Søg
 
Møde i

5. COVID-19’s konsekvenser for praksissektoren marts 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4322032

Resume

Der orienteres om COVID19- pandemiens konsekvenser for praksisområdet og patienterne. Der redegøres særligt for status på tilgængelighed, værnemidler og aktivitetsniveau.

Sagsfremstilling

Nedlukningen af Danmark og dermed også store dele af praksissektoren fra den 13. marts har haft konsekvenser for både patienter og de erhvervsdrivende inden for praksisområdet.


Praksisområdet består af følgende områder: Almen praksis, speciallæger, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter, fysioterapeuter og tandlæger.

Aktivitetsniveauet

Aktivitetsniveauet for hele praksissektoren har været reduceret fra marts 2020. Af vedlagte bilag fremgår en uddybning af udviklingen i aktivitetsniveauet.

Tilgængelighed til praksissektoren

I den første del af pandemien var praksissektoren stort set lukket ned og tog sig kun af kritiske funktioner/patienter ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Almen praksis har gennem hele forløbet været åben for akutte og nødvendige henvendelser. Der har været - og er fortsat - fokus på at anvende telefon- eller videokonsultation hvor det er muligt for på den måde at mindske smitterisikoen.

Fra medio april er der som følge af ændrede retningslinjer fra myndighederne sket en gradvis genåbning af praksisområdet. Den gradvise genåbning har betydet at vanlig aktivitet er genoptaget. Det er sket under fortsat hensyn til at minimere risiko for smittespredning.

Værnemidler

Fordeling af værnemidler er styret nationalt for at sikre at alle aktører har de nødvendige værnemidler samtidig med, at der ikke opbygges lokale lagre.

Med de første retningslinjer om COVID-19 har regionen leveret værnemidler til almen praksis.

I forbindelse med det øgede aktivitetsniveau stilles der nu yderligere krav til brug af værnemidler. I forbindelse med genåbningen har Danske Regioner aftalt, at almen praksis, speciallæger og fodterapeuter får tilsendt en nærmere fastsat pakke med værnemidler.

Videokonsultationer
For at begrænse fremmøde i praksissektoren og dermed mindske smitterisikoen er der indgået centrale midlertidige aftaler om brug af videokonsultationer på alle praksisområder.

Regionen har i alt leveret 1100 komplette IT-sæt til videokonsultationer til almen praksis, speciallæger og psykologer i regionen.

En opgørelse over honorarudbetalingerne til almen praksis for ugerne 12-16 viser, at almen praksis har gjort brug af videokonsultationer ca. 2.000 gange pr uge. Der er dialog med almen praksis med fokus på en øget implementering af disse videokonsultationer.

Fra april 2020 blev der på tilsvarende vis indgået midlertidige nationale aftaler om brug og honorering af videokonsultationer for kiropraktorer, fodterapeuter og fysioterapeuter. Regionen er i proces med at levere 456 IT-sæt til disse praksisområder.

Økonomisk kompensation

Praksissektorens aktører er selvstændigt erhvervsdrivende. De ernærer sig i varierende grad ved private ydelser samt ydelser fra det offentlige, herunder regionen. Nedgangen i aktivitetsniveauet medfører en direkte afledt nedgang i den økonomiske indtægt for disse aktører.

Der findes ikke lovhjemmel til, at støtte praksissektoren økonomisk. Deres mulighed for at få kompensation for dele af den tabte indtjening skal derfor komme fra de hjælpepakker, som vedtages i folketinget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 11. maj 2020, pkt. 3

Orienteringen er taget til efterretning. Udvalget ønsker at blive holdt tæt orienteret om udviklingen på området for at afdække særlige udfordringer. Udvalget opfordrer til, at samarbejdsudvalgene inddrages i det videre arbejde omkring afdækning af særlige opmærksomhedspunkter.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 5

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag til punkt nr. 5:

Aktivitet i praksissektoren marts 2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener