Søg
 
Møde i


Møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 15:00

Regionshuset, mødelokale 1

Journalnummer: 14-000249

6.  Drøftelse af undersøgelse blandt seniorlæger foretaget af PLO

Resume

PLO-Sjælland ønsker at fremlægge nærværende sag for Praksisplanudvalget på baggrund af en undersøgelse, som PLO-Sjælland har gennemført blandt praktiserende læger med en alder på over 50 år. Undersøgelsen er gennemført for at få viden om, hvilken aflastning af de praktiserende læger, som kan få dem til at udskyde pensioneringen.

Sagsfremstilling

PLO-Sjælland har gennemført en undersøgelse blandt praktiserende læger på over 50 år. På den baggrund har PLO-Sjælland ønsket fremlægge nærværende sag for Praksisplanudvalget:

Hvordan får vi de ældre praktiserende læger til at blive længere?

Med afsæt i den aktuelle situation med lægedækning i region Sjælland, har PLO valgt at foretage en kortlægning af, hvad medlemmer af PLO 50+ mener der skal til for at forsætte med klinikdrift frem for at forlade arbejdsmarkedet til fordel for pensionering.

At gøre noget for fastholdelse af 50+ lægerne er den nemmeste og hurtigste måde til at lægedækningssituationen ikke forværres yderligere. Det er så at sige ”lavt hængende frugter”. Og dem er der mange af, da 30% af de praktiserende læger i Sjælland har passeret 60 år. Antallet af praktiserende læger er faldet med 13% siden 2010 i regionen.

Alle PLO-medlemmer i region Sjælland 50+ har haft mulighed for at bidrage til undersøgelsen og 60% har svaret.

Fokus og opbygning af undersøgelsen

Undersøgelsen er bygget op om 5 fokusområder, hvor der overordnet har været mulighed for at tage stilling til hvilken aflastning, som kan udskyde tilbagetrækningen.

Det drejer sig om:

· Praksisdrift

· Klinisk arbejdsmængde

· Administrative forpligtelser

· Samarbejdsrelationer ift. Region, kommuner og øvrige aktører

· Lægevagten

Undersøgelsen viser, at:

 • Af de fem hovedområder, som de sjællandske medlemmer blev bedt om at prioritere mellem:

·

  • 71 % svarede, at aflastningen vil være størst ved fritagelse for lægevagtsforpligtigelse.
  • Med 48% følger på andenpladsen det tværsektorielle samarbejde som næstmest belastende.
 • I forhold til praksisdrift mener 46% at aflastningen vil være mærkbar, hvis der gives økonomisk støtte til sundhedsfagligt hjælpepersonale.
 • Hvad angår den kliniske arbejdsmængde mener:

·

  • 60 % at muligheden for en fire-dages arbejdsuge kan aflaste.
  • Ligeledes mener 60% af lægerne at økonomisk støtte til lægevikarhjælp – adgang til vikarkorps vil være attraktivt.
 • Angående aflastning gennem færre administrative opgaver, mener 39% at det kan gøre en forskel at få økonomisk støtte til administrativt hjælpepersonale, herunder til sekretærer, praksismanager mv.
 • I samarbejdet med region og kommuner mv. angiver:

·

  • 78 % af medlemmerne, at uoverskuelige epikriser kan lette arbejdet, mens
  • 77% anser ikke-aftalte opgaveflytninger for at være belastende.
 • 73 % af de adspurgte PLO-medlemmer mener, at alle over 60 år skal fritages fuldstændig for vagtforpligtelsen.

Hvad kan resultatet af undersøgelsen bruges til?

Regionen har allerede taget en række initiativer, og strategien for det nære sundhedsvæsen har sat en retning. Herunder med implementering af ”vandkantsmodellen” til rekruttering og evt. fastholdelse, og med budgetaftalen for 2020 er der afsat betydelige midler etablering af nærklinikker i LTO-kommuner. Med Nakskov og Kalundborg som de første. Henset til udfordringen med lægedækning, er spørgsmålet, hvad der kan supplere strategien, når det handler om fastholdelse af 50+ læger.

I forhold til undersøgelsens resultater kan det bemærkes, at:

· En attraktiv lægevagt kan antageligt bidrage til både rekruttering og fastholdelse.

· Den igangværende udfasning af §2 aftaler går den modsatte vej af de ønsker 50+ lægerne har til at praktisere længere. Indførelsen af differentieret basishonorar har ikke kunnet kompensere for udfasning af §2 aftalerne i forhold til fastholdelse af lægekapacitet i LTO-kommuner.

· Det har høj prioritet for lægerne at kunne blive aflastet en dag om ugen. Det kræver hjælp fra andre læger, hvis det skal kunne lade sig gøre. Et vikarkorps el. lignende kunne hjælpe, og lettere adgang til delepraksis kunne være et andet element.

· Afviste henvisninger og de epikriser der genereres via sundhedsplatformen er et generelt problem for almen praksis. Derfor er det også attraktivt for 50+ at der gøres ved problemet. Særligt for patienternes sikkerhed, men også for en effektiv udnyttelse af den (knappe) lægefaglige kapacitet i almen praksis.

Uaftalte opgaveflytninger belaster almen praksis fx når ældre og skrøbelige patienter udskrives fra hospitalerne, og det lægelige ansvars placering er uafklaret. Det går ud over patientsikkerheden, som den netop gennemførte journalaudit vedr. 41 udskrivningsforløb også viser. Der er brug for en afklaring på hvordan kommunernes akutfunktioner kan lægedækkes.

Spørgsmålet er, hvordan PPU kan bidrage til at 50+ lægerne fastholdes længere, som led i regionens opgave med at sikre forsyningsforpligtelse, så alle borgere i regionen har adgang til egen læge.

På den baggrund indstiller PLO-Sjælland derfor, at PPU drøfter:

· 50+ lægernes ønsker til aflastning for at udskyde pensionsalderen.

· Om og evt. hvordan resultatet kan betyde noget for det aktuelle arbejde med en ny praksisplan.

Indstilling

PLO-Sjælland indstiller,

at udvalget drøfter 50+ lægernes ønsker til aflastning for at udskyde pensionsalderen.

at udvalget drøfter om resultatet skal have betydning for det aktuelle arbejde med en ny praksisplan.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget for Almen Praksis.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

AFG inddrager undersøgelsen i det videre arbejde.

Praktiserende læge Morten Lysdahl og Byrådsmedlem Eric Steffensen (O), Lolland Kommune. deltog ikke i Praksisplanudvalget for Almen Praksiss behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

PLO - medlemsundersøgelse


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener