Søg
 
Møde i

14. Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav, Roskilde Kommune

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4339567

Resume

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om udvidelse af Hedehusene Grusgrav. Ansøgningen omfatter både et areal i den sydlige og den nordlige del af graven. Regionsrådet har den 30. marts 2020 givet tilladelse til den nordlige del. Denne tilladelse omfatter derfor kun den sydlige del af graven. Tilladelsen vil betyde, at råstofindvinding i den sydlige del af graven kan fortsætte, og at Hedehusene Grusgrav kan graves færdigt og efterbehandles hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustri A/S har den 7. februar 2018 ansøgt om forlængelse og udvidelse af Hedehusene Grusgrav. Sagen er delt i en nordlig og en sydlig del. Det er tilladelse til den sydlige del, administrationen nu forelægger til politisk beslutning.

Tilladelsen til den nordlige del blev godkendt af Udvalget for Regional Udvikling på møde den 10. marts 2020 og af Regionsrådet på møde den 30. marts 2020.

Udvalget har den 9. juni 2020 været på besøg i graven og besigtiget det ansøgte areal og området omkring graven.

Hedehusene Grusgrav er af afgørende betydning for forsyningen af råstoffer i nærområdet og til hovedstaden. Hvis grusgraven fortsat skal levere samme store mængde af kvalitetsmaterialer som i dag, er der behov for en ny tilladelse til indvinding i den sydlige del.

En tilladelse til den sydlige del vil betyde, at færdiggravning og efterbehandling af Hedehusene Grusgrav vil ske hurtigere. Når graven er efterbehandlet, vil størstedelen af arealet indgå som en del af Hedeland Naturpark.

Administrationen har løbende dialog og møder med parterne, herunder Roskilde Kommune, Nymølle Stenindustrier og borgerne. Borgernes bekymringer går særligt på støv- og støjgener, at den bynære reetablering forsinkes og risikoen for, at der kommer flere udvidelser af graven efter denne.

Tilladelsen

Nymølles ansøgning omfatter 54,5 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav. Heraf er de 27,3 ha en udvidelse af graven. Det ansøgte nye areal ligger indenfor udlagt graveområde i råstofplanen, og arealet har været udlagt til råstofindvinding siden 1985.

Den nye tilladelse omfatter i alt 51,5 ha, heraf er de 24,2 ha en udvidelse af graven. Tilladelsen omfatter også afslag til to arealer på i alt 3 ha, som er færdiggravet. Afslaget betyder, at arealerne skal være efterbehandlet senest 1. juli 2021 et år efter udløb af den gældende tilladelse. Se vedlagte oversigtskort.

Miljøkonsekvensrapport

Nymølles rådgiver Sweco har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne af det ansøgte projekt. I rapporten er det vurderet, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Administrationen har vurderet, at rapporten indeholder det nødvendige faglige indhold. Miljøkonsekvensrapporten er lavet for den samlede udvidelse af den nordlige og sydlige del af graven. Se vedlagte miljøkonsekvensrapport.

Høring og kommentarer

Udkast til tilladelse har været i partshøring, og miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring fra 12. december 2019 til 28. februar 2020. Regionen har modtaget 114 høringssvar. De primære emner i høringssvarene omkring udvidelsen i syd er adgangsvej, støv- og støjgener og krav til efterbehandling. Sagen indeholder to bilag om høringen. Det ene er et emneopdelt notat med uddrag af høringssvar og administrationens bemærkninger. Se vedlagte høringsnotat. Det andet dokument indeholder alle høringsvarende samlet. Se vedlagte høringssvar.

Adgangsvej

Den ansøgte adgangsvej medfører, at råstofferne fra det sydlige areal transporteres langs Vindinge By på et areal, som tidligere er gravet. Arealet har hidtil fungeret som adgangsvej til den nuværende grav syd.

Langs adgangsvejen er der støjvolde ind mod Vindinge By, og de skal bibeholdes, så længe der transporteres råstoffer for at undgå støjgener. Dermed udskydes den afsluttede efterbehandling af arealet til efter, at indvindingen af det sydlige areal er afsluttet.

Administrationen har undersøgt en række alternative adgangsveje, som er forslået af borgerne. Ligeledes har administrationen i dialog med en teknisk arbejdsgruppe afdækket mulighederne for en alternativ adgangsvej. Den tekniske arbejdsgruppe bestod af Region Sjælland, Roskilde og Høje Taastrup Kommune, Hedeland og Nymølle. Arbejdsgruppen blev nedsat efter aftale mellem formand for Teknik- og miljøudvalget i Roskilde Kommune Karim Arfaoui og formand for Udvalget for Regional Udvikling Peter Jacobsen. Den tekniske arbejdsgruppes konklusion er entydigt blandt alle deltagere, at den ansøgte adgangsvej er den bedste. Region Sjælland har efterfølgende holdt møde med Grusgravens Naboer og Vindinge Lokalråd og fået deres bemærkninger til arbejdsgruppens resultater. Grusgravens Naboer og Vindinge Lokalråd er uenig i, at den ansøgte adgangsvej er den bedste. De mener, at det er en afgørende ulempe, at grustrafikken langs Vindinge fortsætter, og at arealerne tæt ved Vindinge dermed ikke kan efterbehandles færdigt.

Administrationen har ved nøje gennemgang vurderet, at de alternative adgangsveje enten ikke er mulige i praksis eller, at de samlet set medfører større gener end den ansøgte adgangsvej. Særligt vurderer administrationen, at de alternative adgangsveje medfører øgede trafikgener og øget sikkerhedsrisiko for bløde trafikanter. Derudover medfører de alternative adgangsveje produktionsmæssige vanskeligheder og væsentlige meromkostninger for Nymølle.

I vedlagte notat om adgangsveje er fordele og ulemper ved den ansøgte og de alternative adgangsveje beskrevet.

Støv

I tilladelsen er der som noget nyt fastsat grænseværdier for støv, og krav om støvmålinger omkring råstofgraven. Dermed bliver det nemmere at kontrollere, om virksomheden overholder tilladelsens vilkår omkring støvpåvirkning af naboerne. Nymølle har desuden indkøbt en større og mere effektiv vandvogn til støvbekæmpelse, og Roskilde Kommune har givet tilladelse til, at Nymølle anvender væsentligt mere vand til støvbekæmpelse i Hedehusene grusgrav. Hyppig vanding af kørselsveje er et effektivt middel til støvbekæmpelse. Det er derfor administrationen forventning, at tiltagene vil have betydelig støvreducerende effekt.

Støj

I tilladelsen er der fastsat støjvilkår på baggrund af Miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Der lavet en akkrediteret støjberegning af Sweco, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav bliver overholdt. Generelt ligger støjpåvirkningen væsentligt lavere end grænseværdierne. Derudover har Nymølle monteret støjskærme omkring maskiner i graven for at reducere støjpåvirkningen.

Krav om efterbehandling

I tilladelsen er der fastsat vilkår om løbende efterbehandling af graven. Den del af graven, hvor der ikke gives en ny tilladelse, skal være efterbehandlet senest et år efter, at den gældende tilladelse udløber. Der er i efterbehandlingsplanen specificeret, hvornår de øvrige områder af graven forventes at blive efterbehandlet.

I den nuværende grav syd er der høje overjordsvolde ind mod Vindinge. Voldene fungerer dels som støjvolde og dels som oplag af overjord, som skal anvendes i forbindelse med den afsluttende efterbehandling. Administrationen vurderer, at der i den første del af indvindingsperioden er behov for at bibeholde voldende for at undgå støjgener i Vindinge. Senere i indvindingsperioden, når indvindingen er nået længere mod øst kan behovet for støjdæmpning være ændret. Det er derfor fastsat i tilladelsen, at voldene ind mod Vindinge skal revurderes efter 5 år med henblik på at vurdere, om højden på voldende kan nedbringes. For yderligere baggrund omkring efterbehandling Se vedlagte høringsnotat.

Administrationen øger med baggrund i budgetaftalen for 2020 antallet af tilsynsbesøg, herunder særligt uanmeldte besøg.

Administrationens vurdering af ansøgningen

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til råstofindvinding på 51,5 ha, og afslag på 3 ha i den sydlige del af Hedehusene grusgrav. Afslaget sikrer, at den del af gravearealet, som ikke er nødvendig for driften, skal efterbehandles nu. Tilladelsen sikrer, at området graves færdigt hurtigst muligt, og at Region Sjælland opfylder sin lovbundne opgave med at sikre råstofforsyningen.

I den eksisterende grav syd er der fortaget indvinding over grundvand på hele arealet, og indvinding under grundvand på hele arealet undtagen der, hvor adgangsvejen ligger. Der er derfor behov for en tilladelse til at udvide graven, hvis graven fortsat skal levere de samme kvalitetsmaterialer og den samme mængde som i dag.

Arealet ligger helt op til den eksisterende grav syd. Ved at give en tilladelse vil arealet blive gravet i sammenhæng med den eksisterende grusgrav. Arealet vil dermed også indgå i en sammenhængende efterbehandling.

Det er praksis både her i regionen og i resten af landet, at der gives tilladelse til råstofindvinding indenfor udlagte graveområder. Administrationen vurderer ikke, at der er særlige forhold i denne sag, som giver anledning til at afvige praksis.

Ud over nogle mindre skelområder, er det ansøgte areal det sidste i området, som er udlagt til graveområde. Det er derfor forventningen, at indvindingen og efterbehandlingen af området kan afsluttes endeligt, når det ansøgte areal er indvundet.

Administrationen foreslår, at tilladelsen skal indeholde følgende skærpelser i forhold til det ansøgte og normal praksis:

· Grænseværdier for støv og krav om støvmålinger.

Se vedlagte udkast til tilladelse.

Det er administrationens vurdering, at sagen er fuldt oplyst, og der derfor bør træffes en afgørelse i sagen på det nuværende grundlag. I tilfælde af, at Region Sjælland meddeler afslag på ansøgningen, er det administrationens vurdering, at Nymølle sandsynligvis vil indbringe sagen for domstolene med krav om erstatning for uberettiget tab.

Videre proces

Sagen går videre til behandling i Forretningsudvalget den 14. august 2020 og Regionsrådet den 24. august 2020. Herefter følger en fire ugers klagefrist. Såfremt tilladelsen ikke påklages, kan den udnyttes efter klagefristens udløb. En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet betyder, at tilladelsen først kan udnyttes efter, at der er truffet afgørelse i klagesagen, med mindre klagenævnet beslutter noget andet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 51,5 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav.

2. Der meddeles afslag på 3 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 18. juni 2020, pkt. 14

Enhedslisten stillede ændringsforslag til indstillingenspunkt 1. Forslag til ny indstilling:

Der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 51, 5 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav under forudsætning af, at der etableres en ny adgangsvej (med udgangspunkt i alternativ 1 a), så de færdigt gravede arealer kan blive genetableret til naturområde

Der var afstemning om ændringsforslaget:

For ændringsforslaget stemte; Lars Follmann (O), Anna Bondo Nielsen (Ø) og Janni Toft-Lind (Ø).

Imod ændringsforslaget stemte; Peter Jacobsen (O), Jens Ravn (V), Bodil Sø (V), Felex Petersen (A), Flemming Damgaard Larsen (V), Jan Hendeliowitz (A), Lene Milner Madsen (V), Per Hovmand (C), Susanne Lundvald (A).

Torben Haack (F) undlod at stemme.

Dermed faldt ændringsforslaget.

Derefter afstemning om administrationens indstillingspunkt 1:

For indstillingen stemte; Peter Jacobsen (O), Jens Ravn (V), Bodil Sø (V), Felex Petersen (A), Flemming Damgaard Larsen (V), Jan Hendeliowitz (A), Lene Milner Madsen (V), Per Hovmand (C), Susanne Lundvald (A).

Imod indstillingen stemte; Lars Follmann (O), Anna Bondo Nielsen (Ø) og Janni Toft-Lind (Ø).

Enhedslisten ønskede følgende protokolleret; Enhedslisten stemmer imod, idet forslaget forudsætter, at der ikke etableres en anden adgangsvej end den eksisterende tæt på Vindinge.

Torben Haack (F) undlod at stemme.

Indstillingens punkt 1 anbefales.

Afstemning om indstillingens punkt 2:

For indstillingen stemte; Peter Jacobsen (O), Jens Ravn (V), Bodil Sø (V), Felex Petersen (A), Flemming Damgaard Larsen (V), Jan Hendeliowitz (A), Per Hovmand (C), Susanne Lundvald (A), Lars Follmann (O), Anna Bondo Nielsen (Ø) og Janni Toft-Lind (Ø)

Torben Haack (F) undlod at stemme.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Udvalget for Regional Udvikling beder om, at der forud for Regionsrådets behandling af sagen udarbejdes et notat om mulighederne for at stille yderligere vilkår/krav i tilladelsen om f.eks. støv, vejbelægning mv. og at der herunder indhentes en ekstern faglig vurdering.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 22. juni 2020, pkt. 17

Sagen udsat.

Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Som besluttet på Udvalg for Regional Udvikling den 18. juni 2020 har administrationen udarbejdet et notat til Regionsrådets behandling af sagen.

I notatet vurderer administrationen, hvilke muligheder der er for at stille yderligere vilkår og krav i tilladelsen til indvinding i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav Syd. Efterfølgende er indhentet en ekstern faglig juridisk vurdering hos Codex Advokaterne. Den eksterne vurdering understøtter og bekræfter de vurderinger som administrationen har foretaget. Notatet og ekstern juridisk vurdering er vedlagt.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 14

Sagen behandles på et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 24. august 2020, så sagen kan behandles planmæssigt på møde i Regionsrådet samme dag. Forud for mødet vurderer administrationen materialet, der er modtaget fra Nymølle Stenindustrier A/S den 13. august 2020.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 14:

Oversigtskort

Miljøkonsekvensrapport

Høringsnotat

Høringssvar

Notat om adgangsveje

Udkast til tilladelse

Notat om vilkårsfastsættelse

Ekstern juridisk vurdering


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener