelse vil blive benævnt TE06 SDCS Køge og Lægeuddannelse.

TE06 omfatter i alt ca. 4.500 m² nybyggeri i 5 etager med direkte forbindelse til eksisterende bygninger og kældre. Bygningen sammenbygges desuden med den allerede opførte Vidensbygning, der ligeledes fungerer som referencebyggeri for den nye bygning. Placeringen giver en optimal sammenhæng med de øvrige uddannelses- og forskningsaktiviteter, som sammen med behandling udgør fundamentet i Universitetshospitalet.

 

I det nye kvalitetsbyggeri i Køge er allerede planlagt etableret de fysiske rammer til en patientbehandling, som er i tråd med Steno Diabetes Centers grundlæggende driftsprincipper. Derfor er det mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden aftalt, at donationen fra Novo Nordisk Fonden anvendes til en tilbygning til det eksisterende hospital, som kan anvendes til den forsknings- og udviklingsrelaterede indsats. I samme bygning placeres Region Sjællands nye lægeuddannelse. Denne del af bygningen finansieres af regionale anlægsmidler.

 

Husets funktioner deler ankomstarealer, men har derudover hver sine dedikerede områder i huset. Steno Diabetescenter placeres i de 2 nederste etager, mens lægeuddannelsen placeres i de øverste tre etager af nybyggeriet.

 

Da byggeriet sker samtidig med og i tilknytning til kvalitetsfondsbyggeriet i Køge gennemføres anlægssagen for alle praktiske forhold af projektorganisationen for kvalitetsfondsbyggeriet. Økonomien holdes efter aftale med Sundheds- og Ældreministerier adskilt fra den kvalitetsfondsfinansierede del og projektorganisationens omkostninger afholdes af byggesagen.

 

Udbudsproces og tidsplan

Udbuddet sker i henhold til den udbudsstrategi for det kvalitetsfondsfinansierede byggeri (USK), som Regionsrådet godkendte den 23. marts 2017 i en totalentreprise i EU-udbud med forhandling. Udbuddet indledes med en prækvalifikation, hvor op til fire bydende udvælges på baggrund af økonomisk robusthed, teknisk og faglig kapacitet samt erfaring med lignende byggeri. Efter prækvalifikation vil de bydende skulle indlevere et indledende tilbud i april 2021. Herefter gennemføres forhandlingsmøde med de bydende maj 2021. Dermed kan kontrahering være på plads medio juni 2021.

 

Vinder af udbuddet udvælges ud fra kriterierne:

Pris med 30 pct. Her vægtes de tilbudte priser i forhold til den laveste tilbudspris.

Organisation og samarbejde med 30 pct. Her vægtes organisering samt de tilbudte CV’er.

Projekt og kvalitet med 40 pct. Her vægtes tekniske og arkitektoniske koncepter, tegningsmateriale og materialelister.

 

Regionsrådet orienteres om, hvilke hold, der prækvalificeres og efterfølgende om endeligt valg af totalentreprenør.

 

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende for dette udbud. Der vil blive stillet krav til, at mindst 7 % af de samlede antal årsværk leveres af lærlinge, elever eller praktikanter, som er omfattet af lov om erhvervsuddannelser og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v.

 

Byggeriet skal DGNB-certificeres ved anvendelse af den såkaldte DGNB kontor-ordning med minimum guld, svarende til niveauet for vidensbygningen. De bydende skal derudover angive en option på certificering på højere niveau. Udgift til en eventuelt højere niveau forventes i givet fald at skulle afholdes af regionale midler.

 

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende hovedtidsplan for byggeriet:

Udbud: 1. og 2. kvartal 2021

Projektering og udførelse: 3. kvartal 2021 til 4. kvartal 2023

Ibrugtagning: 1. kvartal 2024

Økonomi

Anlægsøkonomi:

Der er følgende budget for nybyggeriet til SDCS Køge og Lægeuddannelse på SUH:

 

SDCS: denne del af byggeprojektet har et samlet budget på 45,7 mio. kr. Dette beløb består af 42,4 mio. kr. som er anlægsmidler til Køge og 3,3 mio. kr., som er tværgående puljemidler frigivet i en tidligere sag.

 

Lægeuddannelse: denne del af byggeprojektet har et samlet budget på 68,5 mio. kr. Budgettet er godkendt, og rådighedsbeløb er afsat af Regionsrådet over to omgange. Dels med budget 2020 og dels med budget 2021 på hhv. 45,7 mio. kr. og 22,8 mio. kr.

 

Det samlede budget for TE06 er således på i alt 114,2 mio. kr. Budgettet er består af 101,0 mio. kr. til totalentreprise, byggeplads, bygherreleverancer, inventar og reserver og 13,2 mio. kr. til projektomkostninger og øvrig rådgivning.

 

Den samlede økonomiske ramme for SDCS er tidligere godkendt, men anlægsbevillinger skal bevilges som tillægsbevillinger til tidligere bevillinger, når der foreligger konkrete byggeprojekter. Endvidere skal der meddeles bevilling for indtægtsføring af fondsmidlerne fra Novo Nordisk Fonden.

 

Med denne sag anmodes der om 45,7 mio. kr. til projektering og udførelse af SDCS Køge. Der er af programstyregruppen for SDCS tildelt puljemidler til SDCS Køge på 3,3 mio. kr. Disse midler overføres til anlægsbevillingen for TE06 SDCS Køge/Lægeuddannelsen.

 

På den gældende investeringsoversigt er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 68,5 mio. kr. til Lægeuddannelsen i Køge. Med denne sag anmodes der om frigivelse af anlægsbevilling på 68,5 mio. kr. til projektering og udførelse af Lægeuddannelsen på Sjællands Universitetshospital, Køge.

 

Den samlede anlægsbevilling for TE06 SDCS/Lægeuddannelse bliver således 114, 2 mio. kr. Den del af projektet der vedrører udbygning til Steno Diabetes Center finansieres af Novo Nordisk Fonden. Derfor påvirker denne del af projektet ikke regionens udgiftsloft.

 

Rådighedsbeløbet fordelt over projektperioden skønnes til følgende:

 

Mio. kr.

2020

2021

2022

2023

I alt

SDCS

0,2

11,2

22,9

11,4

45,7

Lægeuddannelse

0,3

16,8

34,3

17,1

68,5

I alt

0,5

28,1

57,1

28,6

114,2

 

Profilen er opdateret i forhold til tidligere baseret på et nuværende skøn for fordeling af honorar til totalentreprenør, byggeperiode og indkøb af udstyr. Den endelige profil vil afhænge af totalentreprenørens tidsplan og deraf følgende betalingsplan.

 

Driftsøkonomi

Der skal i forbindelse med tilbygningen påregnes en estimeret forøgelse af driftsomkostningerne fra 2024 på 2,7 mio. kr. årligt til bygningsdrift- og vedligehold, tekniske forsyninger og rengøring. Det endnu ikke er afklaret, hvordan driften af lægeuddannelsen finansieres. Finansieringen af de afledte udgifter til bygningsdriften afventer denne afklaring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 

1.Udbudsmateriale og tildelingskriterier for SDCS Køge og Lægeuddannelse godkendes

2.Der meddeles anlægsbevilling til TE06 SDCS Køge og Lægeuddannelse på 114,2 mio. kr.

3.Der meddeles anlægsbevilling til indtægter for del der vedrører SDCS, i alt 42,4 mio. kr.

4.Der meddeles negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen for Steno Diabetes Center på 3,3 mio. kr., hvorefter denne anlægsbevilling er 109,3 mio. kr.

5.Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til Lægeuddannelse til udgifter på 0,5 mio. kr. i 2020 samt 28,1 mio. kr. i 2021

6.Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til indtægter på 0,2 mio. kr. i 2020 samt afsættes og frigives rådighedsbeløb til indtægter på 11,2 mio. kr. i 2021

 

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 23-11-2020

Rådets/Udvalgets beslutning

Anbefales, idet Forretningsudvalget finder det væsentligt, at byggeriet bliver så bæredygtigt som muligt og derfor anbefaler, at mulighederne for en højere DGNB-certificering og konsekvenserne heraf undersøges som led i udbudsprocessen.

Fraværende

, , ,

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Annemarie Knigge, , , (A)

Camilla Aff Bredegaard, , , (A)

Lene Madsen Milner, , , (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Annemarie Knigge og Kate Sørensen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. USK_TE06_BH_C08_Projektbeskrivelse SDCS og LU (DokID: 6832742 - EMN-2020-12228)

2. TE06 Udbudsbetingelser (DokID: 6833383 - EMN-2020-12228)

3. TE06 Udbudstidsplan (DokID: 6833789 - EMN-2020-12228)Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener