Søg
 
Møde i

19. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4313348

Resume

MED-Hovedudvalgets opsamlende årlige arbejdsmiljødrøftelse forelægges til politisk drøftelse. Drøftelsen tager udgangspunkt i faktuelle oplysninger om sygefravær, arbejdsulykker, afgørelser fra arbejdstilsynet mv. samt arbejdsmiljødrøftelser på alle niveauer i MED-organisationen. Materialet bygger på data og indsatser i 2019 og forholder sig således ikke til den aktuelle COVID-19 situation.

Sagsfremstilling

Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. I Region Sjælland er det aftalt, at alle niveauer af MED-organisationen gennemfører en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Drøftelsen sætter fokus på status på arbejdsmiljøet og på aktiviteter og indsatser for det kommende år. Den medvirker endvidere til, at alle MED-udvalg får tilrettelagt samarbejdet om arbejdsmiljøet for det kommende år.

MED-udvalgenes arbejdsmiljødrøftelser samles til MED-Hovedudvalget, der gennemfører en samlet drøftelse for hele virksomheden. Denne fandt sted den 16. april 2020.

Af den årlige arbejdsmiljødrøftelse fremhæves følgende:

- Sygefraværet er faldet med 0,19 procentpoint fra 2018-2019

I 2019 er der arbejdet målrettet og strategisk hen mod den politiske målsætning om, at nedbringe sygefraværet med 10 % frem mod udgangen af 2021. For at nå målsætningen vil det fortsat i 2020 være nødvendigt at have fokus på indsatser til at nedbringe sygefraværet.

- Antallet af arbejdsulykker er faldet fra 2018-2019

I 2019 ses der et fald i det samlede antal af arbejdsulykker fra 2.768 i 2018 til 2.511 i 2019. Arbejdsulykker uden forventet fravær er faldet med 224 ulykker fra 2018-2019, mens arbejdsulykker med fravær er faldet med 33 ulykker fra 2018-2019.

Fælles for arbejdsulykkerne både med og uden forventet fravær er, at de to ulykkesårsager relateret til fysisk og psykisk vold samt fysiske uheld tegner sig for den største andel. Område-MED har i deres drøftelser givet udtryk for, at der er et bredt ønske om uddannelsestilbud til håndtering af vold og trusler om vold, eksempelvis som e-læring om deeskalering og/eller pakketilbud på området.

- Antallet af reaktioner fra Arbejdstilsynet er faldet fra 2018-2019

Der blev i 2019 afgivet i alt 29 reaktioner fra Arbejdstilsynet. Året før blev der afgivet 64 reaktioner. Faldet i reaktioner dækker både over færre strakspåbud og et langt færre antal påbud.

Arbejdstilsynet giver udtryk for, at de møder en arbejdsmiljøorganisation i Region Sjælland, der er godt forberedt, og som udviser fleksibilitet og imødekommenhed under de udvidede risikobaserede tilsyn. Arbejdstilsynet giver udtryk for, at der er en god dialog om løsninger på arbejdspladserne og en høj grad af samarbejdsvilje i forhold til at få løst de forhold, der ikke er i overensstemmelse med de lovmæssige krav.

- Samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet i 2019

Der er en skærpet opmærksomhed på det oplevede høje arbejdspres, som særligt opleves på de somatiske sygehuse og i Psykiatrien. I sammenhæng med et oplevet øget krav til effektivitet, produktivitet og leverancepres, er der ambitioner om håndtering af stress og nedbringelse af arbejdspresset. I 2020 vil der fortsat være en øget opmærksomhed på at skabe den fornødne tid og de optimale rammer for arbejdsmiljøgruppernes arbejde med arbejdsmiljøet i hverdagen.

MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse blev gennemført med følgende konklusioner:

· MED-Hovedudvalget drøftede regionens arbejdsmiljøindsats i 2019 og tog status på arbejdsmiljøet og indsatserne på arbejdsmiljøområdet til efterretning. MED-Hovedudvalget konstaterede, at der gennemføres en stor og vigtig indsats for arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser.

· Det blev konstateret, at de udpegede indsatsområder for arbejdsmiljøområdet fortsat er dækkende og aktuelle – blandt andet også set i sammenhæng med den aktuelle Coronasituation:

o Indsatser og faktorer til at nedbringe sygefraværet og øge nærværet på regionens arbejdspladser.

o Indsatser, der understøtter rekrutteringsudfordringen og medvirker til fastholdelse og brug af flere faggrupper.

· Det blev aftalt at igangsætte en vurdering af de aktuelle uddannelsestilbud på vold- og konfliktområdet, herunder afdække behovet for tilbud, der kan understøtte forebyggelse af fysisk og psykisk vold.

· Der var tilslutning til at sætte øget fokus på analysearbejdet bag de fysiske uheld med henblik på at afdække årsager og sammenhænge, så der kan igangsættes yderligere initiativer, der forebygger fysiske uheld.

· Område-MED peger på, at kvalitet og brugervenlighed ved indkøb udfordrer arbejdsmiljøet på nogle arbejdspladser. Det blev aftalt at drøfte udfordringerne med indkøbsorganiseringen på et senere møde i MED-Hovedudvalget.

Flere detaljer om data og indsatser på arbejdsmiljøområdet fremgår af dokumentet ”Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2019”, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at MED-Hovedudvalgets opsamlende arbejdsmiljødrøftelse drøftes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 11. maj 2020, pkt. 5

Sagen blev drøftet, idet udvalget anerkendte arbejdsmiljøarbejdet i Region Sjælland.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 19

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 19:

Årlig arbejdsmiljødrøftelse


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener