Søg
 
Møde i

7. Opfølgning på Drifts-og udviklingsaftaler 2020 og budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4353655

Resume

Der forelægges årets første opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Præhospitalt Center og Socialområdet. COVID-19-krisen afspejler sig i opfølgningen for alle virksomhedsområderne og viser sig ved generel forsinkelse i målopfyldelse. De somatiske sygehuse er særligt påvirkede af krisen og forventes at være det fremover. Endvidere forelægges opfølgning pr. 31. maj 2020 på de prioriterede indsatser i budgetaftalen for 2020, hvor nogle også er forsinkede grundet COVID-19. Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 og en sag vedrørende ændring af drifts- og udviklingsaftalerne for de somatiske sygehuse.

Sagsfremstilling

Det politiske niveau forelægges årligt tre opfølgninger på drifts- og udviklingsaftalernes fremdrift. Opfølgningerne forelægges parallelt med forelæggelses af budgetopfølgninger pr. 31/3, 31/5 og 31/8. På indstilling af administrationen besluttede Forretningsudvalget grundet COVID-19-krisen at udsætte den første opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne, og dette er dermed årets første opfølgning.

De somatiske sygehuse og Psykiatrien

COVID-situationer medfører forsinkelse for flere af målene i aftalerne. Kravene for kræftpakkeforløbene er uændrede og her er der generel en god målopfyldelse hos sygehusene.

Opfølgningen for de somatiske sygehuse baserer sig på reviderede aftaler således som de er foreslået i en anden sag.

Nationale målsætninger

Overholdelse af kræftpakker

Andelen af overholdte samlede forløb er steget under COVID-19-krisen og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har således en samlet overholdelse på 100%. Forbedring af kræftpakkeforløbene inden for brystkræft er fortsat en topprioritet for Sjællands Universitetshospital, hvor et 360 graders eftersyn af retningslinjer, vejledninger og instrukser er i gang. Overholdelse af forløbstider for kræftpakkeforløbene, er ligeledes en topprioritet og de aktuelle tal for overholdelse per 30. juni 2020 på 52 pct., er utilfredsstillende. En foreløbig analyse af den lave overholdelse af forløbstiderne fra juni 2020 viser, at særligt mammaradiologien er udfordret på de lægefaglige ressourcer, hvilket forsinker den videre udredning og behandling inden for forløbstiderne.

Der iværksættes en målrettet indsats for overholdelse af pakkeforløbene i efteråret 2020 og der arbejdes på rekrutteringen af mammaradiologer, herunder på rekrutteringen af ny specialeansvarlig overlæge. Derudover indføres et koncept fra Rigshospitalet om Struktureret Monitorering af Kræftpakker (SMaK).

Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang i Psykiatrien

Siden starten af 2020 er der sket en positiv udvikling med fald i antallet af personer hvor akut beroligende medicin anvendes med tvang mens antallet af bæltefikseringer er på uændret niveau.

Regionale målsætninger

Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2020

De somatiske sygehuse og Psykiatrien forventer samlet budgetoverholdelse under forudsætning af at de kompenseres for Covid-udgifter.

Program Perspektiv 20-23

Program Perspektiv 20-23 blev sat i bero medio marts 2020 grundet COVID-19-situationen og er således forsinket.

Sygehusene har ultimo juni genoptaget implementeringsarbejdet med indsatsområderne på akutsporet.

I vedlagte bilag er en detaljeret opfølgning på sygehusenes drifts- og udviklingsaftaler.

Præhospitalt Center

Der forventes overordnet målopfyldelse af Drifts- og udviklingsaftalen selvom der på nuværende tidspunkt er væsentlige påvirkninger af COVID-19-situationen. Flere af aftalens regionale mål er således sat i bero og det gælder også flere af virksomhedsmålsætningerne.

Projektet digitalisering af befordringsansøgninger ser på nuværende tidspunkt ud til at overgå de forventede målsætninger.

Præhospitalt Center forventer pr. 31. maj 2020 budgetoverholdelse på både driftsbudgettet og kontraktbudgettet.

I vedlagte bilag er en detaljeret opfølgning på Præhospitalt Centers drifts- og udviklingsaftale.

Socialområdet

Socialområdet opfylder overordnet set sine målsætninger, men nogle initiativer er påvirket af COVID-19 situationen.

Målene Produktudvikling, Rekruttering, Arbejdsmiljø, Metodeudvikling og Indsatsplan for Kofoedsminde har alle en positiv udvikling. Målet Tilbudsgivning er der ikke fremgang, idet Region Sjælland har tabt de to specialrådgivningsopgaver, som de havde budt på. Dog er en kontrakt forlænget.

Målene Forskning og Sundhed er påvirket af COVID-19 situationen. Eftersom indsatserne under målet Forskning foregår meget institutionsnært, har COVID-19 betydet at de har måtte sættes i bero og dermed forsinket fremdrift. Der er ikke fremgang for målet Sundhed, eftersom personalet har været optaget af at lave COVID-19 vejledninger og -instruktioner. Det forventes dog, at målet kan nås inden årets udgang.

Budgetaftale 2020

Budgetaftalen for 2020 indeholder i alt 58 definerede projekter. Den aktuelle status på budgetaftaleprojekterne pr. 31. maj 2020 fremgår af vedlagte bilag.

Regionsrådet vil i forbindelse med budgetseminaret den 25. august 2020 ligeledes få en status på den økonomiske udviklingsplan og budgetaftale 2020.

Status er, at der generelt er god fremdrift i initiativerne i budgetaftale 2020, og der er bl.a. opnået følgende delresultater:

· E-hospitalets call-center funktion er etableret i form af et Corona Call Center i to spor; Borgerrådgivning og specialistrådgivning.

· Det er etableret nærklinik i Nakskov pr. 1. marts 2020.

· Specialiseret behandlingstilbud til patienter med blodprop i hjernen

· Plan for rettelser og forbedringer i Sundhedsplatformen

· Initiativer vedr. lokalbaner

Der er nogle projekter, der er markeret med gult. Den primære forklaring på den manglende fremdrift for disse projekter er COVID-19 situationen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalerne tages til efterretning

2. opfølgningen på de prioriterede indsatser i budgetaftalen for 2020 tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 7

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning.Sygehusene

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølging.PræhospitaltCenter

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning.Socialområdet

Budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener