Søg
 
Møde i

18. LUP Psykiatri 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4322421

Resume

I 2019 er den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) kun gennemført for psykiatri. Når regionerne sammenlignes i forhold til antal spørgsmål, som ligger over, lig med eller under landsgennemsnittet er der marginale forskelle i Psykiatrien i Region Sjælland i forhold til landsgennemsnittet. Psykiatrien har i 2019 iværksat tiltag med fokus på at sikre bedre samarbejde og kontakt med kommuner samt sikre bedre effekt af behandling.

Sagsfremstilling

I marts blev resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for psykiatri 2019 offentliggjort. LUP Psykiatri omfatter i 2019 syv undersøgelser, hvoraf to er forældreundersøgelser.

I forhold til somatikken, hvor spørgeskemaer udsendes via e-Boks, bliver spørgeskemaer i LUP Psykiatri udleveret. Psykiatrien har i 2019 gjort en indsats for at få flere besvarelser ved at udlevere flere skemaer. Svarprocenten i 2019 er 59% (1773 besvarelser), hvor den tilsvarende svarprocent i 2018 var 56% (1665 besvarelser).

Voksenpsykiatri – ambulante patienter

LUP-resultaterne i forhold til den ambulante voksenpsykiatri angiver høj tilfredshed ved tallet 4,21 på en skala fra 1-5 mod 4,19 i 2018. Landsgennemsnittet er på 4,31 (4,29 i 2018). Der ses en fremgang i tilfredshed på størstedelen af alle LUP-spørgsmål set i forhold til 2018.

Voksenpsykiatri – indlagte patienter

For de indlagte patienter er Region Sjælland den eneste af de fem regioner, der har resultater, som er signifikant forbedret i forhold til 2018. Efter LUP-undersøgelsen i 2018 blev der peget på spørgsmålet om at få det bedre 3,93 (3,73 i 2018) og spørgsmålet om at være med til at bestemme aktiviteter 3,75 (3,50 i 2018) som forbedringsområder, og netop på disse spørgsmål har stigningen i 2019 været signifikant. I LUP Psykiatri under temaet ”Hvad er vigtigt for dig” er Psykiatrien i Region Sjælland fremhævet ved en case fra sengeafsnit S1 Vordingborg om deres arbejde med forhåndstilkendegivelsesskemaet.

Børne- og Ungepsykiatri – ambulante patienter

Børne- og Ungepsykiatrien har gennem arbejdet med værdibaseret styring haft fokus på blandt andet inddragelse i beslutninger. Her svarer 98% af patienterne og 94% af forældrene ”ja” til, at de inddrages. Børne- og ungdomspsykiatrien har også haft fokus på samarbejde med andre sektorer, og her er der stadig – bedømt på LUP-resultaterne 3,29 (3,32 i 2018) – potentiale for forbedring.

Børn- og Ungepsykiatri – indlagte patienter

For Børne- og ungdomspsykiatrien er resultaterne fra patientundersøgelsen i forhold til indlagte patienter generelt dårligere end 2018-undersøgelsen, mens resultaterne fra forældreundersøgelsen er bedre end i 2018-undersøgelsen. Det er en lille undersøgelse med kun 21 besvarelser, hvilket giver relativt stor varians. For nogle af de spørgsmål, hvor resultatet er gået frem i for-ældreundersøgelsen, er det gået tilbage i patientundersøgelsen.

I årets nationale rapport for LUP Psykiatri er der en særlig analyse af, hvilke sammenhænge der er mellem forældres og patienters besvarelser. Denne analyse konkluderer, at der for de fleste spørgsmål i LUP Psykiatri er forskel i patienter og forældres svar. Derudover viser det sig, at når der er en forskel, er det i de fleste tilfælde forældrene, der svarer mest positivt.

Specialiseret retspsykiatri – indlagte patienter

For den specialiserede retspsykiatri er resultatet af årets LUP lavere end sidste års resultat og også lavere end landsgennemsnittet. De relativt få besvarelser (42) betyder dog, at der kan være en høj grad af variation mellem de enkelte år. Generelt er tilfredsheden højest i de spørgsmål, der handler om relationen til personalet. Oplevelsen af velfungerende regler på afsnittet er vigtig for patienterne. Det hænger meget tæt sammen med den samlede tilfredshed. Her er der sket en lille forbedring i forhold til 2018.

Arbejdet med LUP i Psykiatrien

Alle niveauer i Kvalitetsorganisationen i Psykiatrien forholder sig til LUP-resultaterne.

Afdelingerne udarbejder lokale handleplaner på de områder, hvor de vurderer, at der på baggrund af LUP-resultaterne er behov for at sætte ind. Det kan være forskelligt fra afdeling til afdeling og fra afsnit til afsnit.

På centralt niveau i Psykiatrien anvendes LUP-resultaterne til at følge udviklingen på de vigtige fælles indsatsområder:

· Sikre bedre samarbejde og kontakt med kommuner

· Sikre bedre effekt af indlæggelse og behandling

· Fastholde en høj grad af inddragelse af patienter og pårørende.

Indsatserne er de samme som i 2019 og er fulgt op med nedenstående aktiviteter (overskriftsform), der også er i fokus i 2020. Indsatserne er yderligere omtalt i bilag 3:

Recoverystrategien

Psykiatrien er i gang med at implementere en recoverystrategi, hvor 14 afsnit er i gang med at afprøve forskellige udviklingstiltag inden for 4 fokusområder: Mødet med patienten, faglighed og recovery, rammer og fleksibilitet samt overgange.

Samarbejde og kontakt med kommuner

· Den koordinerende indsatsplan (KIP) har vist sig som et effektivt redskab for at sikre kvalitet og sammenhæng i forløb for mennesker med psykisk lidelse og misbrug, men kan udbredes til en række andre målgrupper.

· Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) er et aktuelt samarbejde mellem kommuner i den vestlige del af regionen og Psykiatrien, hvor målet er at få mennesker med svære psykiske lidelser, som fx skizofreni, i job eller uddannelse.

· I Psykiatrien Vest har man gennem satspuljeprojektet RoSa udviklet en model for samarbejde mellem Psykiatrien og kommunale botilbud. Disse erfaringer og samarbejdsmetoder ønsker Psykiatrien at sprede til samarbejdet med alle kommuner i Regionen.

· Bakkehuset er et integreret samarbejde mellem Børne- og ungdomspsykiatrien og kommunale medarbejdere fra hhv. Roskilde og Kalundborg kommuner.

· Børne- og ungdomspsykiatrien arbejder desuden på udvikling af en fælles henvisningsskabelon til brug i samarbejdet med kommunerne samt på opstart af et indledende samarbejde om spædbørnspsykiatri med kommunale sundhedsplejersker.

Sagen forelægges for Udvalget for social og psykiatri den 18. maj 2020 forud for behandling i Forretningsudvalget den 25. maj 2020 og Regionsrådet den 6. juni 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri mandag den 18. maj 2020, pkt. 5

Sagen forelagt, idet udvalget vil følge de afledte aktiviteter.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 18

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 18:

Bilag 1: National LUP Psykiatri 2019

Bilag 2: National LUP Specialiseret Retspsykiatri 2019

Bilag 3: Notat LUP Psykiatri 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener