Søg
 
Møde i

5. Drifts- og udviklingsaftaler 2020 - de somatiske sygehuse

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4141121

Resume

Drifts- og udviklingsaftaler har udgangspunkt i Regions Sjællands strategiske indsatser og udgør et omdrejningspunkt for den dialog og løbende opfølgning, der finder sted mellem koncerndirektionen og sygehusene. Aftalerne godkendes af Regionsrådet og er etårige. De relevante politiske fagudvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet modtager tre årlige opfølgninger.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af drifts- og udviklingsaftaler for 2020 for de somatiske sygehuse forløber henover efteråret. I forløbet udvælges relevante fokusområder for aftalerne og frem mod aftalernes afsluttende behandling af Regionsrådet primo januar konkretiseres disse nærmere, og der defineres tilhørende målsætninger.

Aftalerne forelægges med nærværende sag Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud i den indledende fase af arbejdet med aftalerne med henblik på, at udvalget kan drøfte aspekter, som udvalget må finde relevant i relation hertil. Forløbet for aftalernes tilblivelse er beskrevet nærmere nedenfor.

Drifts- og udviklingsaftalernes strategiske grundlag

Regionsrådet har iværksat en række strategiske indsatser, der understøtter udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen og hele Region Sjælland. Det gælder især:

· Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant ”

· Den økonomiske udviklingsplan for 2019 til og med 2022

· ”Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”

· Program Perspektiv 20 – 23. Et klinisk forankret udviklingsforløb på tværs af sygehuse, specialer og funktioner

· Værdibaseret styring med fokus på borgeren i centrum samt de otte nationale mål for sundhedsvæsenet og bedre kapacitetsudnyttelse på sygehusene

Drifts- og udviklingsaftalerne har grundlag i de strategiske indsatser og udgør et omdrejningspunkt for den dialog, der finder sted mellem koncerndirektionen og sygehusene. De strategiske indsatser er i drifts- og udviklingsaftalerne struktureret i tre hovedoverskrifter, der vedrører særligt prioriterede nationale og regionale mål gældende for alle sygehusene samt virksomhedsmålsætninger, der i de endelige aftaler er specifikke for det enkelte sygehus.

Drifts- og udviklingsaftalerne anvendes også til implementering af relevante delelementer i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne samt Region Sjællands budgetaftale.

Forløb for aftalernes tilblivelse

Koncerndirektionen har indledningsvist prioriteret de overordnede strategiske indsatser og foretaget sonderinger med sygehusdirektørerne i forhold til, hvilke emner der vurderes relevante for aftalerne for 2020. På den baggrund forelægges drifts- og udviklingsaftalerne for 2020 hermed til første behandling i udvalget.

Drifts- og udviklingsaftalerne forelægges i form af udkast til konkrete aftaler for hvert sygehus til anden behandling på udvalgsmødet den 11. november 2019.

Afslutningsvist, og med henblik på godkendelse, forelægges aftalerne til behandling af Forretningsudvalget den 16. december 2019 og slutteligt for Regionsrådet primo januar 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget afgiver bemærkninger til rammenotatet

2. Udvalget afgiver eventuelle forslag til øvrige relevante aspekter at inddrage i drifts- og udviklingsaftalerne for de somatiske sygehuse.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 2. september 2019, pkt. 5

Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud kom med deres bemærkninger og forslag til rammer for drifts- og udviklingsaftalerne for de somatiske sygehuse 2020. Bemærkningerne vil indgå i administrationens videre arbejde med drifts- og udviklingsaftalerne. Bruno Jerup tog forbehold for sagen.

Kirsten Rask (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 5:

Drifts- og udviklingsaftalenotat 2020 - de somatiske sygehuse


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener