Søg
 
Møde i

6. Initiativer til understøttelse af dansk økonomi. Anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige ændringer

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4375468

Resume

Regionsrådet har bevilget midler til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19. I forlængelse heraf foreslås under hensyn til sygehusenes mange mindre renoveringsprojekter og suspendering af anlægsloftet i 2020, at der gives en tillægsbevilling på 40 mio. kr. til anlægspuljen ”Mindre bygningsmæssige ændringer”.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på mødet den 4. maj 2020 en pakke med initiativer til understøttelse af danske økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen. Et tiltag, der bl.a. kunne lade sig gøre med baggrund suspendering af anlægsloftet i 2020.

Et af initiativerne i pakken var en pulje på 25 mio. kr. til mindre bygningsmæssig vedligehold og ændringer.

Puljen er administrativt udmøntet i juni 2020 på baggrund af ansøgninger fra sygehuse. De bevilgede projekter fremgår af nedenstående oversigt.

Sygehus

Projekt

Mio. kr.

Holbæk

Tilbygning til CT-scanner

5,0

Holbæk

Steno Center Holbæk

5,6

SUH-Roskilde

Etablering af nye parkeringsarealer

1,0

SUH-Køge

Elevatorrenovering

4,0

Slagelse + Næstved

Ombygning af sengevask

2,0

Slagelse

Fremskudt prøvetagning i bygning 14

3,0

Psyk, Slagelse

Udbedring Slagelse Psykiatri, utæt tag

1,2

Nykøbing F

Istandsættelse af de patientnære trafikområder

5,0

Nykøbing F

Forskningens Hus, færdiggørelse

2,4

Udmøntning i alt

29,2*

* Erfaringsmæssigt vil alle projekter ikke kunne realiseres som forudsat. Der kan dermed opstå behov for at regulere de afsatte beløb.

I ansøgningsrunden kom der i alt 38 ønsker til en samlet udgift på ca. 88 mio. kr. Interessen oversteg dermed, hvad der var muligt at imødekomme. Det underbygger også, at der er et stort behov for renovering og modernisering rundt om på regionens matrikler.

Med det suspenderede anlægsloft i 2020 foreslås derfor at udvide puljen med 40 mio. kr. i 2020 til i alt 65 mio. kr., således at der kan igangsættes flere af de ansøgte mindre renoveringsprojekter. Forudsætning for midlerne vil fortsat være, at investeringen kan gennemføres i 2020, og det understøtter kvalitet og effektivitet i regionen.

Økonomi

Evt. afledte driftsøkonomiske konsekvenser afholdes af de respektive enheder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives tillægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på yderligere 40 mio. kr. til mindre bygningsmæssige ændringer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 6

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener