Søg
 

Referat

Møde i Forretningsudvalget 2018-2021

fredag den 14. august 2020 kl. 09:30

Rådssalen


Deltagere:

Heino Knudsen (A), Formand

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand- afbud

Jacob Jensen (V), 2. næstformand

Jorun Bech (A)

Susanne Lundvald (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Kirsten Devantier (V)

Claus Bakke (V)

Gitte Simoni (O)

Per Nørhave (O)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bruno Jerup (Ø)

Tina Boel (F)

Anne Møller Ronex (B)

Egon Bo (I)Indholdsfortegnelse åbent møde

1.

Godkendelse af dagsorden

5

2.

Budgetforslag 2021 1. behandling

6

3.

Revisionsberetninger fra BDO

10

4.

Rammeoverholdelse 2. kvartal 2020

14

5.

Bevillingsændringer Regionsrådet 24. august 2020

16

6.

Initiativer til understøttelse af dansk økonomi. Anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige ændringer

19

7.

Opfølgning på Drifts-og udviklingsaftaler 2020 og budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2020

21

8.

Ændring af de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler for 2020

24

9.

Udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri

0

10.

Forslag fra Dansk Folkeparti vedr. 360 graders eftersyn af Region Sjællands psykiatri

31

11.

Næstved Sygehus, Transformationsprojekt, overordnet projektforslag

33

12.

Orientering om COVID-19-situationen

37

13.

Monitorering af genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen

38

14.

Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav, Roskilde Kommune

40

15.

Ligestillingsredegørelse 2020

46

16.

Bidrag til ministerredegørelse om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

48

19.

Meddelelser

53Indholdsfortegnelse lukket møde

17.

Udbud af akutlægehelikopterne (Lukket punkt)

51

18.

Indstilling om salg af Hoskiærsvej 13, Nakskov (Lukket punkt)

52


1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4251204

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 1

Godkendt.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


2. Budgetforslag 2021 1. behandling

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4385031

Resume

Til 1. behandling af budgetforslag 2021 forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.

Sagsfremstilling

Der forelægges samlet budgetforslag Region Sjælland for 2021 til Regionsrådets 1. behandling. Materialet består af sammenfatning af budgettets hovedtal, områder og prioriteringer og budgetforslaget i sin helhed (vedlagt).

I budgetforslaget er der budgetteret med fuld anvendelse af de i økonomiaftalen fastlagte (drifts)udgiftslofter for 2021 på hhv. sundhedsområdet og regional udvikling. Nye initiativer skal dermed findes ved regulering andre steder i budgettet.

På investeringsområdet er der budgetteret med fuld anvendelse af (anlægs)udgiftsloftet for kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital i Køge. For øvrige anlæg er der luft til yderligere 1-årige anlægsprojekter i 2021 på 27,6 mio. kr.

I henhold til lovgivningen skal regionen udarbejde budgettet efter det omkostningsbaserede princip. Budgettet skal dog også opstilles efter det udgiftsbaserede princip. Her gælder videre det princip at budgettet skal budgetteres på det i økonomiaftalen fastsatte niveau, udgiftsloft, på hhv. sundhedsområdet, regional udvikling og anlægsområdet.

Socialområdet budgetteres iht. omkostningsbaserede princip og området er ikke underlagt et udgiftsloft.

På driftsbudgetterne for sundhedsområdet og regional udvikling er der budgetteret helt op til grænsen iht. de aftalte udgiftslofter. Dvs. nye tiltag skal budgetfinansieres krone for krone. Socialområdet er budgetteret, så det er i balance.

På anlægsbudgettet er der mulighed for at prioritere nye projekter for 27,6 mio. kr. i 2021 pga. de ekstraordinært tilførte anlægsmidler i 2021.

Driftsbudgettet

Hovedtal i driftsbudget 2021

mio. kr.

Omkostnings-baseret

Udgifts-

baseret

Omk./udg.

19.005,9

19.344,7

Sundhedsområdet

Indtægt

19.223,0

19.223,0

Netto

217,2

-121,6

Omk./udg.

806,1

794,7

Socialområdet

Indtægt

806,1

806,1

Netto

0,0

11,4

Omk./udg.

488,1

491,8

Regional Udvikling

Indtægt

489,3

489,3

Netto

1,2

-2,5

Omk./udg.

20.300,1

20.636,2

Budgetresultat

Indtægt

20.518,5

20.518,5

Netto

218,4

-112,7

På sundhedsområdet er budgettet udarbejdet som en videreførelse af budgetforudsætninger vedtaget i Budget 2012 med efterfølgende korrektioner godkendt i Regionsrådet til og med juni 2020.

Udgiftsloftet på sundhedsområdet er på 18.736,4 mio. kr. Dette er fuldt ud disponeret i det fremlagte budgetforslag.

Den økonomiske udviklingsplan for 2019-2022 med efterfølgende justeringer indgår som en forudsætning for budgetforslaget. Der er endvidere indlagt ændringer som følge af Økonomiaftale 2021, lov- og cirkulæreprogram mv. Derudover indgår nødvendige driftsmæssige initiativer.

Bufferpuljen indgår i budgettet med 80 mio. kr. i 2021. Dvs. samme niveau som i 2019 og 2020. Bufferpuljen har bl.a. til formål at kunne imødegå udsving på de særligt udvalgte områder, som medicinudgifter, sygesikring og lignende. Bufferpuljens anvendelse skal prioriteres af Regionsrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2020.

På socialområdet budgetlægges med justeringer af pladser indenfor rammeaftalerne imellem Region Sjælland og kommunerne.

På området for Regional Udvikling er budgetforslaget en udmøntning af ”Aftale vedrørende regional udvikling i Region Sjælland” af 27. juni 2018. Aftalen er indgået i forlængelse af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet og fastlægger prioriteringen af det reducerede budget til regionale udviklingsopgaver. Region Sjælland har i 2021 en samlet ramme på 489,3 mio. kr. til regional udvikling. Dette er fuldt ud disponeret i det fremlagte budgetforslag.

Anlægsbudgettet

Hovedtal i anlægsbudget 2021

mio. kr.

Udgiftsbaseret

Kvalitetsfondsbyggeri

373,2

Øvrig anlæg

544,9

Projekter udenfor anlægsloftet

9,8

Bruttoanlægsudgifter

927,9

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Regionsrådets senest godkendte investeringsoversigt godkendt i juni 2020. Hertil er der i budgetforslaget indarbejdet 4 byggerelaterede projekter og seks digitaliseringsprojekter, som administrationen anser som nødvendige iht. lovgivning, tværoffentlige aftaler eller driftsmæssige forhold.

De fire projekter på byggeområdet bla. udbygning af Sikringen er indarbejdet med en samlet anlægssum på 163,4 mio. kr. i perioden 2021-2024, og med en forventet belastning på 34,6 mio. kr. i 2021.

De seks nye projekter på digitaliseringsområdet bla. øget IT sikkerhed er indarbejdet med en forventet samlet anlægssum op 82 mio. kr. i perioden 2021-2014, og med forventet belastning på 17,2 mio. kr. i 2021.

I budgetforslaget for 2021 er der en yderligere anlægsramme til disponering på 27,6 mio. kr., hvilket skal forstås som midler, hvor der ikke fra administrationen er indlagt forslag til prioritering.

De frie midler på anlægsrammen i 2021 skal ses i sammenhæng med den væsentligt forhøjede anlægsramme i 2021. Der bør derfor særligt blive set i retning af 1-årige projekter, som kan realiseres i 2021. Ved en fuld udnyttelse af anlægsrammen vil det samlede anlægsbudget i 2021 udgøre 955,5 mio. kr.

Budgetmaterialet

Det samlede budgetmateriale består af følgende:

1. ”Sammenfatning af Budget 2021” - Notatet sammenfatter forudsætninger og initiativer i budgettet og angiver de områder, der har særlig politisk fokus, samt opfølgning på den fireårige økonomisk udviklingsplan.

2. ”Forslag til budget 2021, 1. behandling” - Budgettet som Regionsrådet vedtager består af bevillinger, med tilhørende beskrivelse eller bevillingsforudsætning.

Budgetforslaget for 2021 er i alt væsentligt en bevillingsmæssig videreførelse af første budgetoverslagsår (2021) fra budget 2020.

Administrationen har med udgangspunkt i dette budgetoverslagsår derefter indlagt bevillinger, hvor der er vurderet nødvendigt ift. den fortsatte drift eller som følger direkte af nationale krav.

Disse ændringer består af i alt 75 mio.kr. på forskellige budgettilpasninger, samt 90 mio.kr. som følge af Analysen af de særligt udvalgte områder. De samlede ændringer fremgår af afsnit 8.2, tabel 134.

Tekstmaterialet indeholder budgetforudsætningerne for hvert område.

Begge bilag er vedlagt og fremsendes endvidere pr. post.

Tidsplan for det videre budgetarbejde

Det er aftalt, at der afholdes budgetseminar den 24. august 2020.

Fristen for ændringsforslag foreslås til den 10. september 2020 kl. 08.00.

Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2021 ved 2. behandlingen på mødet den 28. september 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Forretningsudvalget godkender, at forslag til budget 2021 oversendes til Regionsrådet 1. behandling med en anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling,
  1. Fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 10. september 2020 kl. 08.00.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 2

Regionsrådet var inviteret til at deltage i 1. behandlingen af budgetforslaget for 2021.

Regionsdirektør Per Bennetsen og økonomidirektør Karsten Ole Knudsen præsenterede administrationens forslag til budget 2021.

Indstillingens punkt 1 blev godkendt, således at forslag til budget 2021 oversendes til Regionsrådet til 1. behandling med anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Budgetforslag 2021 til 1. behandling

Sammenfatning af budget 2021


3. Revisionsberetninger fra BDO

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4357656

Resume

BDO Statsautoriseret revisionsselskab har fremsendt to revisionsberetninger (Beretning nr. 10 - Aktivitetsafhængigt tilskud i 2019 og Beretning nr. 11 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2019). Det fremgår af de fremsendte beretninger at revisor anser regnskab 2019 for retvisende og revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Sagsfremstilling

Beretninger fra BDO Statsautoriseret revisionsselskab
Region Sjælland har efter at revisor har afsluttet revisionen af årsregnskabet 2019 fra BDO Statsautoriseret revisionsselskab modtaget to beretninger. Beretningerne samt revisors påtegning er vedlagt sagen. Beretning nr. 10 om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2019 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2019 samt beretning nr. 11 afsluttende beretning for regnskabsåret 2019.

Regionsrådet skal jfr. Styrelsesloven behandle beretningerne og træffe de fornødne beslutninger i relation til disse.

Beretningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 19. juni 2020.

Det fremgår af beretningerne, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller bemærkninger, ligesom revisor anser regnskab 2019 for retvisende. Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Specifikt om Beretning nr. 10 - Revisionen af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2019
Regionen har udarbejdet en redegørelse for det statslige aktivitetsbestemte tilskud mv. 2019 på sundhedsområdet samt for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2019. Redegørelsen vedlagt som bilag til denne sag.

Revisionen har ingen bemærkninger til regionens redegørelse. Administrationen gør opmærksom på, at de manglende data fra Landspatientregistreret siden ibrugtagningen 1. februar 2019 betyder, at der mellem regionerne er aftalt aconto afregninger. Når der i stedet for et specifikt og præcist afregningsgrundlag, fremsendes aconto afregninger medfører dette en større usikkerhed i forhold til den endelige udgift. Revisor kan tilslutte sig administrationens vurdering.

Specifikt om Beretning nr. 11 Afsluttende revision af årsregnskabet 2019
Regionsrådet godkendte på mødet den 4. maj 2020 Regnskab 2019 til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse af regnskabet afventede revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Regionen har den 15. juni 2020 modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2019 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionsberetningen er udarbejdet på baggrund af Regnskab 2019.

Revisionen har i beretningen givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis.

Administrationen har nedenfor angivet revisors væsentligste konklusioner ligesom områder, hvor revisionsberetningen har givet anledning til selvstændige initiativer fra administrationens side, er anført.

Eventuelle korrektioner til Regnskabet
Revisionen skal påse om regnskabet indeholder de korrekte indtægts- og udgiftsposter, rigtige hensættelser med mere. I den forbindelse har revisor peget på at Sygesikringssystemet ”Praksys” ikke er medtaget korrekt i regnskabet.

”Praksys” er et fælles kommunalt/regionalt system, som har været under udvikling i en årrække. Det blev i efteråret 2019 besluttet at stoppe udviklingen. I den anledning burde Region Sjællands akkumulerede investering, som udgør 23 mio. kr., være revurderet og projektet burde i regnskabet for 2019 være optaget til projektets reelle værdi ultimo 2019. Administrationen har foretaget den fornødne korrektion i regnskab 2020, men er enig i, at dette burde være sket i regnskabet for 2019.

Korrektionen har betydning for egenkapitalens størrelse. Egenkapitalen er et regnskabsmæssigt begreb og indgår som en del af balancen i regnskabet. Ændringer i egenkapitalen påvirker hverken udgiftslofter eller finansieringsvilkår for regionen.

Afvigelsen vurderes dog til ikke at være af væsentlig betydning. Sagen har været drøftet med revisionen, som er enig heri.

Vurdering af regionens økonomi
Revisionen har foretaget en vurdering af ”bæredygtig drift” herunder regionens likvide beredskab både i almindelighed og i særdeleshed i forbindelse med Corona-situationen. Administrationen vurderer, at man ikke forventer at få problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler omkring den gennemsnitlige kassebeholdning. En vurdering som revisor kan tilslutte sig.

Årsregnskabets opbygning og indhold
Det er overordnet revisors opfattelse, at regionens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er foretaget ændringer i regnskabspraksis i forhold til sidste år. Disse ændringer er beskrevet i regnskabet og kan henføres til ændringer i ferieloven, ændringer i hensættelser med tilgang af ny pensionsforpligtelse, samt enkelte præsentationsmæssige ændringer. Revisor kan tilslutte sig ændringerne.

Revisionen vurderer, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelsen i væsentlighed har fungeret tilfredsstillende.

Refusion af købsmoms
Revisionen har gennemgået forretningsgangene herunder revideret selve købsmomsrefusionsopgørelsen og sammenhængen til det momstilsvar, der opgøres overfor Skattestyrelsen. I den forbindelse vurderer revisor, at en mindre del af det opgjorte momsbeløb ikke burde indgå i opgørelsen af købsmomsrefusionen fra Social- og Indenrigsministeriet, men i stedet hjemtages fra Skattestyrelsen.

Administration kan oplyse, at der på tværs af regionerne pågår et udregningsarbejde for at udvikle en metode til opgørelsen af fordelingen af momsudgiften mellem Social- og Indenrigsministeriet og Skattestyrelsen.

Revisor påpeger derudover, at Regionen i lighed med de øvrige regioner har konteret udgiften til siddende patienttransport, betalt til Movia, svarende til betalingen til en privat leverandør. Denne konteringspraksis medfører, at Regionen får refunderet en del af udgiften (i 2019 opgjort til kr. 16 mio.kr.) fra Social- og Indenrigsministeriet. På vegne af alle regionerne er der rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet for at få vurderet denne konteringspraksis.

Balancen
Revisor har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystemet for regioner.

Det er revisors opfattelse, at balancens poster i væsentlighed er dokumenteret tilfredsstillende. Regionens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.

I forhold til anlægsaktiver påpeger revisor, at aktivering af sundhedsplatformen, som inventar, bør genovervejes, idet revisor vurderer at en ikke uvæsentlig del burde have været optaget som et immateriel anlægsaktiv. Administrationen er enig i revisors vurdering og vil foretage de fornødne ændringer i 2020.

Interne IT-kontroller
Det er revisors opfattelse, at regionen i det væsentligste har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af økonomiske data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Det er endvidere revisors opfattelse, at regionens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende, idet revisor dog kommenterer at der omkring administration af adgangsrettigheder til Sundhedsplatformen udestår dialog med revisor omkring de gennemførte tiltag.

Koncern IT har i forbindelse med den løbende revision haft dialog med revisor om administrationen af adgangsrettigheder til Sundhedsplatformen. I forlængelse heraf har administrationen aftalt et afsluttende møde den 11. august 2020 om emnet.

Omkostningsbaserede takster for sociale tilbud Servicelovens § 174. – juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision omkring ledelse og styring
Revisionen har udført forvaltningsrevision med fokus på om regionens takstberegning har hjemmel i lovgivningen. Revisor har endvidere vurderet, om området styres og administreres økonomisk hensigtsmæssigt samt mål- og resultatstyres i forhold til aktiviteten.

Det er revisionens opfattelse, at Regionens organisering, herunder styring og ledelse af området er tilrettelagt hensigtsmæssigt, således at det sikres, at politisk vedtagne budgetter og mål for området følges. Det er revisors opfattelse, at Regionen har tilstrækkelige styringsværktøjer til at understøtte fastsatte mål og resultatstyring samt en god økonomistyring.

Revisionen vil være repræsenteret på Forretningsudvalgets møde.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. Regnskab 2019 godkendes endeligt.

2. Beretning om revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt medfinansieringen på sundhedsområdet for 2019 tages til efterretning.

3. Beretning vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2019 tages til efterretning.

4. Initiativerne i administrationens sagsfremstilling tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 3

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Endelig redegørelse - region sjælland 2019

Region Sjællands Regnskab 2019

Beretning Sundhed Region Sjælland 2019

Region Sjællands Revisionsberetning 2019

Revionspåtegning Region Sjælland 2019


4. Rammeoverholdelse 2. kvartal 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4383886

Resume

Vurderingen af rammeoverholdelsen efter 2. kvartal viser, at de aftalte udgiftslofter på både Sundhedsområdet og Regional Udvikling forventes overholdt i 2020. Prognosen for rammeoverholdelsen er behæftet med større usikkerhed end normalt pga. covid-19. Det bemærkes, at anlægsloftet er suspenderet i 2020 med henvisning til covid-19, og at regionens nettomerudgifter til covid-19 vil blive kompenseret af staten, jf. aftale imellem staten og Danske Regioner marts 2020.

Sagsfremstilling

Rammerne for det samlede udgiftsbaserede forbrug er aftalt mellem Danske Regioner og regeringen i Økonomiaftalen for 2020.

Prognosen for rammeoverholdelse er behæftet med en større usikkerhed end normalt pga. covid-19. Det er særligt følgende forhold:

· Statens covid-19 kompensation

· Behandling af patienter med udskudt behandling

· Forsinkelser i regionens drifts- og projektopgaver pga. covid-19 indsatsen

Sundhedsområdet

Administrationen forventer på baggrund af opfølgningen pr. 31. maj 2020, at regionen fortsat vil overholde udgiftsloftet på sundhedsområdet i 2020.

Udvikling af udgiftsloftet på sundhedsområdet

Regionens udgiftsloft i 2020 er ved midtvejsreguleringen for 2020 ændret til 18.282,4 mio. kr. Ændringen kan helt overvejende henføres til en efterregulering af den pris- og lønfremskrivningen (pl-rul) fra 2019 til 2020, der lå til grund for økonomiaftalen for 2020. Det negative pl-rul er på ca. 85 mio. kr. Dette håndteres hovedsageligt med den pl-reservation på knap 50 mio. kr., der blev lagt ind i budget 2020.

Tabel 1. Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

(mio. kr.)

31/3

31/5

Gældende udgiftsloft

18.350,0

18.282,4

Forventet forbrug

18.302,0

18.275,6

Forventet rammeoverholdelse*

48,0

6,8

*) Positivt beløb betyder forventet mindreforbrug af rammen

Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

Det forventede forbrug, som lægges til grund for denne opfølgning baserer sig på virksomhedsområdernes faktiske forbrug for januar til maj, og deres indmeldte forventede udgifter for den resterende del af året.

Derudover gælder det, at der forudsættes det, at:

1. Normal drift pr. 1. juni 2020 – Budgetforudsætningen er at virksomhedsområderne tilbage til normal drift.

2. Fuld kompensation for covid-19 udgifter, herunder produktionstab - Det antages at regionen bliver fuld kompenseret for covid-19 udgifter, herunder efterslæb pga. produktionstab af eksempelvis øgede køb af privathospitalsydelser, ferie og overarbejdstimer

3. Forventning om mindreforbrug - I henhold til regionens styringsregler kan der overføres uforbrugte midler mellem årene. Der forventes derfor et mindreforbrug i 2020, da det antages, at der overføres uforbrugte midler fra 2020 til 2021 svarende til overførslen af midler fra 2019 til 2020.

Regional Udvikling

Regional Udvikling forventer at overholde rammen i 2020.

Pga. covid-19-situationen har der været færre passagerer i den kollektive trafik i regionen. At der er færre passagerer betyder også, at Movia dagligt taber penge på bus- og togdriften, idet driftsomkostningerne i vid udstrækning opretholdes. Movia vurderede i april 2020, at det samlede tab i 2020 kan blive ca. 87. mio. kr. Movia får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af covid-19.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeoverholdelsen pr. 31. maj 2020 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 4

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


5. Bevillingsændringer Regionsrådet 24. august 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4383908

Resume

Der forelægges bevillingsændringer for ca. 250 mio. kr. i 2020, hvoraf ca. 100 mio. kr. kan henføres til justering af de særligt udvalgte områder pba. ”Analysen af Særligt Udvalgte Områder”.

Bevillingsændringer i denne sag vedrører kun 2020. Effekten i overslagsårene 2021-2024 er indarbejdet i budgetforslaget for 2021.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger til driftsenhederne, samt særligt udvalgte områder, tilpasses løbende gennem året. Denne tilpasning sker, for at sikre økonomisk kompensation/reduktion ved fx ændring af projekter, opgaveflytning, uforudsete udgifter, m.fl.

Regionsrådet styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger. Ifølge Kompetenceregler for Region Sjælland er beslutningskompetencen vedr. alle bevillingsændringer tildelt Regionsrådet.

Det er således Regionsrådet, der godkender alle bevillingsændringer mellem budgetområder, uagtet om disse er udgiftsneutrale, rammepåvirkende, udmøntning af puljer eller af teknisk karakter.

Administrationen foreslår i denne sag rammepåvirkende bevillingsændringer for i alt 248 mio. kr. i 2020.

Særligt for denne bevillingsændringssag

I denne sag indgår kun effekten i budgetåret 2020. Effekten i budgetoverslagsårene 2021-2024 er indeholdt i budgetforslaget for 2021, der behandles på samme regionsrådsmøde som denne sag.

Ad A. Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen

Her foreslås bevillingsændringer for 152 mio. kr. i 2020.

Udmøntning af pulje til kompensation for covid-19 relaterede udgifter

Via Andre reguleringer er regionen blevet kompenseret for en del af de forventede udgifter der relateres til covid-19, svarende til 142 mio. kr. i 2020. Administrationen foreslår der oprettes en pulje til placering af midlerne indtil udmøntning til de relevante koncernenheder udføres.

Udmøntning af PL-puljen

Udmøntning af PL-puljen

Økonomiaftalen for 2020 har vist sig baseret på en for høj pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020. Pris- og lønreguleringen for 2020 niveaukorrigeres derfor med -0,5 pct. ved midtvejsregulering af regionens bloktilskud og udgiftsloft på sundhedsområdet, svarende til et negativt pl-rul på 84,7 mio. kr. i 2020.

Der blev ifm. budget 2020 reserveret 47,6 mio. kr. til dækning af et negativt pl-rul. Efter reserven kan dække godt halvdelen af det negative pl-rul udestår der fortsat 37,1 mio. kr.

Det har været kutyme i Region Sjælland, at en sådan budgetreduktion har været fordelt videre ud på virksomhedsområderne i helt eller delvist omfang. Administrationen foreslår, at denne praksis fortsættes.

Administrationen foreslår videre, at der i lighed med 2019 ekstraordinært gives en tillægsbevilling på 37,1 mio. kr. til virksomhedsområderne. Herved opnås reelt en neutral budgetpåvirkning på sygehusene mv.

Udmøntning af Bufferpuljen

Bufferpuljen foreslås udmøntet med 26,2 mio. kr. til delvis budgetfinansiering af budgetopskrivningen på de særligt udvalgte områder, jf. pkt. B nedenfor.

Udmøntning Andre reguleringer og DUT-midler

Der foreslås udmøntning af midler fordelt på 9 tiltag. Heriblandt styrkelse af psykiatrien på 69 mio. kr. fortsat styrket indsats på fødeafdelingerne på 8 mio. kr., demenshandlingsplan på ca. 2 mio. kr. m.fl. Tiltagene står beskrevet enkeltvis i bilag 1.

Ad B. (re)Vurdering af særligt udvalgte områder

Der foreslås samlet, at øge bevillingerne på de særligt udvalgte områder med 97,5 mio. kr. i 2020 med afsæt i analysen af særligt udvalgte områder, som blev præsenteret på Regionsrådets budgetseminar d. 11. juni 2020.

Ad C. Tekniske ændringer

De tekniske ændringer, der foreslås i denne sag, beløber sig til en reduktion på 0,9 mio. kr. i 2020, som følge et budgetflyt på Sundhedsprofilen mellem 2020 og 2021. Alle øvrige tekniske bevillingsændringer er udgiftsneutrale.

Ad D. og E. Udgiftsneutrale budgetflytninger

Her foreslås primært udmøntning af puljer, samt nye samarbejdsaftaler, ophør af eksisterende aftaler, mv.

Alle de foreslåede bevillingsændringer under ovenstående pkt. A-E er specificeret i bilag 1.

Økonomi

Ved godkendelse af ovenstående bevillingsændringer, og efter fordeling af Fælles formål og administration, vil rammerne for hhv. Sundheds-, Social- og det regionale udviklingsområde være ændret iht. nedenstående tabel.

mio. kr., udgiftsbaseret

2020

HK1

Sundhedsområdet

247,1

HK2

Socialområdet

0,6

HK3

Regional Udvikling

0,4

Driftsramme i alt

248,1

Note: Rammepåvirkningen af Socialområddet og Regional Udvikling udlignes på hhv. takstindtægter og budgetudligningspuljen under RU.

Rammepåvirkningen er forventet og er indarbejdet i budgetrammen i den kommende rammeoverholdelsessag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne under pkt. A-E godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 5

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Udgiftsbaseret bevillingsoversigt

Bilag 3. Omkostningsbaseret bevillingsoversigt


6. Initiativer til understøttelse af dansk økonomi. Anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige ændringer

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4375468

Resume

Regionsrådet har bevilget midler til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19. I forlængelse heraf foreslås under hensyn til sygehusenes mange mindre renoveringsprojekter og suspendering af anlægsloftet i 2020, at der gives en tillægsbevilling på 40 mio. kr. til anlægspuljen ”Mindre bygningsmæssige ændringer”.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på mødet den 4. maj 2020 en pakke med initiativer til understøttelse af danske økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen. Et tiltag, der bl.a. kunne lade sig gøre med baggrund suspendering af anlægsloftet i 2020.

Et af initiativerne i pakken var en pulje på 25 mio. kr. til mindre bygningsmæssig vedligehold og ændringer.

Puljen er administrativt udmøntet i juni 2020 på baggrund af ansøgninger fra sygehuse. De bevilgede projekter fremgår af nedenstående oversigt.

Sygehus

Projekt

Mio. kr.

Holbæk

Tilbygning til CT-scanner

5,0

Holbæk

Steno Center Holbæk

5,6

SUH-Roskilde

Etablering af nye parkeringsarealer

1,0

SUH-Køge

Elevatorrenovering

4,0

Slagelse + Næstved

Ombygning af sengevask

2,0

Slagelse

Fremskudt prøvetagning i bygning 14

3,0

Psyk, Slagelse

Udbedring Slagelse Psykiatri, utæt tag

1,2

Nykøbing F

Istandsættelse af de patientnære trafikområder

5,0

Nykøbing F

Forskningens Hus, færdiggørelse

2,4

Udmøntning i alt

29,2*

* Erfaringsmæssigt vil alle projekter ikke kunne realiseres som forudsat. Der kan dermed opstå behov for at regulere de afsatte beløb.

I ansøgningsrunden kom der i alt 38 ønsker til en samlet udgift på ca. 88 mio. kr. Interessen oversteg dermed, hvad der var muligt at imødekomme. Det underbygger også, at der er et stort behov for renovering og modernisering rundt om på regionens matrikler.

Med det suspenderede anlægsloft i 2020 foreslås derfor at udvide puljen med 40 mio. kr. i 2020 til i alt 65 mio. kr., således at der kan igangsættes flere af de ansøgte mindre renoveringsprojekter. Forudsætning for midlerne vil fortsat være, at investeringen kan gennemføres i 2020, og det understøtter kvalitet og effektivitet i regionen.

Økonomi

Evt. afledte driftsøkonomiske konsekvenser afholdes af de respektive enheder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives tillægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på yderligere 40 mio. kr. til mindre bygningsmæssige ændringer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 6

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


7. Opfølgning på Drifts-og udviklingsaftaler 2020 og budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4353655

Resume

Der forelægges årets første opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Præhospitalt Center og Socialområdet. COVID-19-krisen afspejler sig i opfølgningen for alle virksomhedsområderne og viser sig ved generel forsinkelse i målopfyldelse. De somatiske sygehuse er særligt påvirkede af krisen og forventes at være det fremover. Endvidere forelægges opfølgning pr. 31. maj 2020 på de prioriterede indsatser i budgetaftalen for 2020, hvor nogle også er forsinkede grundet COVID-19. Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 og en sag vedrørende ændring af drifts- og udviklingsaftalerne for de somatiske sygehuse.

Sagsfremstilling

Det politiske niveau forelægges årligt tre opfølgninger på drifts- og udviklingsaftalernes fremdrift. Opfølgningerne forelægges parallelt med forelæggelses af budgetopfølgninger pr. 31/3, 31/5 og 31/8. På indstilling af administrationen besluttede Forretningsudvalget grundet COVID-19-krisen at udsætte den første opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne, og dette er dermed årets første opfølgning.

De somatiske sygehuse og Psykiatrien

COVID-situationer medfører forsinkelse for flere af målene i aftalerne. Kravene for kræftpakkeforløbene er uændrede og her er der generel en god målopfyldelse hos sygehusene.

Opfølgningen for de somatiske sygehuse baserer sig på reviderede aftaler således som de er foreslået i en anden sag.

Nationale målsætninger

Overholdelse af kræftpakker

Andelen af overholdte samlede forløb er steget under COVID-19-krisen og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har således en samlet overholdelse på 100%. Forbedring af kræftpakkeforløbene inden for brystkræft er fortsat en topprioritet for Sjællands Universitetshospital, hvor et 360 graders eftersyn af retningslinjer, vejledninger og instrukser er i gang. Overholdelse af forløbstider for kræftpakkeforløbene, er ligeledes en topprioritet og de aktuelle tal for overholdelse per 30. juni 2020 på 52 pct., er utilfredsstillende. En foreløbig analyse af den lave overholdelse af forløbstiderne fra juni 2020 viser, at særligt mammaradiologien er udfordret på de lægefaglige ressourcer, hvilket forsinker den videre udredning og behandling inden for forløbstiderne.

Der iværksættes en målrettet indsats for overholdelse af pakkeforløbene i efteråret 2020 og der arbejdes på rekrutteringen af mammaradiologer, herunder på rekrutteringen af ny specialeansvarlig overlæge. Derudover indføres et koncept fra Rigshospitalet om Struktureret Monitorering af Kræftpakker (SMaK).

Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang i Psykiatrien

Siden starten af 2020 er der sket en positiv udvikling med fald i antallet af personer hvor akut beroligende medicin anvendes med tvang mens antallet af bæltefikseringer er på uændret niveau.

Regionale målsætninger

Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2020

De somatiske sygehuse og Psykiatrien forventer samlet budgetoverholdelse under forudsætning af at de kompenseres for Covid-udgifter.

Program Perspektiv 20-23

Program Perspektiv 20-23 blev sat i bero medio marts 2020 grundet COVID-19-situationen og er således forsinket.

Sygehusene har ultimo juni genoptaget implementeringsarbejdet med indsatsområderne på akutsporet.

I vedlagte bilag er en detaljeret opfølgning på sygehusenes drifts- og udviklingsaftaler.

Præhospitalt Center

Der forventes overordnet målopfyldelse af Drifts- og udviklingsaftalen selvom der på nuværende tidspunkt er væsentlige påvirkninger af COVID-19-situationen. Flere af aftalens regionale mål er således sat i bero og det gælder også flere af virksomhedsmålsætningerne.

Projektet digitalisering af befordringsansøgninger ser på nuværende tidspunkt ud til at overgå de forventede målsætninger.

Præhospitalt Center forventer pr. 31. maj 2020 budgetoverholdelse på både driftsbudgettet og kontraktbudgettet.

I vedlagte bilag er en detaljeret opfølgning på Præhospitalt Centers drifts- og udviklingsaftale.

Socialområdet

Socialområdet opfylder overordnet set sine målsætninger, men nogle initiativer er påvirket af COVID-19 situationen.

Målene Produktudvikling, Rekruttering, Arbejdsmiljø, Metodeudvikling og Indsatsplan for Kofoedsminde har alle en positiv udvikling. Målet Tilbudsgivning er der ikke fremgang, idet Region Sjælland har tabt de to specialrådgivningsopgaver, som de havde budt på. Dog er en kontrakt forlænget.

Målene Forskning og Sundhed er påvirket af COVID-19 situationen. Eftersom indsatserne under målet Forskning foregår meget institutionsnært, har COVID-19 betydet at de har måtte sættes i bero og dermed forsinket fremdrift. Der er ikke fremgang for målet Sundhed, eftersom personalet har været optaget af at lave COVID-19 vejledninger og -instruktioner. Det forventes dog, at målet kan nås inden årets udgang.

Budgetaftale 2020

Budgetaftalen for 2020 indeholder i alt 58 definerede projekter. Den aktuelle status på budgetaftaleprojekterne pr. 31. maj 2020 fremgår af vedlagte bilag.

Regionsrådet vil i forbindelse med budgetseminaret den 25. august 2020 ligeledes få en status på den økonomiske udviklingsplan og budgetaftale 2020.

Status er, at der generelt er god fremdrift i initiativerne i budgetaftale 2020, og der er bl.a. opnået følgende delresultater:

· E-hospitalets call-center funktion er etableret i form af et Corona Call Center i to spor; Borgerrådgivning og specialistrådgivning.

· Det er etableret nærklinik i Nakskov pr. 1. marts 2020.

· Specialiseret behandlingstilbud til patienter med blodprop i hjernen

· Plan for rettelser og forbedringer i Sundhedsplatformen

· Initiativer vedr. lokalbaner

Der er nogle projekter, der er markeret med gult. Den primære forklaring på den manglende fremdrift for disse projekter er COVID-19 situationen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalerne tages til efterretning

2. opfølgningen på de prioriterede indsatser i budgetaftalen for 2020 tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 7

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning.Sygehusene

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølging.PræhospitaltCenter

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning.Socialområdet

Budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2020


8. Ændring af de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler for 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4384770

Resume

Covid-19 situationen i foråret 2020 ændrede fundamentalt de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsindsats. I efteråret 2020 skal sygehusene fokusere klart på at indhente og afvikle udestående produktionsopgaver. Opgavefelt og opgavevilkår i 2020 er dermed klart anderledes end ved aftalernes vedtagelse i 2019.

Drifts- og udviklingsaftalerne skal afspejle Regionsrådets forventninger til de væsentlige opgaver, som der skal leveres på. Administrationen indstiller derfor at aftalerne for de 4 somatiske sygehuse revideres, idet der fastlægges nye mål der vedrører genoptagen produktionsniveau og indhentning af produktionsefterslæb. Samtidigt udgår en række andre mål.

Sagsfremstilling

COVID-19-situationen har i foråret 2020 fortsat stor indflydelse på de somatiske sygehuses indsats, og dermed også ift. aftalernes fremdrift.

De somatiske sygehuse skal i efteråret 2020 fokusere på genoptagelse af elektive behandlinger, som under krisen har været sat i bero samtidig med at der fortsat skal varetages et COVID-19-beredskab. Der er behov for at sikre fokus på disse indsatser og administrationen indstiller derfor en revision af de somatiske sygehuses drifts-og udviklingsaftaler.

Der indsættes som ny mål nedenstående, vedrørende

· tilbagevenden til normalt aktivitetsniveau

· afvikling af egne ventelister

· tværgående bidrag til andre sygehuses ventelister

Målene er helt centrale for regionen, idet udrednings- og behandlingsretten genindføres med virkning fra 1. januar 2021.

Målsætning

Aktivitet

Indikator

Aktiviteten i 2020 skal på samme niveau som i 2019

Sygehuset skal sikre at aktivitetsniveauet fra før Covid–epidemien hurtigst muligt

Aktivitetsniveauet i 2020 er på samme niveau som i 2019, korrigeret for DRG-værdien for patienter på ventelisteprojekter samt opgaveflytninger mellem sygehusene og hjemtag.

Opgøres månedsvis dvs. september 2020 sammenlignes med september 2019 opgjort i takst 2020

Antallet af unikke patienter i 2020 er på niveau med 2019 korrigeret for patienter på ventelisteprojekter samt evt. opgaveflytninger mellem sygehusene og hjemtag

Her følges udviklingen i antallet af unikke patienter

Sikre at der ikke oparbejdes ventelister som følge af en ikke-normal driftssituation

Konstant eller faldende udvikling i de sygehusspecifikke ventelister

Målsætning

Aktivitet

Indikator

Løbende monitorering af sygehusets egen venteliste

Sygehuset sætter løbende ventelisteprojekter i gang i forhold til sygehuset egen venteliste

Sygehuset giver en status, der evt. kan understøttes af statistik

Løbende afdækning af mulighed for at hjælpe andre sygehuse med afvikling af deres ventelister

Sygehuset har løbende fokus på

- udvidelse af igangsatte ventelisteprojekter for at hjælpe andre sygehuse

- igangsættelse af ventelisteprojekter der alene er målrettet andre sygehuses ventelister

Sygehuset giver en status på deres bidrag hertil

I stedet udgår en lang række mål fra de gældende aftaler. Disse mål fremgår af bilag 1.

Mål vedrørende kræftpakker, økonomisk budgetoverholdelse og Perspektiv 2023, samt overholdelse af behandlings- og udredningsretten ift. kravets genindførelse pr. 1. januar 2021, er fastholdt, lige som også de specifikke virksomhedsmål for de enkelte sygehuse fastholdes.

Det bemærkes at flere af målene som udgår, dog fortsat bliver monitoreret i 2020. Der vil senere blive taget stilling til, hvorvidt målene i tilpasset form foreslås at indgå i drifts- og udviklingsaftalerne for 2021.

Drifts- og udviklingsaftalerne 2020 for de øvrige virksomhedsområder, dvs. Psykiatrien, Præhospitalt Center og Socialområdet, er uændrede.

De reviderede aftaler for de somatiske sygehuse er med disse ændringer vedlagt i bilag 2-5.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. drifts- og udviklingsaftaler 2020 for de somatiske sygehuse revideres, idet der indsættes nye mål vedrørende aktivitetsniveau og ventelisteafvikling samt en række mål udgår

2. reviderede drifts- og udviklingsaftalerne for de 4 somatiske sygehuse med disse ændringer indarbejdet (bilag 2-5) godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 8

Anbefales. Sagen forelægges for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Forslag til ændringer af de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler 2020

HolbækSygehus.Drifts-ogUdviklingsaftale2020.RevAug

NykøbingF.Sygehus.Drifts-ogUdviklingsaftale2020.RevAug

NæstvedSlagelseRingstedSygehuse.Drifts-ogUdviklingsaftale2020.RevAug

SjællandsUniversitetshospital.Drifts-ogUdviklingsaftale2020.RevAug


9. Udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4387605


Resume

Med udgangspunkt i Udvalget for social og psykiatri og Regionsrådets ønsker til fokusområder for anvendelse af finanslovsmidler fra 2020 og de kommende år præsenteres konkrete forslag til indsatser, der alle styrker den regionale psykiatri og derigennem styrker samarbejdet omkring borgere med psykiske lidelser inden for rammerne af en Stepped Care-model. Der præsenteres desuden tre modeller til prioritering mellem indsatserne.

Sagsfremstilling

Der er den 15. maj 2020 indgået en aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om udmøntning af de 600 mio. kr., der er afsat med Finansloven 2020 til en styrket psykiatri. Aftalen rammesætter anvendelsen af de afsatte midler, hvoraf nogle er øremærket til mere specifikke formål.

Finanslovsaftalens sigte er at styrke Psykiatrien som forudsætning for implementering af den kommende 10-års plan, der skal sikre et bedre samspil mellem de mange forskellige parter om en helhedsorienteret indsats for at forebygge, behandle og rehabilitere borgere med psykisk sygdom.

Finanslovsaftalen prioriterer midler til en langsigtet indsats for at styrke kapacitet og kvalitet i Psykiatrien bl.a. gennem bedre normeringer, en styrket akutindsats, en mere fleksibel ambulant indsats og en bedre brobygning i indsatsen for borgere med psykiske lidelser, samt en udvidet kapacitet og kvalitet i Retspsykiatrien. Frem til 2024 udmøntes 75% af midlerne til drift og 25% af midlerne til investeringer i faciliteter og byggeri med henblik på udvidelse, indretning eller modernisering af behandlingsfaciliteterne i Psykiatrien. Driftsmidlerne udgør således 69,2 mio. kr. i årene 2020-2023 mod 92,2 mio. kr. fra 2024.

Ifølge Region Sjællands Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien skal Psykiatrien levere en sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling, styrke inddragelsen af borgere og deres netværk i behandlingsarbejdet samt sikre høj kvalitet og stor viden og kompetencer hos medarbejderne. Med udgangspunkt i de politiske visioner og udvalgets ønsker til anvendelsen af finanslovsmidlerne har Psykiatrien udarbejdet konkrete forslag til prioritering af indsatser inden for rammerne af en Stepped Care-model.

Stepped Care
De centrale elementer i en Stepped Care tilgang er at skabe et forpligtende tværsektorielt samarbejde om borgere med psykiske lidelser med fokus på bedre overgange og mere sammenhæng i borgerens forløb. Stepped Care indebærer et fælles arbejde mellem Psykiatrien og samarbejdspartnere for at skabe en klar rolle- og arbejdsdeling, der sikrer en så tidlig indsats som muligt på det mindst indgribende niveau. Der er desuden tale om en gradueret indsats fra den alment forebyggende til den højt specialiserede indsats i Psykiatrien.

Stepped Care-modellen forudsætter, at den specialiserede diagnostik, behandling og pleje i Psykiatrien styrkes - både i den akutte, den stationære og den ambulante del af Psykiatrien, inden for Børne- og Ungdomspsykiatrien såvel som den almene voksenpsykiatri og Retspsykiatrien. Psykiatrien varetager den specialiserede og højintensive indsats på modellens trin 3, men arbejder desuden forebyggende, opsporende og rehabiliterende og understøtter således også trin 1 og trin 2 i modellen. Stepped Care-modellen styrker samarbejdet i overgange gennem en løbende udveksling og sparring på tværs af modellens trin.

Stepped Care afspejler således et helhedssyn på forebyggelse, behandling og rehabilitering af borgere med psykiske lidelser og samarbejdet om disse borgere mellem de mange forskellige parter på psykiatriområdet.

Forslag til konkrete indsatser
:

Styrket kvalitet og kapacitet i retspsykiatri og den almene voksenpsykiatri:

· Nyt sengeafsnit i den regionale retspsykiatri, som kan tages i drift fra 2024. Etablering af nyt retspsykiatrisk sengeafsnit forudsætter, at der prioriteres anlægsmidler til udbygning af bygningsmassen i Slagelse, samt at regionen prioriterer midler hertil inden for den samlede anlægsramme i Region Sjælland.

· Nyt sengeafsnit på Sikringsafdelingen

· Styrke den ambulante retspsykiatri

Udvikling af den ambulante psykiatri:

Målrettet, fleksibel og koordineret ambulant behandling

· En gradvis transformation af den distriktspsykiatriske behandling i Region Sjælland gennem en organisering i F-ACT teams (fleksibel udgående og opsøgende ambulant behandling). Den fremtidige behandling vil være mere fleksibel, så behandlingsintensiteten hurtigt kan skaleres op og ned i takt med, at borgerens behov forandrer sig. Etableringen af F-ACT teams vil kunne bidrage til et betydeligt kvalitetsløft af indsatsen over for borgere med svære psykiske lidelser.

· Udbredelse det tværsektorielle samarbejde omkring beboere med psykiske lidelser på botilbud (Projekt RoSa: Relationer og samarbejde på tværs).

· Styrke psykisk syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en fælles tværsektoriel indsats (IPS: Individuelt Planlagt Job med støtte).

Forebyggende og tidlig opsporing – børn, unge og voksne

· Styrke den opsøgende og udgående indsats til behandling af 18-35 årige med debuterende psykoser gennem etablering af tværfaglige OPUS-teams

· Udvidelse af indsatsen til tidlig opsporing af psykose til hurtigere behandling af børn og unge (TOP)

Styrke inddragelse af og støtte til brugere og deres netværk:

· Udvide og styrke peer-støtten til patienter

· Etablere støtte til psykiatribrugernes netværk gennem pårørende-peers med særligt fokus på overgangen mellem unge- og voksenpsykiatrien

Udvikling af Børne- og Ungdomspsykiatrien:

· Målrettet, fleksibel og koordineret ambulant behandling

· Akut og sammenhængende indsats til børn og unge med psykiske lidelser ved permanentgørelse af Bakkehuset - samarbejdet mellem Børne- og Ungdomspsykiatrien, kommuner samt øvrige samarbejdspartnere, der i dag er finansieret af SATS-puljemidler.

Målrettet og koordineret indsats for at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Psykiatrien:

· Opnormering af personale

· Kompetenceudvikling af nuværende og kommende medarbejdere

· Etablering af rekrutterings- og fastholdelsesenhed

· Onboarding-indsatser ift. nyansatte, herunder nyuddannet personale, yngre læger, nye faggrupper i psykiatrien mv.

· Forskning i klinisk praksis (evt. stillinger med delt klinisk arbejde/forskningstid)

Modeller for prioritering af anvendelsen af finanslovsmidlerne

I bilag 1 præsenteres tre modeller for prioritering af anvendelse af FL20-midlerne til Psykiatrien, der vægtes over imod henholdsvis den tværsektorielle indsats, Børne- og Ungdomspsykiatrien og rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen i Psykiatrien.

I alle tre modeller er det forudsat, at der prioriteres midler til etablering og drift (fra 2024) af et nyt regionalt retspsykiatrisk sengeafsnit på Slagelse-matriklen.

I alle modeller er Stepped Care-samarbejdet rammen for udmøntningen af finanslovsmidlerne. Stepped Care-samarbejdet om borgere med psykisk sygdom i Region Sjælland skal udvikles, så det er tilpasset samarbejdet mellem Psykiatrien og øvrige parter i regionen. Det foreslås, at der igangsættes et fælles arbejde med at udvikle koncepter, modeller og arbejdsgange med en kreds af de mest interesserede kommuner. Når modellen for Stepped Care-samarbejdet er udviklet og afprøvet, vil den efterfølgende kunne bruges som løftestang i forhold til de kommuner, hvor samarbejdet er mere udfordret.

Proces
Udvalget for social og psykiatri har hhv. den 18. maj og 15. juni 2020 drøftet anvendelsen af finanslovsmidlerne. Udvalget har den 25. juni 2020 også afholdt dialogmøde med foreninger på psykiatriområdet om emnet. Derudover har Regionrådets drøftet anvendelsen af midlerne på et temamøde den 8. juni 2020.

Udvalget for social og psykiatri forelægges udmøntningssagen forud for sagens behandling i Forretningsudvalget den 14. august og i Regionsrådet den 24. august 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. De bevillingsmæssige konsekvenser som følge af udmøntningen af finanslovsbevillingen er indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 31. maj, der forelægges Forretningsudvalget den 14. august og Regionsrådet den 24. august 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der besluttes en model for prioritering af anvendelsen af finanslovsmidler til Psykiatrien, herunder at der prioriteres anlægsmidler til nyt sengeafsnit i den regionale retspsykiatri.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri fredag den 7. august 2020, pkt. 2

Et flertal i Udvalget for Social og psykiatri anbefalede en model 4, hvor der afsættes 6,8 mio. kr. til øget behandlingskapacitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien og 5,9 mio. kr. ekstra til at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Psykiatrien udover grundmodellen.

Camilla Hove Lund (V) og Anne Møller Ronex (B) anbefalede model 2.

Jens Gredal (A) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

MED Psykiatri har på møde d. 12. august 2020 behandlet sagen. MED Psykiatris høringssvar er vedlagt.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 9

Udvalgets indstilling anbefales. Til sagens behandling i Regionsrådet udarbejdes notat, der beskriver den indstillede model.

Forretningsudvalget anbefaler, at udvalget følger de foreslåede indsatser tæt.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:

Tre modeller for prioritering af midler

Konkrete initiativer til udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri

Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntning af 600 mio. kr. til en styrket psykiatri

Model for bedre udnyttelse af de særlige pladser i psykiatrien

Høringssvar fra MED Psykiatri


10. Forslag fra Dansk Folkeparti vedr. 360 graders eftersyn af Region Sjællands psykiatri

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4383686

Resume

Dansk Folkeparti anmoder om behandling af sag vedr. 360 graders eftersyn af Region Sjællands psykiatri.

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti har med mail fra Gitte Simoni 15. juni 2020 anmodet om behandling af følgende forslag.

”Anmodning om optagelse af sag ”360 graders eftersyn af Region Sjællands psykiatri” på forretningsudvalgets møde mandag den 22 juni 2020

På baggrund af Regionsrådets temamøde mandag den 8 juni 2020, foreslår Dansk Folkeparti at Region Sjællands psykiatri får et 360 graders eftersyn 3 kvartal 2020.

Baggrunden for forslaget er at psykiatrien i regionen mangler en masterplan. Denne skal indeholde følgende:

· Fastholdelse og rekruttering af de rette kompetencer hos medarbejderne

· Hvilke senge der i fremtiden er behov for i forhold til det stigende antal henvisninger

· Hvordan Region Sjællands psykiatri drives mest hensigtsmæssigt.

· Overblik over problematikker og udfordringer i psykiatrien

· Hvordan bruger vi bruger psykiatriens midler mest hensigtsmæssigt.

· Anvendelse af andel af de 600 Mio kr. fra staten.

Det foreslås at det er en ekstern der foretager dette eftersyn af hele Region Sjællands psykiatri. ”

Administrationens bemærkninger

Regionsrådets Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023 sætter den overordnede retning for udvikling af Psykiatrien frem til 2023. Visionen for fremtidens psykiatri i Region Sjælland kan sammenfattes i følgende punkter:

· 1. Vision: Psykiatrien i Region Sjælland leverer sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling

· 2. Vision: Psykiatrien i Region Sjælland sikrer inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner i behandlingsarbejdet

· 3. Vision: Psykiatrien i Region Sjælland sikrer høj kvalitet i behandlingsarbejdet samt stor viden og kompetencer hos medarbejderne

Regionsrådet har den 24. september 2018 godkendt en handlingsplan, der skal sikre, at visioner bliver ført ud i livet og kommer patienter, pårørende og medarbejdere til gode. Handlingsplanen er senest opdateret i 2019.

Der er med Finansloven 2020 afsat 600 mio. kr. årligt til en styrket psykiatri, og der er den 15. maj 2020 indgået en aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om udmøntningen af midlerne. Aftalen prioriterer midler til en langsigtet indsats for at styrke kapacitet og kvalitet i Psykiatrien bl.a. gennem bedre normeringer, en styrket akutindsats, en mere fleksibel ambulant indsats og en bedre brobygning i indsatsen for borgere med psykiske lidelser samt en udvidet kapacitet og kvalitet i retspsykiatrien.

Finanslovsaftalens sigte er at styrke psykiatrien som forudsætning for implementering af den kommende nationale 10-års plan for psykiatrien. 10-års planen skal sætte en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sikre et bedre samspil mellem de forskellige parter om en helhedsorienteret indsats for at forebygge, behandle og rehabilitere borgere med psykisk sygdom.

Der har i forsommeren 2020 været gennemført en proces om anvendelsen af finanslovsmidlerne i Region Sjælland, hvor både Udvalget for social og psykiatri på udvalgsmøder og Regionrådet på temamøde har haft mulighed for at drøfte prioritering af midlerne. Udvalget, Forretningsudvalget og Regionsrådet behandler i august 2020 selve udmøntningssagen.

Forslaget fra Dansk Folkeparti kan derfor ses i sammenhæng med anden sag på dagsorden til Forretningsudvalget den 14. august 2020 vedr. udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 10

Forslaget oversendes til forhandlingerne om budget 2021.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


11. Næstved Sygehus, Transformationsprojekt, overordnet projektforslag

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4385650

Resume

I forlængelse af regionsrådets godkendelse af plan for realisering af transformation af Næstved Sygehus som specialsygehus den 5. november 2018, fremlægges nu det overordnede projektforslag for de omfattede funktioner.

Regionsrådets beslutning den 3. februar 2020 bl.a. om styrkelse af det nære sundhedsvæsen, er indarbejdet i projektforslaget.

Projektforslaget redegør for projektets elementer henimod udbud og realisering.

Sagsfremstilling

Plangrundlag

I budgetaftalen for 2017 blev det aftalt, at der skal udarbejdes en plan for hvordan Næstved Sygehus udvikles til et velfungerende specialsygehus.

Regionsrådet godkendte henholdsvis den 7. januar 2016 og den 23. marts 2017 profilbeskrivelse for Næstved Sygehus. Denne profilbeskrivelse indeholder en reduktion af de somatiske sygehusfunktioner på Næstved Sygehus.

Den 5. november 2018 godkendte Regionsrådet realiseringsplanen for transformation af Næstved Sygehus til specialsygehus.

Endelig har Regionsrådet den 3. februar 2020, som følge af nye ønsker og krav til fremtidige funktioner på Næstved Sygehus besluttet en række ændringer, der imødekommer planerne for det nære sundhedsvæsen, herunder etablering af kommunale akutpladser og placering af E-hospitalet / call-centret. Derudover blev den fortsatte placering af onkologi og Neurorehabilitering på sygehuset godkendt.

Næstved Sygehus skal i fremtiden primært tilbyde ambulant behandling og sammedagsaktivitet indenfor relevante medicinske og kirurgiske specialer, men også nogen patientbehandling med indlæggelser.

Bevarelsen af funktioner på Næstved Sygehus sikrer nærhed for patienter i den sydlige del af regionen, en hensigtsmæssig udnyttelse af faciliteterne samt et bæredygtigt fagligt miljø på sygehuset.

Det overordnede projektforslag

Det overordnede projektforslag for Næstved Sygehus, transformationsprojekt, der nu fremlægges til godkendelse, beskriver hvordan forandringerne mere detaljeret planlægges.

Projektforslaget bygger videre på de tidligere beslutninger i Regionsrådet, herunder godkendelsen af sigtelinjerne, for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen på Næstved Sygehus, den 1. juni 2017.

Udgangspunktet for transformationsprojektet er at samle de tilbageværende funktioner i de tunnel-forbundne bygninger.

Et element i planen for Næstved Sygehus er flytningen af Præhospitalt Center, der, efter Regionsrådets godkendelse den 5. marts 2018, er flyttet fra Slagelse til Næstved i 2019.

Herudover har Regionsrådet den 27. maj 2019 ved revision af investeringsoversigten besluttet at renovere 6 ud af 7 elevatorer i højhusets ankomstområde (bygning 16). Dette arbejde pågår og forventes afsluttet i 2021.

På Næstved Sygehus bliver Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) derudover nyt behandlingsafsnit på 9. etage i højhuset. Etableringen sker efter beslutning i regionrådet d. 20 august 2018 og finansieres af Novo Nordisk Fonden ved den donation.

De funktioner, der skal flytte til SUH i forbindelse med færdiggørelse af Universitetshospitalet i Køge, flytter ikke midlertidigt i transformationsprojektet, medmindre det er nødvendigt i relation til de blivende funktioner og den samlede rokade på Næstved Sygehus.

Der etableres nye dialysepladser, hvor den endelige fastlæggelse af kapacitet og omfang forventes ultimo 2020. Den endelige beslutning om dialysen på Næstved Sygehus vil kunne få konsekvenser for projektets økonomi.

Ændringer

I forhold til realiseringsplanen er der udover de ændringer der følger af Regionsrådets beslutning den 3. februar 2020 følgende ændringer i det overordnede projektforslag.

Der er skabt mulighed for en yderligere udvidelse af den ambulante aktivitet indenfor neurorehabiliteringen (CNN) nederst i bygning 6 når øjen afdelingen flytter til SUH (forventes ca. 2024)

Tand, mund og kæbe kirurgi forbliver i bygning 8 og 9 indtil afdelingen flytter til SUH (forventes i 2024). Grundet udfordringer med et geografisk adskilt speciale undersøges muligheden for en tidligere samling af funktionen. Bygning 8 og 9 vil tidligst kunne frigøres til salg når tand, mund og kæbe kirurgien flytter til Køge.

Øjenafdelingen forbliver i bygning 6 indtil afdelingen flytter til SUH (forventes i 2024).

Øvrige forhold

De bygninger, der fraflyttes og ikke skal genanvendes til sygehusformål, vil reducere den samlede bygningsmas­se. Disse bygninger kan overgå til andre formål eller til frasalg. De fritliggende bygninger syd/øst samt nord for hovedkomplekset forventes i nogen grad afhændet.

De første bygninger der frigøres er tjenesteboligerne og garager/carporte (bygningerne nr. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 og 34). Disse planlægges forsyningsmæssigt separeret og solgt fra år 2020. Omkostninger ved de forsyningsmæssige forhold, afdækkes endeligt i forbindelse med konkrete sager om frasalg af bygninger.

Afklaring af den Medicinsk-historiske samling, der er placeret i bygning 9, afdækkes i sag for frasalg af denne bygning.

Overordnet tidsplan og udbudsstrategi

Byggearbejderne i forbindelse med gennemførelse af transformationsprojektet forventes gennemført i perioden frem til og med 2024.

Udbudsstrategien er at udbyde de enkelte konkrete delprojekter i et eller flere begrænsede udbud i fagentreprise.

Økonomi

Den gældende investeringsoversigt for 2020 indeholder et samlet rådighedsbeløb på i alt 70,4 mio. kr. til transformationsprojektet for Næstved Sygehus inkl. elevatorrenoveringen, fordelt således.

År

Beløb (mio. kr.)

2018

0,2

2019

4,9

2020

5,1

2021

17,1

2022

15,0

2023

15,0

2024

13,1

Total

70,4

Der er udarbejdet overordnede budget for gennemførelsen af projektet:

· Håndværkerudgifter inkl. fast inventar 48,0 mio. kr.

· Omkostninger og byggeteknisk rådgivning 12,4 mio. kr.

· Uforudselige udgifter 10,0 mio. kr.

· Samlede omkostninger i alt: 70,4 mio. kr.

Regionsrådet har den 5. november 2018 givet anlægsbevilling på 3 mio. kr. og den 27. maj 2019 er der givet en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr.

Samlet er der således bevilget 10,5 mio. kr. Med denne sag søges der om tillægsbevilling på de resterende 59,9 mio. kr. til færdiggørelse af projektet.

De driftsmæssige konsekvenser vil blive beskrevet i forbindelse med fremlæggelse af kommende sager for frasalg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det overordnede projektforslag for transformation af Næstved Sygehus til specialsygehus godkendes

2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 59,9 mio. kr., herefter samlet anlægsbevilling på 70,4 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 11

Anbefales. Forretningsudvalget ønsker, at der sker en afklaring af placeringen af den medicinske-historiske samling inden udgangen af 2020.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 11:

overordnet projektforslag

procesplan

Funktionsfordeling


12. Orientering om COVID-19-situationen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4387265

Resume

Der gives en orientering om COVID-19-situationen.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19 situationen og den aktuelle status på bl.a. Region Sjællands plan for øget aktivitet i sundhedsvæsenet på det somatiske og psykiatriske område. Derudover vil der blive givet status for indsatsen vedr. test.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 12

Orienteringen taget til efterretning.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


13. Monitorering af genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4386470

Resume:

Til at understøtte genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen er der udarbejdet en monitoreringsmodel baseret på data fra Sundhedsplatformen, hvor udviklingen i udvalgte produktionsindikatorer følges og forelægges Forretningsudvalget til orientering på månedlig basis.

Sagsfremstilling:

Som følge af de forskellige initiativer, der er iværksat fra de centrale myndigheders og politikeres side i forbindelse med den verserende COVID-19 pandemi, og den deraf følgende omstilling af kapaciteten i det samlede sygehusvæsen, er der en sket en ændring i aktivitets- og henvisningsmønsteret.

Med COVID -19-situationen under kontrol på de sjællandske sygehuse er genåbningen af sygehusvæsenet i gang. Regionen skal med den udarbejdede genåbningsplan for Region Sjælland arbejde frem mod et produktionsniveau svarende til før nedlukningen af Danmark samtidig med, at der opretholdes kapacitet til håndtering og behandling af COVID-19 patienter. Til at understøtte denne genåbning er der udarbejdet en monitoreringsmodel for genåbning af Region Sjællands sygehusvæsen baseret på produktionsdata fra Sundhedsplatformen.

Udviklingen bl.a. i antallet af henvisninger til kræftpakker, antallet af patientkontakter og udskudte aftaler og operationer følges i monitoreringsmodellen og forelægges Forretningsudvalget til orientering på månedlig basis.

Økonomi:

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 13

Orienteringen taget til efterretning.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 13:

Monitorering af genåbning af Region Sjællands Sygehusvæsen - SP-data Uge 31


14. Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav, Roskilde Kommune

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4339567

Resume

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om udvidelse af Hedehusene Grusgrav. Ansøgningen omfatter både et areal i den sydlige og den nordlige del af graven. Regionsrådet har den 30. marts 2020 givet tilladelse til den nordlige del. Denne tilladelse omfatter derfor kun den sydlige del af graven. Tilladelsen vil betyde, at råstofindvinding i den sydlige del af graven kan fortsætte, og at Hedehusene Grusgrav kan graves færdigt og efterbehandles hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustri A/S har den 7. februar 2018 ansøgt om forlængelse og udvidelse af Hedehusene Grusgrav. Sagen er delt i en nordlig og en sydlig del. Det er tilladelse til den sydlige del, administrationen nu forelægger til politisk beslutning.

Tilladelsen til den nordlige del blev godkendt af Udvalget for Regional Udvikling på møde den 10. marts 2020 og af Regionsrådet på møde den 30. marts 2020.

Udvalget har den 9. juni 2020 været på besøg i graven og besigtiget det ansøgte areal og området omkring graven.

Hedehusene Grusgrav er af afgørende betydning for forsyningen af råstoffer i nærområdet og til hovedstaden. Hvis grusgraven fortsat skal levere samme store mængde af kvalitetsmaterialer som i dag, er der behov for en ny tilladelse til indvinding i den sydlige del.

En tilladelse til den sydlige del vil betyde, at færdiggravning og efterbehandling af Hedehusene Grusgrav vil ske hurtigere. Når graven er efterbehandlet, vil størstedelen af arealet indgå som en del af Hedeland Naturpark.

Administrationen har løbende dialog og møder med parterne, herunder Roskilde Kommune, Nymølle Stenindustrier og borgerne. Borgernes bekymringer går særligt på støv- og støjgener, at den bynære reetablering forsinkes og risikoen for, at der kommer flere udvidelser af graven efter denne.

Tilladelsen

Nymølles ansøgning omfatter 54,5 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav. Heraf er de 27,3 ha en udvidelse af graven. Det ansøgte nye areal ligger indenfor udlagt graveområde i råstofplanen, og arealet har været udlagt til råstofindvinding siden 1985.

Den nye tilladelse omfatter i alt 51,5 ha, heraf er de 24,2 ha en udvidelse af graven. Tilladelsen omfatter også afslag til to arealer på i alt 3 ha, som er færdiggravet. Afslaget betyder, at arealerne skal være efterbehandlet senest 1. juli 2021 et år efter udløb af den gældende tilladelse. Se vedlagte oversigtskort.

Miljøkonsekvensrapport

Nymølles rådgiver Sweco har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne af det ansøgte projekt. I rapporten er det vurderet, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Administrationen har vurderet, at rapporten indeholder det nødvendige faglige indhold. Miljøkonsekvensrapporten er lavet for den samlede udvidelse af den nordlige og sydlige del af graven. Se vedlagte miljøkonsekvensrapport.

Høring og kommentarer

Udkast til tilladelse har været i partshøring, og miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring fra 12. december 2019 til 28. februar 2020. Regionen har modtaget 114 høringssvar. De primære emner i høringssvarene omkring udvidelsen i syd er adgangsvej, støv- og støjgener og krav til efterbehandling. Sagen indeholder to bilag om høringen. Det ene er et emneopdelt notat med uddrag af høringssvar og administrationens bemærkninger. Se vedlagte høringsnotat. Det andet dokument indeholder alle høringsvarende samlet. Se vedlagte høringssvar.

Adgangsvej

Den ansøgte adgangsvej medfører, at råstofferne fra det sydlige areal transporteres langs Vindinge By på et areal, som tidligere er gravet. Arealet har hidtil fungeret som adgangsvej til den nuværende grav syd.

Langs adgangsvejen er der støjvolde ind mod Vindinge By, og de skal bibeholdes, så længe der transporteres råstoffer for at undgå støjgener. Dermed udskydes den afsluttede efterbehandling af arealet til efter, at indvindingen af det sydlige areal er afsluttet.

Administrationen har undersøgt en række alternative adgangsveje, som er forslået af borgerne. Ligeledes har administrationen i dialog med en teknisk arbejdsgruppe afdækket mulighederne for en alternativ adgangsvej. Den tekniske arbejdsgruppe bestod af Region Sjælland, Roskilde og Høje Taastrup Kommune, Hedeland og Nymølle. Arbejdsgruppen blev nedsat efter aftale mellem formand for Teknik- og miljøudvalget i Roskilde Kommune Karim Arfaoui og formand for Udvalget for Regional Udvikling Peter Jacobsen. Den tekniske arbejdsgruppes konklusion er entydigt blandt alle deltagere, at den ansøgte adgangsvej er den bedste. Region Sjælland har efterfølgende holdt møde med Grusgravens Naboer og Vindinge Lokalråd og fået deres bemærkninger til arbejdsgruppens resultater. Grusgravens Naboer og Vindinge Lokalråd er uenig i, at den ansøgte adgangsvej er den bedste. De mener, at det er en afgørende ulempe, at grustrafikken langs Vindinge fortsætter, og at arealerne tæt ved Vindinge dermed ikke kan efterbehandles færdigt.

Administrationen har ved nøje gennemgang vurderet, at de alternative adgangsveje enten ikke er mulige i praksis eller, at de samlet set medfører større gener end den ansøgte adgangsvej. Særligt vurderer administrationen, at de alternative adgangsveje medfører øgede trafikgener og øget sikkerhedsrisiko for bløde trafikanter. Derudover medfører de alternative adgangsveje produktionsmæssige vanskeligheder og væsentlige meromkostninger for Nymølle.

I vedlagte notat om adgangsveje er fordele og ulemper ved den ansøgte og de alternative adgangsveje beskrevet.

Støv

I tilladelsen er der som noget nyt fastsat grænseværdier for støv, og krav om støvmålinger omkring råstofgraven. Dermed bliver det nemmere at kontrollere, om virksomheden overholder tilladelsens vilkår omkring støvpåvirkning af naboerne. Nymølle har desuden indkøbt en større og mere effektiv vandvogn til støvbekæmpelse, og Roskilde Kommune har givet tilladelse til, at Nymølle anvender væsentligt mere vand til støvbekæmpelse i Hedehusene grusgrav. Hyppig vanding af kørselsveje er et effektivt middel til støvbekæmpelse. Det er derfor administrationen forventning, at tiltagene vil have betydelig støvreducerende effekt.

Støj

I tilladelsen er der fastsat støjvilkår på baggrund af Miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Der lavet en akkrediteret støjberegning af Sweco, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav bliver overholdt. Generelt ligger støjpåvirkningen væsentligt lavere end grænseværdierne. Derudover har Nymølle monteret støjskærme omkring maskiner i graven for at reducere støjpåvirkningen.

Krav om efterbehandling

I tilladelsen er der fastsat vilkår om løbende efterbehandling af graven. Den del af graven, hvor der ikke gives en ny tilladelse, skal være efterbehandlet senest et år efter, at den gældende tilladelse udløber. Der er i efterbehandlingsplanen specificeret, hvornår de øvrige områder af graven forventes at blive efterbehandlet.

I den nuværende grav syd er der høje overjordsvolde ind mod Vindinge. Voldene fungerer dels som støjvolde og dels som oplag af overjord, som skal anvendes i forbindelse med den afsluttende efterbehandling. Administrationen vurderer, at der i den første del af indvindingsperioden er behov for at bibeholde voldende for at undgå støjgener i Vindinge. Senere i indvindingsperioden, når indvindingen er nået længere mod øst kan behovet for støjdæmpning være ændret. Det er derfor fastsat i tilladelsen, at voldene ind mod Vindinge skal revurderes efter 5 år med henblik på at vurdere, om højden på voldende kan nedbringes. For yderligere baggrund omkring efterbehandling Se vedlagte høringsnotat.

Administrationen øger med baggrund i budgetaftalen for 2020 antallet af tilsynsbesøg, herunder særligt uanmeldte besøg.

Administrationens vurdering af ansøgningen

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til råstofindvinding på 51,5 ha, og afslag på 3 ha i den sydlige del af Hedehusene grusgrav. Afslaget sikrer, at den del af gravearealet, som ikke er nødvendig for driften, skal efterbehandles nu. Tilladelsen sikrer, at området graves færdigt hurtigst muligt, og at Region Sjælland opfylder sin lovbundne opgave med at sikre råstofforsyningen.

I den eksisterende grav syd er der fortaget indvinding over grundvand på hele arealet, og indvinding under grundvand på hele arealet undtagen der, hvor adgangsvejen ligger. Der er derfor behov for en tilladelse til at udvide graven, hvis graven fortsat skal levere de samme kvalitetsmaterialer og den samme mængde som i dag.

Arealet ligger helt op til den eksisterende grav syd. Ved at give en tilladelse vil arealet blive gravet i sammenhæng med den eksisterende grusgrav. Arealet vil dermed også indgå i en sammenhængende efterbehandling.

Det er praksis både her i regionen og i resten af landet, at der gives tilladelse til råstofindvinding indenfor udlagte graveområder. Administrationen vurderer ikke, at der er særlige forhold i denne sag, som giver anledning til at afvige praksis.

Ud over nogle mindre skelområder, er det ansøgte areal det sidste i området, som er udlagt til graveområde. Det er derfor forventningen, at indvindingen og efterbehandlingen af området kan afsluttes endeligt, når det ansøgte areal er indvundet.

Administrationen foreslår, at tilladelsen skal indeholde følgende skærpelser i forhold til det ansøgte og normal praksis:

· Grænseværdier for støv og krav om støvmålinger.

Se vedlagte udkast til tilladelse.

Det er administrationens vurdering, at sagen er fuldt oplyst, og der derfor bør træffes en afgørelse i sagen på det nuværende grundlag. I tilfælde af, at Region Sjælland meddeler afslag på ansøgningen, er det administrationens vurdering, at Nymølle sandsynligvis vil indbringe sagen for domstolene med krav om erstatning for uberettiget tab.

Videre proces

Sagen går videre til behandling i Forretningsudvalget den 14. august 2020 og Regionsrådet den 24. august 2020. Herefter følger en fire ugers klagefrist. Såfremt tilladelsen ikke påklages, kan den udnyttes efter klagefristens udløb. En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet betyder, at tilladelsen først kan udnyttes efter, at der er truffet afgørelse i klagesagen, med mindre klagenævnet beslutter noget andet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 51,5 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav.

2. Der meddeles afslag på 3 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 18. juni 2020, pkt. 14

Enhedslisten stillede ændringsforslag til indstillingenspunkt 1. Forslag til ny indstilling:

Der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 51, 5 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav under forudsætning af, at der etableres en ny adgangsvej (med udgangspunkt i alternativ 1 a), så de færdigt gravede arealer kan blive genetableret til naturområde

Der var afstemning om ændringsforslaget:

For ændringsforslaget stemte; Lars Follmann (O), Anna Bondo Nielsen (Ø) og Janni Toft-Lind (Ø).

Imod ændringsforslaget stemte; Peter Jacobsen (O), Jens Ravn (V), Bodil Sø (V), Felex Petersen (A), Flemming Damgaard Larsen (V), Jan Hendeliowitz (A), Lene Milner Madsen (V), Per Hovmand (C), Susanne Lundvald (A).

Torben Haack (F) undlod at stemme.

Dermed faldt ændringsforslaget.

Derefter afstemning om administrationens indstillingspunkt 1:

For indstillingen stemte; Peter Jacobsen (O), Jens Ravn (V), Bodil Sø (V), Felex Petersen (A), Flemming Damgaard Larsen (V), Jan Hendeliowitz (A), Lene Milner Madsen (V), Per Hovmand (C), Susanne Lundvald (A).

Imod indstillingen stemte; Lars Follmann (O), Anna Bondo Nielsen (Ø) og Janni Toft-Lind (Ø).

Enhedslisten ønskede følgende protokolleret; Enhedslisten stemmer imod, idet forslaget forudsætter, at der ikke etableres en anden adgangsvej end den eksisterende tæt på Vindinge.

Torben Haack (F) undlod at stemme.

Indstillingens punkt 1 anbefales.

Afstemning om indstillingens punkt 2:

For indstillingen stemte; Peter Jacobsen (O), Jens Ravn (V), Bodil Sø (V), Felex Petersen (A), Flemming Damgaard Larsen (V), Jan Hendeliowitz (A), Per Hovmand (C), Susanne Lundvald (A), Lars Follmann (O), Anna Bondo Nielsen (Ø) og Janni Toft-Lind (Ø)

Torben Haack (F) undlod at stemme.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Udvalget for Regional Udvikling beder om, at der forud for Regionsrådets behandling af sagen udarbejdes et notat om mulighederne for at stille yderligere vilkår/krav i tilladelsen om f.eks. støv, vejbelægning mv. og at der herunder indhentes en ekstern faglig vurdering.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 22. juni 2020, pkt. 17

Sagen udsat.

Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Som besluttet på Udvalg for Regional Udvikling den 18. juni 2020 har administrationen udarbejdet et notat til Regionsrådets behandling af sagen.

I notatet vurderer administrationen, hvilke muligheder der er for at stille yderligere vilkår og krav i tilladelsen til indvinding i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav Syd. Efterfølgende er indhentet en ekstern faglig juridisk vurdering hos Codex Advokaterne. Den eksterne vurdering understøtter og bekræfter de vurderinger som administrationen har foretaget. Notatet og ekstern juridisk vurdering er vedlagt.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 14

Sagen behandles på et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 24. august 2020, så sagen kan behandles planmæssigt på møde i Regionsrådet samme dag. Forud for mødet vurderer administrationen materialet, der er modtaget fra Nymølle Stenindustrier A/S den 13. august 2020.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 14:

Oversigtskort

Miljøkonsekvensrapport

Høringsnotat

Høringssvar

Notat om adgangsveje

Udkast til tilladelse

Notat om vilkårsfastsættelse

Ekstern juridisk vurdering


15. Ligestillingsredegørelse 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4351269

Resume

Regionsrådet skal hvert tredje år redegøre for ligestillingssituationen mellem mænd og kvinder blandt ansatte og i relation til regionens kerneydelser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Alle regioner skal efter ligestillingslovens §5a indberette ligestillingsredegørelse hvert tredje år. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens §4 om, at alle offentlige myndigheder indenfor deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Region Sjælland har udarbejdet ligestillingsredegørelse siden 2007. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for både personaleområdet og regionens kerneydelser.

Ligestillingsredegørelse 2020 på det regionale område beskriver perioden 1. november 2017 - 31. maj 2020. Ligestillingsredegørelser skal vedtages i Regionsrådet.

MED-Hovedudvalget drøfter Ligestillingsredegørelse 2020 på mødet den 19. august 2017.

Ligestillingsredegørelse 2020

Ligestillingsredegørelsen er udarbejdet på baggrund af eksisterende tiltag og initiativer i Region Sjælland i forhold til ligestilling.

Der er i ligestillingsredegørelsen taget udgangspunkt i, at Region Sjælland overordnet arbejder med en række fælles værdisæt, holdninger og personalepolitikker, der blandt andet anskuer livsfase, mangfoldighed og ligestilling i et kontinuerligt samspil.

I perioden fra 2017 til 2020 er der sket en udvikling i imod en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder på de øverste ledelseslag i Region Sjælland.

Derudover viser regionens seneste lønstatistik en positiv udvikling i hensigten om ligeløn, idet kvindelige ansattes bruttoløn er steget med 3,0%, mens mandlige ansattes bruttoløn er steget med 2,5%.

Ligestillingsredegørelse 2020 er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ligestillingsredegørelse 2020 for Region Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 15

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 15:

Indberetning af Ligestillingsredegørelse 2020


16. Bidrag til ministerredegørelse om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4383802

Resume

På baggrund af Statsrevisorernes beretning af 15. maj 2020 – 14/2019 om Regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen her fremgår undersøgelsens resultater samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene har Statsrevisorerne den. 15. maj 2020 afgivet beretning nr. 14/2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene.

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Der er frist for fremsendelse af bemærkninger til ministeriet den 7. september 2020.

Baggrund for undersøgelsen

Rigsrevisionen tog i januar 2019 selv initiativ til undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene i tilstrækkelig grad er baseret på viden om sammenhængen mellem ressourcer og aktiviteter.

Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

· Udnytter regionerne i tilstrækkelig grad potentialet i de nationale data om sammenhængen mellem sygehusenes ressourcer og aktiviteter i deres styring af sygehusene?

· Anvender regionerne i tilstrækkelig grad egne data om sammenhængen mellem ressourcer og aktiviteter i deres styring af sygehusene?

Rigsrevisionens hovedkonklusion

”Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at ressourcerne udnyttes bedst muligt til gavn for patienterne og samfundsøkonomien. Regionerne har ikke tilstrækkelig databaseret viden om, hvad aktiviteterne koster, og om sammenhængen mellem sygehusenes aktiviteter og ressourcer, hvilket vanskeliggør regionernes beslutninger om budgetter, omprioriteringer, besparelser mv.

Statsrevisorerne baserer bl.a. dette på:

at regionerne ikke i alle tilfælde kan forklare forskelle i sygehusenes omkostninger og produktivitet

at regionerne ikke i tilstrækkelig grad udnytter egne data og de nationale data om sammenhængen mellem ressourcer og aktiviteter i deres styring af sygehusene

at regionerne følger op på, om sygehusene når deres mål, men at regionernes styringsgrundlag og ledelsesinformation ikke er baseret på systematiske analyser af forskelle mellem sygehusenes ressourceudnyttelse eller overblik over, om der er mulighed for at udnytte ressourcerne bedre på tværs af sygehusene. ”

Statsrevisorernes bemærkninger

Link til Statsrevisorernes bemærkninger:

https://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2020/142019/statsrevisorernes-bemaerkning-til-beretningen/

Regionsrådets bemærkninger

Rigsrevisionens tilgang til styring er meget ensidig og normativ, da Rigsrevisionens fokus udelukkende er på produktivitet og aktivitet på hospitalerne uden hensyntagen til hvad der er bedst for patienterne.

Rigsrevisionens tilgang til styring er derfor ikke i overensstemmelse med udviklingen i regionernes styringsmodel, hvor regionerne bevidst og målrettet har arbejdet hen imod en styringsmodel, som ikke kun er et snævert fokus på produktivitet og aktivitet på sygehusene. Rigsrevisionens undersøgelse og konklusion giver derfor et unuanceret og ikke balanceret billede af regionernes styring af sygehusenes ressourcer og aktivitet.

Regionerne arbejder med fokus på det sammenhængende patientforløb og på effekten af hele sundhedsvæsnets indsats. Rigsrevisionens tilgang, hvor sygehusenes produktivitet ses som eneste mål for ressourceudnyttelse, er ikke i overensstemmelse med regionernes styringsmodel, der er aftalt med den tidligere regering og bekræftet af den nye regering i Økonomiaftalen for 2020.

Regionerne ønsker at komme væk fra den aktivitets- og produktivitetsstyring på hospitalerne, som Rigsvisionen anbefaler. Hovedprioriteten for regionerne er at styrke sammenhængen for patienterne, og herunder at sikre udflytning af aktivitet fra sygehusene til behandling i det nære sundhedsvæsen.

Udkast til brev med Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse er vedlagt sagsfremstillingen.

Af Regionsrådets bemærkninger fremgår det bl.a. at:

· Regionsrådet anerkender at det er meget relevant at undersøge regionens grundlag for styringen af sygehusenes ressourcer og aktiviteter. Men den overordnede tilgang i analysen er problematisk, idet der er valgt en meget ensidig tilgang til hvordan regionerne bør arbejde med styring af økonomi og sikring af ressourceeffektivitet.

· Statsrevisorernes konklusion om at den økonomiske styring af sygehusene ikke er tilstrækkeligt funderet på en databaseret viden om sammenhængen mellem sygehusenes ressourcer og aktiviteter vækker undren. Der er i høringsperioden fremsendt flere eksempler på diverse analyser og opfølgninger, hvor aktivitet og ressourcer sammenkobles både på tværs og på det enkelte sygehus.

· Regionsrådet udtrykker undren over det ensidige fokus på anvende enhedsomkostningerne i Omkostningsdatabasen, som det optimale værktøj til økonomistyring. Dette til trods for, at regionerne og Sundhedsdatastyrelsen er enige om at Omkostningsdatabasen ikke kan anvendes til dette formål. Omkostningsdatabasen er udviklet til taksthøring af DRG-takster.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 16

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 16:

Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse omkring styring af økonomi i regionerne

Statsrevisorernes Beretning 14_2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene


17. Udbud af akutlægehelikopterne (Lukket punkt)


18. Indstilling om salg af Hoskiærsvej 13, Nakskov (Lukket punkt)


19. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4383594

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 19

Formanden orienterede om udsættelsen af starten på Tour de France i Danmark fra 2021 til 2022. Arrangementet forudsættes gennemført i 2022 inden for allerede besluttede rammer.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener