Søg
 

Referat

Møde i Forretningsudvalget 2018-2021

mandag den 25. maj 2020 kl. 09:30

Rådssalen


Deltagere:

Heino Knudsen (A), Formand

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand

Jacob Jensen (V), 2. næstformand- deltog ikke i behandlingen af punkt: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Jorun Bech (A)

Susanne Lundvald (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Kirsten Devantier (V)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Claus Bakke (V)

Gitte Simoni (O)

Per Nørhave (O)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bruno Jerup (Ø)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 28, 29

Tina Boel (F)

Anne Møller Ronex (B)

Egon Bo (I)Indholdsfortegnelse åbent møde

1.

Godkendelse af dagsorden

5

3.

Orientering om COVID-19-situationen

7

4.

Monitorering af genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen

8

5.

COVID-19’s konsekvenser for praksissektoren marts 2020

10

6.

Orientering om den økonomiske situation for den kollektive trafik som følge af COVID-19 situationen

12

7.

Proces for Budget 2021

14

8.

Bevillingsændringer RR d. 8. juni 2020

16

9.

Anlægsbevilling til laboratorier og patologi

19

10.

Anlægsbevilling til radiologiprogram

22

11.

Anlægsbevilling til informationssikkerhed

25

12.

Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2019

27

13.

Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge, 1. kvartal 2020

30

14.

Rapport fra Det tredje øje, Projekt Universitetshospital Køge

33

15.

Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde - Ideoplæg

35

16.

Platangården Helhedsplan - projektforslag

39

17.

Til- og ombygning af G2 ældrepsykiatri, Psykiatrien Vordingborg - projektforslag

43

18.

LUP Psykiatri 2019

46

19.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2019

49

20.

Årsrapport for forskning i Region Sjælland 2019

52

21.

Årsberetning 2019 fra Steno Diabetes Center Sjælland

54

22.

Udkast til praksisplan for fodterapi 2021-2024

56

23.

Udkast til praksisplan for kiropraktik 2021-2024

59

24.

Høring vedr. nye erhvervsfaglige grundforløb i Vordingborg

62

25.

Udbud af 2-årigt stx i Roskilde og Køge og 2-årigt hhx i Køge

67

26.

Orientering om afgørelse af to klagesager om råstoftilladelser i Miljø- og Fødevareklagenævnet

71

27.

Politisk mødeplan 2021

73

28.

Meddelelser

75

29.

Indkaldelse af stedfortræder for Jørgen Holst

76

30.

Rammeoverholdelse 1. kvartal 2020

78

31.

Opfølgning på bemyndigelse til direktionen til iværksættelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med Corona udbrud

82Indholdsfortegnelse lukket møde

2.

Nyt vaskeri – udbudsstrategi samt forslag til konkret placering (Lukket punkt)

6


1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4251202

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 1

Godkendt, idet dagsordenspunkt 31 blev behandlet efter punkt 3, og dagsordenspunkt 30 blev behandlet efter punkt 7.


2. Nyt vaskeri – udbudsstrategi samt forslag til konkret placering (Lukket punkt)


3. Orientering om COVID-19-situationen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4332630

Resume

Der gives en orientering om COVID-19-situationen, herunder planen for øget aktivitet.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19 situationen og den aktuelle status på bl.a. Region Sjællands plan for øget aktivitet i sundhedsvæsenet på det somatiske og psykiatriske område. Derudover vil der blive givet status for indsatsen vedr. test.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 3

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om det aktuelle situationsbillede. Orienteringen blev taget til efterretning.


4. Monitorering af genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4331826

Resume

Til at understøtte genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen er der udarbejdet en monitoreringsmodel baseret på data fra Sundhedsplatformen, hvor udviklingen i udvalgte produktionsindikatorer følges og forelægges Forretningsudvalget til orientering på månedlig basis.

Sagsfremstilling

Som følge af de forskellige initiativer, der er iværksat fra de centrale myndigheders og politikeres side i forbindelse med den verserende Covid-19 pandemi, og den deraf følgende omstilling af kapaciteten i det samlede sygehusvæsen, er der sket en ændring i aktivitets- og henvisningsmønsteret de seneste uger.

Med Covid-19-situationen under kontrol på de sjællandske sygehuse er genåbningen af sygehusvæsenet påbegyndt. Regionen skal med den udarbejdede genåbningsplan for Region Sjælland arbejde frem mod et produktionsniveau svarende til før nedlukningen af Danmark samtidig med, at der opretholdes kapacitet til håndtering og behandling af Covid-19 patienter. Til at understøtte denne genåbning er der udarbejdet en monitoreringsmodel for genåbning af Region Sjællands sygehusvæsen baseret på produktionsdata fra Sundhedsplatformen.

Udviklingen bl.a. i antallet af henvisninger til kræftpakker, antallet af patientkontakter og udskudte aftaler og operationer følges i monitoreringsmodellen og forelægges Forretningsudvalget til orientering på månedlig basis.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 4

Koncerndirektør Lone Lindsby supplerede sagen med en orientering om status for aktiviteten i Psykiatrien. Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag til punkt nr. 4:

Monitorering af genåbning af Region Sjællands Sygehusvæsen - SP-data Uge 20


5. COVID-19’s konsekvenser for praksissektoren marts 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4322032

Resume

Der orienteres om COVID19- pandemiens konsekvenser for praksisområdet og patienterne. Der redegøres særligt for status på tilgængelighed, værnemidler og aktivitetsniveau.

Sagsfremstilling

Nedlukningen af Danmark og dermed også store dele af praksissektoren fra den 13. marts har haft konsekvenser for både patienter og de erhvervsdrivende inden for praksisområdet.


Praksisområdet består af følgende områder: Almen praksis, speciallæger, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter, fysioterapeuter og tandlæger.

Aktivitetsniveauet

Aktivitetsniveauet for hele praksissektoren har været reduceret fra marts 2020. Af vedlagte bilag fremgår en uddybning af udviklingen i aktivitetsniveauet.

Tilgængelighed til praksissektoren

I den første del af pandemien var praksissektoren stort set lukket ned og tog sig kun af kritiske funktioner/patienter ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Almen praksis har gennem hele forløbet været åben for akutte og nødvendige henvendelser. Der har været - og er fortsat - fokus på at anvende telefon- eller videokonsultation hvor det er muligt for på den måde at mindske smitterisikoen.

Fra medio april er der som følge af ændrede retningslinjer fra myndighederne sket en gradvis genåbning af praksisområdet. Den gradvise genåbning har betydet at vanlig aktivitet er genoptaget. Det er sket under fortsat hensyn til at minimere risiko for smittespredning.

Værnemidler

Fordeling af værnemidler er styret nationalt for at sikre at alle aktører har de nødvendige værnemidler samtidig med, at der ikke opbygges lokale lagre.

Med de første retningslinjer om COVID-19 har regionen leveret værnemidler til almen praksis.

I forbindelse med det øgede aktivitetsniveau stilles der nu yderligere krav til brug af værnemidler. I forbindelse med genåbningen har Danske Regioner aftalt, at almen praksis, speciallæger og fodterapeuter får tilsendt en nærmere fastsat pakke med værnemidler.

Videokonsultationer
For at begrænse fremmøde i praksissektoren og dermed mindske smitterisikoen er der indgået centrale midlertidige aftaler om brug af videokonsultationer på alle praksisområder.

Regionen har i alt leveret 1100 komplette IT-sæt til videokonsultationer til almen praksis, speciallæger og psykologer i regionen.

En opgørelse over honorarudbetalingerne til almen praksis for ugerne 12-16 viser, at almen praksis har gjort brug af videokonsultationer ca. 2.000 gange pr uge. Der er dialog med almen praksis med fokus på en øget implementering af disse videokonsultationer.

Fra april 2020 blev der på tilsvarende vis indgået midlertidige nationale aftaler om brug og honorering af videokonsultationer for kiropraktorer, fodterapeuter og fysioterapeuter. Regionen er i proces med at levere 456 IT-sæt til disse praksisområder.

Økonomisk kompensation

Praksissektorens aktører er selvstændigt erhvervsdrivende. De ernærer sig i varierende grad ved private ydelser samt ydelser fra det offentlige, herunder regionen. Nedgangen i aktivitetsniveauet medfører en direkte afledt nedgang i den økonomiske indtægt for disse aktører.

Der findes ikke lovhjemmel til, at støtte praksissektoren økonomisk. Deres mulighed for at få kompensation for dele af den tabte indtjening skal derfor komme fra de hjælpepakker, som vedtages i folketinget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 11. maj 2020, pkt. 3

Orienteringen er taget til efterretning. Udvalget ønsker at blive holdt tæt orienteret om udviklingen på området for at afdække særlige udfordringer. Udvalget opfordrer til, at samarbejdsudvalgene inddrages i det videre arbejde omkring afdækning af særlige opmærksomhedspunkter.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 5

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag til punkt nr. 5:

Aktivitet i praksissektoren marts 2020


6. Orientering om den økonomiske situation for den kollektive trafik som følge af COVID-19 situationen

Åbent

Udvalget for Regional udvikling Brevid: 4311303

Resume

Regeringens tiltag for at begrænse COVID-19 betyder et stort passagerfrafald og dermed indtægtstab for den regionale kollektive trafik. Regeringen har tilkendegivet, at den vil indgå i en konstruktiv dialog om, hvordan dette tab kan håndteres.

Sagsfremstilling

Regeringen indførte den 13. marts 2020 en lang række tiltag mod COVID-19 i Danmark med blandt andet nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner. Disse samt senere tiltag blev forlænget til den 13. april og for nogle tiltag til den 10. maj eller senere.

Dette bevirkede et fald på 80-90% i antallet af passagerer i den kollektive trafik. Oversigt over Movias passagerudvikling under COVID-19 er vedlagt.

Movia har på linje med de andre trafikselskaber tilpasset den kollektive trafikbetjening efter instruktion fra Transportministeren.

Movia indskrænkede kørslen med virkning fra den 30. marts 2020 og frem til den 13. april såvel af hensyn til et stærkt faldende passagertal som af hensyn til et øget sygefravær hos bus- og baneoperatørerne. Dette indebar, at Region Sjællands busser kørte med en marginalt reduceret køreplan, medens de to uddannelsesruter 750 og 760 helt stoppede kørslen. Region Sjællands lokalbaner overgik til lørdagskøreplan, som er en reduceret køreplan baseret på timesdrift mod den normale halvtimesdrift på hverdage.

Uden for ”nedlukningsperioden” 13. marts til 13. april har Movia tilpasset kørslen med henblik på at skabe plads mellem passagererne f.eks. med ekstrabusser.

De økonomiske konsekvenser

Det skønnede nettotab for Region Sjælland forventes siden den 12. marts at blive 3 til 3,5 mio. kr. pr. uge.

Passagertallet er de seneste par uger haft en stigning. Movia har regnet på den forventede årseffekt og skønner, at der er en samlet merudgift/mindre indtægt for Region Sjælland på 87 mio. kr. i 2020. Brev fra Movia er vedlagt.

En af grundene til at tabene forventes at blive så store er, at Movia forventer, at passagererne kun gradvist kommer tilbage til den kollektive trafik. Det er således forventningen, at 85% vil være kommet tilbage december 2020. Movia forventer at effekterne i den kollektive trafik rækker ind i både 2021 og 2222.

Både Danske Regioner og trafikselskaberne har rettet henvendelse til regeringen med henblik på at blive kompenseret for dette tab. Transportministerens kvittering på henvendelsen er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 5. maj 2020, pkt. 6

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget opfordrer indtrængende til, at transportministeren snarest muligt – i samarbejde med de regionale trafikselskaber - får løst den kæmpe økonomiske udfordring, som de regionale trafikselskaber står i på grund af COVID-19 krisen. Udvalget besluttede, at udvalgets formandskab sender et brev herom til Transportministeriet. Udvalget ønsker at blive holdt tæt orienteret om sagen.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 6

Anbefales.

Bilag til punkt nr. 6:

Svar fra regeringen vedrørende indtægtstab for den kollektive trafik

Orientering fra Movia om de økonomiske konsekvenser af COVID-19 situationen

Movias passagerudvikling under COVID-19


7. Proces for Budget 2021

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4331694

Resume

Forslag til proces for udarbejdelse af Budget 2021 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der forelægges forslag til proces for udarbejdelse af budget 2021. Processen følger bl.a. af processen for de centrale forhandlinger om en økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner og lovbestemte frister for forelæggelse af budgetforslag og endelig godkendelse af budget.

Der afholdes et budgetseminar den 11. juni 2020 og et budgetseminar den 24.-25. august 2020 i umiddelbar forlængelse af Regionsrådets 1. behandling af budgetforslag på regionsrådsmødet den 24. august 2020.

Der foreslås følgende budgetproces:

· 25. maj 2020: Procesplan forelægges for Forretningsudvalget

· 11. juni 2020: Budgetseminar for Regionsrådet

· 11.-26. juni 2020: Politiske sættemøder

· 22. juni 2020: Forretningsudvalget orienteres om økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Hele Regionsrådet inviteres til at deltage i denne orientering

· 7. august 2020: Udsendelse af dagsorden til Forretningsudvalget

· 14. august 2020: Forretningsudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2021. Hele Regionsrådet inviteres til at deltage.

· 19. august 2020: Møde i MED-Hovedudvalget. Drøftelse af fremlagte budgetforslag

· 24. august 2020: Møde i Regionsrådet. 1. behandling af forslag til budget 2021

· 24.-25. august 2020: Budgetseminar for Regionsrådet.

· Forhandlinger om budgetaftale uge 35-37

· 10. september 2020 kl. 08.00: Frist for indlevering af ændringsforslag

· 21. september 2020: Møde i Forretningsudvalget. 2. behandling af forslag til budget 2021.

· 28. september 2020: Møde i Regionsrådet. 2. behandling af forslag til budget 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at, at forslag til budgetproces for budget 2021 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 7

Godkendt.


8. Bevillingsændringer RR d. 8. juni 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4331114

Der foreslås bevillingsændringer for samlet 51 mio. kr. i 2020, 97 mio. kr. i 2021, 95 mio. kr. i 2022 og 92 mio. kr. i 2023. Bevillingsændringerne i denne sag er hovedsageligt udmøntning af tidligere beslutninger, men som forelægges Regionsrådet iht. kompetencereglerne.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger til driftsenhederne, samt særligt udvalgte områder, tilpasses løbende gennem året. Denne tilpasning sker, for at sikre økonomisk kompensation ved fx opstart af projekter, opgaveflytning, uforudsete udgifter, m.fl.

Regionsrådet styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger. Ifølge Kompetenceregler for Region Sjælland er beslutningskompetencen vedr. alle bevillingsændringer tildelt Regionsrådet.

Det er således Regionsrådet, der godkender alle bevillingsændringer mellem budgetområder, uagtet om disse er udgiftsneutrale, rammepåvirkende, udmøntning af puljer eller af teknisk karakter.

Bevillingsmæssige konsekvenser som følge af Covid-19 er ikke medtaget i denne sag, men vil blive behandlet på et senere tidspunkt.

Bevillingsændringerne deles op i to hovedkategorier, hhv. bevillingsændringer med rammepåvirkning og udgiftsneutrale bevillingsændringer. De to hovedkategorier deles op i hhv. 3 og 2 underkategorier.

 • Rammepåvirkende bevillingsændringer
  • A. Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen
  • B. (Re)Vurdering af særligt udvalgte områder
  • C. Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer
 • Udgiftsneutrale bevillingsændringer
  • D. Udgiftsneutrale budgetflytninger med rammepåvirkning
  • E. Udgiftsneutrale budgetflytninger uden rammepåvirkning

Administrationen foreslår i denne sag rammepåvirkende bevillingsændringer for i alt 51,1 mio. kr. i 2020, jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Bevillingsændringer til budget 2020, udgiftsbaseret

Udgiftsbaseret

Pkt. A Tillægsbevil-linger til særlig stillingtagen

Pkt. B (Re)Vurde-ring af særligt udvalgte områder

Pkt. C

Yderligere rammepåvirken-de tekniske ændringer

Pkt. D + E Udgiftsneutrale budgetflytning-er

Total

mio. kr., pl-20

(1)

(2)

(3)

(4)

(1+2+3+4)

Sundhedsområdet

-

-

48,9

22,0

70,9

Socialområdet

-

-

-

-0,8

-0,8

Regional Udvikling

-

-

-

0,0

0,0

Fælles Formål

-

-

2,2

-21,3

-19,1

I alt

-

-

51,1

-

51,1

Ad A. Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen

Ingen sager.

Ad B. (Re)Vurdering af særligt udvalgte områder

Ingen sager.

Ad C. Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer

De tekniske ændringer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2. Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer

mio. kr., udgiftsbaseret

2020

2021

2022

2023

Udmøntning af finanslovsbevilling om 1.000 flere sygeplejersker

46,2

92,3

92,3

92,3

Udvikling af brugergrænseflader i Sundhedsplatformen

3,3

-

-

-

Forlængelse af NASA-program

2,2

2,6

2,6

-

Korrektion til kapacitetsudvidelse af dialysesatelit i Slagelse

-0,6

-

-

-

Økonomisk assistance til EU projektet Changing Cancer Care og NorDigHealth 2020-2021

-

2,1

-

-

Tekniske ændringer i alt

51,1

97,0

94,9

92,3

Ad D og E. Udgiftsneutrale budgetflytninger

Der er her indeholdt en række bevillingsændringer, fx udmøntning af puljer, organisatoriske ændringer der medfører bevillingsændringer, tværgående samarbejde, udmøntning af indkøbsbesparelser m.fl.

I bilag 1 under pkt. D og E fremgår de enkelte bevillingsændringer der er udgiftsneutrale, hhv. med og uden rammepåvirkning.

Ad A-E. Samlede bevillingsændringer

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsændringer, fordelt på underkategorier, inkl. overslagsår.

Tabel 3. Samlede bevillingsændringer for 2020-2024

mio. kr., udgiftsbaseret

2020

2021

2022

2023

A

Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen

-

-

-

-

B

(Re)Vurdering af særligt udvalgte områder

-

-

-

-

C

Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer

51,1

97,0

94,9

92,3

D

Udgiftsneutrale budgetflytninger med rammepåvirkning

-

-

-

-

E

Udgiftsneutrale budgetflytninger uden rammepåvirkning

-

-

-

-

Bevillingsændringer i alt

51,1

97,0

94,9

92,3

Økonomi

Ved godkendelse af ovenstående bevillingsændringer, og efter fordeling af Fælles formål og administration, vil budgetterne på rammerne for hhv. Sundheds- og Socialområdet, samt Regional Udvikling være ændret iht. nedenstående tabel.

Tabel 4. Rammeeffekt af bevillingsændringerne

mio. kr., udgiftsbaseret

2020

2021

2022

2023

HK1

Sundhedsområdet

53,0

99,5

97,4

95,0

HK2

Socialområdet

-1,5

-1,8

-1,8

-1,9

HK3

Regional Udvikling

-0,5

0,0

0,0

0,0

Driftsramme i alt

52,3

98,7

96,6

94,2

Note: Rammepåvirkningen af Socialområdet og Regional Udvikling udlignes på hhv. takstindtægter og budgetudligningspulje RU, jf. bilag 2.

For specifikation af omkostningselementer henvises til bilag 1 pkt. G.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringer under pkt. A-E godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 8

Anbefales.

Bilag til punkt nr. 8:

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer RR 8. juni 2020

Bilag 2. Udgiftsbaseret bevillingsoversigt 2020-2023


9. Anlægsbevilling til laboratorier og patologi

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4326262

Resume

Med denne sag søges om anlægsbevilling på 79,2 mio. kr. samt frigivelse af 4,7 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af projekt vedrørende laboratorier og patologi.

Sagsfremstilling

Der søges om anlægsbevilling på 79,2 mio. kr. til projekt vedrørende laboratorier og patologi.

Jf. budget- og regnskabssystemer for regioner, kan de afsatte anlægsmidler først anvendes når Regionsrådet har givet en anlægsbevilling og frigivet de afsatte midler, dvs. frigive det såkaldte rådighedsbeløb. Der søges derfor samtidig om frigivelse af 4,7 mio. kr. i 2020.

Projektbeskrivelse

Laboratorieprogrammet (LAB-programmet) vedrører anskaffelse og implementering af de nationale og tværregionale projekter på laboratorieområdet.

Region Sjælland ønsker med LAB-programmet at fremtidssikre laboratoriespecialerne, så de står mål med den demografiske udvikling, mere komplekse forløb og understøtter indhentning af effektiviseringsgevinster, herunder patienternes hurtigere diagnostik og kontrol (accelererede patientforløb), hurtige svar, omlægning til øget ambulant behandling og aktivitet.

Dette gøres ved at understøtte en øget digitalisering gennem anskaffelse af nye digitaliseringsløsninger/ systemer til alle laboratorieområderne med henblik på at styrke samarbejdet mellem laboratoriespecialerne og styrke samarbejdsrelationer mellem laboratoriespecialerne og de øvrige kliniske og tværgående specialer. Samtidigt med øget effektivisering og kvalitet vil programmet også sikre overholdelse af de lovgivningsmæssige krav ift. udbudspligt.

LAB-programmet leverer over en årrække følgende:

· Nyt laboratorieinformationssystem til patologien

o Anskaffelse af en forudsætningsskabende og moderniseret it-platform i form af et patologisystem, som muliggør implementering af digitale metoder inden for patologien.

· Ny national database til patologien og genetikken

o Anskaffelse af ny moderniseret database til opsamling af prøvesvar på tværs af landet med henblik på udskiftning af den eksisterende database til patologisvar samt etablering af en ny tilsvarende database til genetiksvar

· Digitalisering af mikroskopet

o Anskaffelse af digital patologi til understøttelse af de digitale metoder indenfor patologien. Digitaliseringen vil ændre arbejdsgangen fra konventionel mikroskopi i mikroskopet til digital mikroskopi og dermed give muligheden for at dele billeder tværregionalt, nationalt og internationalt med henblik på digital revision og second opinion.

· Nyt laboratorieinformationssystem til immunologien

o Anskaffelse af én fælles forudsætningsskabende og moderniseret it-platform til immunologien, som reducerer livsvigtigt tid til gentagne prøver ved overflytning af akutte patienter mellem regionernes hospitaler samt sikrer større sporbarhed i data på tværs af regioner.

· Nyt multilaboratorie-system til specialerne

o Anskaffelse af én fælles forudsætningsskabende og moderniseret it-platform til de resterende laboratoriespecialer og på sigt alle specialer inklusiv subspecialer indenfor laboratorieområdet med henblik på at gøre data fra ét speciale let tilgængelig i et andet speciale. Formålet er at styrke samarbejdet om analyser på tværs af specialer og dermed understøtte indhentning af effektiviseringsgevinster, herunder patienternes hurtigere diagnostik og kontrol (accelererede patientforløb), hurtige svar, omlægning til øget ambulant behandling og aktivitet. Dette projekt afhænger af implementering i de øvrige regioner og indebærer derfor nogen usikkerhed ift. tidspunkt for gennemførelse.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Projektet fremgår af investeringsoversigten for 2020 med et samlet anlægsbudget på 110,5 mio. kr. i perioden 2020-2028.

Med denne sag søges om 79,2 mio. kr. til projektet.

Hertil kommer projekterne vedr. udbud af det mikrobiologiske system og udbud af patologisystem der lægges sammen under nyt laboratorieprogram, jf. revideret investeringsoversigt pr. 4. maj 2020. Restbevillingerne for disse to projekter udgør samlet 31,3 mio. Således udgør den samlet bevilling hermed 110,5 mio. kr.

Ændringer i udførelses- og betalingsplaner vil blive medtaget i efterfølgende revision af investeringsoversigten.

Driftsøkonomi

Eventuelle konsekvenser for driftsbevillinger vil blive kvalificeret frem mod Budgetforslaget for 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 79,2 mio. kr. samt frigives rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af projekt vedr. laboratorier og patologi.

2. Restbevilling på 22,2 mio. kr. vedr. udbud af mikrobiologisk system samt restbevilling på 9,1 mio. kr. vedr. udbud af patologisystem, i alt 31,3 mio. kr., anvendes til det nye laboratorieprogram.

3. Der gives bevillingstilførsel til puljen til afledt drift af IT på 1,0 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og 2023, 10 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026 samt 11,5 mio. kr. fra 2027 og frem.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 9

Anbefales.


10. Anlægsbevilling til radiologiprogram

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4326166

Resume

Med denne sag søges om anlægsbevilling på 106,7 mio. kr. samt frigivelse af 13 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af radiologiprogram.

Sagsfremstilling

Der søges om anlægsbevilling på 106,7 mio. kr. vedr. radiologiprogram. Et projekt, der fremgår af investeringsoversigten for 2020 med et samlet anlægsbudget på 106,7 mio. kr. i perioden 2020-2023.

Jf. budget- og regnskabssystemer for regioner, kan de afsatte anlægsmidler først anvendes når Regionsrådet har givet en anlægsbevilling og frigivet de afsatte midler, dvs. frigivet de såkaldte rådighedsbeløb. Der søges derfor samtidig om frigivelse af 13 mio. kr. i 2020.

Projektbeskrivelse

Region Sjælland har etableret et radiologiprogram for Strategisk udvikling af det billeddiagnostiske område (kaldet SUBO-programmet) med henblik på koordineret styring af igangsatte og overlappende projekter på området.

Regionen har behov for at modernisere den samlede systemportefølje indenfor billeddiagnostikken, fordi dele af de eksisterende systemer er forældede og/eller ikke vedligeholdes længere samt generelt for at digitalisere området og inkludere mere avancerede behandlings- og beslutningsstøtteværktøjer. SUBO-programmet skal derfor ud fra et helhedsperspektiv sikre den nødvendige koordinerede fornyelse af systemerne, så forretningens eksisterende og fremtidige behov kan opfyldes, herunder:

· Understøtte en ensartet og effektiv håndtering af processer, behandlinger og informationer på tværs af regionens sygehuse/hospitaler og specialer.

· Sikre adgang til moderne samarbejdsværktøjer, som understøtter multidisciplinært samarbejde på tværs af lokaliteter.

· Sikre, at systemerne på det billeddiagnostiske område skaber forudsætningen for, at borgeren i fremtiden får mulighed for at tilgå informationer via Min Sundhedsplatform.

· Understøtte regionens arbejde med udvikling, kvalitetssikring og forskning.

Programmet omfatter pt. følgende tre projekter:

· Dosismonitorering i radiologien

o Dosismonitoreringssystemet skal minimere den mængde røntgenstråling, patienterne eksponeres for via løbende overvågning og journalisering mhp. afdækning af afvigelser fra Strålebeskyttelseslovens og Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelsesforskrifter.

· Modernisering af radiologiområdet

o RIS/PACS (Røntgen Informations System/Picture Archiving and Communication System) er et røntgensystem, der består af to dele. RIS angår planlægning af patientforløb i røntgenafdelingerne, status på scanningsforløb, samt tolkning af scanningsbilleder. PACS angår billedarkivering og adgang til at se scanningsbilleder mhp. diagnosticering. Tre eksisterende RIS/PACS-systemer skal konsolideres til ét system, hvilket vil muliggøre bedre tværregional ressourceudnyttelse og ensrettede arbejdsgange.

· Udbud kardiologisk ultralydsundersøgelsessystem

o Det Ekkokardiografiske system er et dataopsamlingssystem til Ultralydsundersøgelser til kardiologien. Det skal i udbud, da den eksisterende løsning, EchoPac, ikke bliver udviklet og supporteret af leverandøren længere. Systemet har til hensigt at bidrage med en kvalitetsforbedring i form af øget kvalitet i patientbehandlingen samt en smidigere arbejdsgang for klinikere.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Radiologiprogrammet indgår i investeringsoversigten med et samlet budget på 106,7 mio. kr. i perioden 2020-2023. Den anmodes om den samlede anlægsbevilling på 106,7 mio. kr.

Driftsøkonomi

Eventuelle konsekvenser for driftsbevillinger vil blive kvalificeret frem mod Budgetforslaget for 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 106,7 mio. kr. til samt frigives rådighedsbeløb på 13 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af radiologiprogrammet.

2. Der gives bevillingstilførsel til puljen til afledt drift af IT på 0,5 mio. kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og 2,6 mio. kr. fra 2022 og frem.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 10

Anbefales.


11. Anlægsbevilling til informationssikkerhed

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4327586

Resume

Med denne sag søges om anlægsbevilling på 47,3 mio. kr. samt frigivelse af 18,4 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af projekt vedrørende informationssikkerhed.

Sagsfremstilling

Der søges om anlægsbevilling på 47,3 mio. kr. til projekt vedrørende informationssikkerhed. Et projekt, der fremgår af investeringsoversigten for 2020 med et samlet budget på 51,6 mio. kr. i perioden 2020-2022.

Jf. budget- og regnskabssystemer for regioner, kan de i investeringsoversigten afsatte anlægsmidler først anvendes når Regionsrådet har givet en anlægsbevilling og frigivet de afsatte midler, dvs. frigivet det såkaldte rådighedsbeløb. Der søges derfor samtidig om frigivelse af 18,4 mio. kr. i 2020.

Projektbeskrivelse

Informationssikkerhedsprogrammet er etableret med henblik på at minimere risikoen for cyberangreb mod Region Sjælland.

Det samlede program vil bidrage til at opspore, forebygge og minimere konsekvenserne af cyberangreb for Region Sjællands it-infrastruktur og bidrager dermed til overholdelse af anbefalinger fra det Nationale Center for Cybersikkerhed.

Det vil bl.a. ske ved at sikre:

· Yderligere logning af og opfølgning på adgang til patientdata

· Isolering af hvert IT system, så de bedre kan modstå cyberangreb

· Bedre overvågning af sikkerhedstrusler

· Identifikation af uhensigtsmæssigheder og unormal status for systemerne

· Højere driftsstabilitet mellem datacentre – så et center kan overtage fra et andet ved angreb

· Bedre brugerstyring, særligt ift. håndtering af ansættelsesophør

· Bedre sikring af brugernes PC’er da disse er en af den største sikkerhedstrussel

· Bedre information af Region Sjællands medarbejdere ift. at imødegå cybertrusler

Dette skal ske ved at gennemføre 16 sikkerhedsprojekter hen over de næste tre år. Der er bl.a. tale om indkøb af system til overvågning af systemstatus, et system der sikre hurtigere nedlukning af medarbejders adgange når ansættelsen ophører samt system til logning af fællesdrev med personfølsomme oplysninger.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Informationssikkerhed indgår i investeringsoversigten med et samlet budget på 51,6 mio. kr. for perioden 2020-2022. Der anmodes på nuværende tidspunkt om anlægsbevilling på 47,3 mio. kr.

Ændringer i udførelses- og betalingsplaner vil blive medtaget i efterfølgende revision af investeringsoversigten.

Driftsøkonomi

Eventuelle konsekvenser for driftsbevillinger vil blive kvalificeret frem mod Budgetforslaget for 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 47,3 mio. kr. til samt frigives rådighedsbeløb på 18,4 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af projekt vedr. informationssikkerhed

2. Der gives bevillingstilførsel til puljen til afledt drift af IT på 4,9 mio. kr. i 2020, 6,3 mio. kr. i 2021, 7,8 mio. kr. i 2022 og 9,2 mio. kr. fra 2023 og frem.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 11

Anbefales.


12. Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4278028

Resume

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.


I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring ervedlagtsom bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlæggessom bilag.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 4. kvartal 2019 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge. Rapporten skulle have være forelagt for Forretningsudvalget den 23. marts og Regionsrådet den 30. marts. Grunder COVID-19 situationen er sagen dog blevet udsat til henholdsvis den 23. maj og 8. juni. Udsættelsen er godkendt af SUM.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed ervedlagtsom bilag.


Fremdrift i projektet
Efter ønske fra medlemmer af Regionsrådet er det i forbindelse med kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 besluttet, at der i sagen gives en beskrivelse af projektets generelle fremdrift. Der vil løbende blive fuldt op på hvorledes denne status gives for at sikre Regionsrådet det bedste informationsniveau.

Status for projektet er som følger:

I delprojektet TE01 Senge- og behandlingsbygning pågår udgravningsarbejderne og pæleboringer for det bærende system. Det bærende konstruktive system er godkendt ændret fra et søjle/bjælke-system med lette facader til et konstruktivt system med bærende facader. Ændringsforslaget påvirker ikke de aftalte milepæle i tidsplanen, og forslaget er omkostningsneutralt. Ændringsforslaget vil som udgangspunkt medføre en hurtigere udførelse, hvor klimaskærmen lukkes hurtigere. Dette giver et bedre forløb under udførelsen. Ændringsforslaget påvirker ikke den kliniske funktionalitet, rumindretningerne, eller myndighedsgodkendelser mv.

For delprojekt TE02-A Nuklearmedicin og Laboratorier blev det reviderede genudbudsmateriale godkendt i Regionsrådet den 4. november 2019. To totalentreprenører er prækvalificerede. Medio januar 2020 starter tilbudsprocessen med en forventning om kontraktunderskrivelse ultimo 2. kvartal 2020.

For delprojekt TE03 “Energicentral” (fjernkøl og nødstrøm) pågår projektering og myndighedsbehandling. Leverandøren af fjernkøl, Frederiksberg Forsyning, har i udbudsprocessen haft drøftelser med Køge Fjernvarme med henblik på at få inkorporeret en teknisk løsning til at udnytte spildvarmen fra kølekompressorerne til det lokale fjernvarmenet.

Køge Fjernvarme har oplyst, at de ikke umiddelbart vil kunne aftage overskudsvarme i sommerperioden (juni-august). Dette kræver en dispensation fra lov om fjernkøling. Sagen blev behandlet den 5. december 2019 i Køge Kommune, og der er fremsendt en dispensationsansøgning fra Køge Kommune til Energistyrelsen.

For delprojekt TE04 Apoteksenhed og Varemodtagelse blev udbudsmaterialet godkendt i Regionsrådet den 4. november 2019. Der er modtaget anmodning om prækvalifikation fra syv totalentreprenører. Medio januar 2020 gives der besked til ansøgerne, hvorefter tilbudsprocessen startes op med en forventning om kontraktunderskrivelse ultimo 2. kvartal 2020.

Vedr. projektets samlede forsikring er der indgået en aftale med TRYG omkring forsikringsdækning af alle delprojekterne med undtagelse af delprojekt TE01 frem til og med 5-års gennemgangen.

For forsikringsdækningen af delprojekt TE01 er er der indgået en aftale herom med totalentreprenøren KHPT.

Den overordnede status for Projekt Universitetshospital Køge, at tid, økonomi og kvalitet kan overholdes.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Kvartalsrapporten for USK for 4. kvartal 2019 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 12

Anbefales.

Bilag til punkt nr. 12:

Kvartalsrapport for 4. kvartak

Udkast til erklæring fra revisor

Følgebrev revisionen

Deponering

Controllerenhedens bemærkninger

Ledelseserklæring


13. Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge, 1. kvartal 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4326296

Resume

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning i Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.


I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring ervedlagtsom bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlæggessom bilag.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed ervedlagtsom bilag.


Fremdrift i projektet
Efter ønske fra medlemmer af Regionsrådet er det i forbindelse med kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 besluttet, at der i sagen gives en beskrivelse af projektets generelle fremdrift. Der vil løbende blive fuldt op på hvorledes denne status gives for at sikre Regionsrådet det bedste informationsniveau.

Status for projektet er som følger:

Den nationale og internationale situation med Covid-19-forholdsregler påvirker på forskellig vis også Projekt Universitetshospital Køge. Der er risiko for, at krisen på sigt vil give forsinkelser af projektet. Regionsrådet vil blive orienteret om eventuelle konsekvenser for projektet.

For delprojektet TE01 Senge- og behandlingsbygning pågår udgravningsarbejderne og pæleboringer, samt pladsstøbt beton i kælderniveau. Samtidige udføres der dræn, regnvand- og spildvandsledninger.

For delprojekt TE02-A Nuklearmedicin og Laboratorier har de to prækvalificerede totalentreprenører afleveret deres indledende tilbud den 16. marts 2020. I april 2020 afholdes forhandlingsmøder med de to totalentreprenører med en forventning om kontraktunderskrivelse medio juni 2020. For at sikre overholdelse af myndighedernes krav i relation til Covid-19 er forhandlingsmøderne udskudt 14 dage.

Vedr. delprojekt TE02-B sterilcentralen er der modtaget anmodning om prækvalifikation fra to leverandører, som begge er prækvalificeret til at afgive tilbud på udstyret i sterilcentralen. For hvad angår bygninger er der modtaget anmodning om prækvalifikation fra fem totalentreprenører, hvoraf der er prækvalificeret fire totalentreprenører til at afgive tilbud på bygningen til sterilcentralen.

For delprojekt TE03 “Energicentral” (fjernkøl og nødstrøm) pågår projektering og myndighedsbehandling. Frederiksberg Forsyning har fremsendt et revideret projektforslag, hvor der indbygges en varmepumpe, for at opnå den af Miljøstyrelsen krævede synergieffekt mellem fjernkøling- og fjernvarmeanlægget. Byggetilladelsen for opførelsen af nødgeneratoranlægget afventer en dispensation fra lokalplanen af Køge Kommune, idet miljøkrav fra Køge Kommune kræver at nødgenerator anlægget skal udføres med en 53 meter høj skorsten. Jf. lokalplanen må der maksimal installeres tekniske anlæg med en højde på 25 meter.

For delprojekt TE04 Apoteksproduktionsenhed og varemodtagelse er der modtaget anmodning om prækvalifikation fra syv totalentreprenører. Fire totalentreprenører er blevet udvalgt til at afgive et tilbud, der skal afleveres den 17. april 2020. Der er pt. en forventning om kontraktunderskrivelse ultimo 2. kvartal 2020. Det automatiske varemodtagelse (AVM) er udbudt som et offentligt udbud. Ved tilbudsfristen udløb var der kommet ét tilbud, som p.t. er ved at blive evalueret. Der er igangsat en nedrivningsentreprise, for at fjerne alle de tekniske installationer, udstyr og kølerum i den eksisterende bygning, som skal rumme apoteksenhed og varemodtagelse.

For delprojekt B7 ombygninger i det eksisterende hospital pågår udarbejdelsen af det endelige projektforslag, som forventes at være afleveret medio 2020. Som fremskudt projekt i B7 pågår ombygninger i Billeddiagnostik Afdeling på eksisterende hospital i forbindelse med udskiftning af eksisterende MR- og CT-scanner.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for USK for 1. kvartal 2020 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 13

Anbefales.

Bilag til punkt nr. 13:

Kvartalsrapport 1. kvartal 2020

Deponering

Ledelseserklæring

Controllerenhedens bemærkninger

Revisionserklæring


14. Rapport fra Det tredje øje, Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4325635

Resume

Der er med Sundheds- og Ældreministeriet aftalt en ekstern kontrol (en såkaldt Tredje øje-vurdering) af Projekt Universitetshospital Køge i en treårig periode. Hermed forelægges halvårsrapport nr. 4 til orientering. Rapporten har fokus på projektets risikostyring, kvalitetssikring og månedsrapportering og kommer med anbefalinger hertil.

Sagsfremstilling

Det er med Sundheds- og Ældreministeriet aftalt, at der hvert halve år i en periode på tre år skal foretages en ekstern kontrol af projekt- og risikostyringen af Projekt Universitetshospital Køge. Den eksterne kontrol – en såkaldt Tredje øje-vurdering – foretages for at betrygge ministeriet i, at styringen af projektet er passende. Det er revisions- og konsulentfirmaet PwC, der udarbejder vurderingerne.

Auditten blev afsluttet i februar 2020. Rapporten fra PwC ervedlagtsom bilag.

Rapportens fokus er kvalificering af risikorapporten samt efterlevelse af retningslinjer for kvalitetssikring og projektets fremdriftsrapportering og ledelsesinformation i månedsrapporter. Overordnet bemærker PwC, at projektets budgetterede reserver er på et relativt lavt niveau, men dog i overensstemmelse med styringsmanualens retningslinjer. PwC bemærker, at der fortsat skal være tæt opfølgning og styring af projektet for at undgå yderligere uforudsete omkostninger end dem, der allerede indgår i risikologgen. PwCs vurdering af projektorganisationens efterlevelse vedrørende kvalitetssikring er generelt positiv, men bemærker dog, at der fortsat mangler at blive udarbejdet visse kontrol- og tilsynsplaner samt statusplaner for kvalitetssikringen. Endelig indikerer PwCs gennemgang af projektets månedsrapporter, at månedsrapporten ikke i tilstrækkelig grad følger beskrevne retningslinjer og kommer på den baggrund med nogle anbefalinger. Projektorganisationen vil på baggrund af anbefalingerne vurdere, hvordan disse forhold kan forbedres.

Rapporten omfatter i alt 21 aktive anbefalinger til projektet, hvoraf syv stammer fra den sidste gennemgang fra juni 2019. Syv anbefalinger fra de tidligere gennemgange er lukket fra PwCs side, fordi anbefalingen vurderes tilstrækkeligt integreret i projektet.

Projektorganisationen har i vedlagte oversigt kommenteret anbefalingerne samt beskrevet igangværende eller planlagte aktiviteter til imødekommelse af disse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Det tredje øjes halvårsrapport samt projektorganisationens bemærkninger til anbefalingerne tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 14

Rapport og projektorganisationens bemærkninger til rapportens anbefalinger blev taget til efterretning.

Bilag til punkt nr. 14:

DTØ 4. rapport februar 2020

Bemærkninger til rapport fra DTØ februar 2020


15. Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde - Ideoplæg

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4313859

Resume

Med baggrund i indsatsplan for omlægning af personaleindsatsen på Kofoedsminde, der blev godkendt af Udvalget for social og psykiatri den 3. september 2019, forelægges en helhedsplan for de fysiske rammer på Kofoedsminde med ændring af afdelingsstruktur, der reducerer behovet for vikarer.

Sagsfremstilling

Kofoedsminde er et landsdækkende sikret tilbud for voksne domfældte udviklingshæmmede med akut modtagepligt. Den 3. september 2019 godkendte Udvalget for social og psykiatri en indsatsplan for omlægning af personaleindsatsen på Kofoedsminde. Målet med planen er at sikre et højere uddannelsesniveau blandt personale på Kofoedsminde og nedbringe forbruget af fleksible medarbejdere og eksterne vikarer.

Et element i indsatsplanen er blandt andet at ændre afdelingsstrukturen på Kofoedsminde. Formålet er at reducere antallet af fleksible medarbejdere/eksterne vikarer, så medarbejdere i faste stillinger tilknyttet de enkelte afdelinger løser en større del af opgaverne.

I forlængelse heraf skal driften for en del af de sikrede afdelinger sammenlægges med det formål at øge den personalemæssige fleksibilitet og derved opnå en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer.

For at lykkedes med indsatsplanen og ny afdelingsstruktur er det nødvendigt med ombygning og videreudvikling af Kofoedsmindes faciliteter. En kombination af både de personalemæssige og bygningsmæssige indsatser vil forbedre rammerne omkring de nuværende beboere på de sikrede afdelinger, hvor belægningen er øget med 50% i årene 2016-2019.

Til det formål er der i indsatsplanen forudsat en tilpasning af eksisterende bygningsmasse, jf. afsnit 1 nedenfor, som beskriver sammenlægning af de sikrede afdelinger. Afsnit 2 vedrørende ny bygning som en løsning til forskellige behov på Kofoedsminde. Desuden er der i afsnit 3 beskrevet fremtidige behov for yderligere bygningsmæssige tilpasninger.

1. Eksisterende sikrede afdelinger, der skal ombygges

Kofoedsmindes bygninger Højbo og Syltholm-Skovbo, der huser de sikrede afdelinger, er af ældre dato, hvor det er nødvendigt med en gennemgribende ombygning. Bygningerne er oprindeligt indrettet med tanke på de behov, der kendetegner den gamle målgruppe, der havde dårlig begavelse som hovedproblem, og som navnlig havde brug for støtte til dagligdags gøremål. Afdelingerne er små, adskilte og bofællesskabsagtige.

2. Ny multibygning til multifunktionelt formål

For at realisere den beskrevne ombygning i afsnit 1 og i øvrigt tilgodese uløste behov på Kofoedsminde indstilles, at der etableres en multibygning i størrelsesorden 300 m2 indenfor det sikrede hegn, som vil blive anvendt til multifunktionelt formål.

I forbindelse med ombygning af de sikrede afdelinger vil der for de berørte afdelinger være behov for midlertidig genhusning, hvor multibygningen vil kunne anvendes til formålet. Det forventes, at man vil skulle genhuse 4-5 beboere ad gangen, hvor genhusningen fortsat skal ske under sikrede forhold qua målgruppens karakter. Dette vil tilrettelægges i projektet, så alle de nødvendige hensyn til beboerne og medarbejderne i ombygningsperioden tilgodeses. Når ombygningen af de nye afdelinger er gennemført, og multibygningen ikke længere bruges til midlertidig genhusning, vil bygningen kunne muliggøre forbedringer af andre vigtige faciliteter på Kofoedsminde eksempelvis værksteds- og sundhedsfaciliteter.

3. Orientering om fremtidige behov vedrørende yderligere bygningsmæssige tilpasninger

I arbejdet med indsatsplanen, der vedrører både ændret afdelingsstruktur, ombygning og ny multibygning, er der også indgået en samlet overvejelse om fremtidige bygningsmæssige behov på Kofoedsminde. Der fremlægges derfor vedlagte helhedsplan for Kofoedsminde.

Hovedtidsplan

· Ideoplægget godkendes af Regionsrådet 8. juni 2020

· Valg af Totalrådgiver fra rammeaftale juni/juli 2020

· Projektforslag godkendes af Regionsrådet 30. november 2020

· Projektering udarbejdes af Totalrådgiver fra december 2020 til marts 2021

· Udbud af entrepriser april 2021

· Kontrahering med entreprenører maj 2021

· Udførsel juni 2021 til maj 2022

· Ibrugtagning juni 2022

Udbudsstrategi

Grundet projektets kompleksitet vedrørende ombygning forventes udførelsen gennemført ved hoved-, stor- eller fagentrepriser. Til udarbejdelse af projektforslag, konkret udbudsstrategi og udbudsmateriale tilknyttes en Totalrådgiver, der udvælges efter gældende rammeaftale.

Miljø og bæredygtighed

I forbindelse med forelæggelse for Regionsrådet af projektforslaget forelægges samtidig forslag og konsekvensvurdering vedrørende miljø og bæredygtighed.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Anlægsomkostninger til ombygning

– forventes at udgøre ca. 12 mio. kr. (ex. moms).

Anlægsomkostninger til ny multibygning

– forventes at udgøre ca. 9 mio. kr. (ex. moms).

Med denne sagsfremstilling ansøges om 0,8 mio. kr. til dækning af projekteringsudgifter.

Da projektet gennemføres indenfor Socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2020 og 2021.

Driftsøkonomi

Skøn for driftsudgifter, herunder afskrivningsbidrag, og takst vil fremgå af endelig ansøgning om anlægsbevillingen.

Anlægsudgiften til ombygning vil skulle afskrives over 15 år og vil betyde en driftsmæssig udgift til afskrivninger på ca. 0,8 mio. kr. årligt. Da de sikrede afdelinger på Kofoedsminde er objektivt finansieret vil det betyde, at udgiften til afskrivninger på ca. 0,8 mio. kr. årligt vil skulle deles mellem 98 kommuner.

Anlægsudgiften til ny multibygning vil skulle afskrives over 30 år og vil betyde en driftsmæssig udgift til afskrivninger på ca. 0,3 mio. kr. årligt. Da de sikrede afdelinger på Kofoedsminde er objektivt finansieret vil det betyde, at udgiften til afskrivninger på ca. 0,3 mio. kr. årligt vil skulle deles mellem 98 kommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. De fremtidige bygningsmæssige tilpasninger tages til efterretning

2. Ideoplægget for ombygning af Højbo, Syltholm/Skovbo hos Kofoedsminde godkendes

3. Ideoplægget for nybyggeri af multibygning hos Kofoedsminde godkendes

4. Der meddeles anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag

5. Der frigives rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i 2020

Sagen afgøres af Regionsrådet

Behandling i Udvalget for social og psykiatri mandag den 18. maj 2020, pkt. 8

Sagen anbefales.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 15

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 15:

Højbo, situationsplan, fremtidig

Højbo, stueplan, fremtidig

Højbo, 1.sal, fremtidig

Skovbo-Syltholm, stueplan, fremtidig

Skovbo-Syltholm, 1.sal, fremtidig

Ny multibygning, situationsplan

Ny multibygning, indretning ved genhusning

Ideoplæg til helhedsplan, detaljeret


16. Platangården Helhedsplan - Projektforslag

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4240990

Resume

Som følge af forandringer i efterspørgslen efter pladser og behovet for genopretning af den eksisterende bygningsmasse godkendte Regionsrådet 7. oktober 2019 en Helhedsplan for ombygning og nybyggeri på Platangården. Med denne sag fremlægges projektforslag for nybyggeri til godkendelse, og der anmodes om anlægsbevilling til projektering og udførelse af nybyggeri.

Sagsfremstilling

Både i Strategi for Socialområdet og i Budgetaftalen for 2020 er det formuleret som mål at imødekomme kommunernes efterspørgsel efter tilbud til mennesker med særlige behov og derigennem at være en foretrukken leverandør af specialtilbud på socialområdet.

Platangårdens Ungdomscenter tilbyder specialiseret rehabilitering til børn, unge og voksne i aldersgruppen 14-25 år med komplekse psykiske og sociale udfordringer. Platangårdens Ungdomscenter omfatter både døgntilbud og undervisningstilbud.

Anlægsmidler til genopretningsprojekt og udarbejdelse af projektforslag for nybyggeri blev meddelt ved Regionsrådets godkendelse den 7. oktober 2019. Nu fremlægges projektforslag for nybyggeriet, der består af 4 små lejligheder og undervisningsfaciliteter.

Kontekst

Med afsæt i helhedsplanen placeres boliger og undervisningsbygning som to parallelle bygninger på arealet øst for de tre eksisterende elevbygninger. Herved opnås et samlet bygningsmiljø omkring vejen, der betjener de tre nuværende elevbygninger.

Formgivning og arkitektonisk udtryk

De nye bygningers arkitektoniske udtryk er tilpasset det eksisterende anlæg i forhold til materialer og volumen. I undervisningsbygningen er bygningsbredden partielt øget for at tilvejebringe et større centralt gangareal, hvor eleverne færdes. Den øgede taghøjde anvendes til at etablere et nordvendt ovenlysbånd over den centrale gang.

Uderum og landskab

Foran boligerne etableres befæstede terrasser indbyrdes adskilt med hække. Stier befæstes med grus. Der etableres ud for boligerne et overdækket areal til fælles ophold og tørring af tøj for beboerne.

Foran køkken/alrummet i undervisningsbygningen etableres en opholdsterrasse. Øvrige arealer tilsås med græs.

Boliger

De 4 boliger er indrettet efter samme princip, hvor den ene dog er tilpasset kørestolsbrugere. Der er fælles bryggers midt i bygningen.

Boligerne har kombineret entré, køkken og garderobe, der i sin størrelse er prioriteret så muligheden for elevinstruktion i køkkener tilgodeses. Fra entré er der adgang til bad/toilet og til opholdsrummet, der er indrettet med en afskærmet soveniche. Fra opholdsrummet er der adgang til terrasse.

Undervisning

Adgangen sker via to separate entrérum, og bygningen er indrettet så den kan bruges af to mindre grupper samtidig.

Den vestvendte afdeling indeholder entré med skabsvæg, fordelingsrum, elevtoilet, tre undervisningsrum, et personalekontor og et samlingsrum med adgang til terrasse.

Den østvendte afdeling indeholder entré med skabsvæg, gangareal med siddeniche og oplukkelige ovenlys, samt elevtoilet (handicap) og personaletoilet, kreativt værksted med adgang til det fri, gamerrum, personalekontor, bibliotek og samtalerum med adgang til det fri. Centralt placeret et køkken/alrum, der også fungerer som instruktionskøkken og -bryggers og har adgang til terrasse.

Bæredygtighed

Der er udført energi- og miljøscreening iht. regionens retningslinjer. Der er i dette byggeri udpeget to fokuspunkter for bæredygtighed, indeklima, især akustik, der er af væsentlig betydning for målgruppen, og udførelse af solceller på undervisningsbygningen af hensyn til overholdelse af energirammen. Ved gunstigt licitationsresultat er der mulighed for ved tilkøb at øge arealet af solceller.

Udbudsstrategi

Nybyggeri af undervisningsbygning og 4 små lejligheder projekteres af totalrådgiver valgt på rammeaftale og gennemføres i fagentrepriser efter indbudt licitation.

Hovedtidsplan

NYBYGGERI

Projektforslag undervisning og 4 små lejligheder

Oktober 2019 - april 2020

Politisk godkendelse af projektforslag

8. juni 2020

Projektering

Maj - juni 2020

Udbud

Medio juni - september 2020

Udførelse

September 2020 - juli 2021

Økonomi

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftslofter på socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen. Udgifter til anlæg og udvidelser godkendes af Regionsrådet, og de afledte udgifter/omkostninger indarbejdes i institutionernes budget.

Anlægsøkonomi

Følgende elementer indgår i den samlede anlægsøkonomi. Denne sagsfremstilling vedrører udelukkende nybyggeri.

GENOPRETNING

Genopretning af eksisterende bygninger

3.000.000 kr.

NYBYGGERI

Etablering af de fire små lejligheder

5.000.000 kr.

Nye undervisningsfaciliteter

7.200.000 kr.

I ALT

15.200.000 kr.

Anlægsbevilling til genopretning af eksisterende bygninger og udarbejdelse af projektforslag på 5 mio. kr. blev meddelt ved Regionsrådets godkendelse af Helhedsplanen den 7. oktober 2019.

Der anmodes nu om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. til projektering og udførelse af nybyggeriet så den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15,2 mio. kr.

Der er frigivet rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020 de resterende omkostninger forventes fordelt med 3 mio. kr. i 2020 og 7,2 mio. kr. i 2021.

Da projektet gennemføres inden for socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2020 og 2021.

Driftsøkonomi

Nybyggeriet af undervisningsfaciliteterne og de 4 små lejligheder, vedrører den del af Platangårdens driftsøkonomi, der kører som indtægtsdækket virksomhed. Det er individuelle skræddersyede pladstyper, der afhænger af den enkeltes behov.

Den afledte driftsudgift for afskrivninger vil indgå i beregningen af de individuelle takster, som en fast del af basisydelsen. Afskrivningerne for nybyggeriet vil totalt set udgøre 0,5 mio. kr. årligt efter endt byggeri. Udgiften vil efterfølgende skulle fordeles og dækkes af de varierende individuelle takster for henholdsvis undervisningen og boligerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget for nybyggeri på Platangården godkendes

2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. til projektering og udførelse af nybyggeri så den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15.2 mio. kr.

3. Der frigives yderligere rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2020.


Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri mandag den 18. maj 2020, pkt. 7

Sagen anbefales.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 16

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 16:

Projektforslag Platangården


17. Til- og ombygning af G2 ældrepsykiatri, Psykiatrien Syd - Projektforslag

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4325686

Resume

Regionsrådet vedtog den 4. maj 2020 initiativer til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen, herunder fremrykning af projektet: Enestuer, Psykiatrien Syd i Vordingborg. I overensstemmelse med psykiatriplanen ønskes det sidste utidssvarende afsnit på Psykiatrien Syd i Vordingborg ombygget til enestuer. Projektforslaget for etablering af enestuer på afsnit G2 ældrepsykiatri fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med psykiatriplanen ønskes det sidste utidssvarende afsnit på Psykiatrien Syd i Vordingborg, bygning 42, ombygget til enestuer.

Ældrepsykiatrisk afsnit G2 er normeret til 14 sengepladser, heraf 5 skærmede sengepladser, der blev moderniseret med enestuer i 2011. De resterende sengepladser, der i dag er dobbeltværelser med fælles bad og toilet på gangen, foreslås ombygget til enestuer med eget bad og toilet.

Renoveringen medfører behov for tilbygning på 440 m² fordelt på 365 m² ny bygningsfløj og 75 m² mellemgang samt ombygning/istandsættelse af 830 m², heraf 650 m² i stueplan og 300 m² på 1. sal.

Projektforslaget er udarbejdet i 2018. Det er administrationens vurdering at det stadig er et gældende grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale.

Bebyggelsens overordnede disponering

Tilbygningen placeres parallelt med mellembygningen, så der etableres et sammenhængende bygningsvolumen, der omkranser et indre gårdrum. Gårdrummet deles i to af en let forbindelsesgang, der afkorter afstandene mellem bygningsfløjene. Ganglinier placeres ud mod gårdrummet, så der opnås størst mulig overskuelighed og gennemsyn samt gode opholdsmuligheder med udsyn til det grønne rum. Skærmen etableres som en fleksibel skærm med adgang til eget udeareal i gårdrummet.

Arkitektonisk udtryk

Tilbygningen tilpasser sig den eksisterende bevaringsværdige bygningsmasse i sin materialitet og ved at fremstå som en længebygning med afvalmet tag. Herved respekteres stedets skala og arkitektoniske idé. Mod gårdrummene anvendes et åbent, moderne udtryk, der tilgodeser opholdskvaliteter og sikkerhedshensyn. Bygning 42 er en tvillingebygning til bygning 41 (de særlige pladser), der er ombygget efter samme princip i 2018, så de to bygninger vil også i fremtiden fremstå som ensartede volumener.

Enestuerne

Der etableres 9 nye ensengstuer med eget toilet/bad. Indretningen tilgodeser plads til hjælpere og kørestolsbrugere. En enkelt sengestue udføres for bariatriske patienter.

Patientfaciliteter

Spisestue og opholdsstue placeres i midterfløjen. Til spisestuen tilknyttes et anretterområde, der anvendes i sammenhæng med køkkenet og som

thekøkken for patienter og pårørende. I sydfløjen findes opholdsrum, der kan anvendes i forbindelse med skærmen samt et stille opholdsrum. Terapi- og aktivitetsrum findes på 1. sal. Der er elevator i bygningen.

Personalefaciliteter

Personalerum, kontorer til afdelingssygeplejerske, sekretær og læger, samtalerum og medicinrum er samlet i den vestlige del af midterfløjen. Konference/møderum ligger i gavlen af østfløjen, og der findes yderligere på 1. salen et større fleksibelt indrettet lokale, der kan anvendes til personalemøder og som studiemiljø. I tilknytning hertil findes et enkelt stillekontor. Personaleomklædning foregår på 1. sal.

Endvidere etableres anretterkøkken tilpasset kostkoncept, skyllerum, rengøringsrum, træningsbryggers og -køkken, depoter.

Udbudsstrategi

Da der er tale om en forholdsvis ukompliceret byggesag og for at drage udbytte af de erfaringer, der er opsamlet i den tilsvarende sag i bygning 41, forventes sagen udbudt i totalentreprise. Ved denne udbudsform opnås et hurtigere procesforløb og tidlig budgetsikkerhed sammenlignet med et udbudsforløb baseret på en faseopdelt projektering.

Hovedtidsplan

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Juni 2020

Udbud og aftaleindgåelse

Juli - august 2020

Projektering og udførelse

September 2020 - august 2021

Ibrugtagning

September 2021

Genhusning

I byggeperioden er der behov for genhusning. Omkostningerne hertil vurderes at udgøre 1 mio. kr., som er en del af anlægsbudgettet. Genhusningen lokaliseres videst muligt i eksisterende bygninger på Psykiatrien Syd i Vordingborg.

Bæredygtighed

Projektet følger Region Sjællands retningslinier for bæredygtighed, hvor der for projekter under 100 mio. kr. udføres miljø- og energiscreening.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Håndværkerudgifter

21 mio. kr.

Omkostninger

4 mio. kr.

Bygherreleverancer

2 mio. kr.

Genhusning

1 mio. kr.

Total udgift excl. moms, afrundet

28 mio. kr.

I udbudsmaterialet indarbejdes følgende optioner:

· Mellemgang opføres som uopvarmet bygningsdel

· Mellemgang fravælges

· Træningskøkken og bryggers 1. sal fravælges

· Alle ombygninger 1.sal fravælges

· Kontorplads i skærmet område fravælges

· Haveanlæg i indre gårdrum minimeres

På den gældende investeringsoversigt er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 28 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2020, 20 mio. kr. i 2021 og 7 mio. kr. i 2022. På Regionsrådets møde den 4. maj 2020 blev der meddelt samlet anlægsbevilling på 28 mio. kr. og frigivet rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020.

Med den foreslåede tidsplan vil projektet kunne gennemføres hurtigere end oprindeligt forventet, således at Rådighedsbeløbene fordeles med 4 mio. kr. i 2020, 24 mio. kr. i 2021. Ændringen af rådighedsbeløbene forventes indarbejdet i en kommende revision af investeringsoversigten.

Driftsøkonomi

Arealet forøges med ca. 40 %. Dette vil medføre merudgifter på energiforbrug og forsyning, drift og vedligeholdelse, rengøring samt ejendomsskat.

I alt estimeres merudgiften til 1.337 kr./m², svarende til en merudgift på 488.000 kr. årligt, som foreslås indarbejdet i driftsbudgettet fra 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget godkendes

2. Der afsættes 3 mio. kr., og frigives rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri mandag den 18. maj 2020, pkt. 6

Sagen anbefales.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 17

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 17:

Projektforslag G2 ældrepsykiatri Vordingborg


18. LUP Psykiatri 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4322421

Resume

I 2019 er den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) kun gennemført for psykiatri. Når regionerne sammenlignes i forhold til antal spørgsmål, som ligger over, lig med eller under landsgennemsnittet er der marginale forskelle i Psykiatrien i Region Sjælland i forhold til landsgennemsnittet. Psykiatrien har i 2019 iværksat tiltag med fokus på at sikre bedre samarbejde og kontakt med kommuner samt sikre bedre effekt af behandling.

Sagsfremstilling

I marts blev resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for psykiatri 2019 offentliggjort. LUP Psykiatri omfatter i 2019 syv undersøgelser, hvoraf to er forældreundersøgelser.

I forhold til somatikken, hvor spørgeskemaer udsendes via e-Boks, bliver spørgeskemaer i LUP Psykiatri udleveret. Psykiatrien har i 2019 gjort en indsats for at få flere besvarelser ved at udlevere flere skemaer. Svarprocenten i 2019 er 59% (1773 besvarelser), hvor den tilsvarende svarprocent i 2018 var 56% (1665 besvarelser).

Voksenpsykiatri – ambulante patienter

LUP-resultaterne i forhold til den ambulante voksenpsykiatri angiver høj tilfredshed ved tallet 4,21 på en skala fra 1-5 mod 4,19 i 2018. Landsgennemsnittet er på 4,31 (4,29 i 2018). Der ses en fremgang i tilfredshed på størstedelen af alle LUP-spørgsmål set i forhold til 2018.

Voksenpsykiatri – indlagte patienter

For de indlagte patienter er Region Sjælland den eneste af de fem regioner, der har resultater, som er signifikant forbedret i forhold til 2018. Efter LUP-undersøgelsen i 2018 blev der peget på spørgsmålet om at få det bedre 3,93 (3,73 i 2018) og spørgsmålet om at være med til at bestemme aktiviteter 3,75 (3,50 i 2018) som forbedringsområder, og netop på disse spørgsmål har stigningen i 2019 været signifikant. I LUP Psykiatri under temaet ”Hvad er vigtigt for dig” er Psykiatrien i Region Sjælland fremhævet ved en case fra sengeafsnit S1 Vordingborg om deres arbejde med forhåndstilkendegivelsesskemaet.

Børne- og Ungepsykiatri – ambulante patienter

Børne- og Ungepsykiatrien har gennem arbejdet med værdibaseret styring haft fokus på blandt andet inddragelse i beslutninger. Her svarer 98% af patienterne og 94% af forældrene ”ja” til, at de inddrages. Børne- og ungdomspsykiatrien har også haft fokus på samarbejde med andre sektorer, og her er der stadig – bedømt på LUP-resultaterne 3,29 (3,32 i 2018) – potentiale for forbedring.

Børn- og Ungepsykiatri – indlagte patienter

For Børne- og ungdomspsykiatrien er resultaterne fra patientundersøgelsen i forhold til indlagte patienter generelt dårligere end 2018-undersøgelsen, mens resultaterne fra forældreundersøgelsen er bedre end i 2018-undersøgelsen. Det er en lille undersøgelse med kun 21 besvarelser, hvilket giver relativt stor varians. For nogle af de spørgsmål, hvor resultatet er gået frem i for-ældreundersøgelsen, er det gået tilbage i patientundersøgelsen.

I årets nationale rapport for LUP Psykiatri er der en særlig analyse af, hvilke sammenhænge der er mellem forældres og patienters besvarelser. Denne analyse konkluderer, at der for de fleste spørgsmål i LUP Psykiatri er forskel i patienter og forældres svar. Derudover viser det sig, at når der er en forskel, er det i de fleste tilfælde forældrene, der svarer mest positivt.

Specialiseret retspsykiatri – indlagte patienter

For den specialiserede retspsykiatri er resultatet af årets LUP lavere end sidste års resultat og også lavere end landsgennemsnittet. De relativt få besvarelser (42) betyder dog, at der kan være en høj grad af variation mellem de enkelte år. Generelt er tilfredsheden højest i de spørgsmål, der handler om relationen til personalet. Oplevelsen af velfungerende regler på afsnittet er vigtig for patienterne. Det hænger meget tæt sammen med den samlede tilfredshed. Her er der sket en lille forbedring i forhold til 2018.

Arbejdet med LUP i Psykiatrien

Alle niveauer i Kvalitetsorganisationen i Psykiatrien forholder sig til LUP-resultaterne.

Afdelingerne udarbejder lokale handleplaner på de områder, hvor de vurderer, at der på baggrund af LUP-resultaterne er behov for at sætte ind. Det kan være forskelligt fra afdeling til afdeling og fra afsnit til afsnit.

På centralt niveau i Psykiatrien anvendes LUP-resultaterne til at følge udviklingen på de vigtige fælles indsatsområder:

· Sikre bedre samarbejde og kontakt med kommuner

· Sikre bedre effekt af indlæggelse og behandling

· Fastholde en høj grad af inddragelse af patienter og pårørende.

Indsatserne er de samme som i 2019 og er fulgt op med nedenstående aktiviteter (overskriftsform), der også er i fokus i 2020. Indsatserne er yderligere omtalt i bilag 3:

Recoverystrategien

Psykiatrien er i gang med at implementere en recoverystrategi, hvor 14 afsnit er i gang med at afprøve forskellige udviklingstiltag inden for 4 fokusområder: Mødet med patienten, faglighed og recovery, rammer og fleksibilitet samt overgange.

Samarbejde og kontakt med kommuner

· Den koordinerende indsatsplan (KIP) har vist sig som et effektivt redskab for at sikre kvalitet og sammenhæng i forløb for mennesker med psykisk lidelse og misbrug, men kan udbredes til en række andre målgrupper.

· Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) er et aktuelt samarbejde mellem kommuner i den vestlige del af regionen og Psykiatrien, hvor målet er at få mennesker med svære psykiske lidelser, som fx skizofreni, i job eller uddannelse.

· I Psykiatrien Vest har man gennem satspuljeprojektet RoSa udviklet en model for samarbejde mellem Psykiatrien og kommunale botilbud. Disse erfaringer og samarbejdsmetoder ønsker Psykiatrien at sprede til samarbejdet med alle kommuner i Regionen.

· Bakkehuset er et integreret samarbejde mellem Børne- og ungdomspsykiatrien og kommunale medarbejdere fra hhv. Roskilde og Kalundborg kommuner.

· Børne- og ungdomspsykiatrien arbejder desuden på udvikling af en fælles henvisningsskabelon til brug i samarbejdet med kommunerne samt på opstart af et indledende samarbejde om spædbørnspsykiatri med kommunale sundhedsplejersker.

Sagen forelægges for Udvalget for social og psykiatri den 18. maj 2020 forud for behandling i Forretningsudvalget den 25. maj 2020 og Regionsrådet den 6. juni 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri mandag den 18. maj 2020, pkt. 5

Sagen forelagt, idet udvalget vil følge de afledte aktiviteter.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 18

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 18:

Bilag 1: National LUP Psykiatri 2019

Bilag 2: National LUP Specialiseret Retspsykiatri 2019

Bilag 3: Notat LUP Psykiatri 2019


19. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4313348

Resume

MED-Hovedudvalgets opsamlende årlige arbejdsmiljødrøftelse forelægges til politisk drøftelse. Drøftelsen tager udgangspunkt i faktuelle oplysninger om sygefravær, arbejdsulykker, afgørelser fra arbejdstilsynet mv. samt arbejdsmiljødrøftelser på alle niveauer i MED-organisationen. Materialet bygger på data og indsatser i 2019 og forholder sig således ikke til den aktuelle COVID-19 situation.

Sagsfremstilling

Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. I Region Sjælland er det aftalt, at alle niveauer af MED-organisationen gennemfører en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Drøftelsen sætter fokus på status på arbejdsmiljøet og på aktiviteter og indsatser for det kommende år. Den medvirker endvidere til, at alle MED-udvalg får tilrettelagt samarbejdet om arbejdsmiljøet for det kommende år.

MED-udvalgenes arbejdsmiljødrøftelser samles til MED-Hovedudvalget, der gennemfører en samlet drøftelse for hele virksomheden. Denne fandt sted den 16. april 2020.

Af den årlige arbejdsmiljødrøftelse fremhæves følgende:

- Sygefraværet er faldet med 0,19 procentpoint fra 2018-2019

I 2019 er der arbejdet målrettet og strategisk hen mod den politiske målsætning om, at nedbringe sygefraværet med 10 % frem mod udgangen af 2021. For at nå målsætningen vil det fortsat i 2020 være nødvendigt at have fokus på indsatser til at nedbringe sygefraværet.

- Antallet af arbejdsulykker er faldet fra 2018-2019

I 2019 ses der et fald i det samlede antal af arbejdsulykker fra 2.768 i 2018 til 2.511 i 2019. Arbejdsulykker uden forventet fravær er faldet med 224 ulykker fra 2018-2019, mens arbejdsulykker med fravær er faldet med 33 ulykker fra 2018-2019.

Fælles for arbejdsulykkerne både med og uden forventet fravær er, at de to ulykkesårsager relateret til fysisk og psykisk vold samt fysiske uheld tegner sig for den største andel. Område-MED har i deres drøftelser givet udtryk for, at der er et bredt ønske om uddannelsestilbud til håndtering af vold og trusler om vold, eksempelvis som e-læring om deeskalering og/eller pakketilbud på området.

- Antallet af reaktioner fra Arbejdstilsynet er faldet fra 2018-2019

Der blev i 2019 afgivet i alt 29 reaktioner fra Arbejdstilsynet. Året før blev der afgivet 64 reaktioner. Faldet i reaktioner dækker både over færre strakspåbud og et langt færre antal påbud.

Arbejdstilsynet giver udtryk for, at de møder en arbejdsmiljøorganisation i Region Sjælland, der er godt forberedt, og som udviser fleksibilitet og imødekommenhed under de udvidede risikobaserede tilsyn. Arbejdstilsynet giver udtryk for, at der er en god dialog om løsninger på arbejdspladserne og en høj grad af samarbejdsvilje i forhold til at få løst de forhold, der ikke er i overensstemmelse med de lovmæssige krav.

- Samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet i 2019

Der er en skærpet opmærksomhed på det oplevede høje arbejdspres, som særligt opleves på de somatiske sygehuse og i Psykiatrien. I sammenhæng med et oplevet øget krav til effektivitet, produktivitet og leverancepres, er der ambitioner om håndtering af stress og nedbringelse af arbejdspresset. I 2020 vil der fortsat være en øget opmærksomhed på at skabe den fornødne tid og de optimale rammer for arbejdsmiljøgruppernes arbejde med arbejdsmiljøet i hverdagen.

MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse blev gennemført med følgende konklusioner:

· MED-Hovedudvalget drøftede regionens arbejdsmiljøindsats i 2019 og tog status på arbejdsmiljøet og indsatserne på arbejdsmiljøområdet til efterretning. MED-Hovedudvalget konstaterede, at der gennemføres en stor og vigtig indsats for arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser.

· Det blev konstateret, at de udpegede indsatsområder for arbejdsmiljøområdet fortsat er dækkende og aktuelle – blandt andet også set i sammenhæng med den aktuelle Coronasituation:

o Indsatser og faktorer til at nedbringe sygefraværet og øge nærværet på regionens arbejdspladser.

o Indsatser, der understøtter rekrutteringsudfordringen og medvirker til fastholdelse og brug af flere faggrupper.

· Det blev aftalt at igangsætte en vurdering af de aktuelle uddannelsestilbud på vold- og konfliktområdet, herunder afdække behovet for tilbud, der kan understøtte forebyggelse af fysisk og psykisk vold.

· Der var tilslutning til at sætte øget fokus på analysearbejdet bag de fysiske uheld med henblik på at afdække årsager og sammenhænge, så der kan igangsættes yderligere initiativer, der forebygger fysiske uheld.

· Område-MED peger på, at kvalitet og brugervenlighed ved indkøb udfordrer arbejdsmiljøet på nogle arbejdspladser. Det blev aftalt at drøfte udfordringerne med indkøbsorganiseringen på et senere møde i MED-Hovedudvalget.

Flere detaljer om data og indsatser på arbejdsmiljøområdet fremgår af dokumentet ”Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2019”, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at MED-Hovedudvalgets opsamlende arbejdsmiljødrøftelse drøftes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 11. maj 2020, pkt. 5

Sagen blev drøftet, idet udvalget anerkendte arbejdsmiljøarbejdet i Region Sjælland.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 19

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 19:

Årlig arbejdsmiljødrøftelse


20. Årsrapport for forskning i Region Sjælland 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4320005

Resume

Med 2019 udgaven af årsrapport for forskning fortælles historier fra forskningens verden i Region Sjælland med patienter og borgere som primære målgruppe. Sundhedsteknologi er årets tema, da forskerne her har gjort store fremskridt, og vist hvordan borger og patienter bedst får gavn af teknologiens mange muligheder.

Sagsfremstilling

I 2019 udgaven af årsrapport for forskning i Region Sjælland er historierne løftet både sprogligt og på billedsiden, så indholdet i højere grad end i tidligere rapporter appellerer til en bredere kreds af læsere. Sigtet har primært været at skrive for patienter og borgere og fortælle, hvor vigtig forskningen er for os alle.

I årsrapporten fortælles således i en populærvidenskabelig form de gode historier om forskningen og det at være forsker i Region Sjælland, og ikke mindst, er effekten og nytten af forskningen sat højt i historierne. Med denne nye tilgang til forskningsformidling, er der ikke gået på kompromis på kvalitet i beskrivelse af forskningen. Forskerne har således været indover og godkendt journalisternes oplæg.

Historierne i rapporten er udvalgt fra sygehusenes og andre regionale enheders ønsker om historier fra egen verden, og er således et repræsentativt udtryk for den forskning, som udøves på institutionerne i regionen.

I 2019 springer sundhedsteknologi i øjnene som et særligt stærkt og frontlinjeområde indenfor forskningen i Region Sjælland. Sundhedsteknologi er derfor fremhævet som et temaområde i rapporten med ni artikler, herunder historier om hvordan forskningen i sundhedsteknologi hjælper med til at fremme udviklingen af de nære sundhedstilbud. Desuden er forskning i bekæmpelse af ulighed i sundhed et satsningsområde i Region Sjælland, som på flere fronter er gået styrket ud af 2019, og har derfor fået særlig spalteplads i rapporten.

Der er i årets udgave af rapporten også tilføjet en stærkere politisk synsvinkel på forskningen, idet et interview af medlemmer af Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud fungerer som optakt til rapportens mange spændende historier om forskning.

Hertil giver rapporten et grundig indblik i forskningens mange facetter i Region Sjælland. Der er historier om hvordan forskere arbejder dedikeret med at løse meget specialiserede kliniske problemstillinger til forskere som søger forståelse af, hvordan samfundets større sundhedsudfordringer håndteres – alle med den samme ambition, at sikre patienterne de bedste behandlingstilbud og sundhed.

Med den nye form af årsrapporten, er grunden lagt for en aktiv formidlingsindsats med budskabet om, at forskningen i Region Sjælland er i en stærk udvikling med et klart patient fokuseret sigte.

Det skal også nævnes, at igen i 2019, er antallet af videnskabelige publikationer udgået fra Region Sjælland vokset støt, som det kan ses af publikationslisten i årsrapporten.

Årsrapporten er vedlagt sagen som bilag, og kan også ses elektronisk via dette link: http://publikationer.regionsjaelland.dk/data-og-udviklingsstoette/forskningens-aarsrapport-2019/

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 4

Orientering om Årsrapport for forskning i Region Sjælland 2019 blev taget til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 20

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 20:

Forskningens årsrapport 2019


21. Årsberetning 2019 fra Steno Diabetes Center Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4318708

Resume

Startskuddet for Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) lød ved årsskiftet til 2019 og i året, der er gået, har SDCS arbejdet på at etablere sig, udarbejde strategier og handleplaner for kerneområderne og beskrive og igangsætte de første behandlingsinitiativer. Årsberetning for 2019 forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

I det første år, hvor Steno Diabetes Center Sjælland har eksisteret, haft centret etableret sig som et kraftcenter for udvikling i diabetesbehandling og opbygget en organisation, der favner bredt ud i regionen og til eksterne samarbejdspartnere.

Som en del af bevillingsaftalen med Novo Nordisk Fonden har centerledelsen udarbejdet vedlagte årsberetning for 2019, som hermed lægges til orientering for Regionsrådet. Som bilag er endvidere vedlagt driftsregnskab, rapport om forskningsaktiviteter i SDCS og notat om tilhørende kliniske data.

Bestyrelsen for SDCS godkendte materialet d. 26. februar 2020.

Årsberetningen beskriver de aktiviteter, der er arbejdet med i løbet af 2019. Den omhandler bl.a. organisationen, de 11 godkendte behandlingsinitiativer, den særlige indsats målrettet sårbare og det tværsektorielle snit. Ydermere skildrer den arbejdet med patientinddragelse, kompetenceudvikling, kommunikation og processen vedrørende de opdaterede fysiske rammer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 5

Orientering om Årsberetning 2019 fra Steno Diabetes Center Sjælland blev taget til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 21

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 21:

Årsberetning 2019 fra SDCS

Driftsregnskab 2019 SDCS

Forskning rapport SDCS 2019

Notat kliniske data SDCS 2019


22. Udkast til praksisplan for fodterapi 2021-2024

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4318043

Resume

Der forelægges udkast til Praksisplan for Fodterapi 2021-2024. Udkastet er godkendt i Samarbejdsudvalget for Fodterapi den 17. april 2020, hvormed udkastet nu er klar til videre behandling. Der indstilles til en foreløbig godkendelse af høringsudkastet samt til, at den fremlagte procesplan for høring og endelig godkendelse godkendes.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert fjerde år en praksisplan for alle overenskomstområder.

Praksisplanen er en overordnet plan, som danner rammen om tilrettelæggelsen af behandlingskapaciteten og beskriver hvilke overordnede initiativer, der skal arbejdes med de kommende år for at fremme den ønskede udvikling af området.

Praksisplanen efterfølges af en implementeringsplan. Implementeringsplanen konkretiserer de indsatser og anbefalinger, som fremgår af praksisplanen og beskriver opgavefordelingen mellem parterne. Implementeringsplanen beskriver endvidere, hvornår de forskellige initiativer skal udvikles og indgå i samarbejdsudvalgets arbejde.

Initiativer i implementeringsplanen, som kræver regional finansiering eller udløser yderligere økonomi til et praksisområde skal godkendes af Regionsrådet, hvis indsatsen skal effektueres.

Praksisplanen for Fodterapi

Udkast til Praksisplanen for Fodterapi er udarbejdet i regi af Samarbejdsudvalget for Fodterapi. Samarbejdsudvalget har den 17. april 2020 behandlet planudkastet og anbefaler, at udkastet sendes i høring.

Anbefalinger i planen:

 • Regionen afprøver en ny kapacitetsmodel for at skabe mere behandlingskapacitet til borgerne. Modellen indeholder to elementer:

 • Fri nedsættelsesret for fodterapeuter i udvalgte områder, hvor det er vanskeligt at rekruttere fodterapeuter.
  Frinedsættelsesret betyder, at der ikke er en begrænsning på antal kapaciteter og enhver fodterapeut kan etablere sig som ejer af et nyt ydernummer.

 • Fodterapeuter med ydernummer kan ansætte op til 6 behandlende medhjælpere uden, at der på forhånd skal ansøges om det i Samarbejdsudvalget og uden at regionen giver et øvre loft på omsætningen.
  Et omsætningsloft sætter begrænsning på aktiviteten i en kapacitet.


En ny kapacitetsmodel skal
være med til at adressere de kapacitets- og rekrutteringsudfordringer, der er i visse områder af regionen. Ved at give mere fleksible rammer for at udvide kapaciteten, er det forventningen, at det bliver mere attraktivt at være fodterapeut i regionen.

Målet med indsatsen er at flere diabetikere får et fodterapeutisk tilbud i nærområdet med kortere ventetider. Det er bevist, at ved at få flere diabetikere til fodterapeut mindskes risikoen for alvorlige fodsår og for amputationer, som giver meget store udgifter i sundhedsvæsenet. Derudover er der også menneskelige omkostninger ved forringet livskvalitet.

Modellen forventes at medføre en øget udgift til fodterapiområdet. Modellen konkretiseres i implementeringsplanen og skal inden igangsættelse besluttes af Regionsrådet.

· Kvalitetsarbejdet i form af akkreditering bredes ud til også at have fokus på initiativer såsom efteruddannelse og workshops og faglige møder fx om kontrolstatstik og afregning samt om behandlingen af diabetespatienter i et samarbejde med Steno Diabetescenter.

 • I praksisplanens periode vil det kontinuerligt blive vurderet, om der er behov for særlige udviklingstiltag på området set i lyset af strategien for det nære sundhedsvæsen.

 • I denne planperioden indgås der en ny overenskomst for fodterapi mellem parterne. Indsatserne i denne overenskomst anbefales at blive indeholdt i implementeringen af praksisplanen.

Tidsplan for praksisplanens færdiggørelse

Dato

Proces

Den 11. maj 2020

Udvalget for det nære sundhedsvæsen:

Godkendelse af høringsudkast

Den 25. maj 2020

Forretningsudvalget

Godkendelse af høringsudkast

Den 19. juni 2020

Samarbejdsudvalget:

Status for processen

Juni til september 2020

Høringsperiode

Oktober 2020

Godkendelse i Samarbejdsudvalget

Den 12. november 2020

Godkendelse i Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Den 23. november 2020

Godkendelse i Forretningsudvalget

Den 30. november 2020

Godkendelse i Regionsrådet

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udkast til praksisplan for fodterapi foreløbigt godkendes med henblik på at blive sendt i høring.

2. Den fremlagte tidsplan for proces for høring og politisk behandling godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 11. maj 2020, pkt. 6

Sagen anbefalet med forslag om, at virtuelle konsultationer bliver en del af praksisplanen for fodterapi.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 22

Godkendt.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 22:

Praksisplan for fodterapi, udkast april 2020


23. Udkast til praksisplan for kiropraktik 2021-2024

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4318469

Resume

Der forelægges udkast til Praksisplan for Kiropraktik 2021-2024. Udkastet er godkendt i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik den 22. april 2020, hvormed udkastet nu er klar til videre behandling. Der indstilles til en foreløbig godkendelse af høringsudkastet samt til, at den fremlagte procesplan for høring og endelig godkendelse godkendes.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert fjerde år en praksisplan for alle overenskomstområder.

Praksisplanen er en overordnet plan, som danner rammen om tilrettelæggelsen af behandlingskapaciteten og beskriver hvilke overordnede initiativer, der skal arbejdes med de kommende år for at fremme den ønskede udvikling af området.

Praksisplanen efterfølges af en implementeringsplan. Implementeringsplanen konkretiserer de indsatser og anbefalinger, som fremgår af praksisplanen og beskriver opgavefordelingen mellem parterne. Implementeringsplanen beskriver endvidere, hvornår de forskellige initiativer skal udvikles og indgå i samarbejdsudvalgets arbejde.

Initiativer i implementeringsplanen, som kræver regional finansiering eller udløser yderligere økonomi til et praksisområde skal godkendes af Regionsrådet, hvis indsatsen skal effektueres.

Praksisplanen for kiropraktik

Udkast til Praksisplanen for Kiropraktik er udarbejdet i regi af Samarbejdsudvalget for Kiropraktik. Samarbejdsudvalget har den 22. april 2020 behandlet planudkastet og anbefaler, at udkastet sendes i høring.

Anbefalinger i høringsudkast til praksisplan:

Alle udviklingssporene i den forrige praksisplan fra 2015 er der arbejdet med i den forgangne periode. Særligt to indsatser anbefales det at arbejde videre med i den næste periode:

 • Mulighed for, at kiropraktorer med ydernummer og billeddiagnostiske sygehusafdelinger i regionen kan se hinandens billeder af de fælles patienter

 • Tættere samarbejde med sygehuslæger om de fælles patienter, herunder at undersøge mulighederne for at indgå i et tættere samarbejde med sygehusene om en afgrænset gruppe af patienter – det kan være om patienter med smerter i bevægeapparatet.

Samarbejdsudvalget peger på følgende nye udviklingsspor, som det anbefales at arbejde med:

 • Kiropraktorerne bidrager til implementering af regionens Strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen – sundhed tæt på dig.

 • Fokus på øget tilgængelighed til kiropraktorerne: Bredt forstået som geografi og den fysiske afstand til den nærmeste kiropraktor, kontakten til kiropraktoren på telefon og booking samt tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser.

 • Et styrket tværfagligt og tværsektorielt samarbejde: Viden og ressourcer skal udnyttes bedst muligt og silotænkning skal undgås. Det kan fx være med kiropraktorfaglig konsulentstøtte til et konkret samarbejdsprojekt.

  Fx viser erfaringer, at der er behov for at styrke samarbejdet omkring borgere med rygproblemer for at nedbringe kirurgisk behandling.

 • Samarbejdsudvalget følger udviklingen i borgerne søgning til kiropraktisk behandling og på den baggrund beslutte, om Regionsrådet skal anbefales, at kiropraktorkapaciteten justeres i planperioden. Udvalget vil blandt andet have undersøgt de øvrige regioners kapacitetsdækning på kiropraktorområdet.

Tidsplan for praksisplanens færdiggørelse

Dato

Proces

11. maj 2020

Udvalget for det nære sundhedsvæsen:

Godkendelse af høringsudkast

25. maj 2020

Forretningsudvalget

Godkendelse af høringsudkast

Juni til september 2020

Høringsperiode

20. oktober 2020

Godkendelse i Samarbejdsudvalget

Den 12. november 2020

Godkendelse i Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Den 23. november 2020

Godkendelse i Forretningsudvalget

Den 30. november 2020

Godkendelse i Regionsrådet

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udkast til praksisplan for kiropraktik foreløbigt godkendes med henblik på at blive sendt i høring.

2. Den fremlagte tidsplan for proces for høring og politisk behandling godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 11. maj 2020, pkt. 7

Sagen anbefalet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 23

Godkendt.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 23:

Praksisplan kiropraktik, version 22. april 2020


24. Høring vedr. nye erhvervsfaglige grundforløb i Vordingborg

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4306862

Resume

Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgninger om nye udbud af erhvervsuddannelser. EUC Sjælland og Zealand Business College (ZBC) har ansøgt om at oprette fem nye erhvervsfaglige grundforløb i Vordingborg. Administrationen indstiller, at udvalget godkender vedlagte høringssvar, som støtter oprettelsen af fire nye udbud. ZBC’s ansøgning om oprettelse af grundforløbet til elektriker indstilles til afslag.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget anmodning om høringssvar fra to erhvervsskoler, som ønsker at oprette fem nye udbud af erhvervsfaglige grundforløb i Vordingborg.

Regionsrådet har en lovbunden opgave i at koordinere det samlede uddannelsesudbud i regionen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud for alle unge.

Nærværende sag drejer sig om følgende ansøgninger:

· EUC Sjælland vil ansøge Børne-og Undervisningsministeriet om oprettelse af Grundforløb 2 Elektriker og Grundforløb 2 Murer i Vordingborg med opstart til januar 2021.

· ZBC vil ansøge Børne- og Undervisningsministeriet om oprettelse af Grundforløb 2 Elektriker, Grundforløb 2 Elektronik og svagstrøm og Grundforløb 2 Gourmetslagter i Vordingborg med opstart til januar 2021.

EUC Sjællands og ZBC’s ansøgninger er vedlagt.

Regionsrådet skal afgive høringssvar om en ny stedlig placering af et erhvervsfagligt undervisningsudbud. Børne- og Undervisningsministeriet godkender de nye udbud, såfremt alle høringsparter imødekommer oprettelsen af dem.

EUC Sjællands begrundelse for at oprette nye grundforløb i Vordingborg

For at sikre forsyningen af faglært arbejdskraft i området, ønsker EUC Sjælland at udvide udbuddet af grundforløb inden for bygge- og anlægsbranchen i Vordingborg. Ansøger vurderer, at grundforløbene til hhv. murer og elektriker kan fremtidssikre et bæredygtigt udbud af erhvervsuddannelser indenfor bygge- og anlægsfagene i Vordingborg, hvor der bliver færre unge frem mod 2030.

For unge i Vordingborg, som ønsker uddannelse inden for elektriker- eller murerfaget er de nærmeste udbud i Næstved eller Nykøbing Falster. Ansøger vurderer, at oprettelsen af de nye grundforløb vil tilskynde flere unge fra Vordingborg til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I samarbejde med Vordingborg Håndværkerforening vil ansøger sørge for, at de unge kommer i lære på lokale arbejdspladser, så uddannelserne kan gennemføres uden lang transporttid. Ansøger forventer at rekruttere elever i aldersgruppen 16-25 år uden ungdomsuddannelse.

For at sikre lokal forankring af de nye grundforløb, er ansøger i gang med at etablere et partnerskab med FGU Syd og Vestsjælland, VUC Storstrøm og Vordingborg Håndværkerforening.

Høringssvar

Der foreligger høringssvar fra Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (CELF) og ZBC. CELF støtter hverken oprettelsen af Grundforløb 2 Elektriker eller Grundforløb 2 Murer. ZBC støtter oprettelsen Grundforløb 2 Murer men støtter ikke oprettelsen af Grundforløb 2 Elektriker. Høringssvarene er vedlagt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af Grundforløb 2 Elektriker og Grundforløb 2 Murer i Vordingborg vil styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i byen, og dermed uddannelsesdækningen i området. Administrationen lægger særligt vægt på, at EUC Sjælland har sikret lokal opbakning til de nye udbud. Lokal forankring er afgørende i forhold til at sikre bæredygtigheden i udbuddene på sigt.

Administrationen vurderer, at de nye grundforløb vil tilskynde flere unge fra Vordingborg til at starte på en ungdomsuddannelse. De nye grundforløb understøtter desuden Region Sjællands målsætning om, at flere skal tage en erhvervsuddannelse, samt at arbejdsstyrken skal have de rette kompetencer, da der særligt inden for elektrikerfaget er omfattende mangel på arbejdskraft i regionen. Administrationen har vurderet ansøgningerne ud fra fastsatte kriterier. Vurderingen ervedlagt.

ZBC’s begrundelse for at oprette nye grundforløb i Vordingborg

ZBC ønsker at sikre faglært arbejdskraft inden for mangelområder og ansøger derfor om oprettelse af grundforløbene til Elektriker, Gourmetslagter og Elektronik og svagstrøm. Særligt vil ansøger styrke mængden af faglært arbejdskraft inden for STEM-området (Science, Technology, Engineering, Math), som fremskrivninger viser omfattende mangel på i regionen frem mod 2030.

Ansøger peger på, at de nye udbud vil nedbringe transporttiden for unge i Vordingborg, som ønsker opstart på et af de pågældende grundforløb. Ansøger vurderer, at søgningen vil stige og frafaldet dale, idet man opretter grundforløbene tæt på de unges bopæl. De nærmeste udbud af de pågældende grundforløb findes i henholdsvis Næstved, Køge og Ringsted. Desuden har ansøger de seneste år oplevet stigende søgning til grundforløbene, og vurderer derfor, at uddannelserne efterspørges blandt de unge. Ansøger vil sikre søgningen via et samarbejde med FGU-skolen (forberedende grunduddannelse) og jobcentret i Vordingborg Kommune. Med de nye udbud, vil ansøger bidrage til at løfte andelen af 25-årige uden ungdomsuddannelse.

Høringssvar

Der foreligger høringssvar fra CELF, EUC Sjælland og Hotel- og Restaurantskolen. CELF støtter ikke oprettelsen af Grundforløb 2 Elektriker. EUC Sjælland støtter oprettelsen af Grundforløb 2 Elektronik og svagstrøm, men ikke oprettelsen af Grundforløb 2 Elektriker. Hotel- og Restaurantskolen støtter oprettelsen af Grundforløb 2 Gourmetslagter. Alle høringssvar er vedlagt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af Grundforløb 2 Elektronik og svagstrøm og Grundforløb 2 Gourmetslagter i Vordingborg vil styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i byen, og dermed uddannelsesdækningen. Administrationen vurderer, at de nye grundforløb vil tilskynde flere unge fra Vordingborg til at starte på en ungdomsuddannelse, da de nærmeste udbud ligger langt væk. De nye grundforløb støtter Region Sjællands målsætning om, at arbejdsstyrken skal have de rette kompetencer. Særligt er der mangel på gourmetslagtere i regionen.

Administrationen vurderer, at der ikke er elevgrundlag til, at både ZBC og EUC Sjælland kan udbyde et bæredygtigt grundforløb til elektriker i Vordingborg. Administrationen vurderer, at EUC Sjælland har de bedste forudsætninger for at skabe et bæredygtigt udbud grundet opbakning fra lokale aktører, herunder særligt Vordingborg Håndværkerforening. Administrationen har vurderet ansøgningerne ud fra fastsatte kriterier. Vurderingen ervedlagt.

Udkast til høringssvar til EUC Sjælland og ZBC er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. høringssvar til EUC Sjælland godkendes, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 til henholdsvis Murer og Elektriker imødekommes.

2. høringssvar til ZBC godkendes, idet ansøgning om oprettelsen af Grundforløb 2 til henholdsvis Elektronik og svagstrøm og Gourmetslagter imødekommes. Ansøgning om Grundforløb 2 Elektriker imødekommes ikke.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 5. maj 2020, pkt. 3

Administrationen indledte punktet med at gøre opmærksom på, at der i sagsbehandlingen var sket en fejl.

Administrationen vurderer, at der i Vordingborg kun er elevgrundlag til ét udbud af grundforløb for elektriker.

I sagen indstilles det, at EUC Sjælland tildeles udbuddet, fordi ”EUC Sjælland har sikret lokal opbakning til de nye udbud”.

Af EUC Sjællands ansøgning fremgår det dog, at EUC Sjælland alene har iværksat en proces for et partnerskab med Vordingborg håndværkerforening. Administrationen vurderer ikke, at EUC Sjælland dermed kan siges at have sikret lokal opbakning til de nye udbud. Desto vigtigere bliver det, at ZBC i forvejen har et bredt uddannelsesudbud og er godt etableret i Vordingborg.

På den baggrund ændrer administrationen indstilling således, at begge indstillingspunkter udgår og erstattes med:

1. høringssvar til EUC Sjælland godkendes, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 til Murer imødekommes. Ansøgning om grundforløb 2 Elektriker imødekommes ikke.

2.høringssvar til ZBC godkendes, idet ansøgning om oprettelsen af Grundforløb 2 til henholdsvis Elektriker, Elektronik og svagstrøm samt Gourmetslagter imødekommes.

Hvis administrationens reviderede indstilling godkendes, opdateres de to høringsbreve forud for godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Udvalget for Regional Udvikling godkendte den reviderede indstilling og anbefaler sagen til videre behandling i Regionsrådet.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Udvalg for Regional Udviklings behandling af sagen den 5. maj er de to udkast til høringsbreve fra Region Sjælland opdateret.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 24

Udvalgets indstilling anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 24:

EUC Sjællands ansøgning vedr. nye grundforløb i Vordingborg

ZBC's ansøgning vedr. nye grundforløb i Vordingborg

Høringssvar fra ZBC - EUC Sjællands ansøgning

Høringssvar fra CELF - EUC Sjællands ansøgning

Administrationens vurdering af EUC Sjællands ansøgning

Administrationens vurdering af ZBC's ansøgning

Høringssvar fra Hotel- og Restaurantskolen - ZBC's ansøgning

Høringssvar fra EUC Sjælland - ZBC's ansøgning

Høringssvar fra CELF - ZBC's ansøgning

Region Sjællands høringssvar til EUC Sjælland

Region Sjællands høringssvar til ZBC


25. Udbud af 2-årigt stx i Roskilde og Køge og 2-årigt hhx i Køge

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4299163

Resume

HF og VUC Roskilde har ansøgt om at oprette et 2-årigt stx-udbud på afdelinger i Roskilde og Køge. Køge Handelsskole har ansøgt om at oprette et 2-årigt hhx-udbud i Køge. Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med nye udbud. Administrationen indstiller, at udvalget godkender vedlagte indstillinger til Børne- og Undervisningsministeriet, som anbefaler, at der gives afslag til oprettelsen af de nye udbud.

Sagsfremstilling

HF og VUC Roskilde ansøger Børne- og Undervisningsministeriet om at udbyde den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen (stx) på deres adresse i Roskilde med ønsket opstart fra skoleåret 2021/2022.

Ligeledes ansøger HF og VUC Roskilde om at oprette samme uddannelse på deres afdeling i Campus Køge med ønsket opstart fra skoleåret 2022/2023. I Roskilde er forventningen at oprette to klasser med et samlet elevgrundlag på 56 elever pr. årgang. I Køge er forventningen at oprette en klasse. Ansøgningen er vedlagt.

Køge Handelsskole ansøger Børne- og Undervisningsministeriet om at udbyde den 2-årige uddannelse til højere handelseksamen (hhx) på adressen i Campus Køge med ønsket opstart fra skoleåret 2021/2022. Ansøger forventer at oprette to klasser med et samlet elevgrundlag på ca. 45-50 elever pr. årgang. Ansøgningen er vedlagt.

Regionsrådet har en lovpligtig opgave i at koordinere den samlede indsats for uddannelsesudbud i regionen og dermed sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud for alle unge i regionen. Regionsrådet skal derfor afgive indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet om den stedlige placering af et nyt undervisningsudbud. Undervisningsministeriet træffer den endelige beslutning i sagen.

Udvalget skal beslutte, om de vedlagte udkast til indstillinger til Børne- og Undervisningsministeriet kan godkendes. I begge tilfælde indstiller administrationen ansøgningerne til afslag.

HF og VUC Roskildes begrundelse for at oprette 2-årigt stx i Roskilde og Køge:

HF og VUC Roskilde ønsker at styrke uddannelsesdækningen i Region Sjælland ved at udbyde den 2-årige stx, som på nuværende tidspunkt ikke udbydes i regionen. VUC’et målretter uddannelsen til unge voksne, som ønsker hurtig adgang til de lange videregående uddannelser, og som har forudsætningerne for at klare et intensivt uddannelsesforløb, hvor en fuld stx gennemføres på to år. Der lægges i ansøgningen vægt på, at udbuddene i Roskilde og Køge vil mindske transporttiden for unge til en uddannelse i regionen. Ansøger forventer optag fra Roskilde og Køge Bugt samt den vest og sydlige del af Sjælland.

Ansøger vil målrette uddannelsen til den ældre ungegruppe (18-25 år), der ikke kan se sig selv i et ungt studiemiljø på den 3-årige stx. Ansøger har identificeret en efterspørgsel på den 2-årige stx blandt deres hf-kursister. Desuden forventer ansøger at kunne tiltrække en gruppe målrettede unge, som i dag fravælger den 2-årige hf, da den ikke giver direkte adgang til de lange videregående uddannelser. Med en stærk science-profil vil ansøger understøtte kvalificeret arbejdskraft i regionen ved at tilskynde flere unge til at påbegynde videregående uddannelse inden for det tekniske og naturvidenskabelige område.

Høringssvar:

Der foreligger et fælles høringssvar fra Roskilde Gymnasium, Greve Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Solrød Gymnasium, Køge Gymnasium og Himmelev Gymnasium. Derudover foreligger separate høringssvar fra VUC Storstrøm, HF og VUC Klar og Nordvestsjællands HF og VUC. Ingen af de adspurgte institutioner støtter oprettelsen af et 2-årigt stx i hverken Roskilde eller Køge. Høringssvarene er vedlagt.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at variationen af det nuværende udbud af gymnasiale uddannelser er tilstrækkeligt i både Roskilde og Køge.

Et nyt udbud af den 2-årige stx risikerer at udvande elevgrundlaget for eksisterende institutioner og kan svække uddannelsesdækningen frem for at styrke den. Særligt kan det udtynde elevgrundlaget for mindre VUC-afdelinger.

Desuden vurderes det, at målgruppen for så intensiv en uddannelse som den 2-årige stx er for lille til, at et bæredygtigt udbud kan opretholdes. Et alternativ til den 2-årige stx i form af den udvidet fagpakke til hf udbydes allerede i Roskilde. Uddannelsen giver såvel som den 2-årige stx direkte adgang til de lange videregående uddannelser.

Køge Handelsskoles begrundelse for at oprette 2-årigt hhx i Køge:

Køge Handelsskole ønsker at styrke uddannelsesdækningen i Region Sjælland ved at udbyde den 2-årige hhx, som ikke udbydes i regionen i dag.

Den 2-årige hhx udbydes i dag på Niels Brock i København som det eneste sted på Sjælland, og der lægges i ansøgningen vægt på, at et udbud på Campus Køge vil mindske transporttiden betydeligt for unge i regionen. Ansøger forventer at rekruttere elever fra hele Køge Bugt området og fra store dele af den sjællandske geografi i øvrigt. Ansøger ønsker at målrette uddannelsen til den lidt ældre målgruppe (20-25 årige), som står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Ansøger vurderer, at den 2-årige hhx vil være en god mulighed for gruppen af ældre unge, som har en afbrudt ungdomsuddannelse bag sig, men som ønsker at genoptage en uddannelse med henblik på at fortsætte i inden for det merkantile område efter afsluttet hhx.

Høringssvar:
Der forelægger høringssvar fra Niels Brock i København. Niels Brock støtter oprettelsen af et 2-årigt hhx udbud på Køge Handelsskole. Høringssvaret er vedlagt.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at det er tvivlsomt, om målgruppen, som ansøger vil målrette udbuddet til, har de nødvendige ressourcer, det kræver at gennemføre en hhx på to år.

Det er samtidigt tvivlsomt, om målgruppen er mobil nok til at kunne tiltrækkes fra så stort et optageområde, som ansøger beskriver i ansøgningsmaterialet. På den baggrund vurderer administrationen, at der ikke er et tilstrækkeligt elevgrundlag til at sikre et bæredygtigt udbud af den 2-årige hhx på Køge Handelsskole. Administrationens vurdering bygger på dialog med eksisterende udbydere af den 2-årige hhx.

Udkast til indstillinger til Børne- og Undervisningsministeriet er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives afslag på HF og VUC Roskildes ansøgning om oprettelse af 2-årigt stx i Roskilde og Køge.

2. udkast til indstilling fra Regionsrådet vedr. HF og VUC Roskildes ansøgning fremsendes til Børne- og Undervisningsministeriet.

3. der gives afslag på Køge Handelsskoles ansøgning om oprettelse af 2-årigt hhx i Køge.

4. udkast til indstilling fra Regionsrådet vedr. Køge Handelsskoles ansøgning fremsendes til Børne- og Undervisningsministeriet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 5. maj 2020, pkt. 4

Anbefales.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 25

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 25:

HF og VUC Roskildes ansøgning inkl. høringssvar

Køge Handelsskoles ansøgning

Region Sjællands indstilling vedr. Køge Handelsskoles ansøgning om 2-årigt hhx

Region Sjællands indstilling vedr. HF og VUC Roskildes ansøgning om 2-årigt stx

Niels Brocks høringssvar vedr. Køge Handelsskoles ansøgning


26. Orientering om afgørelse af to klagesager om råstoftilladelser i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4309995

Resume

Danmarks Naturfredningsforening har tilbagekaldt sin klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over tilladelse til råstofindvinding ved Munke Bjergby i Sorø Kommune. Miljø- og Fødevareklagenævnet har i anden sag, ved Lille Tvede i Næstved Kommune, hjemvist tilladelse til råstofindvinding til fornyet behandling. Klagenævnet finder særligt, at den mulige påvirkning af beskyttede dyre- og plantearter ikke er tilstrækkeligt undersøgt.

Sagsfremstilling

Klage ved Munke Bjergby i Sorø Kommune er tilbagekaldt

Danmarks Naturfredningsforening har den 17. marts 2020 tilbagekaldt sin klage over regionens tilladelse af 2. september 2019 til indvinding af råstoffer ved Døjringevej 23/Munke Bjergbyvej i Sorø Kommune. Tilladelsen vil derfor være gældende, når regionen har godkendt ansøgers sikkerhedsstillelse for efterbehandlingen.

Danmarks Naturfredningsforening havde oprindeligt klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over efterbehandlingsplanen og manglende overordnet bevaringsplan for forekomsten af strandtudse. En egentlig bevaringsplan for forekomsten af strandtudse i et større område, der også rækker ud over tilladelsesområdet er dog et myndighedsanliggende for Sorø Kommune.

Samtidig har regionen foranlediget en dialog mellem indvinder og Danmarks Naturfredningsforening. Parterne er herefter i samarbejde med Sorø Kommune blevet enige om en oprensning af søer uden for selve tilladelsesområdet for at tilgodese forekomsten af strandtudse. Herudover er der også i regionens tilladelse taget højde for en eventuel forekomst af strandtudse inden for selve indvindingsområdet. På denne baggrund valgte Danmarks Naturfredningsforening at tilbagekalde sin klage.

Klagenævnets afgørelse ved Lille Tvede i Næstved Kommune

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med vedlagte afgørelse af 24. februar 2020 ophævet og hjemvist regionens tilladelse af 7. april 2017 til indvinding af råstoffer på Egemosevej 3 ved Lille Tvede i Næstved Kommune til fornyet behandling.

Klagenævnet finder, at:

· Regionen ikke tilstrækkeligt har undersøgt den mulige påvirkning af beskyttede dyre- og plantearter (såkaldte bilag IV-arter). Sagen hjemvises derfor til fornyet behandling i regionen.

· Tidspunkterne for støjgrænserne skal konsekvensrettes/præciseres. Regionen har i forbindelse med klagesagen selv bemærket, at dette bør ske.

· Der ikke fremgår nogen nærmere begrundelse eller afvejning afråstofforsynings- og beskyttelseshensynene efter råstofloven.

Klagenævnet giver regionen medhold i en række forhold omkring driften, herunder driftstider og støjvilkår.

Administrationen tager klagenævnets afgørelse til efterretning. Som udvalget og Forretningsudvalget tidligere er orienteret om, så har klagenævnet på landsplan skærpet praksis i sine afgørelser. Der har derfor det sidste år været skærpet fokus på begrundelsen i tilladelsessagerne i Region Sjælland.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 5. maj 2020, pkt. 9

Orienteringen taget til efterretning.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 26

Orienteringen taget til efterretning.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 26:

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse ved Lille Tvede


27. Politisk mødeplan 2021

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4313847

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet i 2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til den politiske mødeplan for 2021.

Den politiske mødeplan er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

 • 11 forretningsudvalgsmøder, der afholdes på mandage med start kl. 9.30, med undtagelse af møde i august, som afholdes fredag den 13. august
 • 10 regionsrådsmøder, der afholdes på mandage med start kl. 16.00, hvor der vil være temamøde forinden
 • Der er reserveret foreløbige datoer til udvalgsmøder. Udvalgsmøderne er søgt placeret samlet så vidt muligt inden for samme uge for at gøre sagsgangene så korte som muligt og for at sikre, at sagerne kan nå med til næste møde i Forretningsudvalget. Mødeplanen for udvalgene skal godkendes i de enkelte udvalg
 • Der er reserveret dato til afholdelse af døgnseminar for Regionsrådet i forlængelse af regionsrådsmøde den 8. marts 2021 (8.-9. marts 2021)
 • Der er reserveret datoer til afholdelse af budgetseminar den 11. maj 2021 og den 24. august 2021

Som bilag er vedlagt kalender med datoer for de foreslåede møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Når mødeplanen er godkendt i alle udvalg, vil medlemmerne modtage de relevante mødeindkaldelser til de politiske møder via den elektroniske kalender (Outlook).

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Det indstilles, at

 1. møderne i Forretningsudvalget for 2021 godkendes
 2. møderne i Regionsrådet for 2021 godkendes
 3. de planlagte temamøder i Regionsrådet for 2021 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingens pkt. 1. Indstillingens punkt 2 og 3 godkendes af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 27

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 og 3 anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 27:

Mødekalender 2021 FU og RR


28. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4329473

Årsrapport og regnskab for 2019 fra Amgros

Regionen har fået tilsendt årsrapport fra Amgros I/S. Et samlet overskud på 76.464.843 kr. for 2019 udloddes til de fem ejere fordelt efter lægemiddelomsætningen, heraf 7.754.821 kr. til Region Sjælland.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 28

Skriftlig orientering om Amgros I/S givet.

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede om retssag mellem Region Sjælland og den private fødeklinik Storkereden.

Der afholdes ekstraordinært møde i Regionsrådet i uge 26 om Østbanen.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Kirsten Devantier (V) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


29. Indkaldelse af stedfortræder for Jørgen Holst

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4335442

Resume

Indkaldelse af stedfortræder for Jørgen Holst, som har meddelt, at han er forhindret i at varetage sit hverv som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned.

Sagsfremstilling

Jørgen Holst har meddelt, at han på grund af sygdom er forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i mindst 1 måned.

Ifølge den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, stk. 1, skal regionsrådsformanden, når han har kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned – på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende – indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

Første stedfortræder på Enhedslistens liste er fraflyttet Region Sjælland og er således udgået af stedfortræderrækkefølgen. Senest i forbindelse med Regionrådets behandling af sagen, vil navnet på stedfortræderen foreligge.

Ifølge § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræders indtræden er til stede.

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Jørgen Holst er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned

2. Regionsrådet godkender navngiven stedfortræders indtræden i Regionsrådet i fraværsperioden

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 29

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Kirsten Devantier (V) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


30. Rammeoverholdelse 1. kvartal 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4334748

Resume

Rammevurderingen efter 1. kvartal viser, at de aftalte udgiftslofter på både Sundhedsområdet og Regional Udvikling forventes overholdt i 2020.

Prognosen for rammeoverholdelse er behæftet med en større usikkerhed end normalt pga. covid-19. Her er det bl.a. usikkert, hvad det får af betydning for den fremtidige sygehusdrift, fremdrift i igangsatte projekter

Det bemærkes, at anlægsloftet er suspenderet i 2020 med henvisning til covid-19, og at regionens nettomerudgifter til covid-19 vil blive kompenseret af staten, jf. aftale imellem staten og Danske Regioner marts 2020.

Sagsfremstilling

Rammerne for det samlede udgiftsbaserede forbrug er aftalt mellem Danske Regioner og regeringen i Økonomiaftalen for 2020. Det er administrationens forventning, at der i lighed med tidligere år vil ske midtvejsregulering af rammerne i forbindelse med økonomiaftalen for 2021, bl.a. med henvisning til afsluttede DUT-sager, finanslovsmidler til Psykiatrien og flere sygeplejersker samt evt. pl-regulering mv.

Sundhedsområdet

Administrationen forventer på baggrund af opfølgningen pr. 31. marts 2020, at regionen overholder udgiftsloftet på sundhedsområdet i 2020. Og opfølgningen viser tilmed, at der er kan være et mindreforbrug på op mod 48 mio. kr.

I de nedenstående afsnit gennemgås først det forventede udgiftsloft og derefter det forventede forbrug.

Forventet udgiftsloft på Sundhedsområdet

Det gældende udgiftsloft er på 18.234,8 mio. kr. Hertil skal lægges rammeforhøjelse vedrørende flere sygeplejersker og Psykiatrimidler afsat på finansloven for 2020.

I tabel 1 vises udviklingen fra det gældende udgiftsloft til det forventede udgiftsloft.

Tabel 1. Forventet udgiftsloft, udgiftsbaseret

(mio. kr.)

Gældende udgiftsloft

18.234,8

Finanslovsmidler til flere sygeplejersker

46,2

Finanslovsmidler til Psykiatri, drift

69,0

Forventet udgiftsloft

18.350,0

Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

I opfølgning pr. 31. marts 2020 forventes sundhedsområdet at overholde udgiftsloftet med et mindreforbrug på 48 mio. kr. Antagelser forbundet med mindreforbruget er uddybet under tabellen.

Tabel 2. Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

(mio. kr.)

Forventet udgiftsloft

18.350,0

Forventet forbrug (I dette forbrug er forudsat:)

18.302,0

- Virksomhedsområdernes forventet forbrug

18.429,4

- Forventning til mindreforbrug ift. budget

-175,0

- PL-reservation

47,6

Forventet rammeoverholdelse

48,0

Noter: Et positivt tal er lig mindreforbrug, mens et minus er lig rammeoverskridelse

Virksomhedsområdernes forventet forbrug

Virksomhedsområdernes forventede forbrug er baseret på faktiske forbrug for januar til marts, og forventede udgifter for den resterende del af året. Og så er der lagt følgende antagelser til grund for det forventede forbrug:

· Normal drift pr. 1. juni 2020 – Som estimeringsgrundlag for forventet forbrug er det i denne prognose forudsat at covid-indsatsen fortsætter til og med maj, hvorefter virksomhedsområderne overgår til normal drift.

· Fuld kompensation for covid-19 udgifter – Der er indlagt en forudsætning om at regionen kompenseres fuldt ud for nettoudgifterne vedr. covid-19, jf. nedenstående afsnit om covid-19.

· Intet efterslæb pga. produktionstab – Der er ikke tage stilling til efterslæb pga. produktionstab af eksempelvis øgede køb af privathospitalsydelser, ferie og overarbejdstimer. Produktionstabet vil først blive estimeret på et senere tidspunkt.

· Intet forbrug vedrørende afsatte midler til særlige initiativer – Det antages, at afsatte midler på puljerne Kommunesamarbejde, budgetinitiativer til senere fordeling samt ØA 20 og andre reguleringer ikke udmøntes til udgiftsdrivende initiativer. Der er i alt afsat 66,4 mio. kr. på de tre puljer.

Særligt ift. Covid-19

Regeringen og Danske Regioner indgik den 26. marts 2020 en aftale, hvoraf det fremgår at:

”Regeringen og Danske Regioner ønsker, at der tages de nødvendige skridt for at bekæmpe den sundhedsmæssige krise, der følger af COVID-19 her og nu. Indsatsen kan også have betydning for regionernes arbejde i 2021 fx i form af afledte pukler, som følge af udskudte operationer mv.

Regeringen vil sikre, at der er finansiering i regionerne til den ekstraordinære indsats til COVID-19-relaterede tiltag.

Regeringen vil i lyset af situationens helt særlige karakter, anvende sin administrative bemyndigelse i budgetlovens § 12 til via bekendtgørelse at undtagen COVID19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne. I stat, kommuner og regioner vil de tilførte midler, således kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter.

Regeringen og Danske Regioner vil være i løbende dialog om regionernes situation i relation til COVID-19 og udmøntningen af de initiativer, som regeringen og Folketinget iværksætter. Parterne vil drøfte de samlede rammer om regionernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.

Forventning til mindreforbrug

Der er indarbejdet en antagelse om, at der ved årets afslutning søges overført driftsmidler til 2021 svarende til, hvad der er overført fra 2019 til 2020 svarende til 175 mio. kr.

Antagelsen underbygges bl.a. ved, at virksomhedsområderne på dette tidlige tidspunkt på året er meget forsigtige med hensyn til at indmelde forventning om ubrugte midler.

PL-reservation

Der er reserveret 47,6 mio. kr. af pris- og lønfremskrivningen (PL) i budget 2020. Det svarer til en niveaukorrektion af PL på 0,3 pct. point af bevillingerne på sundhedsområdet. Reservationen skal imødegå en reduktion af bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen i 2020.

Ved en reduktion i udgiftsloftet kan budgettet reduceres tilsvarende uden, at regionen skal ud i mulige besparelser.

Såfremt efterregulering i pris- og lønfremskrivningen reguleres med en anden sats end forventet, da vil reservationen blive reguleret i henhold hertil ved en udmøntning på driftsområderne.

Regional Udvikling

Pga. covid-19 forholdsreglerne har der været færre passagerer i den kollektive trafik i regionen. Færre passagerer betyder også, at Movia dagligt taber penge på bus- og togdriften, idet driftsomkostningerne i vid udstrækning opretholdes. Movia vurderer i april 2020, at det samlede tab i 2020 kan nå ca. 87. mio. kr. for Regions Sjælland.

Der forventes dog fortsat rammeoverholdelse for Regional Udvikling. Dette skyldes at tabet på kollektiv trafik indregnes i efterfølgende regnskabsår.

Anlæg

Anlægsloftet er suspenderet for 2020. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/3 fulgt op på den forventede anvendelse af de i investeringsoversigten afsatte anlægsmidler i 2020 og frem (rådighedsbeløb). Denne sag er særskilt behandlet af Regionsrådet den 4. maj.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeoverholdelsen pr. 31. marts tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 30

Anbefales.


31. Opfølgning på bemyndigelse til direktionen til iværksættelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med Corona udbrud

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4335703

Resume

Siden udbruddet af Covid-19 ses der et stigende behov for iværksættelse af særlige foranstaltninger i regionen. Direktionens bemyndigelse til, uden Regionsrådets forudgående godkendelse, at foretage økonomiske dispositioner øges med op til 150 mio. kr. til i alt 300 mio. kr.
Bemyndigelsen til at disponere på anlægsområdet er uændret.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget godkendte den 23. marts 2020, at:

1. Der til iværksættelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med udbruddet af Covid-19 gives bemyndigelse til direktionen til at foretage dispositioner på driften på op til 150 mio. kr.

2. Der gives bemyndigelse til Direktionen til at disponere anlægsbevilling på op til 50 mio. kr. til indkøb af ekstra apparatur mv.

Forretningsudvalget udbad sig videre ved godkendelse, at udvalget løbende får status på dispositionerne.

Opfølgning
Med denne sag følges op på merudgifter ved Covid-19 indsatsen disponeret til medio maj. Opfølgningen viser, at der samlet er disponeret for i alt 208 mio. kr. fordelt med 187 mio. kr. på driften og 21 mio. kr. på indkøb af apparatur, jf. nedenstående tabel.

Udgifter i relation til covid-19

mio. kr.

Indkøb af værnemidler (decentralt)

40

Sygehusenes løn- og etableringsudgifter ift. covid-19

77

IT-support og etableringsudgifter

13

Det Nære Sundhedsvæsen, omlægning og karantænefaciliteter

16

Præhospitalt Center, patienttransport og podningsbiler

3

Kollektiv trafik - tab af passagerindtægter

30

Apparaturindkøb, respiratorer mv. (anlæg)

21

Øvrige

8

I alt

208

For en god ordens skyld skal nævnes, at disponeringer på driften i høj grad er foretaget indenfor de allerede afsatte bevillinger på sygehusene mv. med forventet refusion fra staten ved den endelige opgørelse af Covid udgifter.

I samme ombæring skal det nævnes, at der har været et mindreforbrug på 62 mio. kr. på sygesikringsydelser i marts og april måned. Det forventes dog at den mindre aktivitet i marts og april vil blive indhentet i den resterende del af året, og derved vil mindreforbruget, når året er omme, være væsentlig mindre end opgjort på nuværende tidspunkt.

Herudover kan der ses en væsentlig nedgang i aktiviteten på de somatiske sygehuse, både som følge af nedlukningen af de elektive og ambulante faciliteter, men også på baggrund af færre henvisninger fra praksis.

Det forventes ligeledes, at en stor del af denne aktivitet vil skulle indhentes på sygehusene i løbet af 2020, hvilket netto forventes at medføre merudgifter for sygehusene.

Udvidelse af direktionens bemyndigelse
Med baggrund i ovenstående opgørelse af de hidtidige dispositioner foreslås det, at direktionens bemyndigelse til at foretage dispositioner i relation til covid-19 i driftsudgifter øges med 150 mio. kr., til i alt 300 mio. kr. i merudgifter.

Det bemærkes, at der i den centrale, nationale koordinering afholdes en række udgifter af regionerne til indkøb af værnemidler. Udgifter som forventes afregnet direkte mellem Regionerne og Staten. Region Sjællands forholdsmæssige andel af de indkøb vurderes til min. 130 mio. kr.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Direktionens bemyndigelse til iværksættelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med udbruddet af Covid-19 øges med 150 mio. kr. Således at bemyndigelsen herefter udgør 300 mio. kr.

2. Der afgives en bevilling på 130 mio. kr. til det centrale, nationale indkøb af værnemidler, som afholdes af Regionerne. Hvis der træffes aftale om, at der afregnes uden om regionerne, bortfalder bevillingen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 31

Indstillingens punkt 1 blev ikke godkendt, idet Forretningsudvalget ønsker, at sager om bevillinger som led i COVID-19 beredskabet fremover behandles som ordinære bevillingsændringer i henhold til kompetencereglerne.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener