Søg
 

Referat

Møde i Forretningsudvalget 2018-2021

mandag den 6. april 2020 kl. 13:00

Videomøde


Deltagere:

Heino Knudsen (A), Formand

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand

Jacob Jensen (V), 2. næstformand

Jorun Bech (A)

Susanne Lundvald (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Kirsten Devantier (V)

Claus Bakke (V)

Gitte Simoni (O)

Per Nørhave (O)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bruno Jerup (Ø)

Tina Boel (F)

Anne Møller Ronex (B)

Egon Bo (I)
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4310292

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 6. april 2020, pkt. 1

Godkendt.


2. Initiativer ift. sårbare og socialt udsatte borgere under Corona-krisen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4310304

Resume

Det foreslås at igangsætte initiativer, der retter sig mod sårbare og socialt udsatte borgere under Corona-krisen. Initiativer omfatter rådgivning og vejledning ift. at styrke den mentale sundhed samt etablering af 6 pladser på Roskildehjemmet til COVID-19 smittede hjemløse i kombination med en styrket indsats for at opsøge hjemløse med henblik på test. Udgifterne til ekstra pladser forventes at være ca. 0,6 mio. kr. pr. måned.

Sagsfremstilling

På foranledning af regionsrådsformanden og formanden for Udvalget for Social og Psykiatri er der taget initiativ til at udvikle indsatser, der er målrettet mod socialt udsatte og sårbare borgere under Corona-krisen. Disse initiativer forelægges til godkendelse i Forretningsudvalget.

Indsatsen rummer to spor:

· Et spor med fokus på at styrke den mentale sundhed, særligt blandt psykisk sårbare. Initiativet skal sikre rådgivning og vejledning ift. håndtering af den utryghed og bekymring, der opstår i befolkningen i krisesituationer, og som for nogle borgere kan føre til angst og depression eller forværre anden sygdom.

Initiativet indebærer, at der oprettes en hjemmeside, der samler eksisterende links, som tilbyder hjælp til selvhjælp ift. at skabe struktur og tryghed i hverdagen, psykisk velvære og mulighed for at styrke sin mentale og fysiske sundhed.

Der er samtidig lavet aftale om, at regionens Corona call-center styrker rådgivningen af borgerne om, hvordan de kan tackle uro og angst i forbindelse med Corona-krisen. Call-centret har indgået aftale med Psykiatrien om at yde sundhedsfaglig rådgivning, særligt i tilfælde med selvmordstruede.

· Et spor med fokus på socialt udsatte borgere og hjemløse, der er særligt udsatte under Corona-krisen, både ift. mulighederne for test og mangel på væresteder med faciliteter til COVID-19 smittede.

Region Sjælland vil derfor etablere en udkørende funktion med akutbiler for at opsøge hjemløse borgere, der kan være smittet med COVID-19, med henblik på test.

I forlængelse heraf har der været dialog med kommunerne om at etablere midlertidige pladser til hjemløse, der er COVID-19 smittede. Det foreslås at etablere 6 pladser i tilknytning til Roskildehjemmet, som Region Sjælland har driftsoverenskomst med.

Initiativet ift. hjemløse borgere skal ses som et midlertidigt supplement, der under Corona-krisen understøtter det kommunale ansvar og opgaveløsningen på det sociale område.

Behov for og kapaciteten af midlertidige pladser til hjemløse borgere skal løbende overvåges.

Økonomi

Der er ikke udgifter forbundet at etablere hjemmeside.

Det anslås foreløbigt, at der vil være udgifter forbundet med etablere og drive de 6 pladser på Roskildehjemmet på ca. 0,6 mio. kr. pr. måned.

Det forudsættes, at udgifterne er direkte afledte af COVID-19 beredskabet og dermed er omfattet af statsligt tilsagn om, at COVID-19 relaterede udgifter i 2020 vil blive undtaget fra udgiftsloftet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede initiativer godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 6. april 2020, pkt. 2

Godkendt.


3. Udsættelse af opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4310023

Resume

Opfølgningen på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter udsættes som følge af beredskabssituationen i forhold til COVID-19.

Sagsfremstilling

Regionsrådet følger normalt op på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter tre gange årligt med skæringspunkt pr. 31. marts, 31. maj og 31. oktober.

På grund af beredskabssituationen vedr. COVID-19 er der store ændringer i aktiviteten hidtil i 2020. Regionens ressourcer er omfordelt som led i COVID-19-indsatsen og som følge heraf er visse projekter i drifts- og udviklingsaftalerne og budgetaftalen også sat i bero. Fra statens side er udrednings- og behandlingsretten suspenderet, hvilket påvirker de mål, der er sat i drifts- og udviklingsaftalerne.

På den baggrund vurderes det, at det ikke er relevant at foretage en normal opfølgning pr. 31. marts. Det foreslås derfor, at opfølgningen sker ved det næste skæringspunkt pr. 31. maj. Denne opfølgning vil blive forelagt til politisk behandling i Regionsrådet i august.

Opfølgning på budget 2020 vil foregå som normalt pr. 31. marts, 31. maj og 31. oktober.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter pr. 31. marts 2020 udsættes til næste opfølgning pr. 31. maj 2020.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 6. april 2020, pkt. 3

Godkendt.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener