Søg
 
Møde i

23. Udkast til praksisplan for kiropraktik 2021-2024

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4318469

Resume

Der forelægges udkast til Praksisplan for Kiropraktik 2021-2024. Udkastet er godkendt i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik den 22. april 2020, hvormed udkastet nu er klar til videre behandling. Der indstilles til en foreløbig godkendelse af høringsudkastet samt til, at den fremlagte procesplan for høring og endelig godkendelse godkendes.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert fjerde år en praksisplan for alle overenskomstområder.

Praksisplanen er en overordnet plan, som danner rammen om tilrettelæggelsen af behandlingskapaciteten og beskriver hvilke overordnede initiativer, der skal arbejdes med de kommende år for at fremme den ønskede udvikling af området.

Praksisplanen efterfølges af en implementeringsplan. Implementeringsplanen konkretiserer de indsatser og anbefalinger, som fremgår af praksisplanen og beskriver opgavefordelingen mellem parterne. Implementeringsplanen beskriver endvidere, hvornår de forskellige initiativer skal udvikles og indgå i samarbejdsudvalgets arbejde.

Initiativer i implementeringsplanen, som kræver regional finansiering eller udløser yderligere økonomi til et praksisområde skal godkendes af Regionsrådet, hvis indsatsen skal effektueres.

Praksisplanen for kiropraktik

Udkast til Praksisplanen for Kiropraktik er udarbejdet i regi af Samarbejdsudvalget for Kiropraktik. Samarbejdsudvalget har den 22. april 2020 behandlet planudkastet og anbefaler, at udkastet sendes i høring.

Anbefalinger i høringsudkast til praksisplan:

Alle udviklingssporene i den forrige praksisplan fra 2015 er der arbejdet med i den forgangne periode. Særligt to indsatser anbefales det at arbejde videre med i den næste periode:

  • Mulighed for, at kiropraktorer med ydernummer og billeddiagnostiske sygehusafdelinger i regionen kan se hinandens billeder af de fælles patienter

  • Tættere samarbejde med sygehuslæger om de fælles patienter, herunder at undersøge mulighederne for at indgå i et tættere samarbejde med sygehusene om en afgrænset gruppe af patienter – det kan være om patienter med smerter i bevægeapparatet.

Samarbejdsudvalget peger på følgende nye udviklingsspor, som det anbefales at arbejde med:

  • Kiropraktorerne bidrager til implementering af regionens Strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen – sundhed tæt på dig.

  • Fokus på øget tilgængelighed til kiropraktorerne: Bredt forstået som geografi og den fysiske afstand til den nærmeste kiropraktor, kontakten til kiropraktoren på telefon og booking samt tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser.

  • Et styrket tværfagligt og tværsektorielt samarbejde: Viden og ressourcer skal udnyttes bedst muligt og silotænkning skal undgås. Det kan fx være med kiropraktorfaglig konsulentstøtte til et konkret samarbejdsprojekt.

    Fx viser erfaringer, at der er behov for at styrke samarbejdet omkring borgere med rygproblemer for at nedbringe kirurgisk behandling.

  • Samarbejdsudvalget følger udviklingen i borgerne søgning til kiropraktisk behandling og på den baggrund beslutte, om Regionsrådet skal anbefales, at kiropraktorkapaciteten justeres i planperioden. Udvalget vil blandt andet have undersøgt de øvrige regioners kapacitetsdækning på kiropraktorområdet.

Tidsplan for praksisplanens færdiggørelse

Dato

Proces

11. maj 2020

Udvalget for det nære sundhedsvæsen:

Godkendelse af høringsudkast

25. maj 2020

Forretningsudvalget

Godkendelse af høringsudkast

Juni til september 2020

Høringsperiode

20. oktober 2020

Godkendelse i Samarbejdsudvalget

Den 12. november 2020

Godkendelse i Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Den 23. november 2020

Godkendelse i Forretningsudvalget

Den 30. november 2020

Godkendelse i Regionsrådet

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udkast til praksisplan for kiropraktik foreløbigt godkendes med henblik på at blive sendt i høring.

2. Den fremlagte tidsplan for proces for høring og politisk behandling godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 11. maj 2020, pkt. 7

Sagen anbefalet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 23

Godkendt.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 23:

Praksisplan kiropraktik, version 22. april 2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener