Søg
 
Møde i

11. Næstved Sygehus, Transformationsprojekt, overordnet projektforslag

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4385650

Resume

I forlængelse af regionsrådets godkendelse af plan for realisering af transformation af Næstved Sygehus som specialsygehus den 5. november 2018, fremlægges nu det overordnede projektforslag for de omfattede funktioner.

Regionsrådets beslutning den 3. februar 2020 bl.a. om styrkelse af det nære sundhedsvæsen, er indarbejdet i projektforslaget.

Projektforslaget redegør for projektets elementer henimod udbud og realisering.

Sagsfremstilling

Plangrundlag

I budgetaftalen for 2017 blev det aftalt, at der skal udarbejdes en plan for hvordan Næstved Sygehus udvikles til et velfungerende specialsygehus.

Regionsrådet godkendte henholdsvis den 7. januar 2016 og den 23. marts 2017 profilbeskrivelse for Næstved Sygehus. Denne profilbeskrivelse indeholder en reduktion af de somatiske sygehusfunktioner på Næstved Sygehus.

Den 5. november 2018 godkendte Regionsrådet realiseringsplanen for transformation af Næstved Sygehus til specialsygehus.

Endelig har Regionsrådet den 3. februar 2020, som følge af nye ønsker og krav til fremtidige funktioner på Næstved Sygehus besluttet en række ændringer, der imødekommer planerne for det nære sundhedsvæsen, herunder etablering af kommunale akutpladser og placering af E-hospitalet / call-centret. Derudover blev den fortsatte placering af onkologi og Neurorehabilitering på sygehuset godkendt.

Næstved Sygehus skal i fremtiden primært tilbyde ambulant behandling og sammedagsaktivitet indenfor relevante medicinske og kirurgiske specialer, men også nogen patientbehandling med indlæggelser.

Bevarelsen af funktioner på Næstved Sygehus sikrer nærhed for patienter i den sydlige del af regionen, en hensigtsmæssig udnyttelse af faciliteterne samt et bæredygtigt fagligt miljø på sygehuset.

Det overordnede projektforslag

Det overordnede projektforslag for Næstved Sygehus, transformationsprojekt, der nu fremlægges til godkendelse, beskriver hvordan forandringerne mere detaljeret planlægges.

Projektforslaget bygger videre på de tidligere beslutninger i Regionsrådet, herunder godkendelsen af sigtelinjerne, for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen på Næstved Sygehus, den 1. juni 2017.

Udgangspunktet for transformationsprojektet er at samle de tilbageværende funktioner i de tunnel-forbundne bygninger.

Et element i planen for Næstved Sygehus er flytningen af Præhospitalt Center, der, efter Regionsrådets godkendelse den 5. marts 2018, er flyttet fra Slagelse til Næstved i 2019.

Herudover har Regionsrådet den 27. maj 2019 ved revision af investeringsoversigten besluttet at renovere 6 ud af 7 elevatorer i højhusets ankomstområde (bygning 16). Dette arbejde pågår og forventes afsluttet i 2021.

På Næstved Sygehus bliver Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) derudover nyt behandlingsafsnit på 9. etage i højhuset. Etableringen sker efter beslutning i regionrådet d. 20 august 2018 og finansieres af Novo Nordisk Fonden ved den donation.

De funktioner, der skal flytte til SUH i forbindelse med færdiggørelse af Universitetshospitalet i Køge, flytter ikke midlertidigt i transformationsprojektet, medmindre det er nødvendigt i relation til de blivende funktioner og den samlede rokade på Næstved Sygehus.

Der etableres nye dialysepladser, hvor den endelige fastlæggelse af kapacitet og omfang forventes ultimo 2020. Den endelige beslutning om dialysen på Næstved Sygehus vil kunne få konsekvenser for projektets økonomi.

Ændringer

I forhold til realiseringsplanen er der udover de ændringer der følger af Regionsrådets beslutning den 3. februar 2020 følgende ændringer i det overordnede projektforslag.

Der er skabt mulighed for en yderligere udvidelse af den ambulante aktivitet indenfor neurorehabiliteringen (CNN) nederst i bygning 6 når øjen afdelingen flytter til SUH (forventes ca. 2024)

Tand, mund og kæbe kirurgi forbliver i bygning 8 og 9 indtil afdelingen flytter til SUH (forventes i 2024). Grundet udfordringer med et geografisk adskilt speciale undersøges muligheden for en tidligere samling af funktionen. Bygning 8 og 9 vil tidligst kunne frigøres til salg når tand, mund og kæbe kirurgien flytter til Køge.

Øjenafdelingen forbliver i bygning 6 indtil afdelingen flytter til SUH (forventes i 2024).

Øvrige forhold

De bygninger, der fraflyttes og ikke skal genanvendes til sygehusformål, vil reducere den samlede bygningsmas­se. Disse bygninger kan overgå til andre formål eller til frasalg. De fritliggende bygninger syd/øst samt nord for hovedkomplekset forventes i nogen grad afhændet.

De første bygninger der frigøres er tjenesteboligerne og garager/carporte (bygningerne nr. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 og 34). Disse planlægges forsyningsmæssigt separeret og solgt fra år 2020. Omkostninger ved de forsyningsmæssige forhold, afdækkes endeligt i forbindelse med konkrete sager om frasalg af bygninger.

Afklaring af den Medicinsk-historiske samling, der er placeret i bygning 9, afdækkes i sag for frasalg af denne bygning.

Overordnet tidsplan og udbudsstrategi

Byggearbejderne i forbindelse med gennemførelse af transformationsprojektet forventes gennemført i perioden frem til og med 2024.

Udbudsstrategien er at udbyde de enkelte konkrete delprojekter i et eller flere begrænsede udbud i fagentreprise.

Økonomi

Den gældende investeringsoversigt for 2020 indeholder et samlet rådighedsbeløb på i alt 70,4 mio. kr. til transformationsprojektet for Næstved Sygehus inkl. elevatorrenoveringen, fordelt således.

År

Beløb (mio. kr.)

2018

0,2

2019

4,9

2020

5,1

2021

17,1

2022

15,0

2023

15,0

2024

13,1

Total

70,4

Der er udarbejdet overordnede budget for gennemførelsen af projektet:

· Håndværkerudgifter inkl. fast inventar 48,0 mio. kr.

· Omkostninger og byggeteknisk rådgivning 12,4 mio. kr.

· Uforudselige udgifter 10,0 mio. kr.

· Samlede omkostninger i alt: 70,4 mio. kr.

Regionsrådet har den 5. november 2018 givet anlægsbevilling på 3 mio. kr. og den 27. maj 2019 er der givet en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr.

Samlet er der således bevilget 10,5 mio. kr. Med denne sag søges der om tillægsbevilling på de resterende 59,9 mio. kr. til færdiggørelse af projektet.

De driftsmæssige konsekvenser vil blive beskrevet i forbindelse med fremlæggelse af kommende sager for frasalg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det overordnede projektforslag for transformation af Næstved Sygehus til specialsygehus godkendes

2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 59,9 mio. kr., herefter samlet anlægsbevilling på 70,4 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 11

Anbefales. Forretningsudvalget ønsker, at der sker en afklaring af placeringen af den medicinske-historiske samling inden udgangen af 2020.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 11:

overordnet projektforslag

procesplan

Funktionsfordeling


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener