Søg
 
Møde i

3. Revisionsberetninger fra BDO

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4357656

Resume

BDO Statsautoriseret revisionsselskab har fremsendt to revisionsberetninger (Beretning nr. 10 - Aktivitetsafhængigt tilskud i 2019 og Beretning nr. 11 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2019). Det fremgår af de fremsendte beretninger at revisor anser regnskab 2019 for retvisende og revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Sagsfremstilling

Beretninger fra BDO Statsautoriseret revisionsselskab
Region Sjælland har efter at revisor har afsluttet revisionen af årsregnskabet 2019 fra BDO Statsautoriseret revisionsselskab modtaget to beretninger. Beretningerne samt revisors påtegning er vedlagt sagen. Beretning nr. 10 om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2019 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2019 samt beretning nr. 11 afsluttende beretning for regnskabsåret 2019.

Regionsrådet skal jfr. Styrelsesloven behandle beretningerne og træffe de fornødne beslutninger i relation til disse.

Beretningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 19. juni 2020.

Det fremgår af beretningerne, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller bemærkninger, ligesom revisor anser regnskab 2019 for retvisende. Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Specifikt om Beretning nr. 10 - Revisionen af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2019
Regionen har udarbejdet en redegørelse for det statslige aktivitetsbestemte tilskud mv. 2019 på sundhedsområdet samt for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2019. Redegørelsen vedlagt som bilag til denne sag.

Revisionen har ingen bemærkninger til regionens redegørelse. Administrationen gør opmærksom på, at de manglende data fra Landspatientregistreret siden ibrugtagningen 1. februar 2019 betyder, at der mellem regionerne er aftalt aconto afregninger. Når der i stedet for et specifikt og præcist afregningsgrundlag, fremsendes aconto afregninger medfører dette en større usikkerhed i forhold til den endelige udgift. Revisor kan tilslutte sig administrationens vurdering.

Specifikt om Beretning nr. 11 Afsluttende revision af årsregnskabet 2019
Regionsrådet godkendte på mødet den 4. maj 2020 Regnskab 2019 til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse af regnskabet afventede revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Regionen har den 15. juni 2020 modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2019 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionsberetningen er udarbejdet på baggrund af Regnskab 2019.

Revisionen har i beretningen givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis.

Administrationen har nedenfor angivet revisors væsentligste konklusioner ligesom områder, hvor revisionsberetningen har givet anledning til selvstændige initiativer fra administrationens side, er anført.

Eventuelle korrektioner til Regnskabet
Revisionen skal påse om regnskabet indeholder de korrekte indtægts- og udgiftsposter, rigtige hensættelser med mere. I den forbindelse har revisor peget på at Sygesikringssystemet ”Praksys” ikke er medtaget korrekt i regnskabet.

”Praksys” er et fælles kommunalt/regionalt system, som har været under udvikling i en årrække. Det blev i efteråret 2019 besluttet at stoppe udviklingen. I den anledning burde Region Sjællands akkumulerede investering, som udgør 23 mio. kr., være revurderet og projektet burde i regnskabet for 2019 være optaget til projektets reelle værdi ultimo 2019. Administrationen har foretaget den fornødne korrektion i regnskab 2020, men er enig i, at dette burde være sket i regnskabet for 2019.

Korrektionen har betydning for egenkapitalens størrelse. Egenkapitalen er et regnskabsmæssigt begreb og indgår som en del af balancen i regnskabet. Ændringer i egenkapitalen påvirker hverken udgiftslofter eller finansieringsvilkår for regionen.

Afvigelsen vurderes dog til ikke at være af væsentlig betydning. Sagen har været drøftet med revisionen, som er enig heri.

Vurdering af regionens økonomi
Revisionen har foretaget en vurdering af ”bæredygtig drift” herunder regionens likvide beredskab både i almindelighed og i særdeleshed i forbindelse med Corona-situationen. Administrationen vurderer, at man ikke forventer at få problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler omkring den gennemsnitlige kassebeholdning. En vurdering som revisor kan tilslutte sig.

Årsregnskabets opbygning og indhold
Det er overordnet revisors opfattelse, at regionens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er foretaget ændringer i regnskabspraksis i forhold til sidste år. Disse ændringer er beskrevet i regnskabet og kan henføres til ændringer i ferieloven, ændringer i hensættelser med tilgang af ny pensionsforpligtelse, samt enkelte præsentationsmæssige ændringer. Revisor kan tilslutte sig ændringerne.

Revisionen vurderer, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelsen i væsentlighed har fungeret tilfredsstillende.

Refusion af købsmoms
Revisionen har gennemgået forretningsgangene herunder revideret selve købsmomsrefusionsopgørelsen og sammenhængen til det momstilsvar, der opgøres overfor Skattestyrelsen. I den forbindelse vurderer revisor, at en mindre del af det opgjorte momsbeløb ikke burde indgå i opgørelsen af købsmomsrefusionen fra Social- og Indenrigsministeriet, men i stedet hjemtages fra Skattestyrelsen.

Administration kan oplyse, at der på tværs af regionerne pågår et udregningsarbejde for at udvikle en metode til opgørelsen af fordelingen af momsudgiften mellem Social- og Indenrigsministeriet og Skattestyrelsen.

Revisor påpeger derudover, at Regionen i lighed med de øvrige regioner har konteret udgiften til siddende patienttransport, betalt til Movia, svarende til betalingen til en privat leverandør. Denne konteringspraksis medfører, at Regionen får refunderet en del af udgiften (i 2019 opgjort til kr. 16 mio.kr.) fra Social- og Indenrigsministeriet. På vegne af alle regionerne er der rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet for at få vurderet denne konteringspraksis.

Balancen
Revisor har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystemet for regioner.

Det er revisors opfattelse, at balancens poster i væsentlighed er dokumenteret tilfredsstillende. Regionens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.

I forhold til anlægsaktiver påpeger revisor, at aktivering af sundhedsplatformen, som inventar, bør genovervejes, idet revisor vurderer at en ikke uvæsentlig del burde have været optaget som et immateriel anlægsaktiv. Administrationen er enig i revisors vurdering og vil foretage de fornødne ændringer i 2020.

Interne IT-kontroller
Det er revisors opfattelse, at regionen i det væsentligste har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af økonomiske data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Det er endvidere revisors opfattelse, at regionens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende, idet revisor dog kommenterer at der omkring administration af adgangsrettigheder til Sundhedsplatformen udestår dialog med revisor omkring de gennemførte tiltag.

Koncern IT har i forbindelse med den løbende revision haft dialog med revisor om administrationen af adgangsrettigheder til Sundhedsplatformen. I forlængelse heraf har administrationen aftalt et afsluttende møde den 11. august 2020 om emnet.

Omkostningsbaserede takster for sociale tilbud Servicelovens § 174. – juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision omkring ledelse og styring
Revisionen har udført forvaltningsrevision med fokus på om regionens takstberegning har hjemmel i lovgivningen. Revisor har endvidere vurderet, om området styres og administreres økonomisk hensigtsmæssigt samt mål- og resultatstyres i forhold til aktiviteten.

Det er revisionens opfattelse, at Regionens organisering, herunder styring og ledelse af området er tilrettelagt hensigtsmæssigt, således at det sikres, at politisk vedtagne budgetter og mål for området følges. Det er revisors opfattelse, at Regionen har tilstrækkelige styringsværktøjer til at understøtte fastsatte mål og resultatstyring samt en god økonomistyring.

Revisionen vil være repræsenteret på Forretningsudvalgets møde.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. Regnskab 2019 godkendes endeligt.

2. Beretning om revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt medfinansieringen på sundhedsområdet for 2019 tages til efterretning.

3. Beretning vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2019 tages til efterretning.

4. Initiativerne i administrationens sagsfremstilling tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 3

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Endelig redegørelse - region sjælland 2019

Region Sjællands Regnskab 2019

Beretning Sundhed Region Sjælland 2019

Region Sjællands Revisionsberetning 2019

Revionspåtegning Region Sjælland 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener