Søg
 
Møde i

26. Orientering om afgørelse af to klagesager om råstoftilladelser i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4309995

Resume

Danmarks Naturfredningsforening har tilbagekaldt sin klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over tilladelse til råstofindvinding ved Munke Bjergby i Sorø Kommune. Miljø- og Fødevareklagenævnet har i anden sag, ved Lille Tvede i Næstved Kommune, hjemvist tilladelse til råstofindvinding til fornyet behandling. Klagenævnet finder særligt, at den mulige påvirkning af beskyttede dyre- og plantearter ikke er tilstrækkeligt undersøgt.

Sagsfremstilling

Klage ved Munke Bjergby i Sorø Kommune er tilbagekaldt

Danmarks Naturfredningsforening har den 17. marts 2020 tilbagekaldt sin klage over regionens tilladelse af 2. september 2019 til indvinding af råstoffer ved Døjringevej 23/Munke Bjergbyvej i Sorø Kommune. Tilladelsen vil derfor være gældende, når regionen har godkendt ansøgers sikkerhedsstillelse for efterbehandlingen.

Danmarks Naturfredningsforening havde oprindeligt klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over efterbehandlingsplanen og manglende overordnet bevaringsplan for forekomsten af strandtudse. En egentlig bevaringsplan for forekomsten af strandtudse i et større område, der også rækker ud over tilladelsesområdet er dog et myndighedsanliggende for Sorø Kommune.

Samtidig har regionen foranlediget en dialog mellem indvinder og Danmarks Naturfredningsforening. Parterne er herefter i samarbejde med Sorø Kommune blevet enige om en oprensning af søer uden for selve tilladelsesområdet for at tilgodese forekomsten af strandtudse. Herudover er der også i regionens tilladelse taget højde for en eventuel forekomst af strandtudse inden for selve indvindingsområdet. På denne baggrund valgte Danmarks Naturfredningsforening at tilbagekalde sin klage.

Klagenævnets afgørelse ved Lille Tvede i Næstved Kommune

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med vedlagte afgørelse af 24. februar 2020 ophævet og hjemvist regionens tilladelse af 7. april 2017 til indvinding af råstoffer på Egemosevej 3 ved Lille Tvede i Næstved Kommune til fornyet behandling.

Klagenævnet finder, at:

· Regionen ikke tilstrækkeligt har undersøgt den mulige påvirkning af beskyttede dyre- og plantearter (såkaldte bilag IV-arter). Sagen hjemvises derfor til fornyet behandling i regionen.

· Tidspunkterne for støjgrænserne skal konsekvensrettes/præciseres. Regionen har i forbindelse med klagesagen selv bemærket, at dette bør ske.

· Der ikke fremgår nogen nærmere begrundelse eller afvejning afråstofforsynings- og beskyttelseshensynene efter råstofloven.

Klagenævnet giver regionen medhold i en række forhold omkring driften, herunder driftstider og støjvilkår.

Administrationen tager klagenævnets afgørelse til efterretning. Som udvalget og Forretningsudvalget tidligere er orienteret om, så har klagenævnet på landsplan skærpet praksis i sine afgørelser. Der har derfor det sidste år været skærpet fokus på begrundelsen i tilladelsessagerne i Region Sjælland.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 5. maj 2020, pkt. 9

Orienteringen taget til efterretning.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 26

Orienteringen taget til efterretning.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 26:

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse ved Lille Tvede


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener