Søg
 
Møde i

16. Bidrag til ministerredegørelse om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4383802

Resume

På baggrund af Statsrevisorernes beretning af 15. maj 2020 – 14/2019 om Regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen her fremgår undersøgelsens resultater samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene har Statsrevisorerne den. 15. maj 2020 afgivet beretning nr. 14/2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene.

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Der er frist for fremsendelse af bemærkninger til ministeriet den 7. september 2020.

Baggrund for undersøgelsen

Rigsrevisionen tog i januar 2019 selv initiativ til undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene i tilstrækkelig grad er baseret på viden om sammenhængen mellem ressourcer og aktiviteter.

Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

· Udnytter regionerne i tilstrækkelig grad potentialet i de nationale data om sammenhængen mellem sygehusenes ressourcer og aktiviteter i deres styring af sygehusene?

· Anvender regionerne i tilstrækkelig grad egne data om sammenhængen mellem ressourcer og aktiviteter i deres styring af sygehusene?

Rigsrevisionens hovedkonklusion

”Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at ressourcerne udnyttes bedst muligt til gavn for patienterne og samfundsøkonomien. Regionerne har ikke tilstrækkelig databaseret viden om, hvad aktiviteterne koster, og om sammenhængen mellem sygehusenes aktiviteter og ressourcer, hvilket vanskeliggør regionernes beslutninger om budgetter, omprioriteringer, besparelser mv.

Statsrevisorerne baserer bl.a. dette på:

at regionerne ikke i alle tilfælde kan forklare forskelle i sygehusenes omkostninger og produktivitet

at regionerne ikke i tilstrækkelig grad udnytter egne data og de nationale data om sammenhængen mellem ressourcer og aktiviteter i deres styring af sygehusene

at regionerne følger op på, om sygehusene når deres mål, men at regionernes styringsgrundlag og ledelsesinformation ikke er baseret på systematiske analyser af forskelle mellem sygehusenes ressourceudnyttelse eller overblik over, om der er mulighed for at udnytte ressourcerne bedre på tværs af sygehusene. ”

Statsrevisorernes bemærkninger

Link til Statsrevisorernes bemærkninger:

https://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2020/142019/statsrevisorernes-bemaerkning-til-beretningen/

Regionsrådets bemærkninger

Rigsrevisionens tilgang til styring er meget ensidig og normativ, da Rigsrevisionens fokus udelukkende er på produktivitet og aktivitet på hospitalerne uden hensyntagen til hvad der er bedst for patienterne.

Rigsrevisionens tilgang til styring er derfor ikke i overensstemmelse med udviklingen i regionernes styringsmodel, hvor regionerne bevidst og målrettet har arbejdet hen imod en styringsmodel, som ikke kun er et snævert fokus på produktivitet og aktivitet på sygehusene. Rigsrevisionens undersøgelse og konklusion giver derfor et unuanceret og ikke balanceret billede af regionernes styring af sygehusenes ressourcer og aktivitet.

Regionerne arbejder med fokus på det sammenhængende patientforløb og på effekten af hele sundhedsvæsnets indsats. Rigsrevisionens tilgang, hvor sygehusenes produktivitet ses som eneste mål for ressourceudnyttelse, er ikke i overensstemmelse med regionernes styringsmodel, der er aftalt med den tidligere regering og bekræftet af den nye regering i Økonomiaftalen for 2020.

Regionerne ønsker at komme væk fra den aktivitets- og produktivitetsstyring på hospitalerne, som Rigsvisionen anbefaler. Hovedprioriteten for regionerne er at styrke sammenhængen for patienterne, og herunder at sikre udflytning af aktivitet fra sygehusene til behandling i det nære sundhedsvæsen.

Udkast til brev med Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse er vedlagt sagsfremstillingen.

Af Regionsrådets bemærkninger fremgår det bl.a. at:

· Regionsrådet anerkender at det er meget relevant at undersøge regionens grundlag for styringen af sygehusenes ressourcer og aktiviteter. Men den overordnede tilgang i analysen er problematisk, idet der er valgt en meget ensidig tilgang til hvordan regionerne bør arbejde med styring af økonomi og sikring af ressourceeffektivitet.

· Statsrevisorernes konklusion om at den økonomiske styring af sygehusene ikke er tilstrækkeligt funderet på en databaseret viden om sammenhængen mellem sygehusenes ressourcer og aktiviteter vækker undren. Der er i høringsperioden fremsendt flere eksempler på diverse analyser og opfølgninger, hvor aktivitet og ressourcer sammenkobles både på tværs og på det enkelte sygehus.

· Regionsrådet udtrykker undren over det ensidige fokus på anvende enhedsomkostningerne i Omkostningsdatabasen, som det optimale værktøj til økonomistyring. Dette til trods for, at regionerne og Sundhedsdatastyrelsen er enige om at Omkostningsdatabasen ikke kan anvendes til dette formål. Omkostningsdatabasen er udviklet til taksthøring af DRG-takster.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 16

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 16:

Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse omkring styring af økonomi i regionerne

Statsrevisorernes Beretning 14_2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener