Søg
 
Møde i

24. Høring vedr. nye erhvervsfaglige grundforløb i Vordingborg

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4306862

Resume

Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgninger om nye udbud af erhvervsuddannelser. EUC Sjælland og Zealand Business College (ZBC) har ansøgt om at oprette fem nye erhvervsfaglige grundforløb i Vordingborg. Administrationen indstiller, at udvalget godkender vedlagte høringssvar, som støtter oprettelsen af fire nye udbud. ZBC’s ansøgning om oprettelse af grundforløbet til elektriker indstilles til afslag.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget anmodning om høringssvar fra to erhvervsskoler, som ønsker at oprette fem nye udbud af erhvervsfaglige grundforløb i Vordingborg.

Regionsrådet har en lovbunden opgave i at koordinere det samlede uddannelsesudbud i regionen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud for alle unge.

Nærværende sag drejer sig om følgende ansøgninger:

· EUC Sjælland vil ansøge Børne-og Undervisningsministeriet om oprettelse af Grundforløb 2 Elektriker og Grundforløb 2 Murer i Vordingborg med opstart til januar 2021.

· ZBC vil ansøge Børne- og Undervisningsministeriet om oprettelse af Grundforløb 2 Elektriker, Grundforløb 2 Elektronik og svagstrøm og Grundforløb 2 Gourmetslagter i Vordingborg med opstart til januar 2021.

EUC Sjællands og ZBC’s ansøgninger er vedlagt.

Regionsrådet skal afgive høringssvar om en ny stedlig placering af et erhvervsfagligt undervisningsudbud. Børne- og Undervisningsministeriet godkender de nye udbud, såfremt alle høringsparter imødekommer oprettelsen af dem.

EUC Sjællands begrundelse for at oprette nye grundforløb i Vordingborg

For at sikre forsyningen af faglært arbejdskraft i området, ønsker EUC Sjælland at udvide udbuddet af grundforløb inden for bygge- og anlægsbranchen i Vordingborg. Ansøger vurderer, at grundforløbene til hhv. murer og elektriker kan fremtidssikre et bæredygtigt udbud af erhvervsuddannelser indenfor bygge- og anlægsfagene i Vordingborg, hvor der bliver færre unge frem mod 2030.

For unge i Vordingborg, som ønsker uddannelse inden for elektriker- eller murerfaget er de nærmeste udbud i Næstved eller Nykøbing Falster. Ansøger vurderer, at oprettelsen af de nye grundforløb vil tilskynde flere unge fra Vordingborg til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I samarbejde med Vordingborg Håndværkerforening vil ansøger sørge for, at de unge kommer i lære på lokale arbejdspladser, så uddannelserne kan gennemføres uden lang transporttid. Ansøger forventer at rekruttere elever i aldersgruppen 16-25 år uden ungdomsuddannelse.

For at sikre lokal forankring af de nye grundforløb, er ansøger i gang med at etablere et partnerskab med FGU Syd og Vestsjælland, VUC Storstrøm og Vordingborg Håndværkerforening.

Høringssvar

Der foreligger høringssvar fra Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (CELF) og ZBC. CELF støtter hverken oprettelsen af Grundforløb 2 Elektriker eller Grundforløb 2 Murer. ZBC støtter oprettelsen Grundforløb 2 Murer men støtter ikke oprettelsen af Grundforløb 2 Elektriker. Høringssvarene er vedlagt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af Grundforløb 2 Elektriker og Grundforløb 2 Murer i Vordingborg vil styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i byen, og dermed uddannelsesdækningen i området. Administrationen lægger særligt vægt på, at EUC Sjælland har sikret lokal opbakning til de nye udbud. Lokal forankring er afgørende i forhold til at sikre bæredygtigheden i udbuddene på sigt.

Administrationen vurderer, at de nye grundforløb vil tilskynde flere unge fra Vordingborg til at starte på en ungdomsuddannelse. De nye grundforløb understøtter desuden Region Sjællands målsætning om, at flere skal tage en erhvervsuddannelse, samt at arbejdsstyrken skal have de rette kompetencer, da der særligt inden for elektrikerfaget er omfattende mangel på arbejdskraft i regionen. Administrationen har vurderet ansøgningerne ud fra fastsatte kriterier. Vurderingen ervedlagt.

ZBC’s begrundelse for at oprette nye grundforløb i Vordingborg

ZBC ønsker at sikre faglært arbejdskraft inden for mangelområder og ansøger derfor om oprettelse af grundforløbene til Elektriker, Gourmetslagter og Elektronik og svagstrøm. Særligt vil ansøger styrke mængden af faglært arbejdskraft inden for STEM-området (Science, Technology, Engineering, Math), som fremskrivninger viser omfattende mangel på i regionen frem mod 2030.

Ansøger peger på, at de nye udbud vil nedbringe transporttiden for unge i Vordingborg, som ønsker opstart på et af de pågældende grundforløb. Ansøger vurderer, at søgningen vil stige og frafaldet dale, idet man opretter grundforløbene tæt på de unges bopæl. De nærmeste udbud af de pågældende grundforløb findes i henholdsvis Næstved, Køge og Ringsted. Desuden har ansøger de seneste år oplevet stigende søgning til grundforløbene, og vurderer derfor, at uddannelserne efterspørges blandt de unge. Ansøger vil sikre søgningen via et samarbejde med FGU-skolen (forberedende grunduddannelse) og jobcentret i Vordingborg Kommune. Med de nye udbud, vil ansøger bidrage til at løfte andelen af 25-årige uden ungdomsuddannelse.

Høringssvar

Der foreligger høringssvar fra CELF, EUC Sjælland og Hotel- og Restaurantskolen. CELF støtter ikke oprettelsen af Grundforløb 2 Elektriker. EUC Sjælland støtter oprettelsen af Grundforløb 2 Elektronik og svagstrøm, men ikke oprettelsen af Grundforløb 2 Elektriker. Hotel- og Restaurantskolen støtter oprettelsen af Grundforløb 2 Gourmetslagter. Alle høringssvar er vedlagt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af Grundforløb 2 Elektronik og svagstrøm og Grundforløb 2 Gourmetslagter i Vordingborg vil styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i byen, og dermed uddannelsesdækningen. Administrationen vurderer, at de nye grundforløb vil tilskynde flere unge fra Vordingborg til at starte på en ungdomsuddannelse, da de nærmeste udbud ligger langt væk. De nye grundforløb støtter Region Sjællands målsætning om, at arbejdsstyrken skal have de rette kompetencer. Særligt er der mangel på gourmetslagtere i regionen.

Administrationen vurderer, at der ikke er elevgrundlag til, at både ZBC og EUC Sjælland kan udbyde et bæredygtigt grundforløb til elektriker i Vordingborg. Administrationen vurderer, at EUC Sjælland har de bedste forudsætninger for at skabe et bæredygtigt udbud grundet opbakning fra lokale aktører, herunder særligt Vordingborg Håndværkerforening. Administrationen har vurderet ansøgningerne ud fra fastsatte kriterier. Vurderingen ervedlagt.

Udkast til høringssvar til EUC Sjælland og ZBC er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. høringssvar til EUC Sjælland godkendes, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 til henholdsvis Murer og Elektriker imødekommes.

2. høringssvar til ZBC godkendes, idet ansøgning om oprettelsen af Grundforløb 2 til henholdsvis Elektronik og svagstrøm og Gourmetslagter imødekommes. Ansøgning om Grundforløb 2 Elektriker imødekommes ikke.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 5. maj 2020, pkt. 3

Administrationen indledte punktet med at gøre opmærksom på, at der i sagsbehandlingen var sket en fejl.

Administrationen vurderer, at der i Vordingborg kun er elevgrundlag til ét udbud af grundforløb for elektriker.

I sagen indstilles det, at EUC Sjælland tildeles udbuddet, fordi ”EUC Sjælland har sikret lokal opbakning til de nye udbud”.

Af EUC Sjællands ansøgning fremgår det dog, at EUC Sjælland alene har iværksat en proces for et partnerskab med Vordingborg håndværkerforening. Administrationen vurderer ikke, at EUC Sjælland dermed kan siges at have sikret lokal opbakning til de nye udbud. Desto vigtigere bliver det, at ZBC i forvejen har et bredt uddannelsesudbud og er godt etableret i Vordingborg.

På den baggrund ændrer administrationen indstilling således, at begge indstillingspunkter udgår og erstattes med:

1. høringssvar til EUC Sjælland godkendes, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 til Murer imødekommes. Ansøgning om grundforløb 2 Elektriker imødekommes ikke.

2.høringssvar til ZBC godkendes, idet ansøgning om oprettelsen af Grundforløb 2 til henholdsvis Elektriker, Elektronik og svagstrøm samt Gourmetslagter imødekommes.

Hvis administrationens reviderede indstilling godkendes, opdateres de to høringsbreve forud for godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Udvalget for Regional Udvikling godkendte den reviderede indstilling og anbefaler sagen til videre behandling i Regionsrådet.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Udvalg for Regional Udviklings behandling af sagen den 5. maj er de to udkast til høringsbreve fra Region Sjælland opdateret.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 24

Udvalgets indstilling anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 24:

EUC Sjællands ansøgning vedr. nye grundforløb i Vordingborg

ZBC's ansøgning vedr. nye grundforløb i Vordingborg

Høringssvar fra ZBC - EUC Sjællands ansøgning

Høringssvar fra CELF - EUC Sjællands ansøgning

Administrationens vurdering af EUC Sjællands ansøgning

Administrationens vurdering af ZBC's ansøgning

Høringssvar fra Hotel- og Restaurantskolen - ZBC's ansøgning

Høringssvar fra EUC Sjælland - ZBC's ansøgning

Høringssvar fra CELF - ZBC's ansøgning

Region Sjællands høringssvar til EUC Sjælland

Region Sjællands høringssvar til ZBC


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener