Søg
 
Møde i

8. Bevillingsændringer RR d. 8. juni 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4331114

Der foreslås bevillingsændringer for samlet 51 mio. kr. i 2020, 97 mio. kr. i 2021, 95 mio. kr. i 2022 og 92 mio. kr. i 2023. Bevillingsændringerne i denne sag er hovedsageligt udmøntning af tidligere beslutninger, men som forelægges Regionsrådet iht. kompetencereglerne.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger til driftsenhederne, samt særligt udvalgte områder, tilpasses løbende gennem året. Denne tilpasning sker, for at sikre økonomisk kompensation ved fx opstart af projekter, opgaveflytning, uforudsete udgifter, m.fl.

Regionsrådet styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger. Ifølge Kompetenceregler for Region Sjælland er beslutningskompetencen vedr. alle bevillingsændringer tildelt Regionsrådet.

Det er således Regionsrådet, der godkender alle bevillingsændringer mellem budgetområder, uagtet om disse er udgiftsneutrale, rammepåvirkende, udmøntning af puljer eller af teknisk karakter.

Bevillingsmæssige konsekvenser som følge af Covid-19 er ikke medtaget i denne sag, men vil blive behandlet på et senere tidspunkt.

Bevillingsændringerne deles op i to hovedkategorier, hhv. bevillingsændringer med rammepåvirkning og udgiftsneutrale bevillingsændringer. De to hovedkategorier deles op i hhv. 3 og 2 underkategorier.

  • Rammepåvirkende bevillingsændringer

·

    • A. Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen
    • B. (Re)Vurdering af særligt udvalgte områder
    • C. Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer
  • Udgiftsneutrale bevillingsændringer

·

  • D. Udgiftsneutrale budgetflytninger med rammepåvirkning
  • E. Udgiftsneutrale budgetflytninger uden rammepåvirkning

Administrationen foreslår i denne sag rammepåvirkende bevillingsændringer for i alt 51,1 mio. kr. i 2020, jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Bevillingsændringer til budget 2020, udgiftsbaseret

Udgiftsbaseret

Pkt. A Tillægsbevil-linger til særlig stillingtagen

Pkt. B (Re)Vurde-ring af særligt udvalgte områder

Pkt. C

Yderligere rammepåvirken-de tekniske ændringer

Pkt. D + E Udgiftsneutrale budgetflytning-er

Total

mio. kr., pl-20

(1)

(2)

(3)

(4)

(1+2+3+4)

Sundhedsområdet

-

-

48,9

22,0

70,9

Socialområdet

-

-

-

-0,8

-0,8

Regional Udvikling

-

-

-

0,0

0,0

Fælles Formål

-

-

2,2

-21,3

-19,1

I alt

-

-

51,1

-

51,1

Ad A. Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen

Ingen sager.

Ad B. (Re)Vurdering af særligt udvalgte områder

Ingen sager.

Ad C. Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer

De tekniske ændringer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2. Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer

mio. kr., udgiftsbaseret

2020

2021

2022

2023

Udmøntning af finanslovsbevilling om 1.000 flere sygeplejersker

46,2

92,3

92,3

92,3

Udvikling af brugergrænseflader i Sundhedsplatformen

3,3

-

-

-

Forlængelse af NASA-program

2,2

2,6

2,6

-

Korrektion til kapacitetsudvidelse af dialysesatelit i Slagelse

-0,6

-

-

-

Økonomisk assistance til EU projektet Changing Cancer Care og NorDigHealth 2020-2021

-

2,1

-

-

Tekniske ændringer i alt

51,1

97,0

94,9

92,3

Ad D og E. Udgiftsneutrale budgetflytninger

Der er her indeholdt en række bevillingsændringer, fx udmøntning af puljer, organisatoriske ændringer der medfører bevillingsændringer, tværgående samarbejde, udmøntning af indkøbsbesparelser m.fl.

I bilag 1 under pkt. D og E fremgår de enkelte bevillingsændringer der er udgiftsneutrale, hhv. med og uden rammepåvirkning.

Ad A-E. Samlede bevillingsændringer

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsændringer, fordelt på underkategorier, inkl. overslagsår.

Tabel 3. Samlede bevillingsændringer for 2020-2024

mio. kr., udgiftsbaseret

2020

2021

2022

2023

A

Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen

-

-

-

-

B

(Re)Vurdering af særligt udvalgte områder

-

-

-

-

C

Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer

51,1

97,0

94,9

92,3

D

Udgiftsneutrale budgetflytninger med rammepåvirkning

-

-

-

-

E

Udgiftsneutrale budgetflytninger uden rammepåvirkning

-

-

-

-

Bevillingsændringer i alt

51,1

97,0

94,9

92,3

Økonomi

Ved godkendelse af ovenstående bevillingsændringer, og efter fordeling af Fælles formål og administration, vil budgetterne på rammerne for hhv. Sundheds- og Socialområdet, samt Regional Udvikling være ændret iht. nedenstående tabel.

Tabel 4. Rammeeffekt af bevillingsændringerne

mio. kr., udgiftsbaseret

2020

2021

2022

2023

HK1

Sundhedsområdet

53,0

99,5

97,4

95,0

HK2

Socialområdet

-1,5

-1,8

-1,8

-1,9

HK3

Regional Udvikling

-0,5

0,0

0,0

0,0

Driftsramme i alt

52,3

98,7

96,6

94,2

Note: Rammepåvirkningen af Socialområdet og Regional Udvikling udlignes på hhv. takstindtægter og budgetudligningspulje RU, jf. bilag 2.

For specifikation af omkostningselementer henvises til bilag 1 pkt. G.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringer under pkt. A-E godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 8

Anbefales.

Bilag til punkt nr. 8:

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer RR 8. juni 2020

Bilag 2. Udgiftsbaseret bevillingsoversigt 2020-2023


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener