Søg
 
Møde i

16. Platangården Helhedsplan - Projektforslag

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4240990

Resume

Som følge af forandringer i efterspørgslen efter pladser og behovet for genopretning af den eksisterende bygningsmasse godkendte Regionsrådet 7. oktober 2019 en Helhedsplan for ombygning og nybyggeri på Platangården. Med denne sag fremlægges projektforslag for nybyggeri til godkendelse, og der anmodes om anlægsbevilling til projektering og udførelse af nybyggeri.

Sagsfremstilling

Både i Strategi for Socialområdet og i Budgetaftalen for 2020 er det formuleret som mål at imødekomme kommunernes efterspørgsel efter tilbud til mennesker med særlige behov og derigennem at være en foretrukken leverandør af specialtilbud på socialområdet.

Platangårdens Ungdomscenter tilbyder specialiseret rehabilitering til børn, unge og voksne i aldersgruppen 14-25 år med komplekse psykiske og sociale udfordringer. Platangårdens Ungdomscenter omfatter både døgntilbud og undervisningstilbud.

Anlægsmidler til genopretningsprojekt og udarbejdelse af projektforslag for nybyggeri blev meddelt ved Regionsrådets godkendelse den 7. oktober 2019. Nu fremlægges projektforslag for nybyggeriet, der består af 4 små lejligheder og undervisningsfaciliteter.

Kontekst

Med afsæt i helhedsplanen placeres boliger og undervisningsbygning som to parallelle bygninger på arealet øst for de tre eksisterende elevbygninger. Herved opnås et samlet bygningsmiljø omkring vejen, der betjener de tre nuværende elevbygninger.

Formgivning og arkitektonisk udtryk

De nye bygningers arkitektoniske udtryk er tilpasset det eksisterende anlæg i forhold til materialer og volumen. I undervisningsbygningen er bygningsbredden partielt øget for at tilvejebringe et større centralt gangareal, hvor eleverne færdes. Den øgede taghøjde anvendes til at etablere et nordvendt ovenlysbånd over den centrale gang.

Uderum og landskab

Foran boligerne etableres befæstede terrasser indbyrdes adskilt med hække. Stier befæstes med grus. Der etableres ud for boligerne et overdækket areal til fælles ophold og tørring af tøj for beboerne.

Foran køkken/alrummet i undervisningsbygningen etableres en opholdsterrasse. Øvrige arealer tilsås med græs.

Boliger

De 4 boliger er indrettet efter samme princip, hvor den ene dog er tilpasset kørestolsbrugere. Der er fælles bryggers midt i bygningen.

Boligerne har kombineret entré, køkken og garderobe, der i sin størrelse er prioriteret så muligheden for elevinstruktion i køkkener tilgodeses. Fra entré er der adgang til bad/toilet og til opholdsrummet, der er indrettet med en afskærmet soveniche. Fra opholdsrummet er der adgang til terrasse.

Undervisning

Adgangen sker via to separate entrérum, og bygningen er indrettet så den kan bruges af to mindre grupper samtidig.

Den vestvendte afdeling indeholder entré med skabsvæg, fordelingsrum, elevtoilet, tre undervisningsrum, et personalekontor og et samlingsrum med adgang til terrasse.

Den østvendte afdeling indeholder entré med skabsvæg, gangareal med siddeniche og oplukkelige ovenlys, samt elevtoilet (handicap) og personaletoilet, kreativt værksted med adgang til det fri, gamerrum, personalekontor, bibliotek og samtalerum med adgang til det fri. Centralt placeret et køkken/alrum, der også fungerer som instruktionskøkken og -bryggers og har adgang til terrasse.

Bæredygtighed

Der er udført energi- og miljøscreening iht. regionens retningslinjer. Der er i dette byggeri udpeget to fokuspunkter for bæredygtighed, indeklima, især akustik, der er af væsentlig betydning for målgruppen, og udførelse af solceller på undervisningsbygningen af hensyn til overholdelse af energirammen. Ved gunstigt licitationsresultat er der mulighed for ved tilkøb at øge arealet af solceller.

Udbudsstrategi

Nybyggeri af undervisningsbygning og 4 små lejligheder projekteres af totalrådgiver valgt på rammeaftale og gennemføres i fagentrepriser efter indbudt licitation.

Hovedtidsplan

NYBYGGERI

Projektforslag undervisning og 4 små lejligheder

Oktober 2019 - april 2020

Politisk godkendelse af projektforslag

8. juni 2020

Projektering

Maj - juni 2020

Udbud

Medio juni - september 2020

Udførelse

September 2020 - juli 2021

Økonomi

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftslofter på socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen. Udgifter til anlæg og udvidelser godkendes af Regionsrådet, og de afledte udgifter/omkostninger indarbejdes i institutionernes budget.

Anlægsøkonomi

Følgende elementer indgår i den samlede anlægsøkonomi. Denne sagsfremstilling vedrører udelukkende nybyggeri.

GENOPRETNING

Genopretning af eksisterende bygninger

3.000.000 kr.

NYBYGGERI

Etablering af de fire små lejligheder

5.000.000 kr.

Nye undervisningsfaciliteter

7.200.000 kr.

I ALT

15.200.000 kr.

Anlægsbevilling til genopretning af eksisterende bygninger og udarbejdelse af projektforslag på 5 mio. kr. blev meddelt ved Regionsrådets godkendelse af Helhedsplanen den 7. oktober 2019.

Der anmodes nu om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. til projektering og udførelse af nybyggeriet så den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15,2 mio. kr.

Der er frigivet rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020 de resterende omkostninger forventes fordelt med 3 mio. kr. i 2020 og 7,2 mio. kr. i 2021.

Da projektet gennemføres inden for socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2020 og 2021.

Driftsøkonomi

Nybyggeriet af undervisningsfaciliteterne og de 4 små lejligheder, vedrører den del af Platangårdens driftsøkonomi, der kører som indtægtsdækket virksomhed. Det er individuelle skræddersyede pladstyper, der afhænger af den enkeltes behov.

Den afledte driftsudgift for afskrivninger vil indgå i beregningen af de individuelle takster, som en fast del af basisydelsen. Afskrivningerne for nybyggeriet vil totalt set udgøre 0,5 mio. kr. årligt efter endt byggeri. Udgiften vil efterfølgende skulle fordeles og dækkes af de varierende individuelle takster for henholdsvis undervisningen og boligerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget for nybyggeri på Platangården godkendes

2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. til projektering og udførelse af nybyggeri så den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15.2 mio. kr.

3. Der frigives yderligere rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2020.


Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri mandag den 18. maj 2020, pkt. 7

Sagen anbefales.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 16

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 16:

Projektforslag Platangården


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener