Søg
 
Møde i

9. Udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4387605


Resume

Med udgangspunkt i Udvalget for social og psykiatri og Regionsrådets ønsker til fokusområder for anvendelse af finanslovsmidler fra 2020 og de kommende år præsenteres konkrete forslag til indsatser, der alle styrker den regionale psykiatri og derigennem styrker samarbejdet omkring borgere med psykiske lidelser inden for rammerne af en Stepped Care-model. Der præsenteres desuden tre modeller til prioritering mellem indsatserne.

Sagsfremstilling

Der er den 15. maj 2020 indgået en aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om udmøntning af de 600 mio. kr., der er afsat med Finansloven 2020 til en styrket psykiatri. Aftalen rammesætter anvendelsen af de afsatte midler, hvoraf nogle er øremærket til mere specifikke formål.

Finanslovsaftalens sigte er at styrke Psykiatrien som forudsætning for implementering af den kommende 10-års plan, der skal sikre et bedre samspil mellem de mange forskellige parter om en helhedsorienteret indsats for at forebygge, behandle og rehabilitere borgere med psykisk sygdom.

Finanslovsaftalen prioriterer midler til en langsigtet indsats for at styrke kapacitet og kvalitet i Psykiatrien bl.a. gennem bedre normeringer, en styrket akutindsats, en mere fleksibel ambulant indsats og en bedre brobygning i indsatsen for borgere med psykiske lidelser, samt en udvidet kapacitet og kvalitet i Retspsykiatrien. Frem til 2024 udmøntes 75% af midlerne til drift og 25% af midlerne til investeringer i faciliteter og byggeri med henblik på udvidelse, indretning eller modernisering af behandlingsfaciliteterne i Psykiatrien. Driftsmidlerne udgør således 69,2 mio. kr. i årene 2020-2023 mod 92,2 mio. kr. fra 2024.

Ifølge Region Sjællands Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien skal Psykiatrien levere en sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling, styrke inddragelsen af borgere og deres netværk i behandlingsarbejdet samt sikre høj kvalitet og stor viden og kompetencer hos medarbejderne. Med udgangspunkt i de politiske visioner og udvalgets ønsker til anvendelsen af finanslovsmidlerne har Psykiatrien udarbejdet konkrete forslag til prioritering af indsatser inden for rammerne af en Stepped Care-model.

Stepped Care
De centrale elementer i en Stepped Care tilgang er at skabe et forpligtende tværsektorielt samarbejde om borgere med psykiske lidelser med fokus på bedre overgange og mere sammenhæng i borgerens forløb. Stepped Care indebærer et fælles arbejde mellem Psykiatrien og samarbejdspartnere for at skabe en klar rolle- og arbejdsdeling, der sikrer en så tidlig indsats som muligt på det mindst indgribende niveau. Der er desuden tale om en gradueret indsats fra den alment forebyggende til den højt specialiserede indsats i Psykiatrien.

Stepped Care-modellen forudsætter, at den specialiserede diagnostik, behandling og pleje i Psykiatrien styrkes - både i den akutte, den stationære og den ambulante del af Psykiatrien, inden for Børne- og Ungdomspsykiatrien såvel som den almene voksenpsykiatri og Retspsykiatrien. Psykiatrien varetager den specialiserede og højintensive indsats på modellens trin 3, men arbejder desuden forebyggende, opsporende og rehabiliterende og understøtter således også trin 1 og trin 2 i modellen. Stepped Care-modellen styrker samarbejdet i overgange gennem en løbende udveksling og sparring på tværs af modellens trin.

Stepped Care afspejler således et helhedssyn på forebyggelse, behandling og rehabilitering af borgere med psykiske lidelser og samarbejdet om disse borgere mellem de mange forskellige parter på psykiatriområdet.

Forslag til konkrete indsatser
:

Styrket kvalitet og kapacitet i retspsykiatri og den almene voksenpsykiatri:

· Nyt sengeafsnit i den regionale retspsykiatri, som kan tages i drift fra 2024. Etablering af nyt retspsykiatrisk sengeafsnit forudsætter, at der prioriteres anlægsmidler til udbygning af bygningsmassen i Slagelse, samt at regionen prioriterer midler hertil inden for den samlede anlægsramme i Region Sjælland.

· Nyt sengeafsnit på Sikringsafdelingen

· Styrke den ambulante retspsykiatri

Udvikling af den ambulante psykiatri:

Målrettet, fleksibel og koordineret ambulant behandling

· En gradvis transformation af den distriktspsykiatriske behandling i Region Sjælland gennem en organisering i F-ACT teams (fleksibel udgående og opsøgende ambulant behandling). Den fremtidige behandling vil være mere fleksibel, så behandlingsintensiteten hurtigt kan skaleres op og ned i takt med, at borgerens behov forandrer sig. Etableringen af F-ACT teams vil kunne bidrage til et betydeligt kvalitetsløft af indsatsen over for borgere med svære psykiske lidelser.

· Udbredelse det tværsektorielle samarbejde omkring beboere med psykiske lidelser på botilbud (Projekt RoSa: Relationer og samarbejde på tværs).

· Styrke psykisk syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en fælles tværsektoriel indsats (IPS: Individuelt Planlagt Job med støtte).

Forebyggende og tidlig opsporing – børn, unge og voksne

· Styrke den opsøgende og udgående indsats til behandling af 18-35 årige med debuterende psykoser gennem etablering af tværfaglige OPUS-teams

· Udvidelse af indsatsen til tidlig opsporing af psykose til hurtigere behandling af børn og unge (TOP)

Styrke inddragelse af og støtte til brugere og deres netværk:

· Udvide og styrke peer-støtten til patienter

· Etablere støtte til psykiatribrugernes netværk gennem pårørende-peers med særligt fokus på overgangen mellem unge- og voksenpsykiatrien

Udvikling af Børne- og Ungdomspsykiatrien:

· Målrettet, fleksibel og koordineret ambulant behandling

· Akut og sammenhængende indsats til børn og unge med psykiske lidelser ved permanentgørelse af Bakkehuset - samarbejdet mellem Børne- og Ungdomspsykiatrien, kommuner samt øvrige samarbejdspartnere, der i dag er finansieret af SATS-puljemidler.

Målrettet og koordineret indsats for at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Psykiatrien:

· Opnormering af personale

· Kompetenceudvikling af nuværende og kommende medarbejdere

· Etablering af rekrutterings- og fastholdelsesenhed

· Onboarding-indsatser ift. nyansatte, herunder nyuddannet personale, yngre læger, nye faggrupper i psykiatrien mv.

· Forskning i klinisk praksis (evt. stillinger med delt klinisk arbejde/forskningstid)

Modeller for prioritering af anvendelsen af finanslovsmidlerne

I bilag 1 præsenteres tre modeller for prioritering af anvendelse af FL20-midlerne til Psykiatrien, der vægtes over imod henholdsvis den tværsektorielle indsats, Børne- og Ungdomspsykiatrien og rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen i Psykiatrien.

I alle tre modeller er det forudsat, at der prioriteres midler til etablering og drift (fra 2024) af et nyt regionalt retspsykiatrisk sengeafsnit på Slagelse-matriklen.

I alle modeller er Stepped Care-samarbejdet rammen for udmøntningen af finanslovsmidlerne. Stepped Care-samarbejdet om borgere med psykisk sygdom i Region Sjælland skal udvikles, så det er tilpasset samarbejdet mellem Psykiatrien og øvrige parter i regionen. Det foreslås, at der igangsættes et fælles arbejde med at udvikle koncepter, modeller og arbejdsgange med en kreds af de mest interesserede kommuner. Når modellen for Stepped Care-samarbejdet er udviklet og afprøvet, vil den efterfølgende kunne bruges som løftestang i forhold til de kommuner, hvor samarbejdet er mere udfordret.

Proces
Udvalget for social og psykiatri har hhv. den 18. maj og 15. juni 2020 drøftet anvendelsen af finanslovsmidlerne. Udvalget har den 25. juni 2020 også afholdt dialogmøde med foreninger på psykiatriområdet om emnet. Derudover har Regionrådets drøftet anvendelsen af midlerne på et temamøde den 8. juni 2020.

Udvalget for social og psykiatri forelægges udmøntningssagen forud for sagens behandling i Forretningsudvalget den 14. august og i Regionsrådet den 24. august 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. De bevillingsmæssige konsekvenser som følge af udmøntningen af finanslovsbevillingen er indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 31. maj, der forelægges Forretningsudvalget den 14. august og Regionsrådet den 24. august 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der besluttes en model for prioritering af anvendelsen af finanslovsmidler til Psykiatrien, herunder at der prioriteres anlægsmidler til nyt sengeafsnit i den regionale retspsykiatri.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri fredag den 7. august 2020, pkt. 2

Et flertal i Udvalget for Social og psykiatri anbefalede en model 4, hvor der afsættes 6,8 mio. kr. til øget behandlingskapacitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien og 5,9 mio. kr. ekstra til at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Psykiatrien udover grundmodellen.

Camilla Hove Lund (V) og Anne Møller Ronex (B) anbefalede model 2.

Jens Gredal (A) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

MED Psykiatri har på møde d. 12. august 2020 behandlet sagen. MED Psykiatris høringssvar er vedlagt.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 9

Udvalgets indstilling anbefales. Til sagens behandling i Regionsrådet udarbejdes notat, der beskriver den indstillede model.

Forretningsudvalget anbefaler, at udvalget følger de foreslåede indsatser tæt.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:

Tre modeller for prioritering af midler

Konkrete initiativer til udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri

Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntning af 600 mio. kr. til en styrket psykiatri

Model for bedre udnyttelse af de særlige pladser i psykiatrien

Høringssvar fra MED Psykiatri


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener