Søg
 
Møde i

31. Opfølgning på bemyndigelse til direktionen til iværksættelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med Corona udbrud

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4335703

Resume

Siden udbruddet af Covid-19 ses der et stigende behov for iværksættelse af særlige foranstaltninger i regionen. Direktionens bemyndigelse til, uden Regionsrådets forudgående godkendelse, at foretage økonomiske dispositioner øges med op til 150 mio. kr. til i alt 300 mio. kr.
Bemyndigelsen til at disponere på anlægsområdet er uændret.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget godkendte den 23. marts 2020, at:

1. Der til iværksættelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med udbruddet af Covid-19 gives bemyndigelse til direktionen til at foretage dispositioner på driften på op til 150 mio. kr.

2. Der gives bemyndigelse til Direktionen til at disponere anlægsbevilling på op til 50 mio. kr. til indkøb af ekstra apparatur mv.

Forretningsudvalget udbad sig videre ved godkendelse, at udvalget løbende får status på dispositionerne.

Opfølgning
Med denne sag følges op på merudgifter ved Covid-19 indsatsen disponeret til medio maj. Opfølgningen viser, at der samlet er disponeret for i alt 208 mio. kr. fordelt med 187 mio. kr. på driften og 21 mio. kr. på indkøb af apparatur, jf. nedenstående tabel.

Udgifter i relation til covid-19

mio. kr.

Indkøb af værnemidler (decentralt)

40

Sygehusenes løn- og etableringsudgifter ift. covid-19

77

IT-support og etableringsudgifter

13

Det Nære Sundhedsvæsen, omlægning og karantænefaciliteter

16

Præhospitalt Center, patienttransport og podningsbiler

3

Kollektiv trafik - tab af passagerindtægter

30

Apparaturindkøb, respiratorer mv. (anlæg)

21

Øvrige

8

I alt

208

For en god ordens skyld skal nævnes, at disponeringer på driften i høj grad er foretaget indenfor de allerede afsatte bevillinger på sygehusene mv. med forventet refusion fra staten ved den endelige opgørelse af Covid udgifter.

I samme ombæring skal det nævnes, at der har været et mindreforbrug på 62 mio. kr. på sygesikringsydelser i marts og april måned. Det forventes dog at den mindre aktivitet i marts og april vil blive indhentet i den resterende del af året, og derved vil mindreforbruget, når året er omme, være væsentlig mindre end opgjort på nuværende tidspunkt.

Herudover kan der ses en væsentlig nedgang i aktiviteten på de somatiske sygehuse, både som følge af nedlukningen af de elektive og ambulante faciliteter, men også på baggrund af færre henvisninger fra praksis.

Det forventes ligeledes, at en stor del af denne aktivitet vil skulle indhentes på sygehusene i løbet af 2020, hvilket netto forventes at medføre merudgifter for sygehusene.

Udvidelse af direktionens bemyndigelse
Med baggrund i ovenstående opgørelse af de hidtidige dispositioner foreslås det, at direktionens bemyndigelse til at foretage dispositioner i relation til covid-19 i driftsudgifter øges med 150 mio. kr., til i alt 300 mio. kr. i merudgifter.

Det bemærkes, at der i den centrale, nationale koordinering afholdes en række udgifter af regionerne til indkøb af værnemidler. Udgifter som forventes afregnet direkte mellem Regionerne og Staten. Region Sjællands forholdsmæssige andel af de indkøb vurderes til min. 130 mio. kr.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Direktionens bemyndigelse til iværksættelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med udbruddet af Covid-19 øges med 150 mio. kr. Således at bemyndigelsen herefter udgør 300 mio. kr.

2. Der afgives en bevilling på 130 mio. kr. til det centrale, nationale indkøb af værnemidler, som afholdes af Regionerne. Hvis der træffes aftale om, at der afregnes uden om regionerne, bortfalder bevillingen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 31

Indstillingens punkt 1 blev ikke godkendt, idet Forretningsudvalget ønsker, at sager om bevillinger som led i COVID-19 beredskabet fremover behandles som ordinære bevillingsændringer i henhold til kompetencereglerne.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener