Søg
 
Møde i

6. Orientering om den økonomiske situation for den kollektive trafik som følge af COVID-19 situationen

Åbent

Udvalget for Regional udvikling Brevid: 4311303

Resume

Regeringens tiltag for at begrænse COVID-19 betyder et stort passagerfrafald og dermed indtægtstab for den regionale kollektive trafik. Regeringen har tilkendegivet, at den vil indgå i en konstruktiv dialog om, hvordan dette tab kan håndteres.

Sagsfremstilling

Regeringen indførte den 13. marts 2020 en lang række tiltag mod COVID-19 i Danmark med blandt andet nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner. Disse samt senere tiltag blev forlænget til den 13. april og for nogle tiltag til den 10. maj eller senere.

Dette bevirkede et fald på 80-90% i antallet af passagerer i den kollektive trafik. Oversigt over Movias passagerudvikling under COVID-19 er vedlagt.

Movia har på linje med de andre trafikselskaber tilpasset den kollektive trafikbetjening efter instruktion fra Transportministeren.

Movia indskrænkede kørslen med virkning fra den 30. marts 2020 og frem til den 13. april såvel af hensyn til et stærkt faldende passagertal som af hensyn til et øget sygefravær hos bus- og baneoperatørerne. Dette indebar, at Region Sjællands busser kørte med en marginalt reduceret køreplan, medens de to uddannelsesruter 750 og 760 helt stoppede kørslen. Region Sjællands lokalbaner overgik til lørdagskøreplan, som er en reduceret køreplan baseret på timesdrift mod den normale halvtimesdrift på hverdage.

Uden for ”nedlukningsperioden” 13. marts til 13. april har Movia tilpasset kørslen med henblik på at skabe plads mellem passagererne f.eks. med ekstrabusser.

De økonomiske konsekvenser

Det skønnede nettotab for Region Sjælland forventes siden den 12. marts at blive 3 til 3,5 mio. kr. pr. uge.

Passagertallet er de seneste par uger haft en stigning. Movia har regnet på den forventede årseffekt og skønner, at der er en samlet merudgift/mindre indtægt for Region Sjælland på 87 mio. kr. i 2020. Brev fra Movia er vedlagt.

En af grundene til at tabene forventes at blive så store er, at Movia forventer, at passagererne kun gradvist kommer tilbage til den kollektive trafik. Det er således forventningen, at 85% vil være kommet tilbage december 2020. Movia forventer at effekterne i den kollektive trafik rækker ind i både 2021 og 2222.

Både Danske Regioner og trafikselskaberne har rettet henvendelse til regeringen med henblik på at blive kompenseret for dette tab. Transportministerens kvittering på henvendelsen er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 5. maj 2020, pkt. 6

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget opfordrer indtrængende til, at transportministeren snarest muligt – i samarbejde med de regionale trafikselskaber - får løst den kæmpe økonomiske udfordring, som de regionale trafikselskaber står i på grund af COVID-19 krisen. Udvalget besluttede, at udvalgets formandskab sender et brev herom til Transportministeriet. Udvalget ønsker at blive holdt tæt orienteret om sagen.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 6

Anbefales.

Bilag til punkt nr. 6:

Svar fra regeringen vedrørende indtægtstab for den kollektive trafik

Orientering fra Movia om de økonomiske konsekvenser af COVID-19 situationen

Movias passagerudvikling under COVID-19


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener