Søg
 
Møde i

2. Budgetforslag 2021 1. behandling

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4385031

Resume

Til 1. behandling af budgetforslag 2021 forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.

Sagsfremstilling

Der forelægges samlet budgetforslag Region Sjælland for 2021 til Regionsrådets 1. behandling. Materialet består af sammenfatning af budgettets hovedtal, områder og prioriteringer og budgetforslaget i sin helhed (vedlagt).

I budgetforslaget er der budgetteret med fuld anvendelse af de i økonomiaftalen fastlagte (drifts)udgiftslofter for 2021 på hhv. sundhedsområdet og regional udvikling. Nye initiativer skal dermed findes ved regulering andre steder i budgettet.

På investeringsområdet er der budgetteret med fuld anvendelse af (anlægs)udgiftsloftet for kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital i Køge. For øvrige anlæg er der luft til yderligere 1-årige anlægsprojekter i 2021 på 27,6 mio. kr.

I henhold til lovgivningen skal regionen udarbejde budgettet efter det omkostningsbaserede princip. Budgettet skal dog også opstilles efter det udgiftsbaserede princip. Her gælder videre det princip at budgettet skal budgetteres på det i økonomiaftalen fastsatte niveau, udgiftsloft, på hhv. sundhedsområdet, regional udvikling og anlægsområdet.

Socialområdet budgetteres iht. omkostningsbaserede princip og området er ikke underlagt et udgiftsloft.

På driftsbudgetterne for sundhedsområdet og regional udvikling er der budgetteret helt op til grænsen iht. de aftalte udgiftslofter. Dvs. nye tiltag skal budgetfinansieres krone for krone. Socialområdet er budgetteret, så det er i balance.

På anlægsbudgettet er der mulighed for at prioritere nye projekter for 27,6 mio. kr. i 2021 pga. de ekstraordinært tilførte anlægsmidler i 2021.

Driftsbudgettet

Hovedtal i driftsbudget 2021

mio. kr.

Omkostnings-baseret

Udgifts-

baseret

Omk./udg.

19.005,9

19.344,7

Sundhedsområdet

Indtægt

19.223,0

19.223,0

Netto

217,2

-121,6

Omk./udg.

806,1

794,7

Socialområdet

Indtægt

806,1

806,1

Netto

0,0

11,4

Omk./udg.

488,1

491,8

Regional Udvikling

Indtægt

489,3

489,3

Netto

1,2

-2,5

Omk./udg.

20.300,1

20.636,2

Budgetresultat

Indtægt

20.518,5

20.518,5

Netto

218,4

-112,7

På sundhedsområdet er budgettet udarbejdet som en videreførelse af budgetforudsætninger vedtaget i Budget 2012 med efterfølgende korrektioner godkendt i Regionsrådet til og med juni 2020.

Udgiftsloftet på sundhedsområdet er på 18.736,4 mio. kr. Dette er fuldt ud disponeret i det fremlagte budgetforslag.

Den økonomiske udviklingsplan for 2019-2022 med efterfølgende justeringer indgår som en forudsætning for budgetforslaget. Der er endvidere indlagt ændringer som følge af Økonomiaftale 2021, lov- og cirkulæreprogram mv. Derudover indgår nødvendige driftsmæssige initiativer.

Bufferpuljen indgår i budgettet med 80 mio. kr. i 2021. Dvs. samme niveau som i 2019 og 2020. Bufferpuljen har bl.a. til formål at kunne imødegå udsving på de særligt udvalgte områder, som medicinudgifter, sygesikring og lignende. Bufferpuljens anvendelse skal prioriteres af Regionsrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2020.

På socialområdet budgetlægges med justeringer af pladser indenfor rammeaftalerne imellem Region Sjælland og kommunerne.

På området for Regional Udvikling er budgetforslaget en udmøntning af ”Aftale vedrørende regional udvikling i Region Sjælland” af 27. juni 2018. Aftalen er indgået i forlængelse af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet og fastlægger prioriteringen af det reducerede budget til regionale udviklingsopgaver. Region Sjælland har i 2021 en samlet ramme på 489,3 mio. kr. til regional udvikling. Dette er fuldt ud disponeret i det fremlagte budgetforslag.

Anlægsbudgettet

Hovedtal i anlægsbudget 2021

mio. kr.

Udgiftsbaseret

Kvalitetsfondsbyggeri

373,2

Øvrig anlæg

544,9

Projekter udenfor anlægsloftet

9,8

Bruttoanlægsudgifter

927,9

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Regionsrådets senest godkendte investeringsoversigt godkendt i juni 2020. Hertil er der i budgetforslaget indarbejdet 4 byggerelaterede projekter og seks digitaliseringsprojekter, som administrationen anser som nødvendige iht. lovgivning, tværoffentlige aftaler eller driftsmæssige forhold.

De fire projekter på byggeområdet bla. udbygning af Sikringen er indarbejdet med en samlet anlægssum på 163,4 mio. kr. i perioden 2021-2024, og med en forventet belastning på 34,6 mio. kr. i 2021.

De seks nye projekter på digitaliseringsområdet bla. øget IT sikkerhed er indarbejdet med en forventet samlet anlægssum op 82 mio. kr. i perioden 2021-2014, og med forventet belastning på 17,2 mio. kr. i 2021.

I budgetforslaget for 2021 er der en yderligere anlægsramme til disponering på 27,6 mio. kr., hvilket skal forstås som midler, hvor der ikke fra administrationen er indlagt forslag til prioritering.

De frie midler på anlægsrammen i 2021 skal ses i sammenhæng med den væsentligt forhøjede anlægsramme i 2021. Der bør derfor særligt blive set i retning af 1-årige projekter, som kan realiseres i 2021. Ved en fuld udnyttelse af anlægsrammen vil det samlede anlægsbudget i 2021 udgøre 955,5 mio. kr.

Budgetmaterialet

Det samlede budgetmateriale består af følgende:

1. ”Sammenfatning af Budget 2021” - Notatet sammenfatter forudsætninger og initiativer i budgettet og angiver de områder, der har særlig politisk fokus, samt opfølgning på den fireårige økonomisk udviklingsplan.

2. ”Forslag til budget 2021, 1. behandling” - Budgettet som Regionsrådet vedtager består af bevillinger, med tilhørende beskrivelse eller bevillingsforudsætning.

Budgetforslaget for 2021 er i alt væsentligt en bevillingsmæssig videreførelse af første budgetoverslagsår (2021) fra budget 2020.

Administrationen har med udgangspunkt i dette budgetoverslagsår derefter indlagt bevillinger, hvor der er vurderet nødvendigt ift. den fortsatte drift eller som følger direkte af nationale krav.

Disse ændringer består af i alt 75 mio.kr. på forskellige budgettilpasninger, samt 90 mio.kr. som følge af Analysen af de særligt udvalgte områder. De samlede ændringer fremgår af afsnit 8.2, tabel 134.

Tekstmaterialet indeholder budgetforudsætningerne for hvert område.

Begge bilag er vedlagt og fremsendes endvidere pr. post.

Tidsplan for det videre budgetarbejde

Det er aftalt, at der afholdes budgetseminar den 24. august 2020.

Fristen for ændringsforslag foreslås til den 10. september 2020 kl. 08.00.

Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2021 ved 2. behandlingen på mødet den 28. september 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Forretningsudvalget godkender, at forslag til budget 2021 oversendes til Regionsrådet 1. behandling med en anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling,
  1. Fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 10. september 2020 kl. 08.00.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 2

Regionsrådet var inviteret til at deltage i 1. behandlingen af budgetforslaget for 2021.

Regionsdirektør Per Bennetsen og økonomidirektør Karsten Ole Knudsen præsenterede administrationens forslag til budget 2021.

Indstillingens punkt 1 blev godkendt, således at forslag til budget 2021 oversendes til Regionsrådet til 1. behandling med anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Budgetforslag 2021 til 1. behandling

Sammenfatning af budget 2021


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener