Søg
 
Møde i

30. Rammeoverholdelse 1. kvartal 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4334748

Resume

Rammevurderingen efter 1. kvartal viser, at de aftalte udgiftslofter på både Sundhedsområdet og Regional Udvikling forventes overholdt i 2020.

Prognosen for rammeoverholdelse er behæftet med en større usikkerhed end normalt pga. covid-19. Her er det bl.a. usikkert, hvad det får af betydning for den fremtidige sygehusdrift, fremdrift i igangsatte projekter

Det bemærkes, at anlægsloftet er suspenderet i 2020 med henvisning til covid-19, og at regionens nettomerudgifter til covid-19 vil blive kompenseret af staten, jf. aftale imellem staten og Danske Regioner marts 2020.

Sagsfremstilling

Rammerne for det samlede udgiftsbaserede forbrug er aftalt mellem Danske Regioner og regeringen i Økonomiaftalen for 2020. Det er administrationens forventning, at der i lighed med tidligere år vil ske midtvejsregulering af rammerne i forbindelse med økonomiaftalen for 2021, bl.a. med henvisning til afsluttede DUT-sager, finanslovsmidler til Psykiatrien og flere sygeplejersker samt evt. pl-regulering mv.

Sundhedsområdet

Administrationen forventer på baggrund af opfølgningen pr. 31. marts 2020, at regionen overholder udgiftsloftet på sundhedsområdet i 2020. Og opfølgningen viser tilmed, at der er kan være et mindreforbrug på op mod 48 mio. kr.

I de nedenstående afsnit gennemgås først det forventede udgiftsloft og derefter det forventede forbrug.

Forventet udgiftsloft på Sundhedsområdet

Det gældende udgiftsloft er på 18.234,8 mio. kr. Hertil skal lægges rammeforhøjelse vedrørende flere sygeplejersker og Psykiatrimidler afsat på finansloven for 2020.

I tabel 1 vises udviklingen fra det gældende udgiftsloft til det forventede udgiftsloft.

Tabel 1. Forventet udgiftsloft, udgiftsbaseret

(mio. kr.)

Gældende udgiftsloft

18.234,8

Finanslovsmidler til flere sygeplejersker

46,2

Finanslovsmidler til Psykiatri, drift

69,0

Forventet udgiftsloft

18.350,0

Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

I opfølgning pr. 31. marts 2020 forventes sundhedsområdet at overholde udgiftsloftet med et mindreforbrug på 48 mio. kr. Antagelser forbundet med mindreforbruget er uddybet under tabellen.

Tabel 2. Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

(mio. kr.)

Forventet udgiftsloft

18.350,0

Forventet forbrug (I dette forbrug er forudsat:)

18.302,0

- Virksomhedsområdernes forventet forbrug

18.429,4

- Forventning til mindreforbrug ift. budget

-175,0

- PL-reservation

47,6

Forventet rammeoverholdelse

48,0

Noter: Et positivt tal er lig mindreforbrug, mens et minus er lig rammeoverskridelse

Virksomhedsområdernes forventet forbrug

Virksomhedsområdernes forventede forbrug er baseret på faktiske forbrug for januar til marts, og forventede udgifter for den resterende del af året. Og så er der lagt følgende antagelser til grund for det forventede forbrug:

· Normal drift pr. 1. juni 2020 – Som estimeringsgrundlag for forventet forbrug er det i denne prognose forudsat at covid-indsatsen fortsætter til og med maj, hvorefter virksomhedsområderne overgår til normal drift.

· Fuld kompensation for covid-19 udgifter – Der er indlagt en forudsætning om at regionen kompenseres fuldt ud for nettoudgifterne vedr. covid-19, jf. nedenstående afsnit om covid-19.

· Intet efterslæb pga. produktionstab – Der er ikke tage stilling til efterslæb pga. produktionstab af eksempelvis øgede køb af privathospitalsydelser, ferie og overarbejdstimer. Produktionstabet vil først blive estimeret på et senere tidspunkt.

· Intet forbrug vedrørende afsatte midler til særlige initiativer – Det antages, at afsatte midler på puljerne Kommunesamarbejde, budgetinitiativer til senere fordeling samt ØA 20 og andre reguleringer ikke udmøntes til udgiftsdrivende initiativer. Der er i alt afsat 66,4 mio. kr. på de tre puljer.

Særligt ift. Covid-19

Regeringen og Danske Regioner indgik den 26. marts 2020 en aftale, hvoraf det fremgår at:

”Regeringen og Danske Regioner ønsker, at der tages de nødvendige skridt for at bekæmpe den sundhedsmæssige krise, der følger af COVID-19 her og nu. Indsatsen kan også have betydning for regionernes arbejde i 2021 fx i form af afledte pukler, som følge af udskudte operationer mv.

Regeringen vil sikre, at der er finansiering i regionerne til den ekstraordinære indsats til COVID-19-relaterede tiltag.

Regeringen vil i lyset af situationens helt særlige karakter, anvende sin administrative bemyndigelse i budgetlovens § 12 til via bekendtgørelse at undtagen COVID19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne. I stat, kommuner og regioner vil de tilførte midler, således kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter.

Regeringen og Danske Regioner vil være i løbende dialog om regionernes situation i relation til COVID-19 og udmøntningen af de initiativer, som regeringen og Folketinget iværksætter. Parterne vil drøfte de samlede rammer om regionernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.

Forventning til mindreforbrug

Der er indarbejdet en antagelse om, at der ved årets afslutning søges overført driftsmidler til 2021 svarende til, hvad der er overført fra 2019 til 2020 svarende til 175 mio. kr.

Antagelsen underbygges bl.a. ved, at virksomhedsområderne på dette tidlige tidspunkt på året er meget forsigtige med hensyn til at indmelde forventning om ubrugte midler.

PL-reservation

Der er reserveret 47,6 mio. kr. af pris- og lønfremskrivningen (PL) i budget 2020. Det svarer til en niveaukorrektion af PL på 0,3 pct. point af bevillingerne på sundhedsområdet. Reservationen skal imødegå en reduktion af bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen i 2020.

Ved en reduktion i udgiftsloftet kan budgettet reduceres tilsvarende uden, at regionen skal ud i mulige besparelser.

Såfremt efterregulering i pris- og lønfremskrivningen reguleres med en anden sats end forventet, da vil reservationen blive reguleret i henhold hertil ved en udmøntning på driftsområderne.

Regional Udvikling

Pga. covid-19 forholdsreglerne har der været færre passagerer i den kollektive trafik i regionen. Færre passagerer betyder også, at Movia dagligt taber penge på bus- og togdriften, idet driftsomkostningerne i vid udstrækning opretholdes. Movia vurderer i april 2020, at det samlede tab i 2020 kan nå ca. 87. mio. kr. for Regions Sjælland.

Der forventes dog fortsat rammeoverholdelse for Regional Udvikling. Dette skyldes at tabet på kollektiv trafik indregnes i efterfølgende regnskabsår.

Anlæg

Anlægsloftet er suspenderet for 2020. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/3 fulgt op på den forventede anvendelse af de i investeringsoversigten afsatte anlægsmidler i 2020 og frem (rådighedsbeløb). Denne sag er særskilt behandlet af Regionsrådet den 4. maj.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeoverholdelsen pr. 31. marts tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 30

Anbefales.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener