Søg
 
Møde i

13. Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge, 1. kvartal 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4326296

Resume

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning i Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.


I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring ervedlagtsom bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlæggessom bilag.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed ervedlagtsom bilag.


Fremdrift i projektet
Efter ønske fra medlemmer af Regionsrådet er det i forbindelse med kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 besluttet, at der i sagen gives en beskrivelse af projektets generelle fremdrift. Der vil løbende blive fuldt op på hvorledes denne status gives for at sikre Regionsrådet det bedste informationsniveau.

Status for projektet er som følger:

Den nationale og internationale situation med Covid-19-forholdsregler påvirker på forskellig vis også Projekt Universitetshospital Køge. Der er risiko for, at krisen på sigt vil give forsinkelser af projektet. Regionsrådet vil blive orienteret om eventuelle konsekvenser for projektet.

For delprojektet TE01 Senge- og behandlingsbygning pågår udgravningsarbejderne og pæleboringer, samt pladsstøbt beton i kælderniveau. Samtidige udføres der dræn, regnvand- og spildvandsledninger.

For delprojekt TE02-A Nuklearmedicin og Laboratorier har de to prækvalificerede totalentreprenører afleveret deres indledende tilbud den 16. marts 2020. I april 2020 afholdes forhandlingsmøder med de to totalentreprenører med en forventning om kontraktunderskrivelse medio juni 2020. For at sikre overholdelse af myndighedernes krav i relation til Covid-19 er forhandlingsmøderne udskudt 14 dage.

Vedr. delprojekt TE02-B sterilcentralen er der modtaget anmodning om prækvalifikation fra to leverandører, som begge er prækvalificeret til at afgive tilbud på udstyret i sterilcentralen. For hvad angår bygninger er der modtaget anmodning om prækvalifikation fra fem totalentreprenører, hvoraf der er prækvalificeret fire totalentreprenører til at afgive tilbud på bygningen til sterilcentralen.

For delprojekt TE03 “Energicentral” (fjernkøl og nødstrøm) pågår projektering og myndighedsbehandling. Frederiksberg Forsyning har fremsendt et revideret projektforslag, hvor der indbygges en varmepumpe, for at opnå den af Miljøstyrelsen krævede synergieffekt mellem fjernkøling- og fjernvarmeanlægget. Byggetilladelsen for opførelsen af nødgeneratoranlægget afventer en dispensation fra lokalplanen af Køge Kommune, idet miljøkrav fra Køge Kommune kræver at nødgenerator anlægget skal udføres med en 53 meter høj skorsten. Jf. lokalplanen må der maksimal installeres tekniske anlæg med en højde på 25 meter.

For delprojekt TE04 Apoteksproduktionsenhed og varemodtagelse er der modtaget anmodning om prækvalifikation fra syv totalentreprenører. Fire totalentreprenører er blevet udvalgt til at afgive et tilbud, der skal afleveres den 17. april 2020. Der er pt. en forventning om kontraktunderskrivelse ultimo 2. kvartal 2020. Det automatiske varemodtagelse (AVM) er udbudt som et offentligt udbud. Ved tilbudsfristen udløb var der kommet ét tilbud, som p.t. er ved at blive evalueret. Der er igangsat en nedrivningsentreprise, for at fjerne alle de tekniske installationer, udstyr og kølerum i den eksisterende bygning, som skal rumme apoteksenhed og varemodtagelse.

For delprojekt B7 ombygninger i det eksisterende hospital pågår udarbejdelsen af det endelige projektforslag, som forventes at være afleveret medio 2020. Som fremskudt projekt i B7 pågår ombygninger i Billeddiagnostik Afdeling på eksisterende hospital i forbindelse med udskiftning af eksisterende MR- og CT-scanner.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for USK for 1. kvartal 2020 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 13

Anbefales.

Bilag til punkt nr. 13:

Kvartalsrapport 1. kvartal 2020

Deponering

Ledelseserklæring

Controllerenhedens bemærkninger

Revisionserklæring


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener