Søg
 
Møde i

5. Bevillingsændringer Regionsrådet 24. august 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4383908

Resume

Der forelægges bevillingsændringer for ca. 250 mio. kr. i 2020, hvoraf ca. 100 mio. kr. kan henføres til justering af de særligt udvalgte områder pba. ”Analysen af Særligt Udvalgte Områder”.

Bevillingsændringer i denne sag vedrører kun 2020. Effekten i overslagsårene 2021-2024 er indarbejdet i budgetforslaget for 2021.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger til driftsenhederne, samt særligt udvalgte områder, tilpasses løbende gennem året. Denne tilpasning sker, for at sikre økonomisk kompensation/reduktion ved fx ændring af projekter, opgaveflytning, uforudsete udgifter, m.fl.

Regionsrådet styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger. Ifølge Kompetenceregler for Region Sjælland er beslutningskompetencen vedr. alle bevillingsændringer tildelt Regionsrådet.

Det er således Regionsrådet, der godkender alle bevillingsændringer mellem budgetområder, uagtet om disse er udgiftsneutrale, rammepåvirkende, udmøntning af puljer eller af teknisk karakter.

Administrationen foreslår i denne sag rammepåvirkende bevillingsændringer for i alt 248 mio. kr. i 2020.

Særligt for denne bevillingsændringssag

I denne sag indgår kun effekten i budgetåret 2020. Effekten i budgetoverslagsårene 2021-2024 er indeholdt i budgetforslaget for 2021, der behandles på samme regionsrådsmøde som denne sag.

Ad A. Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen

Her foreslås bevillingsændringer for 152 mio. kr. i 2020.

Udmøntning af pulje til kompensation for covid-19 relaterede udgifter

Via Andre reguleringer er regionen blevet kompenseret for en del af de forventede udgifter der relateres til covid-19, svarende til 142 mio. kr. i 2020. Administrationen foreslår der oprettes en pulje til placering af midlerne indtil udmøntning til de relevante koncernenheder udføres.

Udmøntning af PL-puljen

Udmøntning af PL-puljen

Økonomiaftalen for 2020 har vist sig baseret på en for høj pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020. Pris- og lønreguleringen for 2020 niveaukorrigeres derfor med -0,5 pct. ved midtvejsregulering af regionens bloktilskud og udgiftsloft på sundhedsområdet, svarende til et negativt pl-rul på 84,7 mio. kr. i 2020.

Der blev ifm. budget 2020 reserveret 47,6 mio. kr. til dækning af et negativt pl-rul. Efter reserven kan dække godt halvdelen af det negative pl-rul udestår der fortsat 37,1 mio. kr.

Det har været kutyme i Region Sjælland, at en sådan budgetreduktion har været fordelt videre ud på virksomhedsområderne i helt eller delvist omfang. Administrationen foreslår, at denne praksis fortsættes.

Administrationen foreslår videre, at der i lighed med 2019 ekstraordinært gives en tillægsbevilling på 37,1 mio. kr. til virksomhedsområderne. Herved opnås reelt en neutral budgetpåvirkning på sygehusene mv.

Udmøntning af Bufferpuljen

Bufferpuljen foreslås udmøntet med 26,2 mio. kr. til delvis budgetfinansiering af budgetopskrivningen på de særligt udvalgte områder, jf. pkt. B nedenfor.

Udmøntning Andre reguleringer og DUT-midler

Der foreslås udmøntning af midler fordelt på 9 tiltag. Heriblandt styrkelse af psykiatrien på 69 mio. kr. fortsat styrket indsats på fødeafdelingerne på 8 mio. kr., demenshandlingsplan på ca. 2 mio. kr. m.fl. Tiltagene står beskrevet enkeltvis i bilag 1.

Ad B. (re)Vurdering af særligt udvalgte områder

Der foreslås samlet, at øge bevillingerne på de særligt udvalgte områder med 97,5 mio. kr. i 2020 med afsæt i analysen af særligt udvalgte områder, som blev præsenteret på Regionsrådets budgetseminar d. 11. juni 2020.

Ad C. Tekniske ændringer

De tekniske ændringer, der foreslås i denne sag, beløber sig til en reduktion på 0,9 mio. kr. i 2020, som følge et budgetflyt på Sundhedsprofilen mellem 2020 og 2021. Alle øvrige tekniske bevillingsændringer er udgiftsneutrale.

Ad D. og E. Udgiftsneutrale budgetflytninger

Her foreslås primært udmøntning af puljer, samt nye samarbejdsaftaler, ophør af eksisterende aftaler, mv.

Alle de foreslåede bevillingsændringer under ovenstående pkt. A-E er specificeret i bilag 1.

Økonomi

Ved godkendelse af ovenstående bevillingsændringer, og efter fordeling af Fælles formål og administration, vil rammerne for hhv. Sundheds-, Social- og det regionale udviklingsområde være ændret iht. nedenstående tabel.

mio. kr., udgiftsbaseret

2020

HK1

Sundhedsområdet

247,1

HK2

Socialområdet

0,6

HK3

Regional Udvikling

0,4

Driftsramme i alt

248,1

Note: Rammepåvirkningen af Socialområddet og Regional Udvikling udlignes på hhv. takstindtægter og budgetudligningspuljen under RU.

Rammepåvirkningen er forventet og er indarbejdet i budgetrammen i den kommende rammeoverholdelsessag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne under pkt. A-E godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 5

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Udgiftsbaseret bevillingsoversigt

Bilag 3. Omkostningsbaseret bevillingsoversigt


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener