Søg
 
Møde i

10. Anlægsbevilling til radiologiprogram

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4326166

Resume

Med denne sag søges om anlægsbevilling på 106,7 mio. kr. samt frigivelse af 13 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af radiologiprogram.

Sagsfremstilling

Der søges om anlægsbevilling på 106,7 mio. kr. vedr. radiologiprogram. Et projekt, der fremgår af investeringsoversigten for 2020 med et samlet anlægsbudget på 106,7 mio. kr. i perioden 2020-2023.

Jf. budget- og regnskabssystemer for regioner, kan de afsatte anlægsmidler først anvendes når Regionsrådet har givet en anlægsbevilling og frigivet de afsatte midler, dvs. frigivet de såkaldte rådighedsbeløb. Der søges derfor samtidig om frigivelse af 13 mio. kr. i 2020.

Projektbeskrivelse

Region Sjælland har etableret et radiologiprogram for Strategisk udvikling af det billeddiagnostiske område (kaldet SUBO-programmet) med henblik på koordineret styring af igangsatte og overlappende projekter på området.

Regionen har behov for at modernisere den samlede systemportefølje indenfor billeddiagnostikken, fordi dele af de eksisterende systemer er forældede og/eller ikke vedligeholdes længere samt generelt for at digitalisere området og inkludere mere avancerede behandlings- og beslutningsstøtteværktøjer. SUBO-programmet skal derfor ud fra et helhedsperspektiv sikre den nødvendige koordinerede fornyelse af systemerne, så forretningens eksisterende og fremtidige behov kan opfyldes, herunder:

· Understøtte en ensartet og effektiv håndtering af processer, behandlinger og informationer på tværs af regionens sygehuse/hospitaler og specialer.

· Sikre adgang til moderne samarbejdsværktøjer, som understøtter multidisciplinært samarbejde på tværs af lokaliteter.

· Sikre, at systemerne på det billeddiagnostiske område skaber forudsætningen for, at borgeren i fremtiden får mulighed for at tilgå informationer via Min Sundhedsplatform.

· Understøtte regionens arbejde med udvikling, kvalitetssikring og forskning.

Programmet omfatter pt. følgende tre projekter:

· Dosismonitorering i radiologien

o Dosismonitoreringssystemet skal minimere den mængde røntgenstråling, patienterne eksponeres for via løbende overvågning og journalisering mhp. afdækning af afvigelser fra Strålebeskyttelseslovens og Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelsesforskrifter.

· Modernisering af radiologiområdet

o RIS/PACS (Røntgen Informations System/Picture Archiving and Communication System) er et røntgensystem, der består af to dele. RIS angår planlægning af patientforløb i røntgenafdelingerne, status på scanningsforløb, samt tolkning af scanningsbilleder. PACS angår billedarkivering og adgang til at se scanningsbilleder mhp. diagnosticering. Tre eksisterende RIS/PACS-systemer skal konsolideres til ét system, hvilket vil muliggøre bedre tværregional ressourceudnyttelse og ensrettede arbejdsgange.

· Udbud kardiologisk ultralydsundersøgelsessystem

o Det Ekkokardiografiske system er et dataopsamlingssystem til Ultralydsundersøgelser til kardiologien. Det skal i udbud, da den eksisterende løsning, EchoPac, ikke bliver udviklet og supporteret af leverandøren længere. Systemet har til hensigt at bidrage med en kvalitetsforbedring i form af øget kvalitet i patientbehandlingen samt en smidigere arbejdsgang for klinikere.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Radiologiprogrammet indgår i investeringsoversigten med et samlet budget på 106,7 mio. kr. i perioden 2020-2023. Den anmodes om den samlede anlægsbevilling på 106,7 mio. kr.

Driftsøkonomi

Eventuelle konsekvenser for driftsbevillinger vil blive kvalificeret frem mod Budgetforslaget for 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 106,7 mio. kr. til samt frigives rådighedsbeløb på 13 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af radiologiprogrammet.

2. Der gives bevillingstilførsel til puljen til afledt drift af IT på 0,5 mio. kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og 2,6 mio. kr. fra 2022 og frem.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 10

Anbefales.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener