Søg
 
Møde i

4. Rammeoverholdelse 2. kvartal 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4383886

Resume

Vurderingen af rammeoverholdelsen efter 2. kvartal viser, at de aftalte udgiftslofter på både Sundhedsområdet og Regional Udvikling forventes overholdt i 2020. Prognosen for rammeoverholdelsen er behæftet med større usikkerhed end normalt pga. covid-19. Det bemærkes, at anlægsloftet er suspenderet i 2020 med henvisning til covid-19, og at regionens nettomerudgifter til covid-19 vil blive kompenseret af staten, jf. aftale imellem staten og Danske Regioner marts 2020.

Sagsfremstilling

Rammerne for det samlede udgiftsbaserede forbrug er aftalt mellem Danske Regioner og regeringen i Økonomiaftalen for 2020.

Prognosen for rammeoverholdelse er behæftet med en større usikkerhed end normalt pga. covid-19. Det er særligt følgende forhold:

· Statens covid-19 kompensation

· Behandling af patienter med udskudt behandling

· Forsinkelser i regionens drifts- og projektopgaver pga. covid-19 indsatsen

Sundhedsområdet

Administrationen forventer på baggrund af opfølgningen pr. 31. maj 2020, at regionen fortsat vil overholde udgiftsloftet på sundhedsområdet i 2020.

Udvikling af udgiftsloftet på sundhedsområdet

Regionens udgiftsloft i 2020 er ved midtvejsreguleringen for 2020 ændret til 18.282,4 mio. kr. Ændringen kan helt overvejende henføres til en efterregulering af den pris- og lønfremskrivningen (pl-rul) fra 2019 til 2020, der lå til grund for økonomiaftalen for 2020. Det negative pl-rul er på ca. 85 mio. kr. Dette håndteres hovedsageligt med den pl-reservation på knap 50 mio. kr., der blev lagt ind i budget 2020.

Tabel 1. Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

(mio. kr.)

31/3

31/5

Gældende udgiftsloft

18.350,0

18.282,4

Forventet forbrug

18.302,0

18.275,6

Forventet rammeoverholdelse*

48,0

6,8

*) Positivt beløb betyder forventet mindreforbrug af rammen

Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

Det forventede forbrug, som lægges til grund for denne opfølgning baserer sig på virksomhedsområdernes faktiske forbrug for januar til maj, og deres indmeldte forventede udgifter for den resterende del af året.

Derudover gælder det, at der forudsættes det, at:

1. Normal drift pr. 1. juni 2020 – Budgetforudsætningen er at virksomhedsområderne tilbage til normal drift.

2. Fuld kompensation for covid-19 udgifter, herunder produktionstab - Det antages at regionen bliver fuld kompenseret for covid-19 udgifter, herunder efterslæb pga. produktionstab af eksempelvis øgede køb af privathospitalsydelser, ferie og overarbejdstimer

3. Forventning om mindreforbrug - I henhold til regionens styringsregler kan der overføres uforbrugte midler mellem årene. Der forventes derfor et mindreforbrug i 2020, da det antages, at der overføres uforbrugte midler fra 2020 til 2021 svarende til overførslen af midler fra 2019 til 2020.

Regional Udvikling

Regional Udvikling forventer at overholde rammen i 2020.

Pga. covid-19-situationen har der været færre passagerer i den kollektive trafik i regionen. At der er færre passagerer betyder også, at Movia dagligt taber penge på bus- og togdriften, idet driftsomkostningerne i vid udstrækning opretholdes. Movia vurderede i april 2020, at det samlede tab i 2020 kan blive ca. 87. mio. kr. Movia får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af covid-19.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeoverholdelsen pr. 31. maj 2020 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 4

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener