Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

mandag den 2. september 2019 kl. 13:00

Mødelokale 1


Deltagere:

Annemarie Knigge (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Kirsten Rask (A)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Nicolai Nicolaisen (A)

Gitte Simoni (O)

Bruno Jerup (Ø)

Kirsten Devantier (V)

Brigitte Klintskov Jerkel (C)- afbud

Lars Hoppe Søe (B)- afbud

Ellen Knudsen (C), stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3831989

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 2. september 2019, pkt. 1

Dagsordenen blev godkendt.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


2. Styrket samspil mellem politikerne og administrationen i Region Sjælland

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4135918

Resume

I efteråret 2019 igangsættes et forløb i alle udvalg der skal styrke samspillet mellem den politiske ledelse og administrationen i Region Sjælland. Udvalgene skal drøfte samspillet på to udvalgsmøder samt på et temamøde for Regionsrådet i efteråret. Til at facilitere forløbet, har Region Sjælland indgået en aftale med Tænketanken Mandag Morgen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet afholdte et seminar den 5. marts 2019, hvor det blev drøftet, hvordan man kan styrke samspillet mellem den politiske ledelse og administrationen i Region Sjælland. På baggrund af seminaret blev det besluttet, at videreføre den dialog, der havde været om samspillet. Derfor bliver der nu igangsat en større indsats i efteråret 2019 med det formål at drøfte, hvordan vi opnår en fælles forståelse af den gode dialog mellem parterne.

Et af målene med processen er, at der udarbejdes et ”kodeks” for det gode samarbejde, som efterfølgende kan foldes ud gennem nogle konkrete handlinger.

Til at facilitere indsatsen har Region Sjælland indgået en aftale med Tænketanken Mandag Morgen. Processen vil i første omgang være forankret i udvalgene i drøftelser på de kommende udvalgsmøder.

Processen for politisk behandling af indsatsen

Indsatsen skal behandles i alle udvalg på to på hinanden følgende udvalgsmøder i efteråret:

· 1. udvalgsdrøftelse af temaet på møderne ultimo august/primo september

· 2. udvalgsdrøftelse af temaet på møderne i oktober

Behandlingen vil få et workshop-format, og det er Mandag Morgens projektchef, Jonatan Porsager, der faciliterer workshoppen.

Temaerne for den første runde udvalgsdrøftelser vil blandt andet være rolle- og ansvarsfordelinger mellem politikere og administration samt sagsfremstillinger.

Foruden behandlingen på udvalgsmøderne, bliver temaet også omdrejningspunktet for et temamøde i Regionsrådet den 4. november 2019. Her vil Mandag Morgens chefredaktør, Lisbeth Knudsen, facilitere dagen. Som et supplement til kodeks for samspillet mellem administrationen og politikerne, vil der på mødet blive identificeret nogle inspirationsveje til, hvordan vi konkret fører kodekset ud i livet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 2. september 2019, pkt. 2

Sagen blev drøftet og input indgår i det videre forløb.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


3. Status på handleplan for det medicinske område

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4128319

Resume

Regionsrådet vedtog i januar 2019 ’Handleplan for det medicinske område’. Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fik en opfølgning i marts, og her følger en ny status på implementeringen af handleplanens initiativer og effekterne heraf.

Sagsfremstilling

Det medicinske sengeafdelinger var vinteren 2017/2018 særligt pressede på grund af et højt patientindtag samt mange tilfælde af influenza, hvor patienter skulle isoleres. Det betød overbelægning og mange patienter, der måtte overnatte på gangene. Som følge heraf har administrationen i samarbejde med sygehusene udarbejdet initiativer, der kan løfte området i ’Handleplan for det medicinske område’. Handleplanen blev besluttet i Regionsrådet i januar 2019, og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud modtog en status på initiativerne i marts 2019, hvorefter Regionsrådet fik en status i maj på et temamøde.

Status på handleplanens initiativer

Sygehusene og administrationen arbejder over en bred front med initiativerne i handleplanen, og der kan konstateres en klar forbedring på sygehusene i vintersæsonen 2018/2019 i forhold til 2017/2018. Det er dog vanskeligt at sige noget entydigt om de specifikke årsag-virknings sammenhænge, og dermed konkludere på hvilken konkret betydning handleplanens initiativer har haft på forbedringerne.

Neden for gives en status på de fire overordnede temaer i handleplanen:

- Fleksibel brug af senge og personaleressourcer

- Organisering og optimering af interne arbejdsgange

- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

- Styrket samarbejde med primær sektor

Herunder præsenteres datagrundlag for vinteren 2018/2019 sammenholdt med vinteren 2017/2018.

Fleksibel brug af senge og personaleressourcer

Overordnet arbejder sygehusene på langsigtede løsninger på fleksibel udnyttelse af sengepladser. Sygehuse har haft fokus på Sikkert Patientflow, som sikrer større fleksibilitet i anvendelse af sengepladser med henblik på at undgå spidsbelastede perioder eksempelvis med tavlemøder på de medicinske afsnit og et kapacitetsoverblik på de sygehusets afdelinger. En national evaluering af implementeringen af Sikkert Patientflow viser dog, at Region Sjælland generelt ligger i den tunge ende med at høste forbedringer via Sikkert Patientflow. Dette arbejde vil derfor blive intensiveret den kommende tid.

Organisering og optimering af interne arbejdsgange

Sygehusene arbejder blandt andet med kvalitetsforbedringer i forhold til overlevering til kommunerne. Eksempelvis har Nykøbing F. Sygehus særligt udarbejdet en plan til de geriatriske patientforløb med det formål at sikre bedre tværfaglig udredning og behandling, som kan medvirke til kortere indlæggelser.

Derudover har sygehusene tilpasset blodprøvetagning på de medicinske afdelinger. Det har medvirket til, at udskrivningstidspunktet kan fremrykkes. Der arbejdes videre med indkøb og drift af udstyr til diagnosticering af influenza, telemedicinske behandlingstilbud til ambulante patienter, og digitale løsninger mellem sygehuse omkring specifikke patientgrupper.

Nykøbing F. Sygehus har etableret en forsøgsordning med central blanding af IV, som bioanalytikerstuderende har overtaget fra sygeplejersker. Dette foregik tidligere på de enkelte sengeafdelinger. De øvrige sygehuse følger erfaringerne fra Nykøbing F. Sygehus og vil i den kommende tid planlægge, hvordan en tilsvarende ordning kan etableres på alle akutsygehuse.

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Sygehusene og regionen har igangsat en række initiativer, som kan forbedre fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Som midlertidig løsning har Nykøbing F. Sygehus og Holbæk Sygehus oprettet interne vikarkorps til at løse rekrutteringsudfordringer.

Et nyt regionalt initiativ er netop gået i luften, således at der nu er etableret et internt vikarkorps, som dækker hele Region Sjælland. Sygehusene forventer, at det vil være vanskeligt at få tilstrækkeligt personale til dækning af vagter i opstarten.

Aktuelt er der på Holbæk Sygehus en særlig udfordring med at rekruttere lungemedicinere. Der arbejdes på en løsning med hjælp fra Sjællands Universitetshospital.

Sygehusene arbejder fortsat på at flytte opgaver fra sygeplejersker til andre faggrupper og fra læger til sygeplejersker.

Eksempelvis har Nykøbing F. Sygehus uddannet flere EKKO-sygeplejersker, der benyttes til at scanne hjertet frem for lægen samt uddannet SKOPI- sygeplejersker til at skanne tarm. Det har frigjort lægeressourcer og har højnet jobtilfredsheden hos blandt sygeplejerskerne.

Selv om der er igangsat mange initiativer regionale og lokalt i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, så er rekruttering af personale er stadig den væsentligste udfordring på det medicinske område. Der er derfor ingen garanti for, at der ikke opstår situationer den kommende vinter, som vil presse de medicinske afdelinger ekstraordinært med deraf følgende patienter på gangene og lukning af senge grundet personalemangel.

Styrket samarbejde med primær sektor

Sygehusene og regionen arbejder med flere initiativer, der kan styrke samarbejdet med primær sektor, både i forhold til kommunerne og almen praksis.

Siden maj 2019 har eksempelvis Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse arbejdet med en samarbejdsaftale med kommunerne om sondeernæring og behandlingsansvar samt tværsektorielle tavlemøder for at lette visitation af patienter. Holbæk sygehus arbejder særligt med fremskudt visitation og samarbejdsaftaler, hvor en visitator fra Lejre Kommune er på sygehuset to dage om ugen.

Datagrundlag

Data fra Statens Serum Institut viser, at vinteren 2017/2018 var særlig hård med mange tilfælde af influenza. I vinteren 2018/2019 var der også mange tilfælde af influenza. Dog var perioden med influenzatilfælde ikke så lang som foregående vinter.

Til at give et billede af, hvordan det ser ud på de medicinske afdelinger, er der i vedlagte bilag data for seneste vinter 2018/2019 sammenholdt med forrige vinter 2017/2018. Generelt set har den gennemsnitlige belægning for det medicinske område på Region Sjællands sygehuse denne vinter været lavere end vinteren 2017/2018. Samtidig har betydeligt færre patienter overnattet på gangene i vinteren 2018/2019 sammenholdt med vinteren 2017/2018.

Det har ikke været muligt at indhente data for patienternes liggetid fra Landspatientregistret for 2019 som følge af indførelsen af LPR3. Det er derfor heller ikke muligt at påvise ved data, om patienterne sidste vinter har ligget længere eller kortere end året før.

Der skal generelt tages forbehold for data, da belægning og patienterne på gangene ikke entydigt kan beskrive, hvordan det generelle pres har været på de medicinske afdelinger. Der er således ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem den positive udvikling i forhold til belægning og patienter på gangene og handleplanens initiativer, da belægning og patienter på gangene også skyldes andre faktorer, såsom patientindtaget- og sammensætningen, den aktuelle personalesituation og andre organisatoriske forhold og tiltag.

Den videre proces

Regionshuset arbejder sammen med sygehusene om implementering af handleplanen, samt andre initiativer som kan afhjælpe området. Særligt er der den kommende tid fokus på at forberede den kommende vinter.

Holbæk Sygehus er siden sommeren 2018 blevet aflastet ved at der visiteres akutte medicinske patienter til Sjællands Universitetshospital, Køge, allerede inden patienten kommer på akutafdelingen. Aflastningen svarer til 10 medicinske senge. Denne ordning løber frem til den nye tilbygning til Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus står færdig primo 2021.

Det skal i denne sammenhæng nævnes, at der nationalt - forventeligt ultimo august - præsenteres en analyse af det medicinske område, som er udarbejde i et samarbejde mellem Finansministeriet, Sundheds- og ældreministeriet og Danske Regioner. Analysen munder ud i et idékatalog, der skal arbejdes videre med i regionerne. Idékataloget rummer en række af de samme indsatser, som er igangsat med handleplanen, og administrationen og sygehusene vil, når kataloget foreligger i endelig form, prioritere hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med i Region Sjælland.

Udmøntning af midler på det medicinske område

Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud besluttede på mødet i marts at bevilge 9 mio. kr. til at videreføre ordningen, hvor Sjællands Universitetshospital, Køge aflaster Holbæk Sygehus med 10 senge. Udvalget gav ligeledes administrationen muligheden for at udmønte de resterende 2,2 mio. kr. Til udvalgets orientering anvendes de resterende midler til central IV-blanding og tilskud til drift af udstyr til diagnosticering af influenza.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 2. september 2019, pkt. 3

Orienteringen blev taget til efterretning, idet det blev bemærket, at Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud fortsat vil følge udviklingen på de medicinske område.

Kirsten Rask (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 3:

Bilag til status på handleplan for det medicinske område


4. Opfølgning på sygehusenes drifts- og udviklingsaftaler pr. 31. maj 2019

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4130080

Resume

Der forelægges opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne for sygehusene pr. 31. maj 2019. Udvalget får dermed mulighed for at drøfte fremdriften i sygehusenes realisering af målsætningerne i drifts- og udviklingsaftalerne.

Forelæggelsen sker efter forelæggelse for Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne og budgetaftalen forelægges tre gange årligt til Forretningsudvalget og Regionsrådet i sammenhæng med opfølgningerne på budget pr. 31. marts, 31. maj og 31. august.

Afrapporteringen pr. 31. maj 2019 er behandlet i Forretningsudvalget den 12. august 2019 og forelagt Regionsrådet den 19. august 2019.

Der gives nedenstående en kortfattet status på realisering af målsætningerne i drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehuse. I vedlagte bilag er den fulde opfølgning for de fire somatiske sygehuse.

Afrapporteringen skal ses i lyset af, at der på grund af implementering af nyt landspatientregistrer (LPR3) for nærværende ikke er data tilgængelig for flere af aftalernes mål. Officielle data fra Sundhedsdatastyrelsen forventes fra 4. kvartal 2019 og frem. Data for de nationale målsætninger baserer sig derfor på udtræk fra Sundhedsplatformen.

I opfølgningen pr. 31. maj 2019 indgår status for de nationale, regionale og virksomhedens målsætninger som angivet nedenfor.

Nationale målsætninger

· Overholdelse af kræftpakker

Overordnet er udviklingen i overholdelse af kræftpakkeforløb positiv, eftersom Sjællands Universitetshospital der har mere end 80 % af samtlige kræftpakkeforløb gennem 2019 har haft en månedlig stigning i overholdelsesgraden.

Både Sjællands Universitetshospital og Holbæk sygehus ligger på den rigtige side af målsætningen. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse ligger på den forkerte side af målsætningen og Nykøbing Falster Sygehus har for få kræftpakkeforløb til at indgå i målingen. Der fokuseres særligt på at eliminere meget kort (1-3 dages) overskridelse af den samlede forløbstid i kræftpakkerne.

· Maksimale ventetider for kræftpatienter

Der er aftalt løbende audits, hvor sygehusene gennemgår, om der er korrekt dokumentation i journalerne på forløb, der overskrider den maksimale ventetid.

Seneste audit resultatet er positivt. Sygehusene har ved auditeringen fundet dokumentation i journalerne for overskridelse af de maksimale ventetider (med kun en enkelt undtagelse). Sygehusene har også foretaget den nødvendige efterregistrering, således at både kodning og journalnotater er i overensstemmelse.

· Overholdelse af udredningsret og udredningsplan

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse ligger over det ønskede niveau for overholdelse af udredningsretten, mens de andre somatiske sygehuse ligger under det ønskede niveau. Udviklingen i overholdelse af udredningsretten er positiv på Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital.

Andelen af forløb over 30 dage uden registret udredningsplan, er faldende på Holbæk Sygehus, mens der er ikke er nogen klar udvikling på de andre sygehuse.

De primære spor til forbedret overholdelse retter sig mod skærpet opmærksomhed omkring korrekt registrering af udredningskoder og mindre brug af private sygehuse med en lav opfyldelsesgrad. Data for behandlingsretten er ikke tilgængelig.

· Øget patientinddragelse - patientansvarlig læge

Alle sygehuse er i gang med implementering af patientansvarlig læge (PAL), nogle er længere fremme end andre. Der er stort fokus på implementering både ledelsesmæssigt, i afdelingerne samt i det Sundhedsfaglige råd.

· Omstilling til det nære sundhedsvæsen

En del af omlægningen af det samlede sundhedsvæsen og udvikling af det nære sundhedsvæsen er bedre kapacitetsudnyttelse. Ud over reduktion i antallet af kontroller /ambulante kontroller skal sygehusene arbejde med en omlægning til digital kommunikation med patienten. Status er, at alle sygehuse har implementeret konkrete projekter for øget digital kommunikation, hvor virtuelle værktøjer anvendes i kontakten med patienten.

Regionale målsætninger

  • Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2019

De somatiske sygehuse forventer at have et merforbrug på 10-25 mio. kr., ved denne opfølgning. Et merforbrug som dog neutraliseres af mindreforbrug på andre driftsområder. Der arbejdes målrettet på at nå budgetoverholdelse.

Sygehusenes vikarforbrug forventes reduceret i forhold til 2017. Nykøbing Falster har dog fortsat rekrutteringsvanskeligheder og forventes ikke at opfylde målsætningen i år. Sjælland Universitets Hospital er udfordret men forventer et reduceret forbrug i anden halvår. Endvidere arbejdes med at udfylde rammerne for et internt vikarbureau som forventes i drift 1. oktober 2019.

· Overbelægning

Sjællands Universitetshospital opfylder fortsat målet med ingen patienterne på gangene på de medicinske afdelinger. Alle sygehusene anvender og optimerer daglige kapacitetskonferencer med henblik på at nedbringe overbelægning.

· Reduktion af ambulante kontroller

Seneste status rapporteret i opfølgning pr. 31/3/19. Alle sygehuse har identificeret patientforløb som omlægges fra årets start.

Virksomhedsmålsætninger

Alle sygehusenes virksomhedsmålsætninger for

  • Virtuelt Ambulatorium (Holbæk Sygehus)
  • Faglighed – samarbejde med CAMES (Nykøbing Falster Sygehus)
  • Rekruttering og fastholdelse (Næstved Slagelse Ringsted sygehuse)
  • Implementering af fleksible sengeafsnit på Sjællands Universitetshospital har den forventede fremdrift.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne 2019 drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 2. september 2019, pkt. 4

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kirsten Rask (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 4:

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning- somatiske sygehuse


5. Drifts- og udviklingsaftaler 2020 - de somatiske sygehuse

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4141121

Resume

Drifts- og udviklingsaftaler har udgangspunkt i Regions Sjællands strategiske indsatser og udgør et omdrejningspunkt for den dialog og løbende opfølgning, der finder sted mellem koncerndirektionen og sygehusene. Aftalerne godkendes af Regionsrådet og er etårige. De relevante politiske fagudvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet modtager tre årlige opfølgninger.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af drifts- og udviklingsaftaler for 2020 for de somatiske sygehuse forløber henover efteråret. I forløbet udvælges relevante fokusområder for aftalerne og frem mod aftalernes afsluttende behandling af Regionsrådet primo januar konkretiseres disse nærmere, og der defineres tilhørende målsætninger.

Aftalerne forelægges med nærværende sag Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud i den indledende fase af arbejdet med aftalerne med henblik på, at udvalget kan drøfte aspekter, som udvalget må finde relevant i relation hertil. Forløbet for aftalernes tilblivelse er beskrevet nærmere nedenfor.

Drifts- og udviklingsaftalernes strategiske grundlag

Regionsrådet har iværksat en række strategiske indsatser, der understøtter udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen og hele Region Sjælland. Det gælder især:

· Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant ”

· Den økonomiske udviklingsplan for 2019 til og med 2022

· ”Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”

· Program Perspektiv 20 – 23. Et klinisk forankret udviklingsforløb på tværs af sygehuse, specialer og funktioner

· Værdibaseret styring med fokus på borgeren i centrum samt de otte nationale mål for sundhedsvæsenet og bedre kapacitetsudnyttelse på sygehusene

Drifts- og udviklingsaftalerne har grundlag i de strategiske indsatser og udgør et omdrejningspunkt for den dialog, der finder sted mellem koncerndirektionen og sygehusene. De strategiske indsatser er i drifts- og udviklingsaftalerne struktureret i tre hovedoverskrifter, der vedrører særligt prioriterede nationale og regionale mål gældende for alle sygehusene samt virksomhedsmålsætninger, der i de endelige aftaler er specifikke for det enkelte sygehus.

Drifts- og udviklingsaftalerne anvendes også til implementering af relevante delelementer i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne samt Region Sjællands budgetaftale.

Forløb for aftalernes tilblivelse

Koncerndirektionen har indledningsvist prioriteret de overordnede strategiske indsatser og foretaget sonderinger med sygehusdirektørerne i forhold til, hvilke emner der vurderes relevante for aftalerne for 2020. På den baggrund forelægges drifts- og udviklingsaftalerne for 2020 hermed til første behandling i udvalget.

Drifts- og udviklingsaftalerne forelægges i form af udkast til konkrete aftaler for hvert sygehus til anden behandling på udvalgsmødet den 11. november 2019.

Afslutningsvist, og med henblik på godkendelse, forelægges aftalerne til behandling af Forretningsudvalget den 16. december 2019 og slutteligt for Regionsrådet primo januar 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget afgiver bemærkninger til rammenotatet

2. Udvalget afgiver eventuelle forslag til øvrige relevante aspekter at inddrage i drifts- og udviklingsaftalerne for de somatiske sygehuse.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 2. september 2019, pkt. 5

Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud kom med deres bemærkninger og forslag til rammer for drifts- og udviklingsaftalerne for de somatiske sygehuse 2020. Bemærkningerne vil indgå i administrationens videre arbejde med drifts- og udviklingsaftalerne. Bruno Jerup tog forbehold for sagen.

Kirsten Rask (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 5:

Drifts- og udviklingsaftalenotat 2020 - de somatiske sygehuse


6. Patientvejledningens 2. perioderapport 2019

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4069708

Resume

Patientvejledningens perioderapport dækker perioden 1. maj – 31. juli 2019. Patientvejledningen har i perioden modtaget 3783 henvendelser. Perioderapporten adresserer aktuelle emner og gengiver konkrete patienthistorier.

Sagsfremstilling

Patientvejledningen udarbejder løbende perioderapporter, der adresserer aktuelle emner og gengiver konkrete patienthistorier.

Formålet med denne afrapportering er at formidle et mere tidstro billede af de udfordringer, som patienterne oplever, at formidle de erfaringer, der bliver opsamlet i Patientvejledningen samt at styrke regionens muligheder for at handle på dem.

Patientvejledningen udarbejder fortsat en årsrapport – delvis i form af en sammenskrivning af perioderapporterne – der forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Dette er anden perioderapport fra Patientvejledningen i 2019.

Der er vedlagt et kort notat, som beskriver hvordan administrationen og sygehusene arbejder med de problemstillinger Patientvejledningen adresserer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 2. september 2019, pkt. 6

Sagen blev forelagt til orientering, idet det blev bemærket, at forbedring af patientrettighedsinformation fortsat er meget relevant at fokusere på.

Kirsten Rask (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 6:

Patientvejledningen Perioderapport nr 2 - 2019

Opfølgning på Patientvejledningens 2. perioderapport 2019


7. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3831991

Administrationen orienterer om følgende aktuelle sager:

- Status på udvikling i svartider på screening af brystkræft og de mangelfulde brystundersøgelser på Radiologisk afdeling, Ringsted sygehus.

- Status på samarbejde efter tilsynssag på øjenklinik.

- Status på Perspektiv 20-23.

- Orientering om lægelige videreuddannelse på Slagelse Sygehus.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 2. september 2019, pkt. 7

Der blev orienteret om aktuelle sager. Det aftales, at der til næste møde i udvalget vil blive fremlagt sager om Perspektiv 20-23 og om Hospice i Region Sjælland.

Kirsten Rask (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


8. Næste møde

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3831992

Udvalget skal finde en ny dato for næste udvalgsmøde, da der er planlagt ekstraordinært Regionsrådsmøde den 7. oktober 2019 som led i budgetprocessen.

Der foreslås at afholde udvalgsmøde onsdag den 2. oktober 2019 kl. 9.00-12.00 i stedet, hvilket skal godkendes af udvalget.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 2. september 2019, pkt. 8

Det godkendes, at næste udvalgsmøde afholdes onsdag den 2. oktober 2019. Det planlægges at mødet afholdes på Slagelse Sygehus fra kl. 9.00-13.00.

Kirsten Rask (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener