Søg
 
Møde i

9. Anlægsbevilling til laboratorier og patologi

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4326262

Resume

Med denne sag søges om anlægsbevilling på 79,2 mio. kr. samt frigivelse af 4,7 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af projekt vedrørende laboratorier og patologi.

Sagsfremstilling

Der søges om anlægsbevilling på 79,2 mio. kr. til projekt vedrørende laboratorier og patologi.

Jf. budget- og regnskabssystemer for regioner, kan de afsatte anlægsmidler først anvendes når Regionsrådet har givet en anlægsbevilling og frigivet de afsatte midler, dvs. frigive det såkaldte rådighedsbeløb. Der søges derfor samtidig om frigivelse af 4,7 mio. kr. i 2020.

Projektbeskrivelse

Laboratorieprogrammet (LAB-programmet) vedrører anskaffelse og implementering af de nationale og tværregionale projekter på laboratorieområdet.

Region Sjælland ønsker med LAB-programmet at fremtidssikre laboratoriespecialerne, så de står mål med den demografiske udvikling, mere komplekse forløb og understøtter indhentning af effektiviseringsgevinster, herunder patienternes hurtigere diagnostik og kontrol (accelererede patientforløb), hurtige svar, omlægning til øget ambulant behandling og aktivitet.

Dette gøres ved at understøtte en øget digitalisering gennem anskaffelse af nye digitaliseringsløsninger/ systemer til alle laboratorieområderne med henblik på at styrke samarbejdet mellem laboratoriespecialerne og styrke samarbejdsrelationer mellem laboratoriespecialerne og de øvrige kliniske og tværgående specialer. Samtidigt med øget effektivisering og kvalitet vil programmet også sikre overholdelse af de lovgivningsmæssige krav ift. udbudspligt.

LAB-programmet leverer over en årrække følgende:

· Nyt laboratorieinformationssystem til patologien

o Anskaffelse af en forudsætningsskabende og moderniseret it-platform i form af et patologisystem, som muliggør implementering af digitale metoder inden for patologien.

· Ny national database til patologien og genetikken

o Anskaffelse af ny moderniseret database til opsamling af prøvesvar på tværs af landet med henblik på udskiftning af den eksisterende database til patologisvar samt etablering af en ny tilsvarende database til genetiksvar

· Digitalisering af mikroskopet

o Anskaffelse af digital patologi til understøttelse af de digitale metoder indenfor patologien. Digitaliseringen vil ændre arbejdsgangen fra konventionel mikroskopi i mikroskopet til digital mikroskopi og dermed give muligheden for at dele billeder tværregionalt, nationalt og internationalt med henblik på digital revision og second opinion.

· Nyt laboratorieinformationssystem til immunologien

o Anskaffelse af én fælles forudsætningsskabende og moderniseret it-platform til immunologien, som reducerer livsvigtigt tid til gentagne prøver ved overflytning af akutte patienter mellem regionernes hospitaler samt sikrer større sporbarhed i data på tværs af regioner.

· Nyt multilaboratorie-system til specialerne

o Anskaffelse af én fælles forudsætningsskabende og moderniseret it-platform til de resterende laboratoriespecialer og på sigt alle specialer inklusiv subspecialer indenfor laboratorieområdet med henblik på at gøre data fra ét speciale let tilgængelig i et andet speciale. Formålet er at styrke samarbejdet om analyser på tværs af specialer og dermed understøtte indhentning af effektiviseringsgevinster, herunder patienternes hurtigere diagnostik og kontrol (accelererede patientforløb), hurtige svar, omlægning til øget ambulant behandling og aktivitet. Dette projekt afhænger af implementering i de øvrige regioner og indebærer derfor nogen usikkerhed ift. tidspunkt for gennemførelse.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Projektet fremgår af investeringsoversigten for 2020 med et samlet anlægsbudget på 110,5 mio. kr. i perioden 2020-2028.

Med denne sag søges om 79,2 mio. kr. til projektet.

Hertil kommer projekterne vedr. udbud af det mikrobiologiske system og udbud af patologisystem der lægges sammen under nyt laboratorieprogram, jf. revideret investeringsoversigt pr. 4. maj 2020. Restbevillingerne for disse to projekter udgør samlet 31,3 mio. Således udgør den samlet bevilling hermed 110,5 mio. kr.

Ændringer i udførelses- og betalingsplaner vil blive medtaget i efterfølgende revision af investeringsoversigten.

Driftsøkonomi

Eventuelle konsekvenser for driftsbevillinger vil blive kvalificeret frem mod Budgetforslaget for 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 79,2 mio. kr. samt frigives rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af projekt vedr. laboratorier og patologi.

2. Restbevilling på 22,2 mio. kr. vedr. udbud af mikrobiologisk system samt restbevilling på 9,1 mio. kr. vedr. udbud af patologisystem, i alt 31,3 mio. kr., anvendes til det nye laboratorieprogram.

3. Der gives bevillingstilførsel til puljen til afledt drift af IT på 1,0 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og 2023, 10 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026 samt 11,5 mio. kr. fra 2027 og frem.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 9

Anbefales.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener