Søg
 
Møde i

22. Udkast til praksisplan for fodterapi 2021-2024

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4318043

Resume

Der forelægges udkast til Praksisplan for Fodterapi 2021-2024. Udkastet er godkendt i Samarbejdsudvalget for Fodterapi den 17. april 2020, hvormed udkastet nu er klar til videre behandling. Der indstilles til en foreløbig godkendelse af høringsudkastet samt til, at den fremlagte procesplan for høring og endelig godkendelse godkendes.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert fjerde år en praksisplan for alle overenskomstområder.

Praksisplanen er en overordnet plan, som danner rammen om tilrettelæggelsen af behandlingskapaciteten og beskriver hvilke overordnede initiativer, der skal arbejdes med de kommende år for at fremme den ønskede udvikling af området.

Praksisplanen efterfølges af en implementeringsplan. Implementeringsplanen konkretiserer de indsatser og anbefalinger, som fremgår af praksisplanen og beskriver opgavefordelingen mellem parterne. Implementeringsplanen beskriver endvidere, hvornår de forskellige initiativer skal udvikles og indgå i samarbejdsudvalgets arbejde.

Initiativer i implementeringsplanen, som kræver regional finansiering eller udløser yderligere økonomi til et praksisområde skal godkendes af Regionsrådet, hvis indsatsen skal effektueres.

Praksisplanen for Fodterapi

Udkast til Praksisplanen for Fodterapi er udarbejdet i regi af Samarbejdsudvalget for Fodterapi. Samarbejdsudvalget har den 17. april 2020 behandlet planudkastet og anbefaler, at udkastet sendes i høring.

Anbefalinger i planen:

  • Regionen afprøver en ny kapacitetsmodel for at skabe mere behandlingskapacitet til borgerne. Modellen indeholder to elementer:

  • Fri nedsættelsesret for fodterapeuter i udvalgte områder, hvor det er vanskeligt at rekruttere fodterapeuter.
    Frinedsættelsesret betyder, at der ikke er en begrænsning på antal kapaciteter og enhver fodterapeut kan etablere sig som ejer af et nyt ydernummer.

  • Fodterapeuter med ydernummer kan ansætte op til 6 behandlende medhjælpere uden, at der på forhånd skal ansøges om det i Samarbejdsudvalget og uden at regionen giver et øvre loft på omsætningen.
    Et omsætningsloft sætter begrænsning på aktiviteten i en kapacitet.


En ny kapacitetsmodel skal
være med til at adressere de kapacitets- og rekrutteringsudfordringer, der er i visse områder af regionen. Ved at give mere fleksible rammer for at udvide kapaciteten, er det forventningen, at det bliver mere attraktivt at være fodterapeut i regionen.

Målet med indsatsen er at flere diabetikere får et fodterapeutisk tilbud i nærområdet med kortere ventetider. Det er bevist, at ved at få flere diabetikere til fodterapeut mindskes risikoen for alvorlige fodsår og for amputationer, som giver meget store udgifter i sundhedsvæsenet. Derudover er der også menneskelige omkostninger ved forringet livskvalitet.

Modellen forventes at medføre en øget udgift til fodterapiområdet. Modellen konkretiseres i implementeringsplanen og skal inden igangsættelse besluttes af Regionsrådet.

· Kvalitetsarbejdet i form af akkreditering bredes ud til også at have fokus på initiativer såsom efteruddannelse og workshops og faglige møder fx om kontrolstatstik og afregning samt om behandlingen af diabetespatienter i et samarbejde med Steno Diabetescenter.

  • I praksisplanens periode vil det kontinuerligt blive vurderet, om der er behov for særlige udviklingstiltag på området set i lyset af strategien for det nære sundhedsvæsen.

  • I denne planperioden indgås der en ny overenskomst for fodterapi mellem parterne. Indsatserne i denne overenskomst anbefales at blive indeholdt i implementeringen af praksisplanen.

Tidsplan for praksisplanens færdiggørelse

Dato

Proces

Den 11. maj 2020

Udvalget for det nære sundhedsvæsen:

Godkendelse af høringsudkast

Den 25. maj 2020

Forretningsudvalget

Godkendelse af høringsudkast

Den 19. juni 2020

Samarbejdsudvalget:

Status for processen

Juni til september 2020

Høringsperiode

Oktober 2020

Godkendelse i Samarbejdsudvalget

Den 12. november 2020

Godkendelse i Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Den 23. november 2020

Godkendelse i Forretningsudvalget

Den 30. november 2020

Godkendelse i Regionsrådet

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udkast til praksisplan for fodterapi foreløbigt godkendes med henblik på at blive sendt i høring.

2. Den fremlagte tidsplan for proces for høring og politisk behandling godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 11. maj 2020, pkt. 6

Sagen anbefalet med forslag om, at virtuelle konsultationer bliver en del af praksisplanen for fodterapi.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 22

Godkendt.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 22:

Praksisplan for fodterapi, udkast april 2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener