Søg
 
Møde i

8. Ændring af de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler for 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4384770

Resume

Covid-19 situationen i foråret 2020 ændrede fundamentalt de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsindsats. I efteråret 2020 skal sygehusene fokusere klart på at indhente og afvikle udestående produktionsopgaver. Opgavefelt og opgavevilkår i 2020 er dermed klart anderledes end ved aftalernes vedtagelse i 2019.

Drifts- og udviklingsaftalerne skal afspejle Regionsrådets forventninger til de væsentlige opgaver, som der skal leveres på. Administrationen indstiller derfor at aftalerne for de 4 somatiske sygehuse revideres, idet der fastlægges nye mål der vedrører genoptagen produktionsniveau og indhentning af produktionsefterslæb. Samtidigt udgår en række andre mål.

Sagsfremstilling

COVID-19-situationen har i foråret 2020 fortsat stor indflydelse på de somatiske sygehuses indsats, og dermed også ift. aftalernes fremdrift.

De somatiske sygehuse skal i efteråret 2020 fokusere på genoptagelse af elektive behandlinger, som under krisen har været sat i bero samtidig med at der fortsat skal varetages et COVID-19-beredskab. Der er behov for at sikre fokus på disse indsatser og administrationen indstiller derfor en revision af de somatiske sygehuses drifts-og udviklingsaftaler.

Der indsættes som ny mål nedenstående, vedrørende

· tilbagevenden til normalt aktivitetsniveau

· afvikling af egne ventelister

· tværgående bidrag til andre sygehuses ventelister

Målene er helt centrale for regionen, idet udrednings- og behandlingsretten genindføres med virkning fra 1. januar 2021.

Målsætning

Aktivitet

Indikator

Aktiviteten i 2020 skal på samme niveau som i 2019

Sygehuset skal sikre at aktivitetsniveauet fra før Covid–epidemien hurtigst muligt

Aktivitetsniveauet i 2020 er på samme niveau som i 2019, korrigeret for DRG-værdien for patienter på ventelisteprojekter samt opgaveflytninger mellem sygehusene og hjemtag.

Opgøres månedsvis dvs. september 2020 sammenlignes med september 2019 opgjort i takst 2020

Antallet af unikke patienter i 2020 er på niveau med 2019 korrigeret for patienter på ventelisteprojekter samt evt. opgaveflytninger mellem sygehusene og hjemtag

Her følges udviklingen i antallet af unikke patienter

Sikre at der ikke oparbejdes ventelister som følge af en ikke-normal driftssituation

Konstant eller faldende udvikling i de sygehusspecifikke ventelister

Målsætning

Aktivitet

Indikator

Løbende monitorering af sygehusets egen venteliste

Sygehuset sætter løbende ventelisteprojekter i gang i forhold til sygehuset egen venteliste

Sygehuset giver en status, der evt. kan understøttes af statistik

Løbende afdækning af mulighed for at hjælpe andre sygehuse med afvikling af deres ventelister

Sygehuset har løbende fokus på

- udvidelse af igangsatte ventelisteprojekter for at hjælpe andre sygehuse

- igangsættelse af ventelisteprojekter der alene er målrettet andre sygehuses ventelister

Sygehuset giver en status på deres bidrag hertil

I stedet udgår en lang række mål fra de gældende aftaler. Disse mål fremgår af bilag 1.

Mål vedrørende kræftpakker, økonomisk budgetoverholdelse og Perspektiv 2023, samt overholdelse af behandlings- og udredningsretten ift. kravets genindførelse pr. 1. januar 2021, er fastholdt, lige som også de specifikke virksomhedsmål for de enkelte sygehuse fastholdes.

Det bemærkes at flere af målene som udgår, dog fortsat bliver monitoreret i 2020. Der vil senere blive taget stilling til, hvorvidt målene i tilpasset form foreslås at indgå i drifts- og udviklingsaftalerne for 2021.

Drifts- og udviklingsaftalerne 2020 for de øvrige virksomhedsområder, dvs. Psykiatrien, Præhospitalt Center og Socialområdet, er uændrede.

De reviderede aftaler for de somatiske sygehuse er med disse ændringer vedlagt i bilag 2-5.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. drifts- og udviklingsaftaler 2020 for de somatiske sygehuse revideres, idet der indsættes nye mål vedrørende aktivitetsniveau og ventelisteafvikling samt en række mål udgår

2. reviderede drifts- og udviklingsaftalerne for de 4 somatiske sygehuse med disse ændringer indarbejdet (bilag 2-5) godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 8

Anbefales. Sagen forelægges for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Forslag til ændringer af de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler 2020

HolbækSygehus.Drifts-ogUdviklingsaftale2020.RevAug

NykøbingF.Sygehus.Drifts-ogUdviklingsaftale2020.RevAug

NæstvedSlagelseRingstedSygehuse.Drifts-ogUdviklingsaftale2020.RevAug

SjællandsUniversitetshospital.Drifts-ogUdviklingsaftale2020.RevAug


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener