Søg
 
Møde i

17. Til- og ombygning af G2 ældrepsykiatri, Psykiatrien Syd - Projektforslag

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4325686

Resume

Regionsrådet vedtog den 4. maj 2020 initiativer til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen, herunder fremrykning af projektet: Enestuer, Psykiatrien Syd i Vordingborg. I overensstemmelse med psykiatriplanen ønskes det sidste utidssvarende afsnit på Psykiatrien Syd i Vordingborg ombygget til enestuer. Projektforslaget for etablering af enestuer på afsnit G2 ældrepsykiatri fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med psykiatriplanen ønskes det sidste utidssvarende afsnit på Psykiatrien Syd i Vordingborg, bygning 42, ombygget til enestuer.

Ældrepsykiatrisk afsnit G2 er normeret til 14 sengepladser, heraf 5 skærmede sengepladser, der blev moderniseret med enestuer i 2011. De resterende sengepladser, der i dag er dobbeltværelser med fælles bad og toilet på gangen, foreslås ombygget til enestuer med eget bad og toilet.

Renoveringen medfører behov for tilbygning på 440 m² fordelt på 365 m² ny bygningsfløj og 75 m² mellemgang samt ombygning/istandsættelse af 830 m², heraf 650 m² i stueplan og 300 m² på 1. sal.

Projektforslaget er udarbejdet i 2018. Det er administrationens vurdering at det stadig er et gældende grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale.

Bebyggelsens overordnede disponering

Tilbygningen placeres parallelt med mellembygningen, så der etableres et sammenhængende bygningsvolumen, der omkranser et indre gårdrum. Gårdrummet deles i to af en let forbindelsesgang, der afkorter afstandene mellem bygningsfløjene. Ganglinier placeres ud mod gårdrummet, så der opnås størst mulig overskuelighed og gennemsyn samt gode opholdsmuligheder med udsyn til det grønne rum. Skærmen etableres som en fleksibel skærm med adgang til eget udeareal i gårdrummet.

Arkitektonisk udtryk

Tilbygningen tilpasser sig den eksisterende bevaringsværdige bygningsmasse i sin materialitet og ved at fremstå som en længebygning med afvalmet tag. Herved respekteres stedets skala og arkitektoniske idé. Mod gårdrummene anvendes et åbent, moderne udtryk, der tilgodeser opholdskvaliteter og sikkerhedshensyn. Bygning 42 er en tvillingebygning til bygning 41 (de særlige pladser), der er ombygget efter samme princip i 2018, så de to bygninger vil også i fremtiden fremstå som ensartede volumener.

Enestuerne

Der etableres 9 nye ensengstuer med eget toilet/bad. Indretningen tilgodeser plads til hjælpere og kørestolsbrugere. En enkelt sengestue udføres for bariatriske patienter.

Patientfaciliteter

Spisestue og opholdsstue placeres i midterfløjen. Til spisestuen tilknyttes et anretterområde, der anvendes i sammenhæng med køkkenet og som

thekøkken for patienter og pårørende. I sydfløjen findes opholdsrum, der kan anvendes i forbindelse med skærmen samt et stille opholdsrum. Terapi- og aktivitetsrum findes på 1. sal. Der er elevator i bygningen.

Personalefaciliteter

Personalerum, kontorer til afdelingssygeplejerske, sekretær og læger, samtalerum og medicinrum er samlet i den vestlige del af midterfløjen. Konference/møderum ligger i gavlen af østfløjen, og der findes yderligere på 1. salen et større fleksibelt indrettet lokale, der kan anvendes til personalemøder og som studiemiljø. I tilknytning hertil findes et enkelt stillekontor. Personaleomklædning foregår på 1. sal.

Endvidere etableres anretterkøkken tilpasset kostkoncept, skyllerum, rengøringsrum, træningsbryggers og -køkken, depoter.

Udbudsstrategi

Da der er tale om en forholdsvis ukompliceret byggesag og for at drage udbytte af de erfaringer, der er opsamlet i den tilsvarende sag i bygning 41, forventes sagen udbudt i totalentreprise. Ved denne udbudsform opnås et hurtigere procesforløb og tidlig budgetsikkerhed sammenlignet med et udbudsforløb baseret på en faseopdelt projektering.

Hovedtidsplan

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Juni 2020

Udbud og aftaleindgåelse

Juli - august 2020

Projektering og udførelse

September 2020 - august 2021

Ibrugtagning

September 2021

Genhusning

I byggeperioden er der behov for genhusning. Omkostningerne hertil vurderes at udgøre 1 mio. kr., som er en del af anlægsbudgettet. Genhusningen lokaliseres videst muligt i eksisterende bygninger på Psykiatrien Syd i Vordingborg.

Bæredygtighed

Projektet følger Region Sjællands retningslinier for bæredygtighed, hvor der for projekter under 100 mio. kr. udføres miljø- og energiscreening.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Håndværkerudgifter

21 mio. kr.

Omkostninger

4 mio. kr.

Bygherreleverancer

2 mio. kr.

Genhusning

1 mio. kr.

Total udgift excl. moms, afrundet

28 mio. kr.

I udbudsmaterialet indarbejdes følgende optioner:

· Mellemgang opføres som uopvarmet bygningsdel

· Mellemgang fravælges

· Træningskøkken og bryggers 1. sal fravælges

· Alle ombygninger 1.sal fravælges

· Kontorplads i skærmet område fravælges

· Haveanlæg i indre gårdrum minimeres

På den gældende investeringsoversigt er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 28 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2020, 20 mio. kr. i 2021 og 7 mio. kr. i 2022. På Regionsrådets møde den 4. maj 2020 blev der meddelt samlet anlægsbevilling på 28 mio. kr. og frigivet rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020.

Med den foreslåede tidsplan vil projektet kunne gennemføres hurtigere end oprindeligt forventet, således at Rådighedsbeløbene fordeles med 4 mio. kr. i 2020, 24 mio. kr. i 2021. Ændringen af rådighedsbeløbene forventes indarbejdet i en kommende revision af investeringsoversigten.

Driftsøkonomi

Arealet forøges med ca. 40 %. Dette vil medføre merudgifter på energiforbrug og forsyning, drift og vedligeholdelse, rengøring samt ejendomsskat.

I alt estimeres merudgiften til 1.337 kr./m², svarende til en merudgift på 488.000 kr. årligt, som foreslås indarbejdet i driftsbudgettet fra 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget godkendes

2. Der afsættes 3 mio. kr., og frigives rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri mandag den 18. maj 2020, pkt. 6

Sagen anbefales.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 17

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 17:

Projektforslag G2 ældrepsykiatri Vordingborg


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener