Søg
 
Møde i

11. Anlægsbevilling til informationssikkerhed

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4327586

Resume

Med denne sag søges om anlægsbevilling på 47,3 mio. kr. samt frigivelse af 18,4 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af projekt vedrørende informationssikkerhed.

Sagsfremstilling

Der søges om anlægsbevilling på 47,3 mio. kr. til projekt vedrørende informationssikkerhed. Et projekt, der fremgår af investeringsoversigten for 2020 med et samlet budget på 51,6 mio. kr. i perioden 2020-2022.

Jf. budget- og regnskabssystemer for regioner, kan de i investeringsoversigten afsatte anlægsmidler først anvendes når Regionsrådet har givet en anlægsbevilling og frigivet de afsatte midler, dvs. frigivet det såkaldte rådighedsbeløb. Der søges derfor samtidig om frigivelse af 18,4 mio. kr. i 2020.

Projektbeskrivelse

Informationssikkerhedsprogrammet er etableret med henblik på at minimere risikoen for cyberangreb mod Region Sjælland.

Det samlede program vil bidrage til at opspore, forebygge og minimere konsekvenserne af cyberangreb for Region Sjællands it-infrastruktur og bidrager dermed til overholdelse af anbefalinger fra det Nationale Center for Cybersikkerhed.

Det vil bl.a. ske ved at sikre:

· Yderligere logning af og opfølgning på adgang til patientdata

· Isolering af hvert IT system, så de bedre kan modstå cyberangreb

· Bedre overvågning af sikkerhedstrusler

· Identifikation af uhensigtsmæssigheder og unormal status for systemerne

· Højere driftsstabilitet mellem datacentre – så et center kan overtage fra et andet ved angreb

· Bedre brugerstyring, særligt ift. håndtering af ansættelsesophør

· Bedre sikring af brugernes PC’er da disse er en af den største sikkerhedstrussel

· Bedre information af Region Sjællands medarbejdere ift. at imødegå cybertrusler

Dette skal ske ved at gennemføre 16 sikkerhedsprojekter hen over de næste tre år. Der er bl.a. tale om indkøb af system til overvågning af systemstatus, et system der sikre hurtigere nedlukning af medarbejders adgange når ansættelsen ophører samt system til logning af fællesdrev med personfølsomme oplysninger.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Informationssikkerhed indgår i investeringsoversigten med et samlet budget på 51,6 mio. kr. for perioden 2020-2022. Der anmodes på nuværende tidspunkt om anlægsbevilling på 47,3 mio. kr.

Ændringer i udførelses- og betalingsplaner vil blive medtaget i efterfølgende revision af investeringsoversigten.

Driftsøkonomi

Eventuelle konsekvenser for driftsbevillinger vil blive kvalificeret frem mod Budgetforslaget for 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 47,3 mio. kr. til samt frigives rådighedsbeløb på 18,4 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af projekt vedr. informationssikkerhed

2. Der gives bevillingstilførsel til puljen til afledt drift af IT på 4,9 mio. kr. i 2020, 6,3 mio. kr. i 2021, 7,8 mio. kr. i 2022 og 9,2 mio. kr. fra 2023 og frem.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 11

Anbefales.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener