Søg
 
Møde i

10. Forslag fra Dansk Folkeparti vedr. 360 graders eftersyn af Region Sjællands psykiatri

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4383686

Resume

Dansk Folkeparti anmoder om behandling af sag vedr. 360 graders eftersyn af Region Sjællands psykiatri.

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti har med mail fra Gitte Simoni 15. juni 2020 anmodet om behandling af følgende forslag.

”Anmodning om optagelse af sag ”360 graders eftersyn af Region Sjællands psykiatri” på forretningsudvalgets møde mandag den 22 juni 2020

På baggrund af Regionsrådets temamøde mandag den 8 juni 2020, foreslår Dansk Folkeparti at Region Sjællands psykiatri får et 360 graders eftersyn 3 kvartal 2020.

Baggrunden for forslaget er at psykiatrien i regionen mangler en masterplan. Denne skal indeholde følgende:

· Fastholdelse og rekruttering af de rette kompetencer hos medarbejderne

· Hvilke senge der i fremtiden er behov for i forhold til det stigende antal henvisninger

· Hvordan Region Sjællands psykiatri drives mest hensigtsmæssigt.

· Overblik over problematikker og udfordringer i psykiatrien

· Hvordan bruger vi bruger psykiatriens midler mest hensigtsmæssigt.

· Anvendelse af andel af de 600 Mio kr. fra staten.

Det foreslås at det er en ekstern der foretager dette eftersyn af hele Region Sjællands psykiatri. ”

Administrationens bemærkninger

Regionsrådets Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023 sætter den overordnede retning for udvikling af Psykiatrien frem til 2023. Visionen for fremtidens psykiatri i Region Sjælland kan sammenfattes i følgende punkter:

· 1. Vision: Psykiatrien i Region Sjælland leverer sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling

· 2. Vision: Psykiatrien i Region Sjælland sikrer inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner i behandlingsarbejdet

· 3. Vision: Psykiatrien i Region Sjælland sikrer høj kvalitet i behandlingsarbejdet samt stor viden og kompetencer hos medarbejderne

Regionsrådet har den 24. september 2018 godkendt en handlingsplan, der skal sikre, at visioner bliver ført ud i livet og kommer patienter, pårørende og medarbejdere til gode. Handlingsplanen er senest opdateret i 2019.

Der er med Finansloven 2020 afsat 600 mio. kr. årligt til en styrket psykiatri, og der er den 15. maj 2020 indgået en aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om udmøntningen af midlerne. Aftalen prioriterer midler til en langsigtet indsats for at styrke kapacitet og kvalitet i Psykiatrien bl.a. gennem bedre normeringer, en styrket akutindsats, en mere fleksibel ambulant indsats og en bedre brobygning i indsatsen for borgere med psykiske lidelser samt en udvidet kapacitet og kvalitet i retspsykiatrien.

Finanslovsaftalens sigte er at styrke psykiatrien som forudsætning for implementering af den kommende nationale 10-års plan for psykiatrien. 10-års planen skal sætte en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sikre et bedre samspil mellem de forskellige parter om en helhedsorienteret indsats for at forebygge, behandle og rehabilitere borgere med psykisk sygdom.

Der har i forsommeren 2020 været gennemført en proces om anvendelsen af finanslovsmidlerne i Region Sjælland, hvor både Udvalget for social og psykiatri på udvalgsmøder og Regionrådet på temamøde har haft mulighed for at drøfte prioritering af midlerne. Udvalget, Forretningsudvalget og Regionsrådet behandler i august 2020 selve udmøntningssagen.

Forslaget fra Dansk Folkeparti kan derfor ses i sammenhæng med anden sag på dagsorden til Forretningsudvalget den 14. august 2020 vedr. udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 10

Forslaget oversendes til forhandlingerne om budget 2021.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener