Søg
 
Møde i


Møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 15:00

Regionshuset, mødelokale 1

Journalnummer: 18-001758

5.  Drøftelse - udkast til Praksisplan for almen praksis

Resume

Udvalget drøfter et samlet udkast til Praksisplan for almen praksis og beslutter, om Den Administrative Forberedelsesgruppe skal arbejde videre med det forelagte udkast med henblik på endelig høringsudkast.

Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget har på møder i 2019 drøftet udkast til beskrivelse af målsætninger og indsatser i praksisplanen for almen praksis.

Udvalget fik således på mødet den 11. december 2019 forelagt et udkast til en beskrivelse af de indsatsområder, der kan indgå i praksisplanen.

På mødet besluttede udvalget af udsætte drøftelsen af udkastet med henblik på, at udkastet kvalificeredes yderligere i Den Administrative Forberedelsesgruppe (AFG).

Der har efterfølgende være en administrativ proces i AFG, hvor udkastet er blevet gennemarbejdet.

Det vedlagte udkast er således det fælles udkast til en samlet praksisplan for almen praksis, der forelægges udvalget til drøftelse.

Det bemærkes, at der aktuelt arbejdes på at opdatere talmaterialet i udkastet, så det sikres, at det er de nyeste, tilgængelige tal, der indgår i det endelige høringsudkast.

I udkastet er indarbejdet de målsætninger for praksisplanen, som udvalget tidligere har godkendt. Udkastet indeholder også en beskrivelse af mere konkrete indsatsområder, som der kan arbejdes med i planperioden. Indsatsområderne er tilpasset de målsætninger, som udvalget har godkendt.

Det drejer sig om følgende indsatsområder:

· Lægedækning – målrettet arbejde med både rekruttering og fastholdelse af almen praktiserende læger, bl.a. ved at udnytte overenskomstens muligheder for at skabe aflastning og fleksibilitet for lægerne, herudover fokus på, hvordan lægepraksis kan organiseres og understøttes, så lægekapaciteten udnyttes bedst muligt.

· Samarbejde om sårbare patientgrupper – fokus på sundhedsaftalen, herunder at medvirke til gennemførelsen af de initiativer, der følger af aftalen, bl.a. om samarbejde på tværs af sektorer. Særligt fokus på de mest sårbare patientgrupper: sårbare ældre, borgere med kronisk sygdom, voksne med psykisk sygdom og børn og unge med trivselsudfordringer.

· Digitalisering og e-hospitalet - understøtte e-hospitalet og andre digitaliseringstiltag, der skaber kvalitet for borgerne og letter arbejdet i almen praksis og kommunerne og samarbejdet mellem sektorerne.

Indsatserne vil blive nærmere beskrevet og konkretiseret i den implementeringsplan, der senere vil blive udarbejdet i tilknytning til praksisplanen.

Det bemærkes, at der i øjeblikket pågår overenskomstforhandlinger mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn om en ny overenskomst om almen praksis. Overenskomstforhandlingerne kan potentielt resultere i flere nationale tiltag, der skal gennemføres i regionerne, og som derfor kan få betydning for indsatserne i praksisplanen, herunder særligt i forhold til den mere konkrete implementeringsplan.

Hensigten er, at AFG vil arbejde videre med udkastet på baggrund af udvalgets bemærkninger på dagens møde, hvorefter udvalget på mødet den 17. juni 2020 vil blive forelagt endnu et udkast, der, hvis det bliver godkendt af udvalget, vil blive sendt i høring hos relevante samarbejdspartnere.

Efter høringsprocessen vil de modtagne høringssvar blive forelagt udvalget, hvorefter en endelig udgave af praksisplanen vil kunne forelægges udvalget til godkendelse i efteråret 2020.

Planen vil inden vedtagelsen blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget, ligesom planen vil blive forelagt Patientinddragelsesudvalget til høring. Herudover anbefales det, at der inden næste møde i Praksisplanudvalget afholdes et møde mellem udvalgets formandskab og Patientinddragelsesudvalget om praksisplanen.

Praksisplanen skal inden den endelige vedtagelse af Regionsrådet forelægges for sundhedsstyrelsen, som yder rådgivning vedrørende praksisplanens udformning. Styrelsen skal således ikke foretage en egentlig godkendelse af praksisplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter det samlede, fælles udkast til praksisplan for almen praksis.

at AFG arbejder videre med udkastet på baggrund af udvalgets bemærkninger fra mødet, sådan at der på udvalgets møde den 17. juni 2020 kan forelægges et endeligt udkast til udvalgets godkendelse.

at udvalget beslutter, at der afholdes et møde med Patientinddragelsesudvalget, forinden praksisplanen sendes i høring, herunder beslutter udvalget også, hvilke af dets medlemmer der deltager i det nævnte møde.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget for Almen Praksis.

Beslutning

Planudkastet blev drøftet herunder muligheden for at konkrete indsatser kan indgå i budgetprocessen.

PLO Sjælland tilkendegav, at der er behov for at tilføre midler, hvis planen skal kunne udmøntes.

Til næste møde fremlægges oplæg til, hvorledes planens indsatser kan måles, så udvalget kan følge op på praksisplanens implementering.

Formandskabet og PLO Sjælland afholder møde med Patientinddragelsesudvalget og giver Udvalget en tilbagemelding på næste møde.

Praktiserende læge Morten Lysdahl og Byrådsmedlem Eric Steffensen (O), Lolland Kommune. deltog ikke i Praksisplanudvalget for Almen Praksiss behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Aktuelt udkast til praksisplan for almen praksis pdf 03032020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener