Søg
 
Møde i


Møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 15:00

Regionshuset, mødelokale 1

Journalnummer: 12-001557

2.  Orientering om klyngearbejdet

Resume

Heidi Mortensen – sekretariatsleder for KAP-S deltager under punktet og kommer med en orientering om klyngearbejdet.

Sagen er udsat fra sidste møde

Sagsfremstilling

I overenskomstaftalen mellem regionerne og PLO blev det aftalt, at kvalitetsarbejdet i almen praksis fra overenskomstens start 1. januar 2018 fremover skal foregå i klynger fremfor ved akkreditering.

I overenskomsten er det defineret, at kvalitetsarbejdet i klyngerne skal være datadrevet. Klyngerne er geografiske og lægger sig op af kommunegrænserne. Hver klynge skal have en lægelig klyngekoordinator. Klyngen skal oprettes som en forening med vedtægter, kasser mm. Klyngerne definere selv, hvad de ønsker at arbejde med. Klyngerne skal mødes jævnligt - erfaringsmæssigt er det mellem 2-4 gange årligt.

Den gennemsnitlige klynge består af 29 læger med 48.000 patienter - landets mindste klynge er i Region Sjælland med 10 praktiserende læger og 17.000 patienter.

Finansieringen af klyngearbejdet er udregnet ud fra klyngemedlemmernes samlede antal gruppe 1-sikrede borgere med 4,26 kr. per gruppe 1-sikrede. Halvdelen af de midler, der tidligere tilgik Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgene (KEU), udbetales direkte til klyngearbejdet. Derudover er der aftalt et opstartshonorar per kapacitet det år, klyngen etableres, samt yderligere nationale midler. Disse midler udbetales en gang om året til klyngerne af KAP-S.

Hvis en praktiserende læge vælger ikke at være med i en klynge, skal vedkommende i følge overenskomsten akkrediteres efter en model, som overenskomstens parter aftaler. Parterne er i gang med at afklare, hvordan en sådan model skal se ud, men der bliver formentligt ikke tale om en akkreditering, idet der på nuværende tidspunkt kun er få læger uden for klyngerne - 98 % af de praktiserende læger er i en klynge per 1. november 2019.

Som en del af overenskomstaftalen der aftalt etableret et kvalitetsudviklingsprogram - KiAP (Kvalitet i Almen Praksis). I programmet er nedsat 5 udviklingsspor omkring:

  • Datadrevet kvalitetsudvikling.
  • Udvikling af indikatorer for almen medicin.
  • Klyngedannelse.
  • Regional organisering.
  • Fremtidig national organisering.

KiAP arbejder med disse spor, samt med på et overordnet plan at understøtte klyngearbejdet og sætte rammerne sammen med de øvrige nationale aktører.

De regionale kvalitetsenheder - i Region Sjælland KAP-S - har arbejdet med at understøtte klyngedannelsen både praktisk med oprettelse samt med opstart af selve klyngearbejdet. Derudover har KAP-S udviklet klyngepakker fra efteråret 2018, som klyngerne kan bruge til at arbejde datadrevet med. KAP-S understøtter desuden bl.a. med hjælp til at finde og bruge data, hjælp til hvordan arbejdet i klyngerne kan implementeres i de enkelte klinikker sammen med praksispersonalet, rammer for videndeling mellem klyngerne mm.

I vedlagte statusskriv ses et samlet overblik over arbejdet med klyngerne i regi af KAP-S.

På mødet vil Heidi Mortensen – Sekretariatsleder for KAP-S komme med et kort oplæg om arbejdet med klynger, hvorefter der er mulighed for spørgsmål.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget for Almen Praksis.

Beslutning

Punktet udsat.

Praktiserende læge Morten Lysdahl og Byrådsmedlem Eric Steffensen (O), Lolland Kommune. deltog ikke i Praksisplanudvalget for Almen Praksiss behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Status klyngearbejdet til PPU december 2019 KAP-S


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener