Søg
 
Møde i

15. Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde - Ideoplæg

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4313859

Resume

Med baggrund i indsatsplan for omlægning af personaleindsatsen på Kofoedsminde, der blev godkendt af Udvalget for social og psykiatri den 3. september 2019, forelægges en helhedsplan for de fysiske rammer på Kofoedsminde med ændring af afdelingsstruktur, der reducerer behovet for vikarer.

Sagsfremstilling

Kofoedsminde er et landsdækkende sikret tilbud for voksne domfældte udviklingshæmmede med akut modtagepligt. Den 3. september 2019 godkendte Udvalget for social og psykiatri en indsatsplan for omlægning af personaleindsatsen på Kofoedsminde. Målet med planen er at sikre et højere uddannelsesniveau blandt personale på Kofoedsminde og nedbringe forbruget af fleksible medarbejdere og eksterne vikarer.

Et element i indsatsplanen er blandt andet at ændre afdelingsstrukturen på Kofoedsminde. Formålet er at reducere antallet af fleksible medarbejdere/eksterne vikarer, så medarbejdere i faste stillinger tilknyttet de enkelte afdelinger løser en større del af opgaverne.

I forlængelse heraf skal driften for en del af de sikrede afdelinger sammenlægges med det formål at øge den personalemæssige fleksibilitet og derved opnå en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer.

For at lykkedes med indsatsplanen og ny afdelingsstruktur er det nødvendigt med ombygning og videreudvikling af Kofoedsmindes faciliteter. En kombination af både de personalemæssige og bygningsmæssige indsatser vil forbedre rammerne omkring de nuværende beboere på de sikrede afdelinger, hvor belægningen er øget med 50% i årene 2016-2019.

Til det formål er der i indsatsplanen forudsat en tilpasning af eksisterende bygningsmasse, jf. afsnit 1 nedenfor, som beskriver sammenlægning af de sikrede afdelinger. Afsnit 2 vedrørende ny bygning som en løsning til forskellige behov på Kofoedsminde. Desuden er der i afsnit 3 beskrevet fremtidige behov for yderligere bygningsmæssige tilpasninger.

1. Eksisterende sikrede afdelinger, der skal ombygges

Kofoedsmindes bygninger Højbo og Syltholm-Skovbo, der huser de sikrede afdelinger, er af ældre dato, hvor det er nødvendigt med en gennemgribende ombygning. Bygningerne er oprindeligt indrettet med tanke på de behov, der kendetegner den gamle målgruppe, der havde dårlig begavelse som hovedproblem, og som navnlig havde brug for støtte til dagligdags gøremål. Afdelingerne er små, adskilte og bofællesskabsagtige.

2. Ny multibygning til multifunktionelt formål

For at realisere den beskrevne ombygning i afsnit 1 og i øvrigt tilgodese uløste behov på Kofoedsminde indstilles, at der etableres en multibygning i størrelsesorden 300 m2 indenfor det sikrede hegn, som vil blive anvendt til multifunktionelt formål.

I forbindelse med ombygning af de sikrede afdelinger vil der for de berørte afdelinger være behov for midlertidig genhusning, hvor multibygningen vil kunne anvendes til formålet. Det forventes, at man vil skulle genhuse 4-5 beboere ad gangen, hvor genhusningen fortsat skal ske under sikrede forhold qua målgruppens karakter. Dette vil tilrettelægges i projektet, så alle de nødvendige hensyn til beboerne og medarbejderne i ombygningsperioden tilgodeses. Når ombygningen af de nye afdelinger er gennemført, og multibygningen ikke længere bruges til midlertidig genhusning, vil bygningen kunne muliggøre forbedringer af andre vigtige faciliteter på Kofoedsminde eksempelvis værksteds- og sundhedsfaciliteter.

3. Orientering om fremtidige behov vedrørende yderligere bygningsmæssige tilpasninger

I arbejdet med indsatsplanen, der vedrører både ændret afdelingsstruktur, ombygning og ny multibygning, er der også indgået en samlet overvejelse om fremtidige bygningsmæssige behov på Kofoedsminde. Der fremlægges derfor vedlagte helhedsplan for Kofoedsminde.

Hovedtidsplan

· Ideoplægget godkendes af Regionsrådet 8. juni 2020

· Valg af Totalrådgiver fra rammeaftale juni/juli 2020

· Projektforslag godkendes af Regionsrådet 30. november 2020

· Projektering udarbejdes af Totalrådgiver fra december 2020 til marts 2021

· Udbud af entrepriser april 2021

· Kontrahering med entreprenører maj 2021

· Udførsel juni 2021 til maj 2022

· Ibrugtagning juni 2022

Udbudsstrategi

Grundet projektets kompleksitet vedrørende ombygning forventes udførelsen gennemført ved hoved-, stor- eller fagentrepriser. Til udarbejdelse af projektforslag, konkret udbudsstrategi og udbudsmateriale tilknyttes en Totalrådgiver, der udvælges efter gældende rammeaftale.

Miljø og bæredygtighed

I forbindelse med forelæggelse for Regionsrådet af projektforslaget forelægges samtidig forslag og konsekvensvurdering vedrørende miljø og bæredygtighed.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Anlægsomkostninger til ombygning

– forventes at udgøre ca. 12 mio. kr. (ex. moms).

Anlægsomkostninger til ny multibygning

– forventes at udgøre ca. 9 mio. kr. (ex. moms).

Med denne sagsfremstilling ansøges om 0,8 mio. kr. til dækning af projekteringsudgifter.

Da projektet gennemføres indenfor Socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2020 og 2021.

Driftsøkonomi

Skøn for driftsudgifter, herunder afskrivningsbidrag, og takst vil fremgå af endelig ansøgning om anlægsbevillingen.

Anlægsudgiften til ombygning vil skulle afskrives over 15 år og vil betyde en driftsmæssig udgift til afskrivninger på ca. 0,8 mio. kr. årligt. Da de sikrede afdelinger på Kofoedsminde er objektivt finansieret vil det betyde, at udgiften til afskrivninger på ca. 0,8 mio. kr. årligt vil skulle deles mellem 98 kommuner.

Anlægsudgiften til ny multibygning vil skulle afskrives over 30 år og vil betyde en driftsmæssig udgift til afskrivninger på ca. 0,3 mio. kr. årligt. Da de sikrede afdelinger på Kofoedsminde er objektivt finansieret vil det betyde, at udgiften til afskrivninger på ca. 0,3 mio. kr. årligt vil skulle deles mellem 98 kommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. De fremtidige bygningsmæssige tilpasninger tages til efterretning

2. Ideoplægget for ombygning af Højbo, Syltholm/Skovbo hos Kofoedsminde godkendes

3. Ideoplægget for nybyggeri af multibygning hos Kofoedsminde godkendes

4. Der meddeles anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag

5. Der frigives rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i 2020

Sagen afgøres af Regionsrådet

Behandling i Udvalget for social og psykiatri mandag den 18. maj 2020, pkt. 8

Sagen anbefales.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 15

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 15:

Højbo, situationsplan, fremtidig

Højbo, stueplan, fremtidig

Højbo, 1.sal, fremtidig

Skovbo-Syltholm, stueplan, fremtidig

Skovbo-Syltholm, 1.sal, fremtidig

Ny multibygning, situationsplan

Ny multibygning, indretning ved genhusning

Ideoplæg til helhedsplan, detaljeret


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener