Søg
 

Referat

Møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis

onsdag den 11. marts 2020 kl. 15:00

Regionshuset, mødelokale 1


Deltagere:

Regionsrådsmedlem Jens Ravn

Regionsrådsmedlem Camilla Aff Bredegaard

Regionsrådsmedlem Ellen Knudsen

Borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune

Borgmester Anette Mortensen (V), Stevns Kommune

Byrådsmedlem Eric Steffensen (O), Lolland Kommune.- afbud

Byrådsmedlem Niels Rolskov (Ø)

Byrådsmedlem Anne Camilla Meyer (A), Faxe Kommune

Praktiserende læge Peter Wied

Praktiserende læge Camilla Høegh-Guldberg

Praktiserende læge Morten Lysdahl- afbudIndholdsfortegnelse åbent møde

1.

Godkendelse af dagsorden

4

2.

Orientering om klyngearbejdet

4

4.

Orientering - etablering af nærklinik i Nakskov

6

5.

Drøftelse - udkast til Praksisplan for almen praksis

8

6.

Drøftelse af undersøgelse blandt seniorlæger foretaget af PLO

10

7.

Næste møde

13

8.

Eventuelt

14Indholdsfortegnelse lukket møde

3.

Generel orientering om lægedækningen (Lukket)

6


Møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis i Region Sjælland

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 15:00

Regionshuset, mødelokale 1

Journalnummer: 14-000249

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Praktiserende læge Morten Lysdahl og Byrådsmedlem Eric Steffensen (O), Lolland Kommune. deltog ikke i Praksisplanudvalget for Almen Praksiss behandling af sagen.


Møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 15:00

Regionshuset, mødelokale 1

Journalnummer: 12-001557

2.  Orientering om klyngearbejdet

Resume

Heidi Mortensen – sekretariatsleder for KAP-S deltager under punktet og kommer med en orientering om klyngearbejdet.

Sagen er udsat fra sidste møde

Sagsfremstilling

I overenskomstaftalen mellem regionerne og PLO blev det aftalt, at kvalitetsarbejdet i almen praksis fra overenskomstens start 1. januar 2018 fremover skal foregå i klynger fremfor ved akkreditering.

I overenskomsten er det defineret, at kvalitetsarbejdet i klyngerne skal være datadrevet. Klyngerne er geografiske og lægger sig op af kommunegrænserne. Hver klynge skal have en lægelig klyngekoordinator. Klyngen skal oprettes som en forening med vedtægter, kasser mm. Klyngerne definere selv, hvad de ønsker at arbejde med. Klyngerne skal mødes jævnligt - erfaringsmæssigt er det mellem 2-4 gange årligt.

Den gennemsnitlige klynge består af 29 læger med 48.000 patienter - landets mindste klynge er i Region Sjælland med 10 praktiserende læger og 17.000 patienter.

Finansieringen af klyngearbejdet er udregnet ud fra klyngemedlemmernes samlede antal gruppe 1-sikrede borgere med 4,26 kr. per gruppe 1-sikrede. Halvdelen af de midler, der tidligere tilgik Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgene (KEU), udbetales direkte til klyngearbejdet. Derudover er der aftalt et opstartshonorar per kapacitet det år, klyngen etableres, samt yderligere nationale midler. Disse midler udbetales en gang om året til klyngerne af KAP-S.

Hvis en praktiserende læge vælger ikke at være med i en klynge, skal vedkommende i følge overenskomsten akkrediteres efter en model, som overenskomstens parter aftaler. Parterne er i gang med at afklare, hvordan en sådan model skal se ud, men der bliver formentligt ikke tale om en akkreditering, idet der på nuværende tidspunkt kun er få læger uden for klyngerne - 98 % af de praktiserende læger er i en klynge per 1. november 2019.

Som en del af overenskomstaftalen der aftalt etableret et kvalitetsudviklingsprogram - KiAP (Kvalitet i Almen Praksis). I programmet er nedsat 5 udviklingsspor omkring:

 • Datadrevet kvalitetsudvikling.
 • Udvikling af indikatorer for almen medicin.
 • Klyngedannelse.
 • Regional organisering.
 • Fremtidig national organisering.

KiAP arbejder med disse spor, samt med på et overordnet plan at understøtte klyngearbejdet og sætte rammerne sammen med de øvrige nationale aktører.

De regionale kvalitetsenheder - i Region Sjælland KAP-S - har arbejdet med at understøtte klyngedannelsen både praktisk med oprettelse samt med opstart af selve klyngearbejdet. Derudover har KAP-S udviklet klyngepakker fra efteråret 2018, som klyngerne kan bruge til at arbejde datadrevet med. KAP-S understøtter desuden bl.a. med hjælp til at finde og bruge data, hjælp til hvordan arbejdet i klyngerne kan implementeres i de enkelte klinikker sammen med praksispersonalet, rammer for videndeling mellem klyngerne mm.

I vedlagte statusskriv ses et samlet overblik over arbejdet med klyngerne i regi af KAP-S.

På mødet vil Heidi Mortensen – Sekretariatsleder for KAP-S komme med et kort oplæg om arbejdet med klynger, hvorefter der er mulighed for spørgsmål.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget for Almen Praksis.

Beslutning

Punktet udsat.

Praktiserende læge Morten Lysdahl og Byrådsmedlem Eric Steffensen (O), Lolland Kommune. deltog ikke i Praksisplanudvalget for Almen Praksiss behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Status klyngearbejdet til PPU december 2019 KAP-S

3. Generel orientering om lægedækningen (Lukket)


Møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 15:00

Regionshuset, mødelokale 1

Journalnummer: 19-001198

4.  Orientering - etablering af nærklinik i Nakskov

Resume

Udvalget har ønsket en orienteres om etablering af den regionale nærklinik i Nakskov.

Sagsfremstilling

Region Sjælland står overfor betydelige udfordringer i forhold til at tilvejebringe de nødvendige lægeressourcer for borgerne. Det er regionens forpligtelse at sikre borgerne et godt og nært lægetilbud, men i flere dele af regionen er lægevalgsmuligheder meget begrænsede.

På baggrund af regionens lægedækningsudfordringer arbejder regionen via igangsætning af nye initiativer på at sikre en bedre lægedækning.

Et af disse initiativer er etablering af nærklinikker i de lægedækningsudfordrede områder.

Formålet med nærklinikkerne er at udvikle nye organisations- og behandlingsformer og dermed fremme rekrutteringen af læger. Nærklinikkerne skal også understøtte de lokale praktiserende læger.

Nærklinikkerne er et nært, almen medicinsk tilbud til borgerne. Men nærklinikkerne er også en ny måde at drive almen praksis på. I nærklinikkerne vil der eksempelvis være fokus på at inddrage andre faggrupper og på at flytte opgaver fra lægen til f.eks. sygeplejersker. Et andet eksempel er mere samarbejde og gennemsigtighed om patientforløb mellem almen praksis, kommuner og sygehuse, f.eks. om den akutte patient.

Den første nærklinik er den 2. marts 2020 åbnet i Nakskov Sundhedscenter.

Aktuelt er der tilmeldt knap 2.000 patienter til nærklinikken i Nakskov, som er overtaget fra en praktiserende læge, der ved ophør ikke kunne få afsat sin praksis til en anden læge. Regionen har heller ikke kunnet rekruttere en almen praktiserende læge til at overtage den afgående læges praksis.

Nærklinikken har åbent for tilgang af yderligere patienter.

I klinikken er ansat 4 læger, en praksismanager og en sygeplejerske. Lægerne er alle ansat på deltid, hvilket vil sige at der én dag om ugen er tre læger til stede i klinikken, mens der de fire øvrige hverdage er 2 læger til stede.

I nærklinikken afholdes dagligt tværfaglige konferencer blandt de ansatte med henblik på faglig dialog om de mest komplekse patienter.

Klinikken er lige nu i opstartsfasen og projekter, der involverer digitalisering mv., vil blive implementeret på længere sigt.

På det kortere sigte vil der i tilknytning til klinikken blive oprettet et borgerråd med inddragelse af lokale borgere. Formålet er at etablere en direkte dialog med borgerne om efterspørgsel og forventningsafstemning.

Den næste nærklinik etableres i Kalundborg i andet halvår af 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget for Almen Praksis.

Beslutning

PLO Sjælland udtrykker bekymring for, at Nærklinikken kan blive en konkurrent til PLO-Klinikkerne, og at der opstår parallel systemer.

Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning.

Praktiserende læge Morten Lysdahl og Byrådsmedlem Eric Steffensen (O), Lolland Kommune. deltog ikke i Praksisplanudvalget for Almen Praksiss behandling af sagen.


Møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 15:00

Regionshuset, mødelokale 1

Journalnummer: 18-001758

5.  Drøftelse - udkast til Praksisplan for almen praksis

Resume

Udvalget drøfter et samlet udkast til Praksisplan for almen praksis og beslutter, om Den Administrative Forberedelsesgruppe skal arbejde videre med det forelagte udkast med henblik på endelig høringsudkast.

Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget har på møder i 2019 drøftet udkast til beskrivelse af målsætninger og indsatser i praksisplanen for almen praksis.

Udvalget fik således på mødet den 11. december 2019 forelagt et udkast til en beskrivelse af de indsatsområder, der kan indgå i praksisplanen.

På mødet besluttede udvalget af udsætte drøftelsen af udkastet med henblik på, at udkastet kvalificeredes yderligere i Den Administrative Forberedelsesgruppe (AFG).

Der har efterfølgende være en administrativ proces i AFG, hvor udkastet er blevet gennemarbejdet.

Det vedlagte udkast er således det fælles udkast til en samlet praksisplan for almen praksis, der forelægges udvalget til drøftelse.

Det bemærkes, at der aktuelt arbejdes på at opdatere talmaterialet i udkastet, så det sikres, at det er de nyeste, tilgængelige tal, der indgår i det endelige høringsudkast.

I udkastet er indarbejdet de målsætninger for praksisplanen, som udvalget tidligere har godkendt. Udkastet indeholder også en beskrivelse af mere konkrete indsatsområder, som der kan arbejdes med i planperioden. Indsatsområderne er tilpasset de målsætninger, som udvalget har godkendt.

Det drejer sig om følgende indsatsområder:

· Lægedækning – målrettet arbejde med både rekruttering og fastholdelse af almen praktiserende læger, bl.a. ved at udnytte overenskomstens muligheder for at skabe aflastning og fleksibilitet for lægerne, herudover fokus på, hvordan lægepraksis kan organiseres og understøttes, så lægekapaciteten udnyttes bedst muligt.

· Samarbejde om sårbare patientgrupper – fokus på sundhedsaftalen, herunder at medvirke til gennemførelsen af de initiativer, der følger af aftalen, bl.a. om samarbejde på tværs af sektorer. Særligt fokus på de mest sårbare patientgrupper: sårbare ældre, borgere med kronisk sygdom, voksne med psykisk sygdom og børn og unge med trivselsudfordringer.

· Digitalisering og e-hospitalet - understøtte e-hospitalet og andre digitaliseringstiltag, der skaber kvalitet for borgerne og letter arbejdet i almen praksis og kommunerne og samarbejdet mellem sektorerne.

Indsatserne vil blive nærmere beskrevet og konkretiseret i den implementeringsplan, der senere vil blive udarbejdet i tilknytning til praksisplanen.

Det bemærkes, at der i øjeblikket pågår overenskomstforhandlinger mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn om en ny overenskomst om almen praksis. Overenskomstforhandlingerne kan potentielt resultere i flere nationale tiltag, der skal gennemføres i regionerne, og som derfor kan få betydning for indsatserne i praksisplanen, herunder særligt i forhold til den mere konkrete implementeringsplan.

Hensigten er, at AFG vil arbejde videre med udkastet på baggrund af udvalgets bemærkninger på dagens møde, hvorefter udvalget på mødet den 17. juni 2020 vil blive forelagt endnu et udkast, der, hvis det bliver godkendt af udvalget, vil blive sendt i høring hos relevante samarbejdspartnere.

Efter høringsprocessen vil de modtagne høringssvar blive forelagt udvalget, hvorefter en endelig udgave af praksisplanen vil kunne forelægges udvalget til godkendelse i efteråret 2020.

Planen vil inden vedtagelsen blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget, ligesom planen vil blive forelagt Patientinddragelsesudvalget til høring. Herudover anbefales det, at der inden næste møde i Praksisplanudvalget afholdes et møde mellem udvalgets formandskab og Patientinddragelsesudvalget om praksisplanen.

Praksisplanen skal inden den endelige vedtagelse af Regionsrådet forelægges for sundhedsstyrelsen, som yder rådgivning vedrørende praksisplanens udformning. Styrelsen skal således ikke foretage en egentlig godkendelse af praksisplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter det samlede, fælles udkast til praksisplan for almen praksis.

at AFG arbejder videre med udkastet på baggrund af udvalgets bemærkninger fra mødet, sådan at der på udvalgets møde den 17. juni 2020 kan forelægges et endeligt udkast til udvalgets godkendelse.

at udvalget beslutter, at der afholdes et møde med Patientinddragelsesudvalget, forinden praksisplanen sendes i høring, herunder beslutter udvalget også, hvilke af dets medlemmer der deltager i det nævnte møde.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget for Almen Praksis.

Beslutning

Planudkastet blev drøftet herunder muligheden for at konkrete indsatser kan indgå i budgetprocessen.

PLO Sjælland tilkendegav, at der er behov for at tilføre midler, hvis planen skal kunne udmøntes.

Til næste møde fremlægges oplæg til, hvorledes planens indsatser kan måles, så udvalget kan følge op på praksisplanens implementering.

Formandskabet og PLO Sjælland afholder møde med Patientinddragelsesudvalget og giver Udvalget en tilbagemelding på næste møde.

Praktiserende læge Morten Lysdahl og Byrådsmedlem Eric Steffensen (O), Lolland Kommune. deltog ikke i Praksisplanudvalget for Almen Praksiss behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Aktuelt udkast til praksisplan for almen praksis pdf 03032020


Møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 15:00

Regionshuset, mødelokale 1

Journalnummer: 14-000249

6.  Drøftelse af undersøgelse blandt seniorlæger foretaget af PLO

Resume

PLO-Sjælland ønsker at fremlægge nærværende sag for Praksisplanudvalget på baggrund af en undersøgelse, som PLO-Sjælland har gennemført blandt praktiserende læger med en alder på over 50 år. Undersøgelsen er gennemført for at få viden om, hvilken aflastning af de praktiserende læger, som kan få dem til at udskyde pensioneringen.

Sagsfremstilling

PLO-Sjælland har gennemført en undersøgelse blandt praktiserende læger på over 50 år. På den baggrund har PLO-Sjælland ønsket fremlægge nærværende sag for Praksisplanudvalget:

Hvordan får vi de ældre praktiserende læger til at blive længere?

Med afsæt i den aktuelle situation med lægedækning i region Sjælland, har PLO valgt at foretage en kortlægning af, hvad medlemmer af PLO 50+ mener der skal til for at forsætte med klinikdrift frem for at forlade arbejdsmarkedet til fordel for pensionering.

At gøre noget for fastholdelse af 50+ lægerne er den nemmeste og hurtigste måde til at lægedækningssituationen ikke forværres yderligere. Det er så at sige ”lavt hængende frugter”. Og dem er der mange af, da 30% af de praktiserende læger i Sjælland har passeret 60 år. Antallet af praktiserende læger er faldet med 13% siden 2010 i regionen.

Alle PLO-medlemmer i region Sjælland 50+ har haft mulighed for at bidrage til undersøgelsen og 60% har svaret.

Fokus og opbygning af undersøgelsen

Undersøgelsen er bygget op om 5 fokusområder, hvor der overordnet har været mulighed for at tage stilling til hvilken aflastning, som kan udskyde tilbagetrækningen.

Det drejer sig om:

· Praksisdrift

· Klinisk arbejdsmængde

· Administrative forpligtelser

· Samarbejdsrelationer ift. Region, kommuner og øvrige aktører

· Lægevagten

Undersøgelsen viser, at:

 • Af de fem hovedområder, som de sjællandske medlemmer blev bedt om at prioritere mellem:
  • 71 % svarede, at aflastningen vil være størst ved fritagelse for lægevagtsforpligtigelse.
  • Med 48% følger på andenpladsen det tværsektorielle samarbejde som næstmest belastende.
 • I forhold til praksisdrift mener 46% at aflastningen vil være mærkbar, hvis der gives økonomisk støtte til sundhedsfagligt hjælpepersonale.
 • Hvad angår den kliniske arbejdsmængde mener:
  • 60 % at muligheden for en fire-dages arbejdsuge kan aflaste.
  • Ligeledes mener 60% af lægerne at økonomisk støtte til lægevikarhjælp – adgang til vikarkorps vil være attraktivt.
 • Angående aflastning gennem færre administrative opgaver, mener 39% at det kan gøre en forskel at få økonomisk støtte til administrativt hjælpepersonale, herunder til sekretærer, praksismanager mv.
 • I samarbejdet med region og kommuner mv. angiver:
  • 78 % af medlemmerne, at uoverskuelige epikriser kan lette arbejdet, mens
  • 77% anser ikke-aftalte opgaveflytninger for at være belastende.
 • 73 % af de adspurgte PLO-medlemmer mener, at alle over 60 år skal fritages fuldstændig for vagtforpligtelsen.

Hvad kan resultatet af undersøgelsen bruges til?

Regionen har allerede taget en række initiativer, og strategien for det nære sundhedsvæsen har sat en retning. Herunder med implementering af ”vandkantsmodellen” til rekruttering og evt. fastholdelse, og med budgetaftalen for 2020 er der afsat betydelige midler etablering af nærklinikker i LTO-kommuner. Med Nakskov og Kalundborg som de første. Henset til udfordringen med lægedækning, er spørgsmålet, hvad der kan supplere strategien, når det handler om fastholdelse af 50+ læger.

I forhold til undersøgelsens resultater kan det bemærkes, at:

· En attraktiv lægevagt kan antageligt bidrage til både rekruttering og fastholdelse.

· Den igangværende udfasning af §2 aftaler går den modsatte vej af de ønsker 50+ lægerne har til at praktisere længere. Indførelsen af differentieret basishonorar har ikke kunnet kompensere for udfasning af §2 aftalerne i forhold til fastholdelse af lægekapacitet i LTO-kommuner.

· Det har høj prioritet for lægerne at kunne blive aflastet en dag om ugen. Det kræver hjælp fra andre læger, hvis det skal kunne lade sig gøre. Et vikarkorps el. lignende kunne hjælpe, og lettere adgang til delepraksis kunne være et andet element.

· Afviste henvisninger og de epikriser der genereres via sundhedsplatformen er et generelt problem for almen praksis. Derfor er det også attraktivt for 50+ at der gøres ved problemet. Særligt for patienternes sikkerhed, men også for en effektiv udnyttelse af den (knappe) lægefaglige kapacitet i almen praksis.

Uaftalte opgaveflytninger belaster almen praksis fx når ældre og skrøbelige patienter udskrives fra hospitalerne, og det lægelige ansvars placering er uafklaret. Det går ud over patientsikkerheden, som den netop gennemførte journalaudit vedr. 41 udskrivningsforløb også viser. Der er brug for en afklaring på hvordan kommunernes akutfunktioner kan lægedækkes.

Spørgsmålet er, hvordan PPU kan bidrage til at 50+ lægerne fastholdes længere, som led i regionens opgave med at sikre forsyningsforpligtelse, så alle borgere i regionen har adgang til egen læge.

På den baggrund indstiller PLO-Sjælland derfor, at PPU drøfter:

· 50+ lægernes ønsker til aflastning for at udskyde pensionsalderen.

· Om og evt. hvordan resultatet kan betyde noget for det aktuelle arbejde med en ny praksisplan.

Indstilling

PLO-Sjælland indstiller,

at udvalget drøfter 50+ lægernes ønsker til aflastning for at udskyde pensionsalderen.

at udvalget drøfter om resultatet skal have betydning for det aktuelle arbejde med en ny praksisplan.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget for Almen Praksis.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

AFG inddrager undersøgelsen i det videre arbejde.

Praktiserende læge Morten Lysdahl og Byrådsmedlem Eric Steffensen (O), Lolland Kommune. deltog ikke i Praksisplanudvalget for Almen Praksiss behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

PLO - medlemsundersøgelse

Møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis i Region Sjælland

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 15:00

Regionshuset, mødelokale 1

Journalnummer: 14-000249

7. Næste møde

Næste møde i Praksisplanudvalget er onsdag den 17. juni kl.15.00.

Beslutning

Tiltrådt.

Praktiserende læge Morten Lysdahl og Byrådsmedlem Eric Steffensen (O), Lolland Kommune. deltog ikke i Praksisplanudvalget for Almen Praksiss behandling af sagen.

Møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis i Region Sjælland

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 15:00

Regionshuset, mødelokale 1

Journalnummer: 14-000249

8. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Praktiserende læge Morten Lysdahl og Byrådsmedlem Eric Steffensen (O), Lolland Kommune. deltog ikke i Praksisplanudvalget for Almen Praksiss behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener