Søg
 
Møde i

25. Udbud af 2-årigt stx i Roskilde og Køge og 2-årigt hhx i Køge

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4299163

Resume

HF og VUC Roskilde har ansøgt om at oprette et 2-årigt stx-udbud på afdelinger i Roskilde og Køge. Køge Handelsskole har ansøgt om at oprette et 2-årigt hhx-udbud i Køge. Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med nye udbud. Administrationen indstiller, at udvalget godkender vedlagte indstillinger til Børne- og Undervisningsministeriet, som anbefaler, at der gives afslag til oprettelsen af de nye udbud.

Sagsfremstilling

HF og VUC Roskilde ansøger Børne- og Undervisningsministeriet om at udbyde den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen (stx) på deres adresse i Roskilde med ønsket opstart fra skoleåret 2021/2022.

Ligeledes ansøger HF og VUC Roskilde om at oprette samme uddannelse på deres afdeling i Campus Køge med ønsket opstart fra skoleåret 2022/2023. I Roskilde er forventningen at oprette to klasser med et samlet elevgrundlag på 56 elever pr. årgang. I Køge er forventningen at oprette en klasse. Ansøgningen er vedlagt.

Køge Handelsskole ansøger Børne- og Undervisningsministeriet om at udbyde den 2-årige uddannelse til højere handelseksamen (hhx) på adressen i Campus Køge med ønsket opstart fra skoleåret 2021/2022. Ansøger forventer at oprette to klasser med et samlet elevgrundlag på ca. 45-50 elever pr. årgang. Ansøgningen er vedlagt.

Regionsrådet har en lovpligtig opgave i at koordinere den samlede indsats for uddannelsesudbud i regionen og dermed sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud for alle unge i regionen. Regionsrådet skal derfor afgive indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet om den stedlige placering af et nyt undervisningsudbud. Undervisningsministeriet træffer den endelige beslutning i sagen.

Udvalget skal beslutte, om de vedlagte udkast til indstillinger til Børne- og Undervisningsministeriet kan godkendes. I begge tilfælde indstiller administrationen ansøgningerne til afslag.

HF og VUC Roskildes begrundelse for at oprette 2-årigt stx i Roskilde og Køge:

HF og VUC Roskilde ønsker at styrke uddannelsesdækningen i Region Sjælland ved at udbyde den 2-årige stx, som på nuværende tidspunkt ikke udbydes i regionen. VUC’et målretter uddannelsen til unge voksne, som ønsker hurtig adgang til de lange videregående uddannelser, og som har forudsætningerne for at klare et intensivt uddannelsesforløb, hvor en fuld stx gennemføres på to år. Der lægges i ansøgningen vægt på, at udbuddene i Roskilde og Køge vil mindske transporttiden for unge til en uddannelse i regionen. Ansøger forventer optag fra Roskilde og Køge Bugt samt den vest og sydlige del af Sjælland.

Ansøger vil målrette uddannelsen til den ældre ungegruppe (18-25 år), der ikke kan se sig selv i et ungt studiemiljø på den 3-årige stx. Ansøger har identificeret en efterspørgsel på den 2-årige stx blandt deres hf-kursister. Desuden forventer ansøger at kunne tiltrække en gruppe målrettede unge, som i dag fravælger den 2-årige hf, da den ikke giver direkte adgang til de lange videregående uddannelser. Med en stærk science-profil vil ansøger understøtte kvalificeret arbejdskraft i regionen ved at tilskynde flere unge til at påbegynde videregående uddannelse inden for det tekniske og naturvidenskabelige område.

Høringssvar:

Der foreligger et fælles høringssvar fra Roskilde Gymnasium, Greve Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Solrød Gymnasium, Køge Gymnasium og Himmelev Gymnasium. Derudover foreligger separate høringssvar fra VUC Storstrøm, HF og VUC Klar og Nordvestsjællands HF og VUC. Ingen af de adspurgte institutioner støtter oprettelsen af et 2-årigt stx i hverken Roskilde eller Køge. Høringssvarene er vedlagt.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at variationen af det nuværende udbud af gymnasiale uddannelser er tilstrækkeligt i både Roskilde og Køge.

Et nyt udbud af den 2-årige stx risikerer at udvande elevgrundlaget for eksisterende institutioner og kan svække uddannelsesdækningen frem for at styrke den. Særligt kan det udtynde elevgrundlaget for mindre VUC-afdelinger.

Desuden vurderes det, at målgruppen for så intensiv en uddannelse som den 2-årige stx er for lille til, at et bæredygtigt udbud kan opretholdes. Et alternativ til den 2-årige stx i form af den udvidet fagpakke til hf udbydes allerede i Roskilde. Uddannelsen giver såvel som den 2-årige stx direkte adgang til de lange videregående uddannelser.

Køge Handelsskoles begrundelse for at oprette 2-årigt hhx i Køge:

Køge Handelsskole ønsker at styrke uddannelsesdækningen i Region Sjælland ved at udbyde den 2-årige hhx, som ikke udbydes i regionen i dag.

Den 2-årige hhx udbydes i dag på Niels Brock i København som det eneste sted på Sjælland, og der lægges i ansøgningen vægt på, at et udbud på Campus Køge vil mindske transporttiden betydeligt for unge i regionen. Ansøger forventer at rekruttere elever fra hele Køge Bugt området og fra store dele af den sjællandske geografi i øvrigt. Ansøger ønsker at målrette uddannelsen til den lidt ældre målgruppe (20-25 årige), som står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Ansøger vurderer, at den 2-årige hhx vil være en god mulighed for gruppen af ældre unge, som har en afbrudt ungdomsuddannelse bag sig, men som ønsker at genoptage en uddannelse med henblik på at fortsætte i inden for det merkantile område efter afsluttet hhx.

Høringssvar:
Der forelægger høringssvar fra Niels Brock i København. Niels Brock støtter oprettelsen af et 2-årigt hhx udbud på Køge Handelsskole. Høringssvaret er vedlagt.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at det er tvivlsomt, om målgruppen, som ansøger vil målrette udbuddet til, har de nødvendige ressourcer, det kræver at gennemføre en hhx på to år.

Det er samtidigt tvivlsomt, om målgruppen er mobil nok til at kunne tiltrækkes fra så stort et optageområde, som ansøger beskriver i ansøgningsmaterialet. På den baggrund vurderer administrationen, at der ikke er et tilstrækkeligt elevgrundlag til at sikre et bæredygtigt udbud af den 2-årige hhx på Køge Handelsskole. Administrationens vurdering bygger på dialog med eksisterende udbydere af den 2-årige hhx.

Udkast til indstillinger til Børne- og Undervisningsministeriet er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives afslag på HF og VUC Roskildes ansøgning om oprettelse af 2-årigt stx i Roskilde og Køge.

2. udkast til indstilling fra Regionsrådet vedr. HF og VUC Roskildes ansøgning fremsendes til Børne- og Undervisningsministeriet.

3. der gives afslag på Køge Handelsskoles ansøgning om oprettelse af 2-årigt hhx i Køge.

4. udkast til indstilling fra Regionsrådet vedr. Køge Handelsskoles ansøgning fremsendes til Børne- og Undervisningsministeriet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 5. maj 2020, pkt. 4

Anbefales.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 25

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 25:

HF og VUC Roskildes ansøgning inkl. høringssvar

Køge Handelsskoles ansøgning

Region Sjællands indstilling vedr. Køge Handelsskoles ansøgning om 2-årigt hhx

Region Sjællands indstilling vedr. HF og VUC Roskildes ansøgning om 2-årigt stx

Niels Brocks høringssvar vedr. Køge Handelsskoles ansøgning


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener