Søg
 
Møde i

14. Rapport fra Det tredje øje, Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4325635

Resume

Der er med Sundheds- og Ældreministeriet aftalt en ekstern kontrol (en såkaldt Tredje øje-vurdering) af Projekt Universitetshospital Køge i en treårig periode. Hermed forelægges halvårsrapport nr. 4 til orientering. Rapporten har fokus på projektets risikostyring, kvalitetssikring og månedsrapportering og kommer med anbefalinger hertil.

Sagsfremstilling

Det er med Sundheds- og Ældreministeriet aftalt, at der hvert halve år i en periode på tre år skal foretages en ekstern kontrol af projekt- og risikostyringen af Projekt Universitetshospital Køge. Den eksterne kontrol – en såkaldt Tredje øje-vurdering – foretages for at betrygge ministeriet i, at styringen af projektet er passende. Det er revisions- og konsulentfirmaet PwC, der udarbejder vurderingerne.

Auditten blev afsluttet i februar 2020. Rapporten fra PwC ervedlagtsom bilag.

Rapportens fokus er kvalificering af risikorapporten samt efterlevelse af retningslinjer for kvalitetssikring og projektets fremdriftsrapportering og ledelsesinformation i månedsrapporter. Overordnet bemærker PwC, at projektets budgetterede reserver er på et relativt lavt niveau, men dog i overensstemmelse med styringsmanualens retningslinjer. PwC bemærker, at der fortsat skal være tæt opfølgning og styring af projektet for at undgå yderligere uforudsete omkostninger end dem, der allerede indgår i risikologgen. PwCs vurdering af projektorganisationens efterlevelse vedrørende kvalitetssikring er generelt positiv, men bemærker dog, at der fortsat mangler at blive udarbejdet visse kontrol- og tilsynsplaner samt statusplaner for kvalitetssikringen. Endelig indikerer PwCs gennemgang af projektets månedsrapporter, at månedsrapporten ikke i tilstrækkelig grad følger beskrevne retningslinjer og kommer på den baggrund med nogle anbefalinger. Projektorganisationen vil på baggrund af anbefalingerne vurdere, hvordan disse forhold kan forbedres.

Rapporten omfatter i alt 21 aktive anbefalinger til projektet, hvoraf syv stammer fra den sidste gennemgang fra juni 2019. Syv anbefalinger fra de tidligere gennemgange er lukket fra PwCs side, fordi anbefalingen vurderes tilstrækkeligt integreret i projektet.

Projektorganisationen har i vedlagte oversigt kommenteret anbefalingerne samt beskrevet igangværende eller planlagte aktiviteter til imødekommelse af disse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Det tredje øjes halvårsrapport samt projektorganisationens bemærkninger til anbefalingerne tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 14

Rapport og projektorganisationens bemærkninger til rapportens anbefalinger blev taget til efterretning.

Bilag til punkt nr. 14:

DTØ 4. rapport februar 2020

Bemærkninger til rapport fra DTØ februar 2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener