Søg
 
Møde i

12. Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4278028

Resume

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.


I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring ervedlagtsom bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlæggessom bilag.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 4. kvartal 2019 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge. Rapporten skulle have være forelagt for Forretningsudvalget den 23. marts og Regionsrådet den 30. marts. Grunder COVID-19 situationen er sagen dog blevet udsat til henholdsvis den 23. maj og 8. juni. Udsættelsen er godkendt af SUM.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed ervedlagtsom bilag.


Fremdrift i projektet
Efter ønske fra medlemmer af Regionsrådet er det i forbindelse med kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 besluttet, at der i sagen gives en beskrivelse af projektets generelle fremdrift. Der vil løbende blive fuldt op på hvorledes denne status gives for at sikre Regionsrådet det bedste informationsniveau.

Status for projektet er som følger:

I delprojektet TE01 Senge- og behandlingsbygning pågår udgravningsarbejderne og pæleboringer for det bærende system. Det bærende konstruktive system er godkendt ændret fra et søjle/bjælke-system med lette facader til et konstruktivt system med bærende facader. Ændringsforslaget påvirker ikke de aftalte milepæle i tidsplanen, og forslaget er omkostningsneutralt. Ændringsforslaget vil som udgangspunkt medføre en hurtigere udførelse, hvor klimaskærmen lukkes hurtigere. Dette giver et bedre forløb under udførelsen. Ændringsforslaget påvirker ikke den kliniske funktionalitet, rumindretningerne, eller myndighedsgodkendelser mv.

For delprojekt TE02-A Nuklearmedicin og Laboratorier blev det reviderede genudbudsmateriale godkendt i Regionsrådet den 4. november 2019. To totalentreprenører er prækvalificerede. Medio januar 2020 starter tilbudsprocessen med en forventning om kontraktunderskrivelse ultimo 2. kvartal 2020.

For delprojekt TE03 “Energicentral” (fjernkøl og nødstrøm) pågår projektering og myndighedsbehandling. Leverandøren af fjernkøl, Frederiksberg Forsyning, har i udbudsprocessen haft drøftelser med Køge Fjernvarme med henblik på at få inkorporeret en teknisk løsning til at udnytte spildvarmen fra kølekompressorerne til det lokale fjernvarmenet.

Køge Fjernvarme har oplyst, at de ikke umiddelbart vil kunne aftage overskudsvarme i sommerperioden (juni-august). Dette kræver en dispensation fra lov om fjernkøling. Sagen blev behandlet den 5. december 2019 i Køge Kommune, og der er fremsendt en dispensationsansøgning fra Køge Kommune til Energistyrelsen.

For delprojekt TE04 Apoteksenhed og Varemodtagelse blev udbudsmaterialet godkendt i Regionsrådet den 4. november 2019. Der er modtaget anmodning om prækvalifikation fra syv totalentreprenører. Medio januar 2020 gives der besked til ansøgerne, hvorefter tilbudsprocessen startes op med en forventning om kontraktunderskrivelse ultimo 2. kvartal 2020.

Vedr. projektets samlede forsikring er der indgået en aftale med TRYG omkring forsikringsdækning af alle delprojekterne med undtagelse af delprojekt TE01 frem til og med 5-års gennemgangen.

For forsikringsdækningen af delprojekt TE01 er er der indgået en aftale herom med totalentreprenøren KHPT.

Den overordnede status for Projekt Universitetshospital Køge, at tid, økonomi og kvalitet kan overholdes.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Kvartalsrapporten for USK for 4. kvartal 2019 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 12

Anbefales.

Bilag til punkt nr. 12:

Kvartalsrapport for 4. kvartak

Udkast til erklæring fra revisor

Følgebrev revisionen

Deponering

Controllerenhedens bemærkninger

Ledelseserklæring


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener